SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 56. Petak, 29. prosinca 2006.
OPĆINA MRKOPALJ
30

41.

Na temelju članka 32. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 18. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 4/ 06) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj, na sjednici održanoj dana 18. prosinca 2006. godine donijelo je

PRORAČUN
Općine Mrkopalj za 2007. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Mrkopalj za 2007. god. sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA


1. PRIHODI (klasa 6) 9.249.945,00


2. PRIHODI OD PRODAJE

NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7) 1.886.700,00


3. RASHODI (klasa 3) 7.484.089,00


4. RASHODI ZA NEFINANCIJSKU

IMOVINU (klasa 4) 3.671.556,00


5. RAZLIKA (višak, manjak) 19.000,00


B.RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA


6. MANJAK PRIHODA IZ PROŠLE

GODINE 246.174,44


C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA


7. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE

I ZADUŽIVANJA (klasa 8) 19.000,00


8. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I

OTPLATE ZAJMOVA (klasa 5) -


9. NETO ZADUŽIVANJE/FINANCI-

RANJE 19.000,00


10. VIŠAK/MANJAK RASPOLOŽIVIH SR.

IZ PRET.GOD. +/- RAZLIKA PRIHODA

+/- NETO ZAD. I FIN. 0,00


Članak 2.

Prihodi/primici i rashodi/izdaci iskazani po izvorima i vrstama, utvrđuju se u Računu prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna za 2007. godinu.

Članak 3.

Rashodi/izdaci Proračuna u iznosu od 11.155.645,00 kn raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna.

III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2007. godine.

Klasa: 400-08/06-01/01

Ur. broj: 2112-05-01-06-4

Mrkopalj, 18. prosinca 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik
Općinskog vijeća
Općine Mrkopalj
Tomislav Cuculić, v.r.

PRORAČUN ZA 2007. G.

opći dio

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Proračun Općine Mrkopalj za 2007. godinu  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=483&mjesto=51315&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr