SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 1. Petak, 19. siječnja 2007.
GRAD RIJEKA
30

1.

Na temelju odredbe članka 11. stavka 6. Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2007. godinu (»Narodne novine« broj 143/06), odredbi Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2007. godini (»Narodne novine« broj 143/06) i članka 61. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02, 3/05 i 17/06 - pročišćeni tekst) Poglavarstvo Grada Rijeke, na sjednici 9. siječnja 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe
Grada Rijeke u 2007. godini

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju kriteriji i mjerila za financiranje rashoda redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: JVP Grada), u okviru utvrđenih sredstava sukladno članku 9. stavku 3. podstavku 4. Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2007. godinu, u iznosu od 16.303.897 kuna.

Ova Odluka se primjenjuje u suglasju s Proračunom Grada Rijeke za 2007. godinu, Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2007. godinu, Uredbom o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2007. godinu (»Narodne novine« broj 143/06) i Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2007. godini (»Narodne novine« broj 143/06).

Članak 2.

Sredstva za decentraliziranu funkciju vatrogastva, utvrđena Uredbom i Odlukom Vlade Republike Hrvatske iz članka 1. stavka 2. ove Odluke te ovom Odlukom, raspoređuju se za sljedeće rashode:

1. Rashodi za zaposlene u JVP Grada u iznosu od 14.021.351 kuna, i to za:

- plaće, u iznosu od 10.178.891 kuna,

- ostali rashodi za zaposlene, u iznosu od 1.223.570 kuna

- doprinosi na plaće, u iznosu od 2.618.890 kuna

2. Materijalne rashode za JVP Grada, u iznosu od 2.282.546 kuna, i to za:

- naknade troškova zaposlenima, u iznosu od 490.000 kuna

- rashodi za materijal i energiju, u iznosu od 1.300.000 kuna

- rashodi za usluge (usluge telefona, pošte i prijevoza, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge), u iznosu od 302.546 kuna,

- ostali nespomenuti rashodi (premija osiguranja), u iznosu od 190.000 kuna.

Članak 3.

Kriterij za utvrđivanje visine financijskog rashoda za zaposlene iz članka 2. točke 1. ove Odluke je mjesečno izvršena isplata prema obračunu plaća, a mjerilo je broj vatrogasaca u JVP Grada (132 vatrogasca), utvrđen Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2007. godini.

Članak 4.

Prema kriteriju iz članka 3. ove Odluke, financiraju se sljedeće vrste rashoda za zaposlene u JVP Grada:

- plaće za redovan rad,

- plaće za prekovremeni rad,

- plaće za posebne uvjete rada,

- ostali rashodi za zaposlene,

- doprinosi za mirovinsko osiguranje,

- doprinosi za zdravstveno osiguranje,

- doprinosi za zapošljavanje.

Članak 5.

Kriterij za financiranje materijalnih rashoda za JVP Grada iz članka 2. stavka 1. točke 2. ove Odluke su ostvareni rashodi za isporučenu robu i energiju te obavljene usluge JVP Grada na temelju ispostavljenih računa dobavljača/ izvoditelja.

Članak 6.

Prema kriteriju ostvarenih rashoda iz članka 5. ove Odluke, financiraju se sljedeće vrste materijalnih rashoda za JVP Grada:

- rashode za energiju,

- naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život,

- uredski materijal i ostali materijalni rashodi,

- materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje,

- usluge telefona, pošte i prijevoza,

- komunalne usluge,

- zdravstvene i veterinarske usluge,

- premije osiguranja.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-05/07-01/4-060

Ur. broj: 2170-01-10-07-1

Rijeka, 9. siječnja 2007.

POGLAVARSTVO GRADA RIJEKE

Predsjednik
Poglavarstva
mr. sc. Vojko Obersnel, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=484&mjesto=51000&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr