SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 26. Petak, 24. listopada 2003.
OPĆINA BAŠKA
30

31.

Temeljem članka 23. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01 te članka 16. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 21/01), Općinsko vijeće Općine Baška je, na sjednici održanoj 9. listopada 2003. godine, donijelo

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 34/01, 02/02 i 30/02), u članku 11. stavak 2. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. način i rokove plaćanja komunalnog doprinosa - jednokratno u roku od 15 dana od dana konačnosti dokumenta temeljem kojega se dozvoljava gradnja,«

U stavku 5. iza riječi »članka« umeće se rečenica

»odnosno na način i u rokovima određenima sukladno stavcima 5. i 8. članka 12. ove Odluke.«

Članak 2.

Članak 12. mijenja se glasi:

(1) Komunalni doprinos se ne naplaćuje kod gradnje objakata čiju gradnju u cijelosti financira Općina Baška.

(2) Ako Općina Baška sufinancira izgradnju objekta, iznos komunalnog doprinosa se umanjuje za postotak u kojemu Općina Baška sufinancira gradnju.

(3) Fizičke osobe, podnositelji zahtjeva za izdavanje dokumenta temeljem kojega se dozvoljava gradnja, koji ili nemaju u vlasništvu stan ili kuću na području Općine Baška pa novom gradnjom na vlastitom građevnom zemljištu rješavaju svoje stambeno pitanje, ili koji dogradnjom, odnosno nadogradnjom vlastitog postojećeg objekta (kuće ili stana), obujma manjeg od 600 m3, poboljšavaju uvjete stanovanja, a koji imaju prebivalište na području Općine Baška neprekidno najmanje 10 godina, što dokazuju potvrdom nadležnog državnog tijela, kod utvrđivanja komunalnog doprinosa ostvaruju jednokratno pravo na smanjenje iznosa komunalnog doprinosa u visini od 80 0d obračunate vrijednosti komunalnog doprinosa kod gradnje do 600 m3 obujma nove građevine i pomoćne prostorije, odnosno kod dogradnje ili nadogradnje na razliku do 600 m3 ukupnog obujma koji uključuje i stari i novi, dograđeni (nadograđeni) dio.

(4) Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata i članovi njihove uže obitelji, kako ih je odredio Zakon, uz uvjet da na području općine Baška imaju prebivalište neprekidno najmanje 10 godina, te da su vlasnici građevne čestice na kojoj se gradi ili dograđuje, a nemaju u vlasništvu odgovarajuću kuću ili stan, ostvaruju jednokratno pravo na smanjenje komunalnog doprinosa u visini od 90 0d obračunate vrijednosti kod gradnje do 600 m3 obujma nove građevine i pomoćne prostorije, odnosno kod dogradnje ili nadogradnje na razliku do 600 m3 ukupnog obujma koji uključuje i stari i novi, dograđeni (nadograđeni) dio.

(5) Korisnicima povoljnosti iz prethodna dva stavka odobrava se obročno plaćanje ukupno obračunate obveze komunalnog doprinosa kako slijedi:

. za iznos obveze do 50.000,00 kn - u dva jednaka obroka, dospijeće 1. obroka je 15. dan od dana konačnosti dokumenta temeljem kojega se dozvoljava gradnja, a dospijeće 2. obroka je šest mjeseci od dana dospijeća 1. obroka,

. za iznos obveze od 50.000,00 kn do 100.000,00 kn - u četiri jednaka obroka, dospijeće 1. obroka je 15. dan od dana konačnosti dokumenta temeljem kojega se dozvoljava gradnja, a razmak između dva obroka ne smije biti veći od šest mjeseci,

. za iznos obveze iznad 100.000,00 kn - u šest jednakih obroka, dospijeće 1. obroka je 15. dan od dana konačnosti dokumenta temeljem kojega se dozvoljava gradnja, a razmak između dva obroka ne smije biti veći od šest mjeseci.

(6) Osobe iz članka 67. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 94/01, 122/02), kada grade obiteljsku kuću ili stan u svrhu zadovoljavanja vlastitih stambenih potreba, sukladno odredbama istoga Zakona, u potpunosti se oslobađaju obveze plaćanja komunalnog doprinosa.

(7) Pravo na smanjenje komunalnog doprinosa, odnosno pravo na ostvarivanje povoljnosti temeljem ovoga članka može se koristiti jednokratno i samo po jednoj osnovi.

(8) Općinsko vijeće Općine Baška može posebnim zaključkom, djelomično ili u cijelosti, osloboditi obveze plaćanja komunalnog doprinosa vlasnika građevne čestice na kojoj se gradi, odnosno investitora, u skladu sa socijalnim programom, odnosno, na obrazloženi zahtjev obveznika, posebnim zaključkom, može odobriti drugačiji način, uvjete i rokove plaćanja komunalnog doprinosa, od onih utvrđenih u članku 11. stavak 2. točka 2.

(9) U slučaju potpunog ili djelomičnog oslobađanja od obveze plaćanja komunalnog doprinosa potrebni iznos će se namiriti iz sredstava proračuna Općine Baška.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/03-01/17

Ur. broj: 2142-03-03-4

Baška, 9. listopada 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Marijan Dekanić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=42&mjesto=10007&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr