SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 26. Petak, 24. listopada 2003.
OPĆINA BROD MORAVICE
10

10.

Na temelju članka 17. stavka 9. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine« broj 70/97 i 105/01) i Zakona o dobrobiti životinja (»Narodne novine« broj 19/99) i članka 25. Statuta Općine Brod Moravice (»Službene novine« broj 28/ 01), Općinsko vijeće Općine Brod Moravice, na sjednici održanoj dana 3. listopada 2003. godine, donijelo je

ODLUKU
o uvjetima i načinu držanja pasa, načinu postupanja
s neupisanim psima, te s napuštenim i izgubljenim
životinjama

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se uvjeti i način držanja pasa, način postupanja s napuštenim psima, te ostalim napuštenim i izgubljenim životinjama, a sve u cilju zaštite životinja i ljudi s kojima dolaze u dodir.

Članak 2.

Odredbe ove Odluke ne odnose se na pse koji služe za potrebe vojske i policije.

Članak 3.

Građani i pravne osobe koji su vlasnici, korisnici ili držatelji pasa dužni su brinuti o njihovom zdravlju, osigurati im sklonište za zaštitu od nevremena, te im osigurati redovitu prehranu.

Članak 4.

Držatelji koji svog psa drže u neograđenom ili zajedničkom dvorištu moraju psa držati na vezu.

Članak 5.

Držatelj koji svog psa drži u ograđenom prostoru dvorišta ili vrta, mora na vidljivom mjestu postaviti oznaku koja upozorava na pse.

Ako je pas vezan u dvorištu, lanac mora biti dužine minimalno 3 metra, a nastamba zaštićena od vlage i hladnoće.

Općinski komunalni redar donijet će rješenje kojim se držatelju psa nalaže da postupi u skladu s odredbama stavka l. i 2. ovog članka, u protivnom naložit će neškodljivo uklanjanje psa.

Članak 6.

Izvan zatvorenog prostora (dvorišta, stana i sl.) pas se smije kretati samo pod stalnim nadzorom njegovog pratioca.

Psi se moraju voditi na uzici, a ako je pas agresivan, držatelj mu je dužan staviti brnjicu.

Članak 7.

Zabranjeno je uvođenje i boravak pasa tamo gdje bi mogli ugroziti zdravlje ljudi i zdravstveno-higijenske uvjete (prod. živežnih namirnica, ugostiteljski objekti, ambulante, škole, dječje ustanove i sl.).

Članak 8.

Odredbe članka 7. ove Odluke ne odnose se na pse vodiče slijepih osoba.

Lovački i pastirski psi mogu se kretati izvan naselja sukladno Zakonu o lovstvu.

Članak 9.

Pas se mora držati na taj način da ne ugrožava osobnu sigurnost građana.

Ako pas ugrize osobu, držatelj je dužan o tome odmah izvijestiti nadležnu veterinarsku postaju, kao i zdravstvenu organizaciju radi poduzimanja odgovarajućih mjera.

Članak 10.

Veterinarsko-zdravstveno-sanitarne mjere u svezi s držanjem pasa obavlja Veterinarska postaja Delnice, o čemu izdaje odgovarajuća uvjerenja.

Držatelj psa dužan je izvršiti cijepljenje psa protiv bjesnoće svake godine prema uputama i tarifi nadležne Veterinarske postaje.

Članak 11.

Psa oboljelog od bjesnoće, te psa koji je došao u dodir sa oboljelim životinjama ili sumnjivim da boluju od bjesnoće, ne smije se ubiti, već je držatelj psa o tome dužan obavijestiti Veterinarsku postaju i zatvoriti psa u posebnu prostoriju do veterinarskog pregleda.

Članak 12.

Držatelj psa snosi sve troškove naknade veterinarsko- zdravstvenog nadzora (prcgled, cijepljenje i druge zaštitno- zdravstvene mjere).

Članak 13.

Vlasnik i držatelj psa dužan je registrirati psa. Registrirati se može pas nad kojim su provedene veterinarsko-zdravstvene mjere.

Registrirani psi dobivaju pseću markicu koju moraju uvijek nositi na ogrlici.

Držatelj psa plaća naknadu Veterinarskoj postaji za registraciju psa. Naknada se naplaćuje prilikom cijepljenja i plaća se za tekuću godinu prema cjeniku veterinarske postaje.

III. POSTUPANJE S NEREGISTRIRANIM PSIMA I SA PSIMA I MAČKAMA LUTALICAMA

Članak 14.

Psi koji su neregistrirani, kao i psi i mačke lutalice bez nadzora, neškodljivo će se ukloniti.

Uklanjanje neregistriranih pasa, pasa i mačaka lutalica izvršit će veterinarski higijeničari.

Članak 15.

Hvatanje i uklanjanje neregistriranih pasa, pasa i mačaka lutalica obavljat će se na najprikladniji način, bez zlostavljanja.

Članak 16.

Naknadu troškova koji nastanu prilikom hvatanja i uklanjanja pasa i mačaka lutalica snosi njihov vlasnik, odnosno držatelj ukoliko se takav utvrdi, u protivnom se troškovi namiruju iz sredstava općinskog Proračuna.

Visina naknade utvrđena je Odlukom Primorsko-goranske županije za neškodljivo uklanjanje pasa i mačaka lutalica, te skupljanju i uklanjanju lešina, konfiskata i životinj

skih proizvoda namjenjenih utilizaciji i neškodljivom uklanjanju.

Članak 17.

Radi suzbijanja bjesnoće i drugih zaraznih bolesti izvršit će se neškodljivo uklanjanje na trošak vlasnika

- psi i mačke koji se skitaju,

- psi koji nisu registrirani odnosno cijepljeni protiv bjesnoće.

IV. KAZNENE ODREDBE

Članak 18.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravne osobe ako postupe suprotno odredbama ove Odluke.

Članak 19.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba-vlasnik odnosno držatelj psa ako postupi suprotno odredbama ove Odluke.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 322-01/03-01/01

Ur. broj: 2112-06-03-01-02

Brod Moravice, 3. listopada 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BROD MORAVICE

Predsjednik
Dragutin Crnković, dipl. ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=42&mjesto=51312&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr