SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 2. Petak, 26. siječnja 2007.
OPĆINA LOKVE
30

3.

Na temelju članka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/ 01 i 129/05), te članka 18. Statuta Općine Lokve (»Službene novine« broj 37/05), Općinsko vijeće Općine Lokve, na sjednici održanoj 15. prosinca 2006. godine donijelo je

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Lokve za 2007. godinu

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje način izvršavanja Proračuna Općine Lokve za 2007. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), upravljanje njegovim prihodima i primicima, rashodima i izdacima te prava i obveze korisnika proračunskih sredstava.

Članak 2.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela.

Opći dio Proračuna sastoji se od računa prihoda i rashoda, Računa zaduživanja (financiranja) i Raspoloživih sredstava iz prethodne godine.

U računu prihoda i rashoda iskazuju se svi prihodi po izvorima i vrstama, te svi rashodi po vrstama i osnovnim namjenama što pripadaju Općini Lokve, te svi izdaci utvrđeni za financiranje javnih izdataka na razini Općine Lokve.

U računu zaduživanja (financiranja) iskazuju se svi primici od financijske imovine i zaduživanja, te svi izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova.

U raspoloživim sredstvima iz prethodne godine iskazuje se višak prihoda poslovanja u 2006. godini.

Posebni dio Proračuna sadrži raspored svih rashoda i izdataka po nositeljima, korisnicima, programima i aktivnostima odnosno projektima.

Članak 3.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom prihoda u Proračunu.

Iznos rashoda i izdataka utvrđeni u posebnom dijelu Proračuna smatraju se maksimalnim svotama, tako da stvarni izdaci Općine Lokve u 2007. godini ne smiju, prema ovom Proračunu, biti veći od odobrenog Proračuna.

Članak 4.

Nakon donošenja proračuna, Jedinstveni upravni odjel Općine Lokve obvezan je izvijestiti proračunske korisnike koji su u posebnom dijelu Proračuna o odobrenim sredstvima i dinamici njihova trošenja.

Proračunski korisnicima smiju koristiti proračunska sredstva samo za namjene koje su utvrđene Proračunom i to do visine utvrđene u njegovom posebnom dijelu.

Članak 5.

Korisnici proračunskih sredstava ne mogu raspolagati sredstvima iznad iznosa utvrđenog u Posebnom dijelu Proračuna niti mogu preuzeti obveze na teret proračunskih sredstava iznad iznosa koji im je raspoređen u Posebnom dijelu Proračuna.

Proračunski korisnici mogu isplaćivati sredstva za naknade materijalnih prava utvrđenih u općim aktima do visine utvrđene posebnim propisom.

Korisnici Proračuna Općine Lokve za 2006. godinu, obvezni su prilikom nabave roba, usluga i ustupanja radova, pridržavati se odredbi posebnog propisa.

Svi proračunski korisnici obvezni su dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu godišnji obračun svog financijskog plana za 2007. godinu u skladu s posebnim propisima te aktima Općine Lokve.

Članak 6.

Za izvršenje Proračuna odgovorno je Poglavarstvo.

Nalogodavac i odgovora osoba za izvršavanje proračuna u cjelini je Načelnik.

Članak 7.

Korištenje proračunskih sredstava Posebnog dijela proračuna ovisit će o visini i dinamici ostvarenja prihoda Proračuna, time da će prioritet imati materijalni izdaci tijela Općine, društvenih djelatnosti i komunalnog sustava.

Glede neravnomjerne dinamike priljeva sredstava, Općinski načelnik Općine Lokve može samostalno utvrđivati prioritete izmirenja proračunskih izdataka.

Članak 8.

Općinski načelnik odobrava korištenje sredstava za isplatu plaća, naknada, potpora, nagrada i materijalnih prava službenika i namještenika Jedinstveno upravnog odjela Općine Lokve sukladno posebnim propisima te aktima Općine Lokve.

Članak 9.

Sredstva za subvencije, donacije i pomoći po pojedinom korisniku, raspoređuju se temeljem zaključka Općinskog poglavarstva ukoliko krajnji korisnik nije utvrđen samim Proračunom.

Za nabavu roba, radova i usluga male vrijednosti, čija je vrijednost veća od 20.000,00 kuna, Općinsko poglavarstvo donosi odluku o načinu nabave za svaku proračunsku poziciju, sukladno planu nabave.

Korištenje sredstava za izvršenje javnih potreba i za nabavu roba male vrijednosti do 20.000.00 kn odobrava Općinski načelnik.

Članak 10.

Općina Lokve obvezna je zaključiti ugovore u sljedećim situacijama:

- prilikom izvođenja investicijskih i ostalih radova, nabavke osnovnih sredstava te prilikom javne nabave, a čija pojedinačna vrijednost prelazi 20.000,00 kuna,

- prilikom obavljanja komunalnih poslova (djelatnosti) propisanih posebnim aktom Općine Lokve,

- prilikom izrade prostorno-planske i projektne dokumentacije,

- prilikom izdvajanja sredstava iz Proračuna koja se izvršavaju kroz programe javnih potreba na području Općine Lokve,

- prilikom izdvajanja sredstava iz Proračuna koja se izvršavaju kao pomoći, subvencije i donacije.

Članak 11.

Financiranje Podružnice Predškolskog odgoja i naobrazbe koja se nalazi pri osnovnoj školi u Lokvama (u daljnjem tekstu: Podružnica), vršiti će se na temelju potpisanog ugovora i mjesečnog obračuna.

Izvješće o ukupno utrošenim sredstvima, Podružnica dostavlja Jedinstvenom upravnom odjelu u rokovima predviđenim za izvješćivanje o izvršenju Proračuna sukladno posebnim propisima.

Članak 12.

Za neplanirane ili nedovoljno neplanirane izdatke u Proračunu, koristiti će se sredstva proračunske zalihe u visini od 20.000,00 kuna.

O korištenju sredstava proračunske zalihe i prethodnog stavka ovog članka odlučuje Općinski načelnik, ali je o tome dužan izvijestiti članove Općinskog poglavarstva na prvoj idućoj sjednici, ali najkasnije u roku 30 dana od dana njihova korištenja.

Općinsko poglavarstvo obvezno je polugodišnje izvijestiti Općinsko vijeće o korištenju proračunske zalihe iz ovog članka.

Članak 13.

Ako tijekom godine dođe do znatnije neusklađenosti planiranih prihoda i rashoda, primitaka i izdataka Proračuna, njegovo uravnoteženje odnosno preraspodjela sredstava između proračunskih korisnika, izvršit će se putem Izmjena i dopuna Proračuna.

Općinski načelnik na zahtjev člana ili članova Poglavarstva ili Pročelnika, može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela ili između pojedinih razdjela, ali s tim da umanjenje pojedine stavke ne može biti veće od 5 % sredstava utvrđenih u stavci koja se umanjuje.

Članak 14.

Ukoliko se ukupni prihodi proračuna ostvare iznad iznosa utvrđenog Proračunom Općine Lokve za 2007. godinu, Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog poglavarstva odlučit će o svrsi i načinu trošenja tih sredstava.

Ukoliko se ukupni prihodi Općine Lokve ostvare ispod iznosa utvrđenog Proračunom, Općinsko Poglavarstvo predlaže Općinskom vijeću razmjerno tome smanjivanje sredstava za izdatke proračunskih korisnika.

Članak 15.

Raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna upravlja Poglavarstvo.

Raspoloživa novčana sredstva proračuna mogu se oročavati kod poslovne banke, poštujući načela sigurnosti, likvidnosti i isplativosti ulaganja.

Ugovor o ulaganju sredstava iz stavka 2. ovog članka potpisuje Općinski načelnik, na temelju odluke Općinskog Poglavarstva kojom se utvrđuju uvjeti ulaganja novčanih sredstava.

Novčana sredstva iz stavka 2. ovog članka mogu se plasirati samo s povratom do 31. prosinca 2007.

Članak 16.

Prijedlog godišnjeg obračuna Proračuna Općine Lokve za 2007. godinu Općinsko poglavarstvo podnosi Općinskom vijeću na donošenje najkasnije do 1. lipnja 2008. godine.

Članak 17.

U Općini Lokve, unutarnji nadzor nad korištenjem sredstava Proračuna za 2007. godinu obavlja se prema posebnoj Odluci.

Ukoliko se prilikom nadzora iz prethodnog stavka ovog članka utvrde nepravilnosti, tj. da su proračunska sredstva korištena protivno zakonu, Proračunu Općine Lokve za 2007. godinu ili ovoj odluci, o svemu se izvješćuje Općinski načelnik, a isto tako predlažu se i mjere da se otklone uočeni nedostaci, odnosno ukoliko je to neophodno da bi se otklonili uočeni nedostaci, privremeno se može zatražiti od Općinskog poglavarstva da se obustavi isplata novčanih sredstava na stavkama Proračuna s kojih su sredstva bila nenamjenski utrošena.

Članak 18.

Proračun Općine Lokve izvršava se u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2007. godine.

Prihodi proračuna Općine Lokve za 2007. godinu su samo oni koji su naplaćeni u kalendarskoj godini.

Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31. prosinca 2007. godine, podmirit će se iz namjenski odobrenih sredstava proračuna Općine Lokve za 2008. godinu.

O viškovima prihoda ostvarenim u 2007. godini odlučuje Općinsko vijeće.

Članak 19.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2007. godine.

Klasa: 400-08/06-01/03

Ur. broj: 2112-02/1-06-02

Lokve, 15. prosinca 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE

Predsjednik
Općinskog vijeća
Mirko Turukalo, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=485&mjesto=51316&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr