SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 56. Petak, 29. prosinca 2006.
GRAD OPATIJA
30

63.

Na temelju članka 12. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 i 178/04), članka 8. Odluke o dimnjačarskoj službi (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 21/ 95) i članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 8/06 i 18/06 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 28. prosinca 2006. godine, donosi

ODLUKU

1. Sollers d.o.o. Rijeka, Markovića 5, daje se koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova u II. dimnjačarskom području koji obuhvaća dio naselja Opatija, od granice I. područja do naselja Ičići, Poljane, Ika, Dobreć, Oprič, Veprinac, Vela Učka i Mala Učka.

2. Ugovor o koncesiji s odabranim podnositeljem ponude iz točke 1. ove Odluke Gradsko poglavarstvo Grada Opatije zaključiti će u roku od 15 dana od dana donošenja ove Odluke.

3. Koncesija se daje na vrijeme od 5 godina, računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji.

4. Za obavljanje djelatnosti iz točke 1. ove Odluke koncesionar je dužan plaćati naknadu u visini od 15% pojedinačnih cijena čišćenja i kontrole iskazanih u cjeniku, tromjesečno po prethodno ispostavljenom računu Grada Opatije, s time da minimalna godišnja naknada iznosi 36.000,00 kuna

5. Koncesionar je dužan povjerene poslove obavljati po cijeni čišćenja i kontrole u iznosu od 24,00 kuna odnosno po cjeniku koji će biti sastavni dio ugovora o koncesiji te izdavati račun po obavljenoj usluzi.

6. Koncesionar je dužan dimnjačarske poslove obavljati u rokovima i na način propisan Zakonom, Odlukom o dimnjačarskoj službi i drugim propisima te sukladno ugovoru o koncesiji.

7. Koncesionar nema pravo koncesiju prenijeti na drugu fizičku ili pravnu osobu.

Obrazloženje

Prema odredbi članka 5. Odluke o dimnjačarskoj službi pravo obavljanja dimnjačarskih poslova u dimnjačarskim područjima stječe se koncesijom.

Odluku o koncesiji donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave i uprave na temelju provedenog javnog prikupljanja ponuda ili javnog natječaja (članak 6. stavak 1. Odluke).

Temeljem odredbe članka 6. stavka 2. Odluke Gradsko poglavarstvo Grada Opatije je dana 30. studenoga 2006. godine objavilo u »Novom listu« javni poziv za prikupljanje ponuda radi dodjele koncesija na II. dimnjačarskom području koje obuhvaća:

- dio naselja Opatija, od granice I. područja do naselja Ičići, Poljane, Ika, Dobreć, Oprič, Veprinac, Vela Učka i Mala Učka.

Prema odredbi članka 12. Zakona o komunalnom gospodarstvu, odluku o davanju koncesije donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, naročito na temelju sljedećih elemenata:

- poslovnog ugleda podnositelja ponude,

- sposobnosti za ostvarivanje koncesije,

- povoljnosti ponude (tehnička i financijska),

povoljnosti ponude za provedbu mjera očuvanja i zaštite okoliša.

U provedenom postupku ustanovljeno je da je najpovoljnija ponuda za II. dimnjačarsko područje ponuda Sollers d.o.o. Rijeka, B. Markovića 5.

Na temelju odredbe članka 11. Odluke o dimnjačarskoj službi ugovor o koncesiji s odabranim podnositeljem ponude sklapa Gradsko poglavarstvo Grada Opatije.

Stoga je riješeno kao u izreci.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku 30 dana od dana dostave Odluke.

Klasa: 011-01/06-01/12

Ur. broj: 2156/01-01-06-1

Opatija, 28. prosinca 2006.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Adriano Požarić v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=483&mjesto=10006&odluka=63
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr