SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 26. Petak, 24. listopada 2003.
GRAD KASTAV
26

27.

Na temelju članka 10. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/ 01), članka 15. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01) Gradsko vijeće Grada Kastva, na 9. sjednici održanoj dana 25. rujna 2003. godine, donosi

ODLUKU
o svečanoj zastavi Grada Kastva

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se opis svečane zastave Grada Kastva, te način i zaštita njene upotrebe.

Članak 2.

Svečana zastava Grada Kastva koristi se u skladu sa odredbama ove Odluke, na način kojim se ističe tradicija, ugled i dostojanstvo Grada Kastva.

Članak 3.

Na svečanoj zastavi Grada Kastva ne može se ništa mijenjati.

Članak 4.

Zabranjeno je isticati dotrajale, neuredne, poderane ili na drugi način oštećene svečane zastave Grada Kastva.

II. SVEČANA ZASTAVA

Članak 5.

Svečana zastava Grada Kastva je tamno crvene boje, obrubljena zlatno-žutim rubom i zlatnim resicama na dnu zastave, sa grbom Grada Kastva obostrano obrubljenim zlatno-žutom trakom u sredini. Iznad grba otisnut je u dva reda naziv »Grad Kastav«. Ispod grba, na dnu zastave, su dvije ukrštene zlatno-žute grančice bršljana sa okruglim plodovima zlatno-žute boje.

Specifikacija boja nalazi se u prilogu.

Članak 6.

Svečana zastava Grada Kastva ističe se u Gradskoj vijećnici Grada Kastva i u uredu gradonačelnika.

Svečana zastava Grada Kastva smije se isticati i na drugim mjestima uz prethodno odobrenje Gradskog poglavarstva Grada Kastva.

III. KAZNENE ODREDBE

Članak 7.

Globom u iznosu od 500,00 do 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. postupi suprotno odredbi članka 3. ove Odluke,

2. se ne pridržava članka 4. ove Odluke,

3. se ne prodržava članka 6. ove Odluke

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se globom u iznosu od 50,00 kuna do 200,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Globom u iznosu od 50,00 kuna do 200,00 kuna, kaznit će se i fizička osoba koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Članak 8.

Globom u iznosu od 50,00 kuna kaznit će se fizička osoba na mjestu izvršenja prekršaja ako učini prekršaj iz članka 4. ove Odluke.

Komunalni redar Grada Kastva ovlašten je naplatiti globu za prekršaj iz prethodnog stavka na mjestu izvršenja prekršaja, kada je prekršitelj zatečen u njegovu izvršenju.

O naplati globe izdaje se potvrda.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Likovni prikaz svečane zastave Grada Kastva sastavni je dio ove Odluke.

Članak 10.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke provodi komunalni redar Grada Kastva.

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o upotrebi grba i zastave (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 10/95).

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se danom pravomoćnosti rješenja središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu o davanju odobrenja za uporabu grba i zastave.

Klasa: 021-05/03-01/9

Ur. broj: 2170-05-01-1-03-5

Kastav, 25. rujna 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Mladenić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=42&mjesto=51215&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr