SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 54. Srijeda, 27. prosinca 2006.
OPĆINA KLANA
181

61.

Na temelju članka 12. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 110/04 i 178/04) i članka 26. Statuta Općine Klana (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 03/06 i 07/06), Općinsko vijeće Općine Klana, na sjednici održanoj 13. prosinca 2006. godine donijelo je

ODLUKU
o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti
prijevoza pokojnika na području Općine Klana

Članak 1.

Ovom Odlukom Općinsko vijeće Općine Klana (u daljnjem tekstu: koncedent), na temelju provedenog javnog natječaja, dodjeljuje poduzeću »Tiha noć« d.o.o. iz Čavli, Podrvanj 33 (u daljnjem tekstu: koncesionar) koncesiju za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području Općine Klana.

Članak 2.

Koncedent koncesiju za obavljanje poslova iz članka 1. ove Odluke dodjeljuje koncesionaru do 30. rujna 2010. godine.

Članak 3.

Koncesionar će plaćati naknadu za koncesiju u visini 10% naplaćenog iznosa od korisnika za pruženu uslugu na osnovi gotovinskih računa i faktura prema cjeniku iz ponude. Obračun će se vršiti mjesečno za prethodni mjesec uz dostavu izvještaja sa specifikacijom izvršenih usluga.

Članak 4.

Temeljem ove Odluke, a u suglasju sa člankom 13. Zakona o komunalnom gospodarstvu, načelnik će sklopiti ugo

vor o koncesiji s koncesionarom iz članka 1. ove Odluke, kojim će se utvrditi međusobna prava i obveze.

Ako korisnik koncesije u roku od 30 dana od stupanja na snagu ove Odluke ne potpiše ugovor o koncesiji, gubi sva prava utvrđena ovom Odlukom.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području Općine Klana (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 42/06).

Klasa: 021-01/06-01/73

Ur. broj: 2170-06-06-01-02

Klana, 13. prosinca 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik
Slavko Gauš, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=481&mjesto=51217&odluka=61
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr