SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 1. Petak, 19. siječnja 2007.
GRAD CRIKVENICA
30

1.

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 3. Zakona o područnoj i lokalnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« RH broj 33/01 i 129/05) i članka 44. stavak 1. alineja 5. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 26/01 i 8/06), Gradsko poglavarstvo Grada Crikvenice, na 43. sjednici održanoj 11. siječnja 2007.godine donosi

PRAVILNIK
o stručnom osposobljavanju i usavršavanju
službenika i namještenika

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika i namještenika Gradske uprave Grada Crikvenice (u nastavku teksta: službenici), osim pitanja uređenih zakonima i na zakonu utemeljenim propisima koji se primjenjuju na službenike upravnih tijela jedinica lokalne samouprave.

Članak 2.

Službenici se osposobljavaju za službu obavljanjem vježbeničke prakse, u skladu sa zakonom i na zakonu utemeljenim propisima.

Stručno osposobljavanje vježbenika provodi se radi njihova osposobljavanja za samostalan rad.

Članak 3.

Službenici se usavršavaju osobno i organizirano školovanjem za postizanje više stručne spreme od one koju imaju, putem tečajeva, seminara i drugih oblika stručnog usavršavanja te praćenjem znanstvene i stručne literature.

Stručno usavršavanje službenika provodi se radi kontinuiranog unapređenja njihove stručnosti i kvalitete rada te radi omogućavanja njihova razvitka karijere.

Članak 4.

U provedbi stručnog usavršavanja Grad Crikvenice surađuje s odgovarajućim znanstvenim, obrazovnim i drugim ustanovama, pravnim osobama te priznatim ekspertima.

Članak 5.

Službenici se na stručno usavršavanje upućuju u okviru upravnog tijela u kojem su raspoređeni ili u okviru programa usavršavanja koje određuje Gradsko poglavarstvo.

Članak 6.

Pročelnici upravnih tijela, a u okviru raspoloživih proračunskih sredstava, odlučuju o upućivanju službenika na seminare, savjetovanja i radionice organizirane za stručno usavršavanja od interesa za djelokrug rada odnosnog tijela, kao i o nabavi znanstvene i stručne literature te pretplati na časopise i druge periodične publikacije.

Prilikom odlučivanja o stručnom usavršavanju u okviru upravnog tijela pročelnici će omogućiti ravnomjerno usavršavanje službenicima raspoređenima na svim skupinama poslova te na radnim mjestima svih stručnih sprema.

Članak 7.

Upravna tijela dostavljaju Uredu Grada (u nastavku teksta: Uredu) podatke o svakoj nabavi znanstvene i stručne literature te o svim pretplatama na časopise i druge periodične publikacije.

Članak 8.

Gradsko poglavarstvo donosi godišnji program stručnog usavršavanja službenika, koje obuhvaća stručno usavršavanje radi stjecanja više stručne spreme od one koju ima pojedini službenik te ostale oblike stručnog usavršavanja od prioritetne važnosti za djelovanje Grada.

Ured upućuje upravnim tijelima i sindikatu najkasnije 1. listopada poziv za predlaganje sadržaja za godišnji program stručnog usavršavanja za iduću godinu.

Pročelnici upravnih tijela na odgovarajući će način svim službenicima i namještenicima upravnog tijela učiniti dostupnim poziv iz stavka 2. ovoga članka te im omogućiti sudjelovanje u predlaganju sadržaja.

Pročelnici upravnih tijela i sindikat do 1. prosinca dostavljaju Uredu prijedloge sadržaja za godišnji program stručnog usavršavanja službenika. Uz prijedlog se na znanje dostavljaju i svi pojedinačni prijedlozi službenika i namještenika koji nisu obuhvaćeni prijedlogom upravnog tijela.

Ured objedinjava prijedloge iz stavka 4. ovoga članka i do kraja prosinca upućuje ih Gradskom poglavarstvu na odlučivanje.

Godišnji program stručnog usavršavanja službenika dostavlja se svim upravnim tijelima i sindikatu te objavljuje na oglasnoj ploči Grada.

U slučaju iznimne potrebe, Gradsko poglavarstvo može tijekom godine mijenjati i dopunjavati godišnji program stručnog usavršavanja službenika.

Članak 9.

Gradsko poglavarstvo može odlučiti da se o upućivanju službenika na pojedini oblik stručnog usavršavanja iz članka 8. stavka 1. ovog Pravilnika s odnosnim službenikom sklopi ugovor kojim se službenik obvezuje na ostanak u službi u određenom razdoblju ili na drugu odgovarajuću obvezu.

Služba redovito provjerava ispunjavanje obveza koje službenik ima prema ugovoru iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 10.

O svakom upućivanju službenika na stručno usavršavanje prema članku 6., odnosno članku 8. ovoga Pravilnika, upravno tijelo dostavlja Službi kratku pisanu obavijest o vrsti, programu i trajanju usavršavanja te o postignutom uspjehu (ako usavršavanje obuhvaća provjeru znanja i sposobnosti službenika).

Obavijesti iz stavka 1. ovoga članka prilažu se osobnom očevidniku službenika.

Upravna tijela dostavit će Uredu u roku od 30 dana od stupanja na snagu ovog Pravilnika obavijesti o svim oblicima stručnog usavršavanja na koje su njihovi službenici bili upućeni od 1. siječnja 2006. godine.

Članak 11.

Ured Grada:

- ažurira literaturu potrebnu za polaganje državnoga stručnog ispita te je stavlja na raspolaganje obveznicima polaganja ispita;

- pruža upute u vezi s polaganjem državnoga stručnog ispita i obavlja administrativnu obradu dokumentacije u vezi s polaganjem ispita;

- vodi objedinjenu evidenciju znanstvene i stručne literature te pretplata na časopise i druge periodične publikacije te podatke iz evidencije daje svim zainteresiranim korisnicima unutar Gradske uprave;

- vodi objedinjenu evidenciju stručnih usavršavanja službenika;

- analizira potrebe u vezi sa stručnim usavršavanjem službenika, kako sa stanovišta potreba službe, tako i razvitka karijere službenika, te predlaže pročelnicima upravnih tijela ili Gradskom poglavarstvu poduzimanje odgovarajućih mjera.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 112-01/07-01/02

Ur. broj: 2107/01-02-07-1

Crikvenica, 11. siječnja 2007.

GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog poglavarstva
Božidar Tomašek, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=484&mjesto=10003&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr