SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 56. Petak, 29. prosinca 2006.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
30

40.

Na temelju članka 4. stavak 2. Zakona o naseljima (»Narodne novine«, broj 54/88), a u svezi sa člankom 8. i 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01) i članka 18. Statuta Općine Mošćenička Draga (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 33/01 i 01/02), Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga, na sjednici održanoj dana 29. prosinca 2006. godine donosi

ODLUKU
O izdvajanju dijela naselja Grabrova i osnivanju
naselja Mala Učka

Članak 1.

Izdvaja se dio naselja Grabrova i osniva novo naselje Mala Učka.

Članak 2.

Ime i indentifikator iz Službene evidencije prostornih jedinica naselja Grabrova se ne mijenjaju, a naselju Mala Učka će biti dodijeljen novi identifikator.

Članak 3.

Područje naselja Grabrova i Mala Učka određeno je granicama rubnih katastarskih čestica.

Članak 4.

Granica naselja Mala Učka počinje na tromeđi katastarskih općina Mošćenička Draga, Tuliševica i Vranja, i nastavlja dijelovima ili granicama katastarskih čestica u k.o. Mošćenička Draga i to, prema jugu, dijelom k.č. 3575/1, rubom k.č. 19/7, 19/2, 19/1 pa opet dijelom k.č. 3575/1. U nastavku, presijeca put, odnosno k.č. 3575/4, ide dijelom k.č. 3575/1, rubom k.č. 45, 41, 87, ponovno precijeca k.č. 3575/1 i ide njenim rubom prema jugu, ponovno je presijeca i ide dalje rubom k.č. 261, 263, 264. Zatim nastavlja rubom k.č. 300/1, presijeca je i ide rubom k.č. 2068, 2067, presijeca k.č. 300/ 1, lomi se i ide na jugozapad presjecajući k.č. 3575/1 do k.č. 2059/3. Zatim ponovno presijeca k.č. 3575/1 do k.č. 2215/2, ponovno presijeca k.č. 3575/1 i dolazi do granice k.o. Mošćenička Draga koja ujedno čini granicu Općine Mošćenička Draga te nastavlja granicom katastarske općine do početne točke.

Članak 5.

Za parcele na kojima je granica određena njihovim dijelom izradit će se geodetski elaborat kojim će se izvršiti dioba spomenutih čestica.

Članak 6.

Kartografski prikaz granica opisanih u članku 4. je sastavni dio ove Odluke.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu u roku od 8 dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 015-07/06-01/01

Ur. broj: 2156/03-06-2

M. Draga, 29. prosinca 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik
Emilio Dešković, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=483&mjesto=51417&odluka=40
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr