SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 2. Petak, 26. siječnja 2007.
GRAD KASTAV
30

8.

Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/ 04) i članka 15. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01) Gradsko vijeće Grada Kastva, na 18. sjednici održanoj 25. siječnja 2007. godine, donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Grada Kastva za 2007. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te nabavke komunalne opreme na području Grada Kastva za 2007. godinu za:

- javne površine

- nerazvrstane ceste

- javnu rasvjetu

- groblja

- opskrba pitkom vodom

- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda

Ovaj Program sadrži opis poslova s procjenom troškova za kupnju zemljišta, gradnju, dodatna ulaganja i uređenje pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te iskaz sredstava u kunama potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog Programa tijekom 2007. godine je sljedeći:

- prihod od komunalnog doprinosa 6.000.000,00 kn

- prihodi od naknade za koncesije 13.000,00 kn

- prijenos sredstava komunalnog doprinosa

iz Proračuna za 2006. (prema procjeni) 284.000,00 kn

- kreditno zaduženje 10.200.000,00 kn

- Proračun Grada Kastva za 2007. 6.779.620,00 kn


ukupno 23.276.620,00 kn

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. ovog Programa utrošit će se za sljedeće namjene:

1. Javne površine 3.310.000,00 kn

. Izrada projektne dokumentacije i izgradnja parkirališta kod Dječjeg vrtića Kastav (Skalini istarskog tabora k.br. 1) u površini od 1130,00 m2, u iznosu od 400.000,00 kuna.

Kapitalna pomoć KD »Bršjanovac«, financira se iz komunalnog doprinosa.

. Pješačke staze i nogostupi na raznim lokacijama u iznosu od 300.000,00 kn

Istarska cesta - pješačka staza kod TS Stražnica, u površini od 67,00 m2

Prolaz Ante Dukića - pješačka staza u površini od 40,00 m2

Spinčići - pješačka staza od k.br.96 do 136 u površini od 140,00 m2

Spinčići - igralište kod k. br. 43 u površini od 165,00 m2

Rubeši - pješačka staza od k.br. 29 do 78 u površini od 145,00 m2

Rubeši - pješačka staza od k.br. 57 do 112 u površini od 120,00 m2

Rubeši - uređenje trga i staze od k.br. 74a do 84 u površini od 330,00 m2

Žegoti - uređenje nogostupa ispod k.br. 10 u površini od 140,00 m2

Žegoti - uređenje nogostupa od k.br. 28a do TS Žegoti u površini od 200,00 m2

Tometići - pješačka staza kod k.br. 24 u površini od 125,00 m2

Kapitalna pomoć KD »Bršjanovac«, financira se iz komunalnog doprinosa.

. Projektna dokumentacija pothodnika za sportsku zonu u iznosu od 30.000,00 kuna

Kapitalna pomoć KD »Bršjanovac«, financira se iz proračuna.

. Projektna dokumentacija nogostupa u Spinčićima u iznosu od 30.000,00 kuna

(financira se iz koncesija 13.000,00 kn, iz proračuna 17.000,00 kuna)

. Izgradnja nogostupa u Spinčićima u dužini od 80 m (jednostrano) u iznosu od 250.000,00 kn.

Kapitalna pomoć Županijskoj upravi za ceste, financira se iz proračuna.

. Izgradnja nogostupa Ćikovići - Rubeši, I. faza u dužini od 140 m (jednostrano) u iznosu od 300.000,00 kn.

Kapitalna pomoć KD »Bršjanovac«, financira se 100.000,00 kuna iz komunalnog doprinosa te iz prenešenih sredstava komunalnog doprinosa iz 2006. godine 200.000,00 kuna.

. Otkup zemljišta za javne površine u iznosu od 2.000.000,00 kn

(financira se iz proračuna 1.971.000,00 kuna, te iz prenešenih sredstava komunalnog doprinosa iz 2006. godine 29.000,00 kuna)

Javne površine financiraju se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 800.000,00 kuna, iz naknade za koncesije u iznosu od 13.000,00 kuna, iz proračuna u iznosu od 2.268.000,00 kuna, te iz prenešenih sredstava komunalnog doprinosa iz 2006. godine 229.000,00 kuna)

2. Nerazvrstane ceste15.496.620,00 kn

. Dovršetak dionice ceste Jurjenići - Šporova jama u dužini od 397,96 m', izgradnja dionice ceste Jurčići - Jurjenići (233) u dužini od 536,30 m', odvojka za naselje Ćikovići u dužini 160 m i nadvožnjaka Jurčići sa potrebnom komunalnom infrastrukturom, I. faza, u iznosu od 12.300.000,00 kn.

Kapitalna pomoć KD »Bršjanovac«, financira se iz komunalnog doprinosa 3.300.000,00 kn, iz proračuna 1.000.000,00 kn, iz kreditnih sredstava 8.000.000,00 kn.

. Otkup djela zemljišta za dionicu ceste Jurjenići - ulaz u sportsku zonu u iznosu od 1.300.000,00 kuna

(financira se iz proračuna 1.000.000,00 kuna, iz komunalnog doprinosa 300.000,00 kuna)

. Projektna dokumentacija ceste u staroj jezgri Grada Kastva dužine od 580 m u iznosu od 70.000,00 kuna

Kapitalna pomoć KD »Bršjanovac«, financira se iz komunalnog doprinosa.

. Asfaltiranje makadamskih cesta u iznosu od 844.520,00 kn

Gorice u dužini od 233,00 m'

Donji Turki:- od garaže do k.br. 6/6 u dužini od 170,00 m'
- od k.br. 6/4 do 6/3 u dužini od 50,00 m'
- od k.br. 6/1 do 6/5 u dužini od 110,00 m'
- od k.br. 5/2 do 5/4 u dužini od 40,00 m'

Jardasi od k.br. 30 A do k.br. 30D, u dužini od 70,00 m'

Tometići - spoj ceste ŽC 5019 do k.br. 26 u dužini od 75,00 m'

Tometići - od k.br. 13 do 24, u dužini od 125,00 m'

Brnčići - kod k.br 9/1, u dužini od 60,00 m'

Klanci od šterne do k.br. 7, u dužini od 140,00 m'

Jurčići - prema Kalvariji, u dužini od 70,00 m'

Kapitalna pomoć KD »Bršjanovac«, financira se iz komunalnog doprinosa.

. Dodatna ulaganja u nerazvrstane ceste u iznosu od 932.100,00 kn

Ulica Stari put kod k.br. 1 u površini od 250,00 m2

Ulica Matka Mandića od k.br. 11a - 13 u površini od 100,00 m2

Cesta Brnčići - Rudno - Kudeji od k.br. Kudeji 29 - Rupnjak 8 u dužini od 450,00 m'

Trinajstići od k.br. 74 - 78 u dužini od 200,00 m'

NN Ćikovići od k.br. 57 do 135 u dužini od 70,00 m'

Ćikovići od k.br. 20 do 31 u dužini od 100,00 m'

Ćikovići od k.br. 94 do 101a u dužini od 135,00 m'

Rubeši - Dolčić od k.br. 102 do 104a u dužini od 130,00 m'

Kapitalna pomoć KD »Bršjanovac«, financira se iz proračuna 391.620,00 kuna, iz komunalnog doprinosa 498.480,00 te iz prenešenih sredstava komunalnog doprinosa iz 2006. godine 42.000,00 kuna.

. Projektna dokumentacija prelaganja instalacija ceste Ćikovići - 111. brigade ZNG-a (cesta »409«), dužine cca 345,00 m' u iznosu od 50.000,00 kn

Kapitalna pomoć KD Bršjanovac«, financira se iz proračuna.

Nerazvrstane ceste se financiraju iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 5.013.000,00 kuna, iz prijenosa komunalnog doprinosa iz 2006. g. u iznosu od 42.000,00 kn, iz proračuna u iznosu od 2.441.620,00 kuna i kreditnih sredstava 8.000.000,00 kn.

3. Javna rasvjeta 220.000,00 kn

. Izrada rješenja i ishodovanje potrebnih suglasnosti u iznosu od 20.000,00 kn

(financira se iz proračuna 7.000,00 kuna, te iz prijenosa komunalnog doprinosa iz 2006. g. u iznosu od 13.000,00 kn )

. Proširenje javne rasvjete u iznosu od 200.000,00 kn

Kastav, stara gradska jezgra (3 rasvjetna tijela)

Gorice (6 rasvjetnih tijela)

Brozovo (3 rasvjetna tijela)

Šporova jama - Banov križ (8 rasvjetnih tijela)

Kapitalna pomoć KD »Bršjanovac«, financira se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 187.000,00 kuna, te iz Proračuna u iznosu od 13.000,00 kuna.

Iz sredstava komunalnog doprinosa financira se javna rasvjeta u iznosu od 187.000,00 kuna, iz prijenosa komunalnog doprinosa iz 2006. g. u iznosu od 13.000,00 kn, te iz proračuna 20.000,00 kuna.

4. Groblje 1.500.000,00 kn

. Nastavak izgradnje gradskog groblja Kastav sa infrastrukturom i hortikulturalnim uređenjem u iznosu od 1.500.000,00 kn

Kapitalna pomoć KD »Bršjanovac«, financira se iz proračuna.

5. Opskrba pitkom vodom

. Vodovodni ogranak Jelovičani u dužini 650 m, sufinanciranje u iznosu od 100.000,00 kuna

Kapitalna pomoć KD Vodovod i kanalizacija, financira se iz proračuna.

5. Odvodnja voda 150.000,00 kn

. Izrada glavnog i izvedbenog projekta kanalizacije Ćikovići od kbr. 28 - 67 L= 340,00 m u iznosu od 50.000,00 kn.

Kapitalna pomoć KD Vodovod i kanalizacija, financira se iz proračuna.

. Idejni projekt kanalizacije Grada Kastva, sufinanciranje u iznosu od 100.000,00 kn.

Kapitalna pomoć KD Vodovod i kanalizacija, financira se iz proračuna.

Zajednička realizacija projektne dokumentacije sa KD »Vodovod i kanalizacija«, iz sredstava Proračuna Grada Kastva financira se projektna dokumentacija kanalizacije u iznosu od 150.000,00 kuna.

6. Zemljišta 2.500.000,00 kn

. Otkup zemljišta za potrebe Radne zone Žegoti u iznosu od 2.500.000,00 kn

(financira se iz kreditnih sredstava u iznosu od 2.200.000,00 kuna, te iz proračuna u iznosu od 300.000,00 kuna)

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/1

Ur. broj: 2170-05-01-1-07-3

Kastav, 25. siječnja 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Grada Kastva
Dalibor Ćiković, d.i.g., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=485&mjesto=51215&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr