SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 56. Petak, 29. prosinca 2006.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
30

33.

Na osnovi odredbe stavka 1. članka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 18. Statuta Općine Mošćenička Draga, Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga, na sjednici održanoj 29. prosinca 2006.godine donosi

ODLUKU
o izvršenju Proračuna Općine Mošćenička Draga
za 2007. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje struktura prihoda, primitaka, rashoda i izdataka Općinskog proračuna Općine Mošćenička Draga za 2007. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i njegovo izvršavanje, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze proračunskih korisnika, ovlasti Općinskog poglavarstva i Općinskog načelnika, te druga pitanja u izvršavanju Proračuna.

Članak 2.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela.

Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i izdataka, a Posebni dio sadrži raspored rashoda prema prema njihovoj vrsti ekonomske klasifikacije i proračunskim korisnicima.

Račun prihoda i rashoda sastoji se od poreznih i neporeznih prihoda, te ostalih prihoda kojima se financiraju rashodi utvrđeni za financiranje javnih potreba na razini Općine na temelju zakonskih i drugih propisa.

Posebni dio Proračuna sastoji se od Plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika raspoređenih u tekuće i razvojne programe za tekuću proračunsku godinu.

Članak 3.

Stvarna naplata prihoda / primitaka nije ograničena procjenom prihoda / primitaka Proračuna.

II. IZVRŠENJE PRORAČUNA

Članak 4.

Proračunska sredstva koristit će se samo za namjene koje su određene Proračunom, i to do visine utvrđene u Posebnom dijelu.

Korisnici Proračuna ne mogu raspolagati sredstvima iznad iznosa utvrđenih u Računu prihoda i rashoda, niti preuzimati obveze na teret proračunskih sredstava iznad iznosa koji im je raspoređen u Posebnom dijelu Proračuna.

Članak 5.

Za izvršavanje Proračuna odgovoran je Općinski načelnik.

Članak 6.

Prihodi Proračuna ubiru se i uplaćuju u proračun u skladu sa Zakonom i drugim propisima neovisno o visini prihoda planiranih Proračunom.

Članak 7.

Ukoliko tijekom godine dođe do znatnije neusklađenosti planiranih prihoda / primitaka i rashoda / izdataka Proračuna, izvršit će se njihovo uravnoteženje izmjenom i dopunom Proračuna.

Općinskoi načelnik može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela s time da umanjenje pojedine stavke ne može biti veće od 5 posto.

Članak 8.

Proračunska zaliha, tekuća i stalna osigurava se u iznosu od 20.000,00 kuna.

Sredstva Tekuće zalihe Proračuna koristit će se za hitne, neplanirane ili nedovoljno planirane rashode.

O utvrđivanju iznosa i korištenju sredstava Tekuće zalihe Proračuna odlučuje Općinsko poglavarstvo.

Općinski nečelnik može raspolagati sredstvima Tekuće zalihe Proračuna u iznosu od 5.000,00 kuna.

Sredstva Tekuće zalihe Proračuna mogu se osim za namjene utvrđene stavkom 1. ovog članka, koristiti i za izvršavanje sudskih odluka (presuda, rješenja, nagodbi i dr.) o isplati na teret sredstava Proračuna.

O korištenju sredstava iz točke 4. i 5. ovoga članka Općinski načelnik, podnosi polugodišnje izvješćuje Općinskom vijeću.

Članak 9.

Slobodna novčana sredstva Proračuna mogu se oročiti kod poslovnih banaka ili plasirati drugim pravnim osobama putem pozajmica, pod uvjetom da se time ne ometa redovno izvršavanje proračunskih izdataka.

Odluku o oročavanju i izboru poslovne banke te davanju kratkoročne pozajmice donosi Općinsko poglavarstvo.

Svi plasmani novca imaju se vratiti u Proračun do 31. prosinca 2007. godine

Članak 10.

Sredstva ostvarena od kamata prihod su Proračuna.

Članak 11.

Općina Mošćenička Draga ne može se zaduživati niti davati jamstva za ispunjenje obveza trgovačkih društva čiji je osnivač i vlasnik / suvlasnik.

Članak 12.

Općinsko poglavarstva, odlučuje o visini pojedinačnih iznosa koja će se dodjeliti korisnicima Proračuna, unutar utvrđenih iznosa rashoda navedenih u stavkama razdjela 1. i 3. Posebnog djela Proračuna.

Iznimno od odredbi stavka 1. ovog članka visina pojedinačnih rashoda isplaćuje se po dostavljenim računima, na osnovi stvarne potrošnje i vrijednosti izvršenih usluga.

Članak 13.

Plaćanje preuzetih obveza po ugovorima, koje dospijevaju u sljedećim godinama mora se kao obveza uključiti u godinu u kojoj obveza dospijeva.

Članak 14.

Iznimno uz prethodnu suglasnost Općinskog poglavarstva dozvoljeno je plaćanje predujma.

Članak 15.

Upravni odjel Općine, korisnik sredstava raspoređenih u razdjelu 2. Posebnog djela Proračuna, smije koristiti proračunska sredstva po nalogu ovlaštene osobe.

Članak 16.

Rashodi Proračuna koji se finaciraju iz namjenskih prihoda (s protuobvezom) izvršit će se do iznosa prihoda za te namjene.

Članak 17.

Korisnicima Proračuna ne osiguravaju se sredstva za amortizaciju zgrada i opreme u 2007. godini.

Članak 18.

Ukoliko se tijekom godine smanji djelokrug ili nadležnost pojedinog korisnika proračuna, što zahtijeva smanjenje sredstava, ili ako korisnik bude ukinut, neutrošena sredstva za njegove izdatke prenose se u Tekuću zalihu Proračuna. ili na korisnika koji preuzme njegove poslove.

Članak 19.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda.

Članak 20.

Unutarnja revizija proračunskih korisnika tijelo je koje neovisno i objektivno utvrđuje ostvarivanje cjelovitih zadaća i funkcija proračunskih korisnika, upozorava na nepravilnosti i neusklađenost sa zakonskim i drugim propisima kojima je utvrđeno njihovo poslovanje te predlaže mjere za njihovo otklanjanje i mjere za unapređenje poslovanja proračunskih korisnika.

Članak 21.

Upravni odjel za samoupravu i upravu podnosit će Općinskom vijeću, polugodišnje izvješće i godišnje izvješće o poslovanju Proračuna.

Polugodišnje izvješće podnosi se sa stanjem na dan 30. lipnja, a godišnje izvješće sa stanjem na dan 31. prosinca 2007. godine.

Članak 22.

Sredstva zatečena na računu Proračuna na dan 31. prosinca 2006. godine u koristit će se za:

1. Tekuće obveze iz 2006. godine

2. Tekuću zalihu Proračuna kn 10.000,00

3. Stalnu zalihu Proračuna kn 10.000,00

4. Kredit HBOR Visoka zona kn 340.000,00

5. Vodovod i kanalizacija Sv. Petar-Jir kn 500.000,00

6. Uređenje parkirališta Pišćetak kn 135.000,00

7. Projekt uređenja trgova u Brseču kn 24.400,00

8. Sanacija Lučice Brseč kn 13.648,00

9. Naknada za ogrjev - soc. program kn 4.400,00

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2007. godine.

Klasa: 011-01/06-01/41

Ur. broj: 2156/03-06-1

M. Draga, 29. prosinca 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik
Općinskog vijeća
Emilio Dešković, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=483&mjesto=51417&odluka=33
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr