SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 26. Petak, 24. listopada 2003.
GRAD KASTAV
26

26.

Na temelju članka 10. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01 i 60/ 01), članka 4. i 15. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 24/01) Gradsko vijeće Grada Kastva, na 9. sjednici održanoj dana 25. rujna 2003. godine, donosi

ODLUKU
o grbu i zastavi Grada Kastva

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se opis grba i zastave Grada Kastva, te način i zaštita njihove upotrebe.

Članak 2.

Grbom i zastavom predstavlja se Grad Kastav i izražava se pripadnost Gradu Kastvu.

Članak 3.

Grb i zastava Grada Kastva koriste se u skladu sa odredbama ove Odluke, na način kojim se ističe tradicija, ugled i dostojanstvo Grada Kastva.

Članak 4.

U grbu i na zastavi Grada Kastva ne može se ništa mijenjati.

Članak 5.

Zabranjeno je isticati dotrajale, neuredne, poderane ili na drugi način oštećene zastave ili grb Grada Kastva.

II. GRB I ZASTAVA GRADA KASTVA

Članak 6.

U srcolikom trokutastom štitu na plavom polju, lik sv. Jelene Križarice prikazanom do koljena, smeđe kose, glave okrunjene zlatno/žutom krunom, oko glave prsten zlatno/žute aureole, bijele haljine, ogrnuta crvenim plaštem obrubljenim zlatno/žutim porubom sa zlatno/žutom kvadratnom kopčom, u rukama nosi zlatno/žuti križ ukoso.

Specifikacija boja nalazi se u prilogu.

Članak 7.

Izvornik grba Grada Kastva, izrađen sukladno ovoj Odluci, čuva se u Upravi Grada Kastva i prema njemu se oblikuju grbovi.

Članak 8.

Zastava Grada Kastva je omjera 1:2 crvene boje sa žuto obrubljenim grbom Grada u sredini.

Specifikacija boja nalazi se u prilogu.

III. UPOTREBA GRBA I ZASTAVE

Članak 9.

Grb Grada Kastva upotrebljava se:

1. na zgradama u kojima su smještena tijela Grada Kastva, te u svečanim prostorijama tih zgrada,

2. prilikom održavanja međunarodnih susreta, znanstvenih, kulturnih, političkih, sportskih i drugih skupova na kojima Grad Kastav sudjeluje ili je predstavljen,

3. na zaglavljima akata koje donose tijela Grada Kastva,

4. na pozivnicama, čestitkama, diplomama, zahvalama, poveljama i priznanjima i sl. koje dodjeljuje odnosno koristi Gradsko vijeće, Gradsko poglavarstvo i gradonačelnik.

Članak 10.

Gradsko poglavarstvo Grada Kastva može odobriti upotrebu grba i zastave pravnoj i fizičkoj osobi ako ocijeni da je to u interesu Grada Kastva.

Gradsko poglavarstvo Grada Kastva odobrit će upotrebu grba i zastave ako ocijeni:

1. da će upotreba doprinijeti unapređenju gospodarstva Grada Kastva,

2. da će upotreba doprinijeti sveukupnoj promidžbi Grada Kastva,

3. da će upotreba doprinijeti promidžbi povijesnog, kulturnog i sportskog identiteta Grada Kastva,

4. da podnositelj zahtjeva ima tradiciju u djelatnosti kojom se bavi,

5. da upotreba ne šteti ugledu Republike Hrvatske i Grada Kastva.

Iznimno od odredbe stavka 1. i 2. ovog članka, upotreba grba i zastave ne može se odobriti političkoj stranci da ih koristi kao stranačke simbole.

Članak 11.

Odlukom o davanju odobrenja za upotrebu grba i zastave Grada Kastva, utvrđuju se uvjeti pod kojima se daje odobrenje, vrijeme upotrebe, iznos naknade za upotrebu grba i namjena sredstava, način zaštite upotrebe grba i zastave i ostale obaveze pravne ili fizičke osobe kojoj se izdaje odobrenje.

Članak 12.

Zastava Grada Kastva ističe se:

1. u dane blagdana Republike Hrvatske,

2. u dane koje Grad Kastav svečano obilježava,

3. na zgradama u kojima su smještena tijela Grada Kastva, te u svečanim prostorijama tih zgrada.

Članak 13.

Zastava Grada Kastva može se isticati:

1. prilikom održavanja međunarodnih susreta, znanstvenih, kulturnih, političkih, sportskih i drugih skupova na kojima Grad Kastav sudjeluje ili je predstavljen,

2. prilikom održavanja proslava, svečanosti i drugih kulturnih, sportskih i sličnih manifestacija koje su značajne za Grad Kastav,

3. u drugim slučajevima ako njezina upotreba nije u suprotnosti s odredbama ove Odluke.

IV. KAZNENE ODREDBE

Članak 14.

Globom u iznosu od 500,00 do 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. postupi suprotno odredbi članka 4. ove Odluke,

2. se ne pridržava članka 5. ove Odluke,

3. ako se ne pridržava uvjeta utvrđenih odobrenjem za upotrebu grba Grada Kastva (članak 11. Odluke),

4. zastavu Grada Kastva ne istakne sukladno odredbi članka 12.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se globom u iznosu od 50,00 kuna do 200,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Globom u iznosu od 50,00 kuna do 200,00 kuna, kaznit će se i fizička osoba koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Članak 15.

Globom u iznosu od 50,00 kuna kaznit će se fizička osoba na mjestu izvršenja prekršaja ako učini prekršaj iz članka 5. ove Odluke.

Komunalni redar Grada Kastva ovlašten je naplatiti globu za prekršaj iz prethodnog stavka na mjestu izvršenja prekršaja, kada je prekršitelj zatečen u njegovu izvršenju.

O naplati globe izdaje se potvrda.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Likovni prikaz grba i zastave Grada Kastva sastavni je dio ove Odluke.

Članak 17.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke provodi komunalni redar Grada Kastva.

Članak 18.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o upotrebi grba i zastave (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 10/95).

Članak 19.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se danom pravomoćnosti rješenja središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu o davanju odobrenja za upotrebu grba i zastave.

Klasa: 021-05/03-01/9

Ur. broj: 2170-05-01-1-03-4

Kastav, 25. rujna 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Mladenić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=42&mjesto=51215&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr