SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 2. Petak, 26. siječnja 2007.
GRAD KASTAV
30

7.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05), članka 39. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 111/97, 13/98 i 24/01) i članka 15. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/ 01), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 18. sjednici održanoj dana 25. siječnja 2007. godine, donosi

ODLUKU
o financiranju javnih potreba u sportu u 2007. godini

Članak 1.

U Proračunu Grada Kastva za 2007. godinu osigurana su financijska sredstva za financiranje javnih potreba u sportu na području Grada Kastva.

Članak 2.

Financijska sredstva iz članka 1. ove Odluke raspoređuju se korisnicima kao što je prikazano u tabeli, koja je sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.

Financijska sredstva iz članka 2. ove Odluke doznačava Jedinstveni upravni odjel Grada Kastva prema dinamici prikazanoj u tabeli. Korisnici su dužni Gradskom poglavarstvu Grada Kastva dostaviti izvještaj o utrošenim sredstvima dva puta godišnje (polugodišnje/godišnje).

Grad Kastav zadržava pravo uvida u financijsku dokumentaciju korisnika.

Članak 4.

Ova će se Odluka objaviti u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, stupa na snagu danom objave, a primjenjuje se od 1. siječnja 2007. godine.

Klasa: 021-05/07-01/1

Ur. broj: 2170-05-01-1-07-8

Kastav, 25. siječnja 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Grada Kastva
Dalibor Ćiković, dipl. ing. građ., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=485&mjesto=51215&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr