SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 56. Petak, 29. prosinca 2006.
GRAD ČABAR
30

23.

Na temelju odredbe članka 6., stavak 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 26. Statuta Grada Čabra (»Službene novine« broj 24/01, 06/02 i 22/05) Gradsko vijeće Grada Čabra, na sjednici održanoj 15. prosinca 2006. godine donijelo je

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Grada Čabra
za 2007. godinu

I. Opće odredbe

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se struktura prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna grada Čabra za 2007. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom grada Čabra (u daljnjem tekstu: Grada), opseg zaduživanja i jamstava, prava i obveze proračunskih korisnika, ovlasti Gradskog poglavarstva (u daljnjem tekstu: Poglavarstvo) i predsjednika Gradskog poglavarstva (u daljnjem tekstu: Predsjednik Poglavarstva), te druga pitanja u svezi s izvršenjem Proračuna.

Članak 2.

Odredbe ove Odluke odnose se na proračunske korisnike. Do donošenja pravilnika iz članka 2. stavka 3. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), proračunskim korisnicima smatraju se:

- upravna tijela Grada (u daljnjem tekstu: upravna tijela),

- ustanove i udruge kojih je osnivač Grad.

II. Struktura Proračuna

Članak 3.

Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela. Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda, te Računa financiranja/zaduživanja.

U Računu prihoda i rashoda iskazuju se prihodi po izvorima i vrstama, te rashodi po vrstama i osnovnim namjenama.

U Računu financiranja/zaduživanja iskazuju se primici od financijske imovine.

Posebni dio Proračuna sadrži raspored svih rashoda i izdataka po nositeljima, korisnicima, programima i aktivnostima, odnosno projektima.

Članak 4.

Provedbeni dokumenti Posebnog dijela Proračuna jesu pojedinačni godišnji financijski planovi, te mjesečni planovi proračunskih korisnika kojima se planira dinamika korištenja proračunskih sredstava tijekom godine.

Članak 5.

Upravni odjel za proračun i financije obvezan je u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu Proračuna, izvijestiti sve korisnike o odobrenim sredstvima u Proračunu za 2007. godinu.

III. Izvršavanje Proračuna

Članak 6.

Za izvršenje Proračuna odgovorno je Poglavarstvo.

Korisnici Proračuna smiju koristiti proračunska sredstva samo za namjene koje su iskazane u Proračunu i to do visine utvrđene u njegovom Posebnom dijelu.

Čelnik proračunskih korisnika odgovoran je za planiranje i izvršavanje svog dijela Proračuna.

Odgovornost za izvršavanje Proračuna znači odgovornost za preuzimanje i verifikaciju obveza, izdavanje naloga za plaćanje na teret proračunskih sredstava.

Čelnik proračunskog korisnika odgovoran je za zakonitost, svrhovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima.

Članak 7.

Prihodi koje ostvaruju ustanove i udruge kojih je osnivač Grad, obavljanjem vlastite djelatnosti, ustupaju se tim ustanovama i udrugama.

Iznimno, Poglavarstvo može Posebnom odlukom obvezati ustanove i udruge da vlastite prihode uplaćuju u Proračun i utvrditi namjenu korištenja tih prihoda.

Ustanove i udruge iz stavka 1. ovog članka obvezne su o ostvarenju vlastitih prihoda mjesečno izvještavati Poglavarstvo.

O korištenju ostvarenog viška prihoda ustanova kojih je osnivač Grad, odlučuje upravno vijeće ustanove iz prethodnu suglasnost Poglavarstva.

Članak 8.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun, vratiti će se uplatiteljima na teret tih prihoda, na temelju dokumentiranog zahtjeva.

Nalog za povrat prihoda iz stavka 1. ovog članka daje Predsjednik Poglavarstva.

Članak 9.

Rashodi i izdaci Proračuna koji se financiraju iz namjenskih prihoda i primitaka (prihodi s protuobvezom), izvršavat će se do iznosa naplaćenih prihoda i primitaka za te namjene.

Namjenski prihodi i primici koji se ne iskoriste u tekućoj godini, prenose se u slijedeću proračunsku godinu.

Članak 10.

Predsjednik Poglavarstva, uz suglasnost Poglavarstva, može u cijelosti ili djelomično otpisati dug do iznosa od 1.000,00 kuna, ukoliko bi troškovi postupka naplate potraživanja bili u nesrazmjeru s visinom potraživanja, odnosno zbog drugog opravdanog razloga.

Članak 11.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena visinom prihoda utvrđenim u Proračunu.

Iznosi rashoda i izdataka utvrđeni u Posebnom dijelu Proračuna smatraju se najvišim iznosima, pa stvarni rashodi i izdaci za pojedinu aktivnost ne smiju biti veći od odobrenog iznosa.

Članak 12.

Sredstva za subvencije, donacije i pomoći po pojedinom korisniku, raspoređuju se temeljem zaključka Poglavarstva ukoliko krajnji korisnik nije utvrđen samim Proračunom.

Poglavarstvo može ovlastiti Predsjednika Poglavarstva za poslove iz stavka 1. ovog članka.

Članak 13.

Proračunska pričuva osigurava se u iznosu od 74.230,00 kuna, a koristit će se za zakonski utvrđene namjene.

O korištenju proračunske pričuve odlučuje Poglavarstvo.

Članak 14.

Godišnji plan nabave Grada donosi Poglavarstvo najkasnije do 31. siječnja 2007. godine.

Odluku o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave roba, radova i usluga, kao i odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 117/01) donosi Poglavarstvo.

Odluku o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave roba, radova i usluga male vrijednosti kao i odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, sukladno Uredbi o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti (»Narodne novine« broj 13/02) donosi Poglavarstva.

Članak 15.

Zaključivanje pisanog ugovora obvezno je u slijedećim slučajevima:

- za sredstva koja se izvršavaju kroz Program javnih potreba bez obzira na visinu iznosa,

- za sredstva Proračuna koja se izvršavaju kao subvencije, donacije i pomoći bez obzira na visinu iznosa,

- za sve nabave roba, usluga i ustupanje radova od 20.000,00 kuna i više.

Ugovore iz stavka 1. ovog članka potpisuje Predsjednik Poglavarstva.

IV. Upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom

Članak 16.

Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Poglavarstva upravlja Poglavarstvo.

Slobodna novčana sredstva Proračuna mogu se oročavati kod poslovnih banaka.

Odluku o oročavanju sredstva donosi Poglavarstvo.

V. Zaduživanje

Članak 17.

Grad će se u 2007. godini dugoročno zadužiti za kapitalno ulaganje - razina proračuna 8421 - primljeni zajmovi od banaka za IZGRADNJU DOMA ZA STARE I NEMOĆNE OSOBE GEROVO, u iznosu od 5.000.000,00 kuna kod komercijalne banke s rokom vraćanja duga od 5 godina, odnosno do kraja 2012. godine, a u skladu sa Zakonom o proračunu.

Grad može izdavati jamstva u skladu sa Zakonom.

Odluku o zaduživanju Grada, te o izdavanju jamstava donosi Gradsko vijeće grada Čabra.

Članak 18.

Trgovačko društvo i javna ustanova čiji je osnivač i većinski vlasnik Grad može se zadužiti samo uz suglasnost Gradskog vijeća grada Čabra.

Gradsko vijeće grada Čabra može dati jamstvo za ispunjenje obveza trgovačkog društva i javne ustanove čiji je osnivač i većinski vlasnik Grad.

VI. Uravnoteženje Proračuna

Članak 19.

Ako tijekom godine dođe do neusklađenosti planiranih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna, izvršit će se njegovo ponovno uravnoteženje, putem Izmjena i dopuna Proračuna.

Predsjednik Poglavarstva može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela ili između pojedinih razdjela, s tim da umanjenje pojedine stavke ne može biti veće od 5%.

VII. Izvještavanje

Članak 20.

Upravni odjel za proračun i financije podnosit će Poglavarstvu tromjesečne izvještaje o izvršenju Proračuna. Polugodišnji i godišnji izvještaj o poslovanju Grada dostavlja se i Gradskom vijeću grada Čabra.

Članak 21.

Ustanove kojima je osnivač Grad dužne su dostaviti tromjesečne izvještaje o izvršenju financijskog plana iz članka 4. ove Odluke Poglavarstvu sukladno odredbama Pravilnika o financijskom izvještavanju i proračunskom računovodstvu (»Narodne novine« broj 74/02).

Članak 22.

Proračunski korisnik dostavlja godišnji obračun svog financijskog plana za 2006. godinu Poglavarstvu do 30. siječnja 2007. godine.

Nacrt prijedloga konsolidiranog godišnjeg obračuna Proračuna za 2006. godinu Upravni odjel za proračun i financije dostavlja Poglavarstvu do 1. ožujka 2007. godine.

Prijedlog godišnjeg obračuna Proračuna Grada Čabra za 2006. godinu Poglavarstvo dostavlja Gradskom vijeću Grada Čabra na usvajanje do30. travnja 2007. godine.

Poglavarstvo dostavlja Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju prijedlog Godišnjeg obračuna proračuna Grada za 2006. godinu do 31. siječnja 2007. godine, a u roku od 15 dana nakon što ga usvoji Gradsko vijeće grada Čabra o tome izvještava Ministarstvo financija.

VIII. Završne odredbe

Članak 23.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2007. godine.

Klasa: 400-08/06-01/11

Ur. broj: 2108/01-06-2

Čabar, 15. prosinca 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik

Zoranin Kuzele v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=483&mjesto=51306&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr