SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 53. Subota, 23. prosinca 2006.
OPĆINA LOPAR
181

14.

Na osnovi stavka 7. članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04 Uredba vlade Republike Hrvatske) i članka 18. Statuta Općine Lopar, Općinsko vijeće Oćine Lopar, na sjednici održanoj dana 23. prosinca, 2006. donijelo je

ODLUKU
O KOMUNALNOM DOPRINOSU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se uvjeti, obveznici i način utvrđivanja visine i plaćanja komunalnog doprinosa na području Općine Lopar i to:

- područja zona za plaćanje komunalnog doprinosa

- jedinična vrijednost komunalnog doprinosa utvrđena po m3 građevine za pojedine zone

- način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa

- opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa

- izvori sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa.

Članak 2.

Komunalni doprinos prihod je proračuna Općine Lopar i služi za ostvarenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji donosi Općinsko vijeće Općine Lopar, za jednogodišnje kalendarsko razdoblje.

Iz komunalnog doprinosa financira se gradnja i korištenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture te pribavljanje zemljišta na kojem se grade objekti i uređaji komunalne infrastrukture, rušenje postojećih objekata i uređaja, premještanje postojećih nadzemnih i podzemnih instalacija te radovi na sanaciji tog zemljišta za:

1) javne površine

2) nerazvrstane ceste

3) groblja

4) javnu rasvjetu

II. OBVEZNIK PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 3.

Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa je vlasnik građevne čestice na kojoj se gradi građevina, odnosno investitor.

U slučaju da je građevna čestica iz prethodnog stavka ovog članka u suvlasništvu, odnosno u slučaju da postoji više investitora, suvlasnici plaćaju komunalni doprinos u dijelovima koji odgovaraju veličini njihovog suvlasničkog dijela.

Pravo na djelomično oslobađanje sukladno članku 14. ove Odluke imaju suvlasnici samo u veličini njihovog suvlasničkog dijela.

III. NAČIN OBRAČUNA, VISINA I NAČIN PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 4.

Komunalni doprinos obračunava se u skladu s obujmom, odnosno po m3 (prostornom metru) građevine koja se gradi na građevnoj čestici.

Kada se građevina uklanja zbog gradnje nove građevine ili se postojeća građevina dograđuje ili nadograđuje, komunalni doprinos se obračunava na razliku obujma u odnosu na prijašnju građevinu.

Način utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa određen je Pravilnikom o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (»Narodne novine« broj 23/00).

Članak 5.

Pojedinačno učešće u financiranju izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture ovisi o slijedećim kriterijima:

1. obujmu građevine koja se gradi

2. lokaciji građevinskog objekta, odnosno zoni kojoj građevinsko zemljište pripada

3. jediničnoj vrijednosti komunalnog doprinosa određenog u kunama po m3 (prostornom metru) građevine.

Članak 6.

Ovisno o pogodnosti položaja na području OpćineLopar utvrđuju se slijedeće zone za obračun komunalnog doprinosa:

I ZONA:

- cijelo naselje Lopar

II ZONA:

- otoci Goli i Sv. Grgur

III ZONA:

- Radna zona Sorinj

Članak 7.

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa određuje se u kunama po prostornom metru m3 građevine koja se gradi na građevnoj čestici posebno za svaku zonu iz članka 6. ove Odluke.

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa iz stavka 1. ovog članka iznosi:

- za I. zonu 180,00 kn/m3

- za II. zonu 45,00 kn/m3

- za III. zonu 10,00 kn/m3

Članak 8.

Visina komunalnog doprinosa dobiva se umnoškom obujma građevine, odnosno tlocrtne površine otvorene građevine i jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa iz članka 7. ove Odluke određene za zonu u kojoj se građevina gradi.

Članak 9.

Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa može uz suglasnost Poglavarstva Općine Lopar i sam snositi troškove gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 2. stavka 2. točke 2. ove Odluke, te mu se ti troškovi priznaju u iznos komunalnog doprinosa, pod uvjetom utvrđenim pisanim ugovorom s Općinom Lopar.

Kada obveznik plaćanja komunalnog doprinosa sam gradi pristupnu površinu, dužan je ishodovati dokumentaciju za građenje, predati pristupnu površinu Općini Lopar u vlasništvo bez naknade.

Cijena radova utvrđuje se na temelju provedenog prikupljanja najmanje tri ponude, a nadzor nad postupkom prikupljanja ponuda i nad gradnjom pristupne površine obavlja predstavnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lopar.

Članak 10.

Rješenje kojim se utvrđuje komunalni doprinos donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Lopar na temelju ove Odluke u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti.

Rješenje obvezno sadrži:

1) iznos sredstava komunalnog doprinosa koji je obveznik dužan platiti,

2) način i rokove plaćanja komunalnog doprinosa,

3) prikaz načina obračuna komunalnog doprinosa za građevinu koja se gradi,

4) popis i rok izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,

5) obvezu povrata sredstava ako Općina Lopar ne izvrši svoju obvezu.

Rješenje iz stavka 1. ovog članka donosi se nakon utvrđivanja visine komunalnog doprinosa, na način određen ovom Odlukom.

Obveznik je dužan platiti komunalni doprinos u ukupnom iznosu u roku od 15 dana od dana konačnosti akta na temelju kojeg se može graditi.

Na nepravovremeno uplaćene iznose komunalnog doprinosa plaćaju se zatezne kamate u visini propisanoj za nepravovremeno uplaćene iznose javnih prihoda.

Izvršno rješenje o komunalnom doprinosu izvršava Jedinstveni upravni odjel u postupku i na način određen propisima o prisilnoj naplati poreza na dohodak odnosno dobit.

Članak 11.

Na zahtjev obveznika plaćanja komunalnog doprinosa Jedinstveni upravni odjel Općine Lopar može odobriti obročnu otplatu komunalnog doprinosa na dvanaest obroka i uz valutnu klauzulu prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za EUR na dan dospijeća obroka, s tim da prvi obrok dospijeva u roku od (15) dana od konačnosti akta na temelju kojeg se može gradi, tj. iznosi 25% od ukupnog iznosa komunalnog doprinosa.

Članak 12.

Obročno plaćanje komunalnog doprinosa odobrit će se pod uvjetom da obveznik plaćanja komunalnog doprinosa pruži odgovarajuće osiguranje plaćanja kao što je garancija banke ili upis hipoteke na imovinu.

Na iznose odobrenog obročnog plaćanja obračunava se kamata u visini eskontne stope Hrvatske narodne banke.

U slučaju kada obveznik plaćanja komunalnog doprinosa ne plati dva uzastopna obroka, cjelokupni iznos komunalnog doprinosa dospijeva na naplatu odmah.

IV. OSLOBAĐANJE PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 13.

U potpunosti se oslobađaju plaćanja komunalnog doprinosa:

- Općina Lopar

- trgovačka društva i ustanove kojih je Općina Lopar osnivač ili većinski vlasnik u slučaju izgradnje građevina koje služe obavljanju njihove djelatnosti

- investitore koji grade objekte i uređaje komunalne infrastrukture, trafostanice, javne govornice, javne garaže, parkirališta, čekaonice u Općinskom i pri Općinskom prometu

- investitore koji grade objekte za javnu kulturnu i športsku djelatnost, tjelesni odgoj i rekreaciju, kino dvorane, muzeji, galerije, igrališta, bazeni, sportske dvorane i sl., dječja igrališta, objekte socijalne zaštite i zdravstva (osim doma za starije i nemoćne osobe), te objekte za profesionalnu vatrogasnu djelatnost

- osobe prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 94/01).

Članak 14.

Vlasnici građevinske čestice odnosno investitori koji imaju mjesto prebivališta na području Općine Lopar (dosada šnjempodručju Grada Raba) petnaest ili više godina ostvaruju pravo na djelomično oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa samo za rješavanje vlastitog stambenog pitanja kako slijedi:

- za 90% za građevine obujma do 450 m3

- za 80% za građevine obujma od 450 m3 do 900 m3

- za 70% za građevine obujma od 900 m3 do 1.200 m3

- za 50% za građevine obujma od1.200 m3 do 1.500 m3

- za građevine preko 1.500 m3 nema popusta

Za investitore koji grade građevine sukladno socijalnom programu i razvojnom programu (proizvodne djelatnosti, povećanje stalne zaposlenosti i sl.), Poglavarstvo Općine Lopar može donijeti poseban zaključak o potpunom ili djelomičnom oslobađanju komunalnog doprinosa.

Pravo na djelomično oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa ne ostvaruju vlasnici građevne čestice i investitori koji grade višestambene građevine.

Za gradnju zatvorenih bazena ostvaruje se pravo na djelomično oslobađanje u visini od 80% komunalnog doprinosa za dio objekta.

Vlasnik, odnosno investitor, kojem je već jednom obračunat komunalni doprinos u smanjenom iznosu, odnosno ako je bio u potpunosti oslobođen od plaćanja komunalnog doprinosa primjenom odredbi ovog članka, ili primjenom odredbi dosadašnje Odluke, u slučaju ponovne gradnje, dogradnje, nadogradnje i sl. nema pravo na potpuno ili djelomično oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa prema kriterijima iz stavka 1. ovog članka.

Za slučaju gradnje, dogradnje, nadogradnje i sl. u obračun komunalnog doprinosa uzima se cjelokupni obujam no

vonastale građevine od kojeg se oduzima obujam postojeće građevine.

Članak 15.

Ako je obveznik plaćanja komunalnog doprinosa koristio povlasticu prema članku 14. odluke i objekt proda, daruje ili u cijelosti otuđi u roku od 20 (dvadeset) godina od dana izvršnosti Rješenja, obvezan je platiti komunalni doprinos kojeg je bio oslobođen, osim u slučaju darovanja nasljedniku prvog nasljednog reda.

Članak 16.

U slučaju oslobađanja od komunalnog doprinosa iz članka 13. i članka 14. ove Odluke, sredstva potrebna za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz stavka 1. članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu, osigurat će se u proračunu Općine Lopar iz sredstava poreznih prihoda.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Postupci započeti prema odredbama općih akata jedinice lokalne samouprave donesenim prije stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 59/01.) okončat će se prema odredbama tih propisa.

Članak 18.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-03/06-01-01

Ur. broj: 2169/02-01-06-12

Lopar, 23. prosinca 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Damir Paparić, prof., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=480&mjesto=51281&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr