SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 56. Petak, 29. prosinca 2006.
OPĆINA MRKOPALJ
30

50.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04) i članka 18. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine« PGŽ broj 4/06), Općinsko vijeće Mrkopalj, na sjednici održanoj 18. prosinca 2006. godine, donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2007. godinu

Članak 1.

Ovim Programom gradnje objekata i uređaja (u daljem tekstu Program) utvrđuje se plan izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Mrkopalj za 2007. godinu, kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za realizaciju Programa.

Članak 2.

Programom iz prethodnog članka planira se izgradnja objekata i uređaja te nabavka opreme za izgradnju javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, groblja, objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom, te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda.

Članak 3.

Programom se planiraju sljedeće aktivnosti:

A/ IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA

A1 Izgradnja nogostupa uz državnu

cestu D32 (Sunger) 105.000,00 kn

A2 Izgradnja nogostupa uz županijsku

cestu Ž5069 (Poljice) 105.000,00 kn

A3 Urbanistički plan uređenja mjesta

Mrkopalj 400.000,00 kn

A4 Razvojni program PUR 100.000,00 kn

A5 Nogometno igralište - izrada ograde 50.000,00 kn


Ukupno: 760.000,00 kn


B/IZGRADNJA OBJEKATA ZA OPSKRBU PITKOM VODOM

B1 Vodovod Brestova Draga

(1.400.000,00 kn) 875.000,00 kn

/dio troškova od 525.000,00 kn uvršten je

u Plan potrošnje sredstava šumskog

doprinosa/

B2 Vodovod Poljička Kosa - izrada

glavnog projekta 200.000,00 kn


Ukupno: 1.075.000,00 kn


C/ IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA

C1 Ugradnja asfalta na odvojku ceste

za Biatlonski centar - Zagmajna 200.000,00 kn


Ukupno: 200.000,00 kn


D/ IZGRADNJA GROBLJA

D1 Izrada grobnica na groblju Mrkopalj 12.600,00 kn


Ukupno: 12.600,00 kn


E/IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

E1 Izrada glavnog projekta kanalizacijskog

sustava Mrkopalj-Sunger 400.000,00 kn


Ukupno: 400.000,00 kn


SVEUKUPNO: 2.447.600,00 kn


Članak 4.

Sredstva za realizaciju Programa čine:

- sredstva Proračuna 1.912.100,00 kn

- komunalni doprinos 525.000,00 kn

- prihodi od koncesija 10.500,00 kn


Ukupno: 2.447.600,00 kn


Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko goranske županije.

Klasa: 363-02/06-01/05

Ur. broj: 2112-05-01-06-3

Mrkopalj, 18. prosinaca 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE MRKOPALJ

Predsjednik
Tomislav Cuculić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=483&mjesto=51315&odluka=50
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr