SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 1. Petak, 19. siječnja 2007.
GRAD RIJEKA
30

2.

Na temelju članka 4. Odluke o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke za postavljanje privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 51/06) i članka 61. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02, 3/ 05, 9/06 i 17/06 - pročišćeni tekst) Poglavarstvo Grada Rijeke, na sjednici 16. siječnja 2007. godine, donijelo je

PRAVILNIK
o uvjetima za postavljanje predmeta
i privremenih objekata

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju vrste predmeta i privremenih objekata te zone, uvjeti i postupak za postavljanje i oblikovanje predmeta i privremenih objekata na području Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad) i to:

- reklamnog i oglasnog predmeta i površine,

- privremenog objekta,

- objekta i predmeta na stajalištu javnog gradskog prijevoza,

- opreme dječjeg igrališta,

- spomenika, spomen-ploče, skulpture i sličnih predmeta.

Članak 2.

Pojedini pojmovi iz ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. reklamiranje je predstavljanje i opisivanje nekog proizvoda, usluge ili djelatnosti,

2. oglašavanje je isticanje i davanje informacija o nekoj manifestaciji, događaju ili slično,

3. reklamiranje vlastite djelatnosti je dodatno isticanje naziva tvrtke i drugih podataka vezanih za obavljanje djelatnosti,

4. komercijalno reklamiranje i oglašavanje je reklamiranje odnosno oglašavanje proizvoda, usluge ili djelatnosti koje za pojedine naručitelje obavljaju osobe registrirane za tu djelatnost,

5. riječko-plava boja je plava boja određenog tona, u RAL paleti boja označena brojem 5015,

6. zona raskrižja je zona definirana udaljenošću od 25,0 m od sjecišta cesta koje čine raskrižje i udaljenošću od 10,0 m od ruba kolnika istih cesta.

II. REKLAMNI I OGLASNI PREDMETI I POVRŠINE

Članak 3.

Reklamni i oglasni predmeti su predmeti s površinom za isticanje reklamnih i/ili oglasnih poruka i natpisa.

Reklamna i oglasna površina je površina za isticanje reklamnih i/ili oglasnih poruka i natpisa.

Reklamni i oglasni predmet može biti:

- samostojeći,

- viseći,

- pričvršćen konzolno ili plošno na podlogu.

Članak 4.

Reklamni predmeti i površine na području Grada su:

- transparent,

- reklamna zastava,

- reklamni naziv,

- reklamni pano,

- reklamni logo,

- reklamna tenda,

- reklamni ormarić,

- reklamna vitrina,

- reklamni uređaj,

- reklamni stup,

- reklamna ograda,

- reklama na zaštitnoj ogradi gradilišta,

- reklama na zaštitnom platnu građevinske skele.

Članak 5.

Oglasni predmeti i površine na području Grada su:

- oglasni pano,

- okrugli oglasni stup,

- oglasni ormarić.

1. Opći uvjeti za postavljanje reklamnih i oglasnih predmeta i površina

Članak 6.

Reklamni i oglasni predmet može se postaviti na nekretninu određenu sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 7.

Na području Grada, postavljanje reklamnog ili oglasnog predmeta nije dozvoljeno na:

- građevini koja se štiti kao kulturno dobro, osim pod uvjetima propisanim ovim Pravilnikom i uz suglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara Konzervatorskog odjela u Rijeci,

- mjestu gdje bi načinom postavljanja, dimenzijama, oblikom ili izgledom bila ugrožena sigurnost sudionika u prometu i održavanje cesta.

U zoni A nije dozvoljeno postavljanje reklamnog ili oglasnog predmeta na most, nadvožnjak, podvožnjak i slično.

Postavljanje reklamnog i oglasnog predmeta za komercijalno reklamiranje i oglašavanje nije dozvoljeno u okućnici stambene građevine, osim na pročelju stambene građevine sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 8.

Na cesti i javnoj površini reklamni i oglasni predmet može se postaviti na nekretninu pod uvjetom da širina slobodnog pješačkog prolaza nakon njegovog postavljanja iznosi najmanje:

- u zoni A - 2,0 m,

- na području Korzo - 4,0 m,

- u zoni B - 1,60 m, osim ako građevnim pravcem ili zatečenim stanjem na terenu nije određena manja širina.

Članak 9.

U zoni raskrižja, između pješačkih prijelaza te u zelenom razdjelnom pojasu ceste nije dozvoljeno postavljanje reklamnog i oglasnog predmeta.

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka, dozvoljeno je postavljanje reklamnog naziva na pročelju građevine unutar zone raskrižja.

Reklamni i oglasni predmet tipa Big Board i sličnog tipa dozvoljeno je postaviti na udaljenosti od 5,0 do 8,0 m od ruba kolnika ceste.

Reklamni i oglasni predmet koji se postavlja okomito na os ceste potrebno je postaviti izvan zone raskrižja, i to na udaljenosti najmanje 10,0 m prije zone raskrižja i 10,0 m poslije zone raskrižja.

Izuzetno od odredbe stavka 4. ovoga članka, reklamni i oglasni predmet koji se postavlja na stup javne rasvjete dozvoljeno je postaviti neposredno izvan zone raskrižja.

Ispred postojećeg prometnog znaka dozvoljava se postavljanje reklamnog predmeta na udaljenosti od najmanje 25,0 m, a iza prometnog znaka na udaljenosti od najmanje 20,0 m.

Ispred stajališta javnoga gradskog prijevoza dozvoljava se postavljanje reklamnog predmeta na nogostupu na udaljenosti od najmanje 20,0 m od stajališta, a iza stajališta javnog gradskog prijevoza na udaljenosti od najmanje 8,0 m od stajališta, gledajući u smjeru prometa.

Članak 10.

Unutar povijesnog gradskog parka (Park Nikole Hosta, Park Mlaka i Park heroja) dozvoljeno je postavljanje isključivo City lighta s kulturnim sadržajem sukladno uvjetima određenim ovim Pravilnikom, a unutar drugog gradskog parka dozvoljava se postavljanje City lighta i oglasnog predmeta u dijelu parka koji graniči s javnom pješačkom površinom, na udaljenosti do 2,0 metra od ruba javne pješačke površine.

Unutar drvoreda dozvoljava se postavljanje reklamnih i oglasnih predmeta površine manje od 2,0 m2.

2. Vrste reklamnih predmeta i posebni uvjeti za njihovo postavljanje

2.1. Transparent

Članak 11.

Transparent je predmet za reklamiranje i/ili oglašavanje koji se postavlja razapinjanjem iznad ceste ili javne površine na način da ne ometa kolni i pješački promet.

Transparent može biti izrađen od tkanine, plastificiranog ili sličnog materijala.

Transparent za reklamiranje postavlja se na određeno vrijeme do 30 dana, a transparent za oglašavanje postavlja se do završetka trajanja manifestacije, kulturnog, sportskog i drugog događaja.

Transparent se može postaviti paralelno ili okomito na cestu ili javnu površinu.

Pričvršćenje transparenta izvodi se vezivanjem ili drugim odgovarajućim načinom spajanja na nosač transparenta, time da se stup javne rasvjete i ograda balkona/lođe ne može koristiti kao nosač transparenta.

Najmanja dozvoljena visina za postavljanje transparenta iznad ceste ili javne površine iznosi 4,50 m.

2.2. Reklamna zastava

Članak 12.

Reklamna zastava je reklamni predmet koji sadrži reklamni natpis.

Reklamna zastava se postavlja na jarbol, u držače na pročelju građevine ili na stupu javne rasvjete, na određeno vrijeme do 30 dana.

Reklamna zastava može se postaviti i plošno na neaktivni dio pročelja građevine, pod uvjetom da se u visini prizemlja građevine osigura slobodan prostor za prolaz vozila i pješaka.

2.3. Reklamni naziv

Članak 13.

Reklamni naziv je predmet kojim se označava naziv poslovnog prostora, a sastavljen je od slova koja se postavljaju na podlogu ili neposredno na pročelje građevine.

Postavljanje reklamnog naziva dozvoljeno je u zoni prizemlja građevine, iznad ulaza u poslovni prostor, s lijeve ili desne strane ulaza u poslovni prostor te na dijelu otvora pročelja građevine pod uvjetom da se ne narušava svijetli otvor.

Reklamni naziv nije dozvoljeno postaviti na dio pročelja građevine koji je određen arhitektonskom plastikom (vijenci, otvori, erte, rozete).

Na reklamnom nazivu dozvoljeno je postavljanje osvijetljenih elemenata, a uz reklamni naziv može se postaviti i reklamni logo.

Postavljanje više reklamnih naziva mora biti dimenzionalno i položajno usklađeno.

Ukoliko je pročelje građevine horizontalno raščlanjeno, reklamni naziv potrebno je smjestiti unutar jednog polja.

Postavljanje velikog reklamnog naziva s elementima vizualnog identiteta koji potpuno ili pretežno zatvaraju pročelje poslovnog prostora nije dozvoljeno.

Na području Korzo nije dozvoljeno postavljanje konzolnih reklamnih naziva.

Na području Stari grad i Trsat dozvoljeno je postavljanje konzolnih reklamnih naziva na konzolnom nosaču izrađenom od kovanog željeza ili sličnog materijala crne ili tamnosive boje, osim na pročelju građevine suvremene arhitekture.

Konzolni reklamni naziv može biti istaknut najviše 0,60 m od pročelja građevine na koju se reklamni naziv postavlja.

Članak 14.

Izuzetno od odredbe članka 13. ovoga Pravilnika, za zonu poslovne, turističke i slične namjene, kao i za manju poslovnu zonu u kojoj se nalazi veći broj poslovnih subjekata, dozvoljeno je postavljanje reklamnog naziva s naznakom smjera kretanja do poslovnog prostora.

Reklamni naziv s naznakom smjera kretanja sastoji se iz fiksne konstrukcije izrađene iz metalnih profila inox ili slične boje te od izmjenjivih ploča koje se ulažu unutar konstrukcije, a izrađene su od laminata ili sličnog materijala. Na svakoj ploči dozvoljeno je označiti samo naziv poslovnog prostora, te smjer kretanja koji se naznačuje tipskom strelicom.

2.4. Reklamni pano

Članak 15.

Reklamni pano je predmet namijenjen isticanju reklamne poruke.

Reklamni pano mora biti izrađen od postojanog materijala, a površina za lijepljenje plakata mora biti izrađena od laminatnog panela, cinčanog ili aluminijskog lima, vodootporne šperploče i slično.

Na području Stari grad, Korzo i Trsat nije dozvoljeno postavljanje reklamnih panoa površine veće od 6,0 m2.

Reklamni pano koji se postavlja na pročelje građevine mora biti oblikom i dimenzijama usklađen s pročeljem građevine.

Reklamni pano koji se postavlja okomito na cestu mora biti postavljen tako da horizontalni razmak između zadnje točke poprečnog profila ceste (uključujući nogostup) i najbližeg ruba reklamnog panoa iznosi najmanje 2,0 m.

Između reklamnih panoa površine veće od 6,0 m2 nije dozvoljeno postavljanje manjih reklamnih panoa.

Reklamni pano može biti osvijetljen, a rasvjeta panoa mora biti ujednačena i bez utjecaja na okolne plohe.

Donji rub reklamnog panoa mora biti na visini od najmanje 1,0 m od tla.

Slobodnostojeći reklamni panoi na nosivim stupovima ne smiju imati kosnike.

Članak 16.

Vrste reklamnih panoa su:

- manji reklamni pano površine do 6,0 m2,

- slobodnostojeći sandwich reklamni pano,

- reklamni pano velikog formata,

- reklamni pano na stupu javne rasvjete.

Članak 17.

Manji pano površine do 6,0 m2 namijenjen je za komercijalno reklamiranje proizvoda, usluga ili djelatnosti ili za označavanje naziva tvrtke s naznakom smjera kretanja.

U zoni A nije dozvoljeno postavljanje manjeg panoa s naznakom smjera kretanja.

Članak 18.

Slobodnostojeći sandwich reklamni pano (jednostrani ili dvostrani) namijenjen je reklamiranju vlastitih proizvoda, usluga ili djelatnosti.

Slobodnostojeći sandwich reklamni pano može biti jednostrani ili dvostrani.

Slobodnostojeći sandwich reklamni pano može se postaviti neposredno ispred poslovnog prostora dva puta godišnje, na određeno vrijeme, u trajanju do najduže 30 dana.

Okvir slobodnostojećeg sandwich reklamnog panoa mora biti izrađen od trajnog materijala.

Najveća dozvoljena površina slobodnostojećeg sandwich reklamnog panoa iznosi 1,40 m2, osim slobodnostojećeg sandwich reklamnog panoa u svrhu izborne promidžbe političkih stranaka i nezavisnih kandidata koji sudjeluju na izborima.

Članak 19.

Reklamni pano velikog formata (Jumbo reklamni pano) namijenjen je za komercijalno reklamiranje proizvoda, usluga ili djelatnosti.

Postavljanje Jumbo reklamnog panoa dozvoljeno je na pročelju građevine, na potporni zid i uz cestu.

Postavljanje Jumbo reklamnog panoa nije dozvoljeno:

- na uređenom zidu stilskog ili ambijentalnog karaktera,

- na pročelju građevine koja se nalazi na regulacijskom pravcu uz cestu,

- na području Stari grad, Korzo i Trsat.

Na pročelju građevine dozvoljeno je postavljanje jednog Jumbo reklamnog panoa, pod slijedećim uvjetima:

- Jumbo reklamni pano dozvoljeno je postaviti isključivo na neaktivno zabatno pročelje građevine koje nema arhitektonske plastike,

- najmanja dozvoljena udaljenost Jumbo reklamnog panoa od ruba pročelja građevine iznosi 0,50 m,

- odnos dimenzija pročelja građevine i stranica Jumbo reklamnog panoa mora biti proporcionalan,

- Jumbo reklamni pano koji se postavlja na pročelje građevine površine manje od 100,0 m2 može zauzimati najviše 1/3 površine pročelja građevine,

- Jumbo reklamni pano koji se postavlja na pročelje građevine površine veće od 100,0 m2 može zauzimati najviše 1/4 površine pročelja građevine, ali ne više od 60 m2 površine pročelja građevine.

Postavljanje Jumbo reklamnog panoa uz cestu dozvoljeno je pod slijedećim uvjetima:

- najveća dozvoljena površina Jumbo reklamnog panoa iznosi 12,0 m2,

- međusobna udaljenost Jumbo reklamnih panoa smještenih okomito ili pod kutem na os nerazvrstane ceste iznosi najmanje 8,0 m, a na os javne ceste iznosi najmanje 16,0 m,

- paralelno s osi ceste dozvoljeno je postaviti najviše tri Jumbo reklamna panoa u nizu na međusobnoj udaljenosti od 1,0 m,

- najmanja dozvoljena udaljenost između dva niza Jumbo reklamnih panoa iznosi 8,0 m,

- najveća dozvoljena visina slobodnostojećeg Jumbo reklamnog panoa s reklamnom površinom do 12,0 m2 (stup + ploha) iznosi 5,0 m od kote kolnika ceste.

Jumbo reklamni pano koji se postavlja na potporni zid svojom visinom ne smije prelaziti visinu potpornog zida.

Nije dozvoljeno postavljanje više Jumbo reklamnih panoa u visinu.

Jumbo reklamni pano koji nema reklamnu poruku mora se prekriti plakatom bijele boje.

Članak 20.

Na tipski stup javne rasvjete duž uličnog poteza dozvoljava se postavljanje jednog nesvjetlećeg ili svjetlećeg reklamnog panoa, time da svi reklamni panoi na stupovima javne rasvjete na istom uličnom potezu moraju biti jednoobrazni.

Na području Stari grad, Korzo i Trsat nije dozvoljeno postavljanje reklamnog panoa na stup javne rasvjete.

Na stup javne rasvjete dozvoljava se postavljanje reklamnog panoa dimenzija 1,10x1,50 m.

Visina donjeg ruba reklamnog panoa od kote pločnika iznosi najmanje 4,50 m.

Elementi nesvjetlećeg reklamnog panoa moraju biti izrađeni od trajnog materijala boje prokroma.

Svjetleći reklamni pano mora imati nosivu konstrukciju od cinčanog čelika ili sličnog materijala. Svi elementi moraju biti izrađeni od trajnog materijala, okvir od eloksiranog aluminija ili sličnog materijala, a prozirni dio od plexi ploče.

Reklamni pano mora biti atestiran za III. vjetrovnu zonu.

2.5. Reklamni logo

Članak 21.

Reklamni logo je reklamni predmet koji se postavlja uz reklamni naziv, ako logo nije sastavni dio naziva.

Reklamni logo postavlja se plošno ili kao tijelo (totem), sa ili bez uređaja.

Reklamni logo s uređajem za reklamiranje djelatnosti od javnog značaja (ljekarne i slično) može se postaviti konzolno.

Reklamni logo postavlja se isključivo u neposrednoj blizini poslovnog prostora, a njegove dimenzije moraju biti usklađene s mjerilom okolnog prostora.

Reklamni logo može biti osvijetljen.

2.6. Reklamna tenda

Članak 22.

Reklamna tenda je tenda ili suncobran s natpisom te razapeto platno s natpisom.

Na području Stari grad, Korzo i Trsat dozvoljeno je postavljanje reklamne tende isključivo s istaknutim nazivom poslovnog prostora.

Na području Korzo reklamna tenda mora biti s okomitim prugama riječko-plave i bijele boje. Širina pruga može biti od 0,10 do 0,12 m.

Na području Stari grad reklamna tenda mora biti jednobojna, bijele do bež ili riječko-plave boje.

Na ostalom području zone A reklamna tenda mora biti svijetlih boja.

2.7. Reklamni ormarić

Članak 23.

Reklamni ormarić je reklamni predmet namijenjen isticanju reklamnih poruka, u svrhu komercijalnog reklamiranja i oglašavanja te za isticanje plakata kulturnog sadržaja, plana grada ili drugog orijentacijskoga plana (u daljnjem tekstu: City light).

City light mora biti izrađen od prokroma ili sličnog trajnog materijala, a može biti jednostrani ili dvostrani, svjetleći ili nesvjetleći.

Postavljanje City lighta dozvoljeno je na javnoj površini, pročelju građevine, stupu javne rasvjete i u sklopu nadstrešnice za sklanjanje ljudi u javnom prometu.

Članak 24.

City light se može postaviti na javnoj površini pod sljedećim uvjetima:

- najveća dozvoljena površina jedne strane City lighta za komercijalno reklamiranje i/ili oglašavanje iznosi 2,0 m2,

- najveća dozvoljena površina jedne strane City lighta za isticanje plana grada ili drugog orijentacijskog plana iznosi 5,0 m2, a za isticanje plakata kulturnog sadržaja površina jedne strane City lighta može biti i veća,

- u zoni A dozvoljeno je postavljanje City lighta s kulturnim sadržajem i City lighta za isticanje plana grada ili drugog orijentacijskog plana,

- u zoni B dozvoljeno je postavljanje City lighta za komercijalno reklamiranje i/ili oglašavanje, u pravilu u grupi s najmanje 2 City lighta.

City light se, u pravilu, postavlja na tlo.

Na području Stari grad, Korzo i Trsat dozvoljeno je postavljanje City lighta isključivo sa kulturnim sadržajem.

Članak 25.

Postavljanje City lighta na pročelje građevine dozvoljeno je isključivo na novoprojektirane građevine na istaknutim mjestima u Gradu.

City light se može postaviti na neaktivno pročelje građevine prema javnoj ili prometnoj površini, u visini prizemlja, pod uvjetom da najmanje 20% njegove površine bude namijenjeno za postavljanje plakata s kulturnim sadržajem.

U cilju stvaranja prostornog akcenta dozvoljava se postavljanje više City lighta spojenih u jedinstvenu plohu.

Članak 26.

Postavljanje City lighta na stup javne rasvjete dozvoljeno je sukladno uvjetima propisanim ovim Pravilnikom za postavljanje reklamnog panoa na stupu javne rasvjete.

Uvjeti za postavljanje City lighta u sklopu nadstrešnice za sklanjanje ljudi u javnom prometu određeni su u članku 57. ovoga Pravilnika.

2.8. Reklamna vitrina

Članak 27.

Reklamna vitrina je ostakljena kutija ili izlog manjeg formata namijenjenih za reklamiranje vlastitog proizvoda, usluge ili djelatnosti korisnika poslovnog prostora koji se ne nalazi u prizemlju građevine.

Najveća dozvoljena dubina reklamne vitrine iznosi 0,15 m, pod uvjetom da se time ne ometa pješački promet.

Reklamna vitrina se postavlja neposredno uz ulaz u građevinu ili na pročelje prizemlja građevine.

Reklamna vitrina koja se postavlja na pročelje građevine mora biti postavljena na slobodnom dijelu pročelja građevine, iznad parapetnog dijela i na visini najmanje 0,40 m od tla.

Slobodnostojeća reklamna vitrina može se postaviti u svrhu ekskluzivnog izlaganja proizvoda, isključivo na mjestima gdje nema izloga, a može biti i dubine veće od 0,15 m.

Postavljanje slobodnostojeće reklamne vitrine većih dimenzija dozvoljeno je neposredno uz ulaz u građevinu. Ako je reklamna vitrina projektirana i dizajnirana kao dio poslovnog prostora, ista može biti udaljena od ulaza poslovnog prostora za širinu prolaza za pješake.

Reklamna vitrina mora biti izrađena od trajnog materijala i ostakljena djelomično ili potpuno s prednje i bočnih strana.

Izuzetno od odredbe stavka 7. ovoga članka u zoni A:

- nije dozvoljeno postavljanje reklamne vitrine čija je konstrukcija izrađena od bijelih aluminijskih profila ili sličnih suvremenih materijala, osim na građevinama suvremene arhitekture,

- ovisno o pročelju na koje se postavlja dozvoljava se postavljanje staklene reklamne vitrine i reklamne vitrine čija je konstrukcija izrađena od drva, uz suglasnost Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Rijeci.

2.9. Reklamni uređaj

Članak 28.

Reklamni uređaj je svaki reklamni predmet određen ovim Pravilnikom koji ima mehanizam za pokretanje predmeta ili slike (Prisma vision, Trivision, Big board, konzolni znak/logo i slično).

Napajanje reklamnog uređaja električnom energijom ne smije biti vidljivo niti prekriveno vidljivom zaštitnom kanalicom.

Za postavljanje reklamnog uređaja primjenjuju se uvjeti propisani ovim Pravilnikom za postavljanje odgovarajućeg reklamnog predmeta.

2.10. Reklamni stup

Članak 29.

Reklamni stup je stup većeg promjera namijenjen isticanju reklamne poruke u koji mogu biti smješteni i drugi sadržaji za javnu namjenu: gradski sat, meteorološki uređaj, javna telefonska govornica i slično, koji moraju biti smješteni unutar tijela stupa.

Postavljanje reklamnog stupa dozvoljena je na prilazima Gradu i u središtu Grada.

Uvjeti za oblikovanje reklamnog stupa utvrđuju se kako slijedi:

- visina reklamnog stupa iznosi od 5,0 do 5,5 m, a visina podnožja reklamnog stupa iznosi najviše 0,45 m,

- dozvoljeno je postaviti sjedalice uokolo reklamnog stupa, na visinu podnožja reklamnog stupa,

- presjek reklamnog stupa može biti kružni ili elipsast,

- krovište odnosno nadstrešnica reklamnog stupa mora pratiti presjek reklamnog stupa,

- reklamni stup mora biti osvijetljen,

- reklamni stup može sadržavati najviše tri površine za reklamiranje,

- najveća dozvoljena visina površine za reklamiranje iznosi 3,5 m, a najveća dozvoljena širina površine za reklamiranje iznosi 1,4 m.

2.11. Reklamna ograda

Članak 30.

Postavljanje reklamne ograde za komercijalno reklamiranje proizvoda, usluga ili djelatnosti dozvoljava se uz cestu, u pravilu u blizini građevina javne namjene, na mjestu gdje reklamna ograda služi za zaštitu pješaka.

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka, na području Stari grad, Korzo i Trsat nije dozvoljeno postavljanje reklamne ograde.

2.12. Reklama na zaštitnoj ogradi gradilišta

Članak 31.

Na zaštitnoj ogradi gradilišta dozvoljeno je postavljanje reklame za vlastito i komercijalno reklamiranje proizvoda, usluga ili djelatnosti.

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka, na području Stari grad i Trsat nije dozvoljeno postavljanje reklame na zaštitnoj ogradi gradilišta u uređenom ambijentu, kao ni na strani zaštitne ograde gradilišta okrenutoj prema uređenom ambijentu.

Reklama se ne može postaviti na svim elementima zaštitne ograde gradilišta, a svojom površinom može zauzimati najviše 50% površine zaštitne ograde gradilišta.

2.13. Reklama na zaštitnom platnu građevinske skele

Članak 32.

Postavljanje reklame na zaštitno platno građevinske skele dozvoljeno je za vrijeme trajanja radova na obnovi pročelja građevine ili u funkciji obnove pročelja.

Reklamno zaštitno platno građevinske skele dozvoljeno je postaviti iznad prizemlja građevine.

Na reklamnom zaštitnom platnu građevinske skele postavljene na građevini koja se nalazi na uglu, reklama mora biti udaljena od ugla građevine najmanje 1,0 m.

Reklama na reklamnom zaštitnom platnu građevinske skele može biti osvijetljena.

3. Vrste oglasnih predmeta i posebni uvjeti za njihovo postavljanje

3.1. Oglasni pano

Članak 33.

Oglasni pano se može postaviti na pješačkoj površini, uz stajalište javnog gradskog prijevoza, uz frekventnu cestu te na javnoj zelenoj površini, na udaljenosti do najviše 2,0 m od ceste.

Oglasni pano koji se postavlja okomito na cestu mora biti postavljen tako da horizontalni razmak između zadnje točke poprečnog profila ceste (uključujući nogostup) i najbližeg ruba oglasnog panoa iznosi najmanje 2,0 m.

Oglasni pano može biti:

- jednostrani ili dvostrani,

- zidni ili samostojeći.

Nosiva konstrukcija oglasnog panoa mora biti izrađena od metalnih profila boje prokroma, a površina za oglašavanje od laminatnog panela.

Izuzetno od odredbe stavka 3. ovoga članka, konstrukcija oglasnog panoa za potrebe oglašavanja mjesnog odbora mora biti plave boje.

Najveća dozvoljena površina oglasnog panoa iznosi 2,10 m2.

3.2. Okrugli oglasni stup

Članak 34.

Okrugli oglasni stup se može postaviti uz raskrižja, na okretištu javnog gradskog prijevoza, u sklopu gradskog trga i drugih javnih prostora.

Okrugli oglasni stup mora biti izrađen od metalnih profila boje prokroma, a površina za oglašavanje od laminatnog panela.

Visina okruglog oglasnog stupa iznosi u pravilu 3,0 m, a najveći dozvoljeni promjer stupa iznosi 1,0 m.

Najveća dozvoljena površina za oglašavanje na okruglom oglasnom stupu iznosi 6,0 m2.

3.3. Oglasni ormarić

Članak 35.

Oglasni ormarić se može postaviti isključivo za potrebe oglašavanja mjesnog odbora.

Oglasni ormarić je ostakljena kutija čija je konstrukcija izvedena od drvenih ili metalnih profila svijetle boje, najvećih dozvoljenih dimenzija 1,4x1,0 m.

Najveća dozvoljena dubina oglasnog ormarića iznosi 0,12 m.

Oglasni ormarić dozvoljeno je postaviti na slobodnom dijelu pročelja u blizini ulaza u građevinu u kojoj se nalaze prostorije mjesnog odbora.

III. PRIVREMENI OBJEKTI

Članak 36.

Privremeni objekti na području Grada su:

- kiosk,

- montažni objekt,

- pokretna naprava,

- ugostiteljska terasa,

- predmeti za sakupljanje otpada,

- kontejner za smještaj uređaja infrastrukture, mjerna postaja i javne sanitarije.

1. Opći uvjeti za postavljanje privremenih objekata

Članak 37.

Privremeni objekt ne može se postaviti:

1. u prostoru koji je zaštićen kao kulturno dobro, osim uz suglasnost Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci,

2. na mjestu gdje bi njegovim postavljanjem bilo ugroženo održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,

3. u parku i na drugoj uređenoj zelenoj površini, osim ako se projektom uređenja parka odnosno zelene površine utvrdi prikladnost i opravdanost postavljanja u sklopu urbane opreme parka,

4. na javno-prometnoj površini koja je u funkciji kolnog prometa (osim objekata za naplatu parkiranja),

5. na nogostupu, osim ako se utvrdi da će nakon postavljanja privremenog objekta ostati najmanje 2,0 m širine za kretanje pješaka,

6. u području raskrižja na udaljenosti manjoj od 10,0 m od sjecišta dviju građevinskih linija ili regulacijskog pravca,

7. uz aktivna pročelja prizemlja građevine na udaljenosti manjoj od 2,0 m od aktivnog pročelja (osim ugostiteljskih terasa).

Odredba stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na predmete za skupljanje otpada.

Na području Stari grad i Korzo nije dozvoljeno postavljanje kioska i montažnog objekta, osim u vrijeme trajanja blagdanskih, prigodnih i javnih manifestacija.

Na privremenom objektu nije dozvoljena dogradnja krovišta, dogradnja skladišnog prostora, postavljanje nadstrešnice i slično niti postavljanje konstrukcije za tendu, nadstrešnicu i slično.

Izvan privremenog objekta ili na privremenom objektu nije dozvoljeno izlaganje robe. Prostor za odlaganje ambalaže mora se osigurati unutar privremenog objekta.

Na privremeni objekt mogu se postavljati predmeti za reklamiranje vlastitih proizvoda, usluga ili djelatnosti, čije konstrukcije moraju biti izrađene u formi tipiziranih proizvoda.

Vanjska jedinica klima uređaja mora biti postavljena na stražnjoj strani privremenog objekta, na visini od najmanje 2,5 m.

Ukoliko se kiosk ili montažni objekt postavlja na nogare, prazninu između tla i privremenog objekta potrebno je zatvoriti.

Postavljanje privremenog objekta na plaži dozvoljeno je do postavljanja plažnih objekata kao urbane opreme plaže.

2. Vrste privremenih objekata i posebni uvjeti za njihovo postavljanje

2.1. Kiosk

Članak 38.

Kiosk je prenosiva, tipizirana i prefabricirana jednoprostorna jedinica proizvedena u modularnom sistemu od ovlaštenog proizvođača. Postavljanje kioska na terenu izvodi se suhom montažom na odgovarajuću podlogu. Kiosk podrazumijeva mogućnost premještanja i uklanjanja u komadu.

Najveća dozvoljena površina kioska iznosi 12,0 m2.

Lokacije i uvjeti za postavljanje kioska utvrđeni su Planom lokacija iz članka 63. ovoga Pravilnika.

Izuzetno od odredbe stavka 3. ovoga članka, postavljanje kioska na zemljištu u vlasništvu fizičke ili pravne osobe dozvoljava se u zoni B na lokaciji uz cestu, pod slijedećim uvjetima:

- lokacija se mora nalaziti na posebnoj građevnoj čestici, neposredno uz nogostup ceste,

- najmanja dozvoljena površina zemljišta za postavljanje kioska iznosi 200,0 m2,

- zemljište se mora urediti kao javna površina, što podrazumijeva uređenje partera, postavljanje klupa, po potrebi ozelenjavanje, a sve sukladno idejnom rješenju uređenja koje se izrađuje primjereno okolnom ambijentu,

- dozvoljeno je postavljanje grupe do najviše 3 kioska,

- namjena kioska može biti trgovačka ili uslužna,

- postavljanje kioska za ugostiteljsku namjenu nije dozvoljeno.

Članak 39.

Postavljanje kioska nije dozvoljeno:

- u okućnici stambene građevine,

- na području Stari grad i Korzo, osim u slučaju iz članka 37. stavka 2. ovoga Pravilnika,

- na području obuhvata Urbanističkog plana područja Bulevard.

U zoni A dozvoljeno je postavljanje kioska isključivo za prodaju tiska i duhana.

U zoni B dozvoljeno je postavljanje kioska za slijedeće namjene: prodaja tiska i duhana, igre na sreću, cvjećarne na lokacijama u blizini gradskog groblja, trgovina mješovitom robom, prodaja pekarskih proizvoda te drugim deficitarnim namjenama na određenom području.

Na slobodnim platoima u mikrocentrima i na okretištima autobusa javnog gradskog prijevoza dozvoljeno je postavljanje kioska u grupi te postavljanje kioska za ugostiteljsku namjenu s ugostiteljskom terasom najveće dozvoljene površine do 20,0 m2. Kiosci postavljeni u grupi moraju biti istog tipa, a pojedinačni zahvati na istima jedinstveni ili usklađeni.

Članak 40.

Kiosk mora biti izrađen od trajnog materijala, a pročelje kioska potrebno je izvesti od glatkih materijala. Na pročelju kioska dozvoljeno je isključivo izlaganje tiskovina iz prodajnog asortimana.

Krovište kioska može biti koso ili kupolasto.

Najveći dozvoljeni nagib kosog krovišta iznosi 15o.

Za pokrov krovišta kioska nije dozvoljena upotreba kupa kanalice, valoplasta, salonita i slično.

Na kiosk je dozvoljeno postaviti reklamnog naziv i reklamni logo.

Na kiosk se može postavljati ravna nadstrešnica koja s kioskom čini zajedničko tijelo, najveće dozvoljene dubine 1,20 m, bez reklamnih poruka.

Na kiosk namjene cvjećarna dozvoljeno je postavljanje konzolne tende dizajnirane u skladu s kioskom, najveće dozvoljene površine 12,0 m2.

Kiosk u zoni A mora biti bojom usklađen s drugim privremenim objektima u zoni, a kiosk u zoni B mora biti bojom usklađen s bojom okolnih objekata ili ambijenta. Pročelje kioska ne može biti žarkih boja i tamnih tonova boja kao što su crvena, ljubičasta, ružičasta, kao niti tonova izvedenih iz navedenih boja.

Usluga u kiosku se, u pravilu, pruža preko pulta.

Opremu kioska obvezno čini koš za otpatke postavljen neposredno uz kiosk.

Članak 41.

Planom lokacija određene su lokacije za postavljanje paviljonskog kioska u zoni A.

Paviljonski kiosk je tip kioska kojem su sva pročelja aktivna i ostakljena s najmanje 70% površine.

Paviljonski kiosk mora biti izvornog izgleda od inoksa (boje srebra svijetli ili tamni) ili prokroma (boje srebra ili tamna boja).

Prodaja u paviljonskom kiosku može se obavljati s više strana isključivo preko pulta.

Na jednoj bočnoj stranici paviljonskog kioska dozvoljeno je postavljanje svjetlećeg reklamnog ormarića isključivo za izlaganje tiskovina iz asortimana prodaje.

Opremu kioska obvezno čini koš za otpatke postavljen neposredno uz kiosk.

Članak 42.

Uz kiosk nije dozvoljeno postavljanje uslužne naprave.

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka, uz kiosk površine do 6,0 m2 može se postaviti rashladna vitrina pod uvjetom da:

- nakon postavljanja rashladne vitrine ostane slobodan prolaz za kretanje pješaka u širini od najmanje 2,0 m,

- se rashladna vitrina postavlja na istom građevnom pravcu na kojem je postavljen kiosk,

- se postavom rashladne vitrine ne smanjuje broj parkirnih mjesta i ne ometa opskrba.

Izuzetno od odredbe stavka 2. ovoga članka, postavljanje rashladne vitrine uz kiosk površine do 6,0 m2 nije dozvoljeno:

- u neposrednoj blizini građevina koje se štite kao kulturno dobro,

- u neposrednoj blizini memorijalnih građevina i zona,

- u neposrednoj blizini trgovačkih ili ugostiteljskih sadržaja.

Članak 43.

Postojeći kiosk starijeg tipa mora se estetski urediti na sljedeći način:

- pročelje: očistiti materijal do temeljnog sloja te ga po potrebi prebojati. Plohe pročelja izvedene od valoplast ispuna ili sličnih materijala s uzorkom potrebno je zamijeniti glatkim plohama suvremenih materijala,

- krovište: pokrov krovišta izveden od kupa kanalice, salonita, valoplasta ili sličnog materijala potrebno je ukloniti a krovište bojom uskladiti s bojom kioska,

- boja: kiosk izrađen od materijala kojem premaz bojom (nalič) predstavlja završnu obradu potrebno je obojati bojom koja se uklapa u ambijent u kojem je postavljen, i to:

. ako je kiosk postavljen na granici prema zelenoj površini, potrebno ga je obojiti u svijetle tonove zelene ili smeđe mat-boje,

. ako je kiosk postavljen u urbanoj strukturi tj. u prostorima ulica, trgova i slično, potrebno ga je obojiti u boje: bež, svijetli oker i njihove tonove.

2.2. Montažni objekt

Članak 44.

Montažni objekt je jednoprostorna ili višeprostorna cjelina izrađena iz prefabrikata, na način da se u konstrukcijskim i u dijelovima koji nisu konstrukcijski povezivanje izvodi u suhoj izvedbi bez primjene građevinskih veziva. Dijelovi se polažu na podlogu bez ubetoniravanja i bez povezivanja s podlogom sidrenim vijcima.

Montažni objekt podrazumijeva mogućnost demontaže i premještanja odnosno uklanjanja montažnog objekta na način da podloga ostaje neizmijenjena.

Najveća dozvoljena visina montažnog objekta iznosi 3,5 metra (jedna etaža), a najveća dozvoljena površina montažnog objekta iznosi 36,0 m2.

Lokacije i uvjeti za postavljanje montažnog objekta utvrđeni su Planom lokacija iz članka 63. ovoga Pravilnika.

Postavljanje montažnog objekta nije dozvoljeno:

- u zoni A,

- u okućnici stambene građevine,

- na području obuhvata Urbanističkog plana područja Bulevard.

Na zemljištu u vlasništvu fizičke ili pravne osobe, postavljanje montažnog objekta dozvoljeno je ukoliko je zemljište u naravi javna površina.

U zoni B dozvoljeno je postavljanje montažnog objekta za slijedeće namjene: trgovina mješovitom robom, cvjećarna, prodaja pekarskih proizvoda i druge deficitarne namjene na određenom području.

Montažni objekt mora biti izrađen od trajnog materijala, a pročelje montažnog objekta potrebno je izvesti od glatkih materijala. Na pročelju montažnog objekta dozvoljeno je postavljanje reklamnog naziva i reklamnog loga.

Krovište montažnog objekta mora biti bojom usklađeno s montažnim objektom. Krovište može biti koso ili kupolasto.

Za pokrov krovišta montažnog objekta nije dozvoljena upotreba kupa kanalice, valoplasta, salonita i slično.

Najveći dozvoljeni nagib kosog krovišta iznosi 15o.

Na ulaznoj strani montažnog objekta dozvoljeno je postavljanje ravne nadstrešnice bez reklamne poruke, najveće dozvoljene dubine 1,20 m.

Montažni objekt bojom mora biti usklađen s bojom okolnih objekata ili ambijenta. Pročelje montažnog objekta ne može biti žarkih boja i tamnih tonova boja kao što su crvena, ljubičasta, ružičasta, kao niti tonova izvedenih iz navedenih boja.

Usluga se u montažnom objektu, u pravilu, pruža unutar objekta.

Opremu montažnog objekta obvezno čini koš za otpatke postavljen neposredno uz montažni objekt.

2.3. Pokretna naprava

Članak 45.

Pokretna naprava je prostorno neovisna i prenosiva prostorna jedinica za obavljanje uslužne, ugostiteljske ili trgovačke djelatnosti te za zabavu.

Pokretna naprava je, u pravilu, otvorenog tipa, osim pokretne naprave za potrebe blagdanskih, prigodnih i javnih manifestacija i objekata za naplatu parkiranja, koje mogu biti zatvorene konstrukcije.

Pokretna naprava za potrebe prigodnih, blagdanskih i javnih manifestacija postavlja se na javnu površinu povodom božićno-novogodišnjih ili uskršnjih blagdana te povodom drugih manifestacija od značaja za Grad na određenu lokaciju, prema određenom rasporedu za postavljanje.

U slučaju kada je pokretna naprava za manifestacije zatvorene konstrukcije, prodavač, roba, pribor i otpad moraju biti smješteni unutar pokretne naprave.

Pokretna naprava može biti na kotačima.

Mobilna pokretna naprava - kolica ili naprava na kotačima mora se ukloniti s javne površine nakon završetka radnog vremena.

Na vanjskom dijelu pokretne naprave može se istaknuti vrsta djelatnosti ili usluge.

Neposredno uz pokretnu napravu ili na njoj, radi zaštite od vremenskih utjecaja, može se postaviti suncobran manjih dimenzija. Suncobran može biti riječko-plave boje, bijele, krem i slične svijetle boje.

Pokretna naprava se ne može koristiti za komercijalno reklamiranje i oglašavanje.

Članak 46.

Pokretnom napravom, u smislu ovoga Pravilnika, smatra se:

- pokretna radnja kolica i specijalizirano motorno vozilo za prodaju artikala i prigodnu manifestaciju,

- uslužna naprava: ledenica za sladoled u originalnom pakiranju, peć i naprava za pečenje plodina, vaga za vaganje ljudi, bankomat, kondomat, javna telefonska govornica, poštanski sandučić, kovčežić (depo) i slično, rashladna vitrina, automat, svlačionica na plaži i drugo, automat za prodaju tiska i slično,

- naprava za zabavu pozornica s opremom, tobogan na plaži i slično,

- zabavni park cirkus, klizalište, luna park i drugo,

- štand,

- ostalo - objekt za naplatu parkiranja, spremište za priručni alat i materijal, šator za ugostiteljsku i drugu namjenu, automobil kao lutrijski zgoditak i slično.

2.3.1. Pokretna radnja

Članak 47.

Pokretna radnja je prostorno neovisna i prenosiva prostorna jedinica, u pravilu na kotačima, predviđena za obavljanje uslužne, ugostiteljske i trgovačke djelatnosti.

Najveća dozvoljena površina pokretne radnje iznosi 12,0 m2.

Postavljanje pokretne radnje sastavljene od raznih materijala i tendi nije dozvoljeno.

Na području Stari grad, Korzo i Trsat nije dozvoljeno postavljanje pokretne radnje od drva ruralnog izgleda.

Pročelja pokretne radnje potrebno je izvesti od glatkog materijala svijetle boje.

Na pročelju pokretne radnje dozvoljava se reklamiranje proizvoda ili usluge isključivo iz vlastitog asortimana.

Krovište pokretne radnje treba biti bojom usklađeno s bojom pokretne radnje. Za pokrov krovišta pokretne radnje nije dozvoljena upotreba kupa kanalice, valoplasta, salonita i slično.

Krovište pokretne radnje može biti koso ili kupolasto. Najveći dozvoljeni nagib kosog krovišta pokretne radnje iznosi 15o.

Postavljanje pokretne radnje za prodaju iz motornih vozila tzv. ambulantna prodaja, dozvoljena je u zoni B na lokaciji na kojoj je dozvoljeno parkiranje na vrijeme do 1 h.

2.3.2. Uslužna naprava

Članak 48.

Uslužna naprava mora biti tipska, uredna te dizajnom i materijalom usklađena s drugim privremenim objektima.

Postavljanje uslužne naprave sastavljene od raznih materijala i tendi nije dozvoljeno.

Ledenicu za sladoled u originalnom pakiranju dozvoljeno je postaviti u pješačkoj zoni, uz pročelje građevine, u nišu i

slično, te na plaži pod uvjetom da ista ne predstavlja barijeru u prostoru.

Naprava za pečenje i prodaju plodina (kokice, kesteni, kukuruz, koštice, lješnjak i slično) je naprava otvorenog tipa, najveće dozvoljene tlocrtne površine 2,0 m2. Peć za pečenje i/ili kuhanje plodina potrebno je postaviti uz napravu kao odvojeni element.

Javna telefonska govornica je tipizirani i prefabriciran predmet namijenjen telefoniranju na otvorenom prostoru. Javna telefonska govornica može se postaviti kao samostojeća na stup ili konzolno na pročelje građevine. Sastoji se od zaštitnog prozirnog kućišta svjetlo zelene boje i telefonskog aparata izrađenog od suvremenih trajnih materijala (prokrom i sl.). Telefonski aparat mora biti postavljen tako da gornji rub tipkovnice bude na visini 1,20 m od poda, a slušalica na visini 1,0 m od poda.

Samostojeća telefonska govornica se postavlja na stup jednostavnog dizajna izrađenog od trajnog materijala.

Javna telefonska govornica postavlja se u pješačkoj zoni uz ili na pročelje građevine, u nišu i slično, na način da ista ne predstavlja barijeru u prostoru.

Poštanski sandučić je tipizirani i prefabricirani element u prostoru namijenjen prikupljanju pisama i drugih poštanskih pošiljki, izvan poštanskog ureda. Poštanski sandučić je žute boje s logom pošte, maksimalnih dimenzija 0,60x0,40 m, dubine 0,25 m, izrađen od željeza ili drugog čvrstog materijala. Poštanski sandučić postavlja se na pročelje ili zid konzolno, tako da otvor za ubacivanje pošiljki bude na visini najviše 1,20 m od poda.

Kovčežić (depo) je tipizirani i prefabricirani predmet namijenjen privremenom odlaganju poštanskih pošiljki ili tiskovina. Kovčežić za odlaganje poštanskih pošiljki je plave boje s logom pošte a kovčežić za odlaganje tiskovina je sive boje. Kovčežić je izrađen od željeza ili drugog čvrstog materijala. Kovčežić se postavlja kao samostojeći, neposredno uz pročelje ili zid ili konzolno na pročelje ili zid.

Rashladna vitrina postavlja se kao dio opreme ugostiteljske terase ili uz kiosk, sukladno odredbama članka 42. ovoga Pravilnika te uz pročelje građevine na prometnom terminalu.

Svlačionica na plaži je naprava namijenjena presvlačenju korisnika plaže. Svlačionica na plaži može biti postavljena kao jednoprostorna ili višeprostorna naprava najveće dozvoljene površine 4,0 m2. Konstrukcija svlačionice na plaži mora biti izrađena od metalnih profila, a stjenke svlačionice od vodootpornog platna. Na svlačionicu se može postaviti reklamno platno.

Automat za prodaju tiska namijenjen je prodaji tiska tijekom 24 sata. Automat treba imati autonomni izvor napajanja električnom energijom kao što je solarni sustav ili slično. Boja automata određuje se sukladno zaštitnim bojama distributera novina, a najveća dozvoljena veličina automata iznosi 1,0x0,50x1,0 m. Postavljanje reklamnih poruka na automatu nije dozvoljeno, osim obilježja distributera (reklamni logo).

2.3.3. Naprava za zabavu

Članak 49.

Naprava za zabavu mora biti tipska, izrađena od kvalitetnog materijala s atestima za konstrukciju naprave te izgledom i oblikom usklađena s ambijentom u koji se postavlja.

2.3.4. Zabavni park

Članak 50.

Zabavni park je skup naprava i uređaja s izraženim zvučnim i svjetlosnim efektima namijenjenih zabavi djece i odraslih koji se postavljaju na javnu površinu.

Sve naprave moraju biti izrađene od suvremenih i kvalitetnih materijala s potrebnim atestima.

2.3.5. Štand

Članak 51.

Štand je tipizirani prodajni pult izrađen od prefabrikata od kojih su izrađeni ostali elementi urbane opreme u gradu.

Izuzetno od odredbi stavka 1. ovoga članka, za potrebe manifestacije gradskog značaja može se postaviti tipski štand izrađen od drva.

Na području Stari grad, Korzo i Trsat postavljanje štanda dozvoljeno je samo u vrijeme održavanja manifestacija ili akcijskih prodaja.

Štand se može postaviti ispred neaktivnih dijelova pročelja građevina u određenoj zoni i planiranom nizu za vrijeme trajanja manifestacije, pod uvjetom da se postavljanjem štanda ne ometa pješački promet.

2.4. Ugostiteljska terasa

Članak 52.

Ugostiteljska terasa je dio javne površine ili površine građevne čestice, ispred ili u neposrednoj blizini ugostiteljskog objekta, namijenjen pružanju ugostiteljskih usluga na otvorenom.

Postavljanje ugostiteljske terase dozvoljeno je na opločenoj ili asfaltiranoj površini.

Ugostiteljska terasa ne može se postaviti ispred pročelja građevine na kojem je ulaz u trafostanicu ili drugi objekt i uređaj komunalne infrastrukture.

Ugostiteljska terasa može se postaviti pod uvjetom da širina slobodnog pješačkog prolaza nakon postavljanja ugostiteljske terase, od ruba ugostiteljske terase do najbliže građevine, objekta ili predmeta iznosi najmanje:

- u zoni A - 2,0 m,

- na području Korzo - 3,80 m, najmanje jednom stranom ugostiteljske terase,

- u zoni B - 1,60 m, osim ako građevnim pravcem ili zatečenim stanjem na terenu nije određena manja širina, ali ne manja od 0,80 m.

Kod postavljanja ugostiteljske terase mora biti osiguran slobodan prilaz susjednim prostorima širine najmanje 1,60 m.

Na površini ugostiteljske terase nije dozvoljeno postavljanje tapisona, tepiha, izravnavanje tla, pričvršćivanje stola i stolice za tlo i slični zahvati.

Ugostiteljska terasa može biti:

- sezonska ugostiteljska terasa - postavlja se u razdoblju od 1. travnja do 1. studenog tekuće godine,

- stalna ugostiteljska terasa postavlja se tijekom cijele godine.

Ugostiteljska terasa se postavlja, u pravilu, neposredno ispred ugostiteljskog prostora, u širini ugostiteljskog prostora. Ugostiteljska terasa se može proširiti na dio javne površine koja graniči s neaktivnim pročeljem iste ili susjedne građevine, time da površina proširenog dijela ne može biti veća od površine terase ispred ugostiteljskog prostora.

Ukoliko je javna površina neuređena, za postavljanje ugostiteljske terase potrebno je urediti površinu partera ugostiteljske terase.

Ukoliko se ugostiteljska terasa postavlja na javnoj površini nagiba većeg od 3% ili je ista zbog neravnina nepodobna za postavljanje, za izravnanje površine dozvoljeno je postavljanje podloge visine od 0,10 do 0,12 m s drvenim daskama postavljenim kao brodski pod, bez prekrivanja podloge. Postojeća reviziona okna, ulični slivnici i drugi elementi partera ne smiju biti pokriveni podlogom.

Na ugostiteljskoj terasi može se postavljati grijaće tijelo, pod uvjetom da se postavom ne ugrožava sigurnost korištenja ugostiteljske terase.

Nije dozvoljeno zatvaranje stranica ugostiteljske terase. Zatvaranje ugostiteljske terase smatra se rekonstrukcijom građevine i podliježe odredbama Zakona o gradnji.

Članak 53.

Opremu ugostiteljske terase čine:

- stol - u zoni Stari grad, Korzo i Trsat maksimalni promjer okruglog stola iznosi 0,60 m, a maksimalna dužina stranice stola kvadratnog oblika iznosi 0,60 m. Na ugostiteljskoj terasi uz pročelje građevine dozvoljeno je postavljanje barskog stola visine 1,15 m. Ploča stola mora izrađena biti od čvrstog i trajnog materijala. Drveni stol može se postaviti samo na ugostiteljskoj terasi pivnice i/ili konobe,

- stolica - može biti izrađena od metala, plastificiranog materijala, drva, ratana ili kombinacije navedenih materijala,

- zaštita od sunca - može biti:

. suncobran - najveće dozvoljene veličine 3,0x3,0 m odnosno promjera 4,0 m, izrađen od impregniranog platna,

. tenda odnosno platneno krovište.

Konzolna tenda iznad ugostiteljske terase pričvršćena na pročelje građevine može biti dubine od najviše 1,5 m.

Na području Stari grad, Korzo i Trsat nije dozvoljeno postavljanje samostojeće tende. Na ostalom području grada samostojeću tendu dozvoljeno je postaviti isključivo iznad površine ugostiteljske terase.

Na području Korzo, suncobran i tenda mora biti s okomitim prugama riječko-plave i bijele boje. Širina pruga može biti od 0,10 do 0,12 m.

Na području Stari grad, suncobran i tenda moraju biti jednobojni, bijele do bež ili riječko-plave boje.

Na ostalom području zone A suncobran i tenda moraju biti svijetlih boja.

Suncobran i tenda postavljeni na istom ugostiteljskom prostoru moraju biti istoga izgleda i boje.

- ograda - mora biti postavljena unutar površine ugostiteljske terase isključivo kao zaštita na deniveliranim dijelovima i prema cesti. Ograda ugostiteljske terase može biti metalna, staklena ili od drugog čvrstog materijala osim drva, najveće dozvoljene visine 1,0 m

- vaza sa cvijećem ili zelenilom mora biti manjih dimenzija. Postavlja se na rubu površine ugostiteljske terase, kao ukras ili paravan prema kolnoj površini. Na području zone Korzo dozvoljeno je postavljanje oleandra, palmi i sličnog bilja. Ograđivanje cijele stranice, odnosno oboda ugostiteljske terase nije dozvoljeno

- naprava automat, rashladna vitrina, vitrina za sladoled i slično na ugostiteljskoj terasi na području zone A može se postaviti samo uz pročelje građevine u kojoj se ugostiteljski prostor nalazi, i to svojom dužom stranicom.

Pokretna naprava na kotačima može se postaviti na cijeloj površini ugostiteljske terase.

2.5. Predmeti za sakupljanje otpada

Članak 54.

Predmeti za sakupljanje otpada, u smislu ovoga Pravilnika, jesu kontejner i eko-otok.

Kontejner mora biti tipski i izrađen sukladno posebnim propisima prema vrsti otpada.

Postavljanje kontejnera dozvoljeno je sukladno mogućnostima na terenu.

Na lokaciji u zoni A može se postaviti grupa kontejnera pod uvjetom da se postavljanjem kontejnera ne ometa pješački i kolni promet. Grupu kontejnera dozvoljeno je zaštiti reklamnim platnom.

Eko-otok je grupa kontejnera za sakupljanje razdvojenog otpada.

Eko-otok čine 4 veće posude kapaciteta 2000 l za odlaganje papira, stakla, ALU i PET ambalaže te 2 manja spremnika kapaciteta 20 l za odlaganje starih baterija i lijekova.

Manji spremnike iz stavka 6. ovoga članka potrebno je postaviti na inox ogradu.

Dozvoljeno je označavanje eko-otoka postavljanjem natpisnih ploča na inox ogradu.

Kod deniveliranih podloga obvezno je postavljanje zaštitne ograde.

Površinu za postavljanje eko-otoka je potrebno urediti i obojati postojanom bojom, a eko-otok je potrebno postaviti po obodu uređene površine.

Eko-otok je dozvoljeno postaviti u blizini škole, dječjeg vrtića, građevine u kojoj se nalazi veći korisnik ili veći broj korisnika, u blizini frekventnih pješačkih poteza te u stambenom naselju.

2.6. Kontejner za smještaj uređaja infrastrukture, mjerna postaja i javne sanitarije

Članak 55.

Za postavljanje kontejnera za smještaj uređaja infrastrukture, mjerne postaje, javne sanitarije i sličnih predmeta, primjenjuju se odredbe članka 38. do 43. ovoga Pravilnika.

IV. OBJEKTI I PREDMETI NA STAJALIŠTU JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA

Članak 56.

Na stajalištu i ugibalištu javnog gradskog prijevoza dozvoljeno je postavljanje nadstrešnice za sklanjanje ljudi u javnom prometu, a ukoliko ne postoje prostorne mogućnosti za postavljanje nadstrešnice, dozvoljeno je postavljanje oznake stajališta.

1. Nadstrešnica za sklanjanje ljudi u javnom prometu

Članak 57.

Nadstrešnica za sklanjanje ljudi u javnom prometu mora biti tipska, u modularnoj izvedbi. Konstrukcija nadstrešnice mora biti izrađena od inox profila, a stranice od sigurnosnog stakla debljine 10,0 mm ili kombinirane s City light-om. Krovni elementi nadstrešnice za sklanjanje ljudi u javnom prometu moraju biti zakrivljeni i izrađeni od akrilata.

Kod postavljanja nadstrešnice za sklanjanje ljudi u javnom prometu, slobodan prostor za kretanje pješaka na nogostupu mora biti širine najmanje 1,60 m.

Izuzetno od odredbe stavka 2. ovoga članka, kod postavljanja nadstrešnice za sklanjanje ljudi u javnom prometu uz javne građevine, slobodan prostor za kretanje pješaka na nogostupu mora biti širine najmanje 0,80 m.

Opremu nadstrešnice za sklanjanje ljudi u javnom prometu čini: naziv stajališta, oznaka autobusne linije koja prometuje trasom, shema gradskih linija, klupa, koš za otpatke te, ovisno o raspoloživom prostoru, City light.

U sklopu nadstrešnice za sklanjanje ljudi u javnom prometu dozvoljeno je postavljanje kioska na način da s nadstrešnicom oblikovno i konstrukcijski čini jedno tijelo, a ukoliko za takvo postavljanje postoji prepreka (stablo, hidrant i slično) kiosk se može postaviti odvojeno od nadstrešnice na jednaku udaljenost od ruba kolnika.

Podlogu na koju se postavlja nadstrešnica za sklanjanje ljudi u javnom prometu potrebno je urediti na način da se uređenjem ne stvara arhitektonska barijera i ne sužava slobodan prostor za kretanje pješaka.

2. Oznaka stajališta

Članak 58.

Postavljanje oznake stajališta na stajalištu i ugibalištu javnog gradskog prijevoza dozvoljeno je ukoliko ne postoje uvjeti za postavljanje nadstrešnice za sklanjanje ljudi u javnom prometu.

Oznaka stajališta sadrži: naziv stajališta, oznaku autobusne linije koja prometuje trasom, shemu gradskih linija i koš za otpatke.

Oblikovanje oznake stajališta potrebno je uskladiti s oblikovanjem ostale urbane opreme.

V. OPREMA DJEČJEG IGRALIŠTA

Članak 59.

Opremu dječjeg igrališta čine:

- naprave za igru djece (ljuljačke, njihaljke, tobogani, penjalice i dr.)

- klupa za odmor,

- košarica za otpatke,

- fontana, slavina s pitkom vodom i slično.

VI. SPOMENIK, SPOMEN-PLOČA, SKULPTURA I SLIČNI PREDMETI

Članak 60.

Spomenik, spomen-ploča, skulptura i drugi predmet memorijalnog ili umjetničkog karaktera (u daljnjem tekstu: spomenik) na području Grada može se postaviti ili ukloniti uz suglasnost Grada, Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem (u daljnjem tekstu: Odjel) te uz suglasnost drugih tijela propisanih ovim Pravilnikom ili posebnim propisom.

Odredbe ovoga Pravilnika ne odnose se na postavljanje i/ ili uklanjanje spomenika na groblju.

VII. ZONE ZA POSTAVLJANJE PREDMETA I PRIVREMENIH OBJEKATA

Članak 61.

Zone za postavljanje predmeta i privremenih objekata iz članka 1. ovoga Pravilnika, utvrđuju se kako slijedi:

1. ZONU A čine područja CENTAR i TRSAT, i to:

1.1. Područje CENTAR - na zapadu omeđeno je dijelom Ulice Rikarda Benčića, dalje granica ide preko Ulice Podmurvice i Parka Mlaka do Ulice Braće Brancheta, Ulicom obitelji Duiz, obuhvaća Kresnikovu ulicu i cijeli predio Potoka. Sjeverna granica ide gornjim dijelom Ulice 1. maja i Ulicom Stjepana Vidulića, a dalje na istok obuhvaća sve zgrade u Ulici Moše Albaharija i u Marinkovićevoj ulici. Granica zatim ide donjim dijelom Laginjine ulice i Šetalištem Vladimira Nazora te stijenama iznad Školjića sve do okuke Rječine kod ulaza u ex Tvornicu papira, odakle ide padinama i stijenama ispod Bošketa i najvećim dijelom Ulice Račkoga. Donjim dijelom Trsatskih stepenica i željezničkom prugom zatim ide na istok sve do posljednjih građevina u Strossmayarovoj ulici , preko Istočnog izlaza po sjevernoj strani Ulice Slavka Cindrića do Rječine odakle se spušta prema moru. Zatim granica preko De Franceschijevog gata i nastavlja se do Krešimirove ulice i uključujući građevine južne strane Krešimirove i Zvonimirove ulice nastavlja do početne točke u Ulici Rikarda Benčića.

1.2. Područje TRSAT - na zapadu omeđeno je zapadnom stranom Šetališta Joakima Rakovca od vidikovca kod Prijelaza Franje Paravića, zaštićenim zelenilom do stepeništa kod crkvice Svetog Jurja, preko Ulice Petra Zrinskog obuhvaćajući vanjski obod Trsatke Gradine s parkom te na sjeveru Glavinićevom ulicom do Ulice Vrlije, zatim se spušta na Ulicu Slavka Krautzeka, odakle se preko Ulice fra Serafina Schona, Puta Vinka Valkovića Poleta i dijela Ulice Stjepana Radića vraća do početne točke.

Unutar područja CENTAR utvrđuju se posebna područja, i to:

- Područje STARI GRAD - obuhvaća područje registrirane cjeline Stari grad. Granica zone ide istočnom stranom Trga 128. brigade hrvatske vojske, do stepeništa u Ulici Frana Supila te njenom zapadnom stranom do Ulice Žrtava fašizma. Granica se nastavlja prema jugoistoku južnom stranom Ulice žrtava fašizma do Ulice Fiumara, ide zapadnom stranom Fiumare do Trga bana Jelačića, te nastavlja sjevernom stranom Ulice Ante Starčevića i sjevernom stranom Korza do Trga 128. brigade hrvatske vojske,

- Područje KORZO - obuhvaća Ulicu Pavla Rittera Vitezovića, Trg bana Jelačića, Ulicu Ante Starčevića, Korzo, Bazarigov prolaz, Trg Republike Hrvatske, Trg 128. brigade hrvatske vojske, Trg 111. brigade hrvatske vojske, Poštanski prolaz, Gnambovu ulicu i Jadranski trg.

2. ZONA B - obuhvaća područje Grada od granica zone A do granice područja Grada.

Grafički prilog sa ucrtanim zonama i područjima iz stavka 1. ovoga članka nalazi se u privitku i čini sastavni dio ovoga Pravilnika (prilog 1.).

VIII. POSTUPAK ZA POSTAVLJANJE PREDMETA I OBJEKATA

Članak 62.

Postavljanje predmeta i privremenih objekata propisanih ovih Pravilnikom dozvoljava se temeljem Plana lokacija za postavljanje predmeta i privremenih objekata na području Grada te Suglasnosti Komisije za postavljanje predmeta i privremenih objekata na području Grada.

1. Plan lokacija za postavljanje predmeta i privremenih objekata

Članak 63.

Planom lokacija za postavljanje predmeta i privremenih objekata na području Grada (u daljnjem tekstu: Plan lokacija) utvrđuju se lokacije te uvjeti za postavljanje i oblikovanje predmeta i privremenih objekata na javnim površinama i drugim nekretninama u vlasništvu Grada te na plažama koje su namijenjene općoj uporabi, i to kako slijedi:

- privremenih objekata: kiosk, montažni objekt, ugostiteljska terasa i eko-otok,

- reklamnih predmeta: Jumbo reklamni pano, reklamni stup, reklamni ormarić, reklamni uređaj i reklamni pano na stupu javne rasvjete,

- oglasnih predmeta i površina: oglasni pano i oglasni stup,

- pokretne naprave: štand.

Plan lokacija donosi Poglavarstvo Grada na prijedlog Odjela.

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka, postavljanje ugostiteljske terase čija je površina manja od površine određene Planom lokacija, dozvoljena je uz suglasnost Komisije iz članka 65. ovoga Pravilnika, osim na području Stari grad i Korzo.

Članak 64.

Zahtjev za određivanje nove lokacije odnosno za izmjenu ili dopunu postojeće lokacije u Planu lokacija iz članka 63. stavka 1. ovoga Pravilnika, podnosi se Gradu - Odjelu.

Uz zahtjev za postavljanje kioska, montažnog objekta i štanda iz članka 63. stavka 1. podstavka 1. i 4. ovoga Pravilnika potrebno je priložiti:

- kopiju katastarskog plana s naznačenom lokacijom za postavu,

- prijedlog smještaja objekta u mjerilu 1:1000,

- nacrt objekta,

- tehnički opis,

- dokaz o vlasništvu zemljišta na koje se odnosi prijedlog za postavu.

Uz zahtjev za postavljanje ugostiteljske terase iz članka 63. stavka 1. podstavka 1. ovoga Pravilnika potrebno je priložiti:

- kopiju katastarskog plana s naznačenom lokacijom za postavu,

- nacrt/skicu terase s prijedlogom rješenja u mjerilu 1:200,

- dokaz o utvrđivanju minimalnih uvjeta za obavljanje ugostiteljske djelatnosti,

- dokaz o vlasništvu, odnosno korištenju poslovnog prostora,

- suglasnost vlasnika susjednih nekretnina, ako se ugostiteljska terasa svojom površinom nalazi ispred prostora druge namjene,

- za postavljanje terase ispred poslovnog prostora koji se nalazi u stambenoj građevini u zoni B - suglasnost su/vlasnika građevine,

- dokaz o vlasništvu zemljišta na koje se odnosi prijedlog za postavu.

Uz zahtjev za postavljanje reklamnih i oglasnih predmeta iz članka 63. stavka 1. podstavka 2. i 3. ovoga Pravilnika potrebno je priložiti:

- kopiju katastarskog plana s naznačenom lokacijom za postavu,

- prijedlog lokacije i postavljanja predmeta u prostoru u mjerilu 1:1000,

- nacrt /skicu predmeta,

- tehnički opis,

- fotomontaža,

- statički proračun,

- suglasnost su/vlasnika građevine ako se reklamni i oglasni predmet postavlja na pročelje građevine,

- dokaz o vlasništvu zemljišta ili nekretnine na koje se odnosi prijedlog za postavu,

- druge suglasnosti sukladno posebnim propisima.

2. Suglasnost Komisije za postavljanje predmeta i privremenih objekata

Članak 65.

Komisiju za postavljanje predmeta i privremenih objekata (u daljnjem tekstu: Komisija) imenuje Poglavarstvo Grada na vrijeme od četiri godine.

Komisija se sastoji od predsjednika i dva člana i istoga broja zamjenika.

Dva člana Komisije i njihove zamjenike čine predstavnici Odjela, a jednog člana Komisije i njegovog zamjenika čini predstavnik Odjela gradske uprave za komunalni sustav.

O svom radu Komisija podnosi Izvješće Poglavarstvu Grada polugodišnje.

Članak 66.

Temeljem Suglasnosti Komisije dozvoljeno je postavljanje slijedećih predmeta i privremenih objekata na području Grada kako slijedi:

- privremeni objekt: kiosk, montažni objekt i ugostiteljska terasa na zemljištu u vlasništvu fizičke ili pravne osobe te ugostiteljska terasa površine manje od površine određene Planom lokacija,

- reklamni predmet: reklamna vitrina, reklamna ograda, reklama na zaštitnoj ogradi gradilišta, reklama na zaštitnom platnu građevinske skele, reklamni Jumbo pano i reklamni uređaj na nekretnini u vlasništvu fizičke ili pravne osobe,

- reklamni predmet: transparent, reklamna zastava, reklamni naziv, manji reklamni pano, sandwich pano, reklamni logo, reklamna tenda i svlačionica na plaži,

- oglasni ormarić,

- pokretna naprava: pokretna radnja, uslužna naprava, naprava za zabavu, zabavni park i slično,

- privremeni objekt i predmet za potrebe održavanja prigodne manifestacije,

- predmeti za skupljanje otpada - kontejneri,

- kontejner za smještaj uređaja infrastrukture, mjerna postaja i javne sanitarije,

- nadstrešnica za sklanjanje ljudi u javnom prometu,

- oznaka stajališta,

- oprema dječjeg igrališta,

- spomenik, spomen-ploča, skulptura i slično.

Članak 67.

Zahtjev za postavljanje predmeta i privremenog objekta iz članka 66. ovoga Pravilnika podnosi se Gradu-Odjelu.

Uz zahtjev za postavljanje kioska, montažnog objekta i ugostiteljske terase na zemljištu u vlasništvu fizičke ili pravne osobe iz članka 66. stavka 1. podstavka 1. ovoga Pravilnika, potrebno je priložiti:

- kopiju katastarskog plana s naznačenom lokacijom za postavu,

- prijedlog smještaja objekta u mjerilu 1:1000,

- nacrt objekta,

- tehnički opis,

- idejno rješenje postavljanja i uređenja zemljišta u mjerilu 1:200 izrađeno po ovlaštenoj stručnoj osobi,

- dokaz o vlasništvu zemljišta na koje se odnosi prijedlog za postavu.

Uz zahtjev za postavljanje ugostiteljske terase iz stavka 2. ovoga članka čija je površina manja od površine ugostiteljske terase određene Planom lokacija prilaže se i prijedlog obrazca iz Plana lokacija sa ucrtanim prijedlogom površine terase.

Uz zahtjev za postavljanje reklamnih predmeta, pokretnih naprava, privremenih objekata i predmeta za potrebe održavanja prigodne manifestacije iz članka 66. stavka 1. podstavka 2., 5. i 6. ovoga Pravilnika, prilaže se:

- kopija katastarskog plana s naznačenom lokacijom za postavu,

- prijedlog postavljanja predmeta u mjerilu 1:1000,

- nacrt/skica predmeta,

- tehnički opis,

- fotomontaža mjesta na kojem se predmet postavlja (mikrolokacija),

- dokaz o pravu vlasništva, suglasnost odnosno drugi akt kojim se dokazuje pravo na postavljanje predmeta na zemljište, građevinu ili drugi objekt ili predmet,

- opis priključka na elektromrežu - za svjetleće predmete,

- statički proračun i atest elektroinstalacija ukoliko je reklama svjetleća,

- druge suglasnosti sukladno posebnim propisima.

Uz zahtjev za postavljanje reklamnih predmeta i oglasnog ormarića iz članka 66. stavka 1. podstavka 3. i 4. ovoga Pravilnika, potrebno je priložiti:

- kopiju katastarskog plana s naznačenom lokacijom za postavu,

- nacrt/skica predmeta,

- tehnički opis,

- skicu ili fotomontaža mjesta na koje se predmet postavlja (mikrolokacija),

- dokaz o pravu vlasništva, suglasnost odnosno drugi akt kojim se dokazuje pravo na postavljanje predmeta na zemljište, građevinu ili drugi objekt ili predmet,

- za svjetleće predmete: opis priključka na elektromrežu i atest elektroinstalacija,

- za reklamne predmete veće konstrukcije i predmete koji se postavljaju konzolno: statički proračun.

Uz zahtjev za postavljanje predmeta za skupljanje otpada iz članka 66. stavka 1. podstavka 7. ovoga Pravilnika, potrebno je priložiti:

- kopiju katastarskog plana s naznačenom lokacijom za postavu,

- tehnički opis,

- skicu ili fotomontažu mjesta na koje se predmet postavlja (mikrolokacija).

Uz zahtjev za postavljanje kontejnera za smještaj uređaja infrastrukture, mjerne postaje i javne sanitarije iz članka 66. stavka 1. podstavka 8. ovoga Pravilnika, potrebno je priložiti:

- kopiju katastarskog plana s naznačenom lokacijom za postavu,

- tehnički opis i

- skicu ili fotomontažu mjesta na koje se predmet postavlja (mikrolokacija),

- dokaz o pravu vlasništva, suglasnost odnosno drugi akt kojim se dokazuje pravo na postavljanje predmeta na zemljište.

Uz zahtjev za postavljanje nadstrešnice za sklanjanje ljudi u javnom prometu i oznaku stajališta iz članka 66. stavka 1. podstavka 9. i 10. ovoga Pravilnika, potrebno je priložiti:

- kopiju katastarskog plana s naznačenom lokacijom za postavu,

- tehnički opis,

- idejno rješenje izrađeno po ovlaštenom projektantu, koje mora sadržavati grafički prikaz prostornih, funkcionalnih i oblikovnih karakteristika zahvata u prostoru te, prema potrebi, tehničko-tehnoloških obilježja zahvata u prostoru,

- suglasnosti pravnih osoba s javnim ovlastima u odnosu na postojeće objekte i uređaje komunalne infrastrukture,

- dokaz o pravu na postavljanje predmeta odnosno objekta: izvadak iz zemljišne knjige, ugovor, suglasnost ili drugi akt na temelju kojeg je investitor stekao pravo postavljanja objekta.

Uz zahtjev za postavljanje opreme dječjeg igrališta iz članka 66. stavka 1. podstavka 11. ovoga Pravilnika, potrebno je priložiti:

- kopiju katastarskog plana s naznačenom lokacijom za postavu,

- tehnički opis,

- idejno rješenje izrađeno po ovlaštenom projektantu, koje mora sadržavati grafički prikaz prostornih, funkcionalnih i oblikovnih karakteristika zahvata u prostoru,

- nacrt ili kataloški pregled opreme dječjeg igrališta,

- dokaz o pravu na postavljanje opreme: izvadak iz zemljišne knjige, ugovor, suglasnost ili drugi akt na temelju kojeg je investitor stekao pravo postavljanja opreme dječjeg igrališta.

Uz zahtjev za postavljanje i uklanjanje spomenika iz članka 66. stavka 1. podstavka 12. ovoga Pravilnika, potrebno je priložiti:

- snimku postojećeg stanja: grafičku i fotodokumentacija,

- oznaku i opis lokacije spomenika,

- skicu i tehnički opis spomenika s obrazloženjem o potrebi i značaju spomenika,

- suglasnost vlasnika ako se spomenik postavlja na objekt ili zemljište u vlasništvu druge fizičke ili pravne osobe.

U postupku izdavanja suglasnosti iz stavka 10. ovoga članka, potrebno je pribaviti:

- suglasnost Odjela gradske uprave za kulturu,

- suglasnost Gradskog vijeća Grada Rijeke (ako se postavlja ili uklanja spomenik osobi iz političkog života),

- suglasnost Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Rijeci (ako spomenik koji se postavlja ili uklanja ima obilježja kulturnog dobra ili ako se spomenik postavlja ili uklanja na području ili na nekretnini koje predstavlja kulturno dobro).

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 68.

Predmeti i privremeni objekti postavljeni do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, sukladno općim aktima Grada, moraju se uskladiti s odredbama ovoga Pravilnika u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 69.

Plan lokacija iz članka 63. ovoga Pravilnika Poglavarstvo Grada donijet će u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Plan iz stavka 1. ovoga članka sastavni je dio ovoga Pravilnika i nije predmet objave.

Članak 70.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-05/07-01/6

Ur. broj: 2170-01-10-07-1

Rijeka, 16. siječnja 2007.

POGLAVARSTVO GRADA RIJEKE

Predsjednik Poglavarstva
mr. sc. Vojko Obersnel, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=484&mjesto=51000&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr