SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 53. Subota, 23. prosinca 2006.
OPĆINA LOPAR
181

12.

Temeljem odredbi članka Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj 23. prosinca 2006. godine donosi

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Lopar za 2007. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se način izvršavanja Proračuna Općine Lopar za 2007. godine (u daljnjem tekstu Proračun), upravljanje prihodima i izdacima Proračuna te prava i obaveze korisnika proračunskih sredstava (u daljnjem tekstu Korisnik).

Članak 2.

Proračun se sastoji od bilance prihoda i primitaka i bilance izdataka.

U bilanci prihoda i primitaka iskazuju se porezni, neporezni, kapitalni prihodi i potpore, a u bilanci izdataka, izdaci utvrđeni za financiranje javnih izdataka, sukladno zakonskim i drugim propisima.

II. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 3.

Korisnik proračunskih sredstava kojemu se sredstva osiguravaju iz prihoda Proračuna, smije stvarati obveze samo za namjene koje su određene Proračunom, i to do visine utvrđene u njegovom Posebnom dijelu.

Članak 4.

Sredstva se korisnicima stavljaju na raspolaganje isključivo na osnovu pismenog dokumenta (isprave) iz koje je vidljivo:

- da je namjena odobrena u Proračunu,

- da je svota stvorene obveze na razini odobrene,

- da je ovjerena od Načelnika općine.

Članak 5.

Dinamika i visina ispunjenja obveza vezuje se uz dinamiku ostvarenja prihoda.

Članak 6.

Za realizaciju i kontrolu vlastitih poreza; poreza na kuće za odmor, poreza na naziv tvrtke i poreza na potrošnju, zadužena je Porezna uprava, Ispostava Rab a sukladno odredbama posebnog Ugovora o obavljanju usluga.

Članak 7.

Za ostvarenje prihoda od poreza za uporabu javnih općinskih površina i ostalih neporeznih prihoda, zadužuje se Poglavarstvo općine Lopar.

Članak 8.

O korištenju tekuće rezerve Proračuna odlučuje u cijelosti Općinsko vijeće općine Lopar.

Načelnik općine raspolaže sredstvima tekuće rezerve Proračuna u iznosu od 5,000,00 kuna, uz obavezu izvješćivanja Općinskog vijeća o utrošku istih.

Članak 9.

Postupak nabave dugotrajne imovine i izvođenja radova mora se obavljati uz odobrenje Načelnika općine, a do visine osiguranih sredstava, sukladno odredbama Zakona o nabavi roba, usluga i ustupanja radova (»NN«).

Članak 10.

Sredstva glave VIII. Posebnog dijela Proračuna »Zdrastvo i socijalna skrb« raspoređivati će se sukladno posebnom programu korištenja sredstava.

Članak 11.

Sredstva glave XII. Posebnog dijela Proračuna »Javne površine« i sredstva glave XII. Nerazvrstane ceste raspoređivat će se sukladno programu korištenja komunalne naknade i komunalnog doprinosa.

Članak 12.

Ako u tijeku godine dođe do znatnije neusklađenosti ostvarivanja planiranih prihoda i primitaka i izdataka Proračuna predložiti će se Izmjene i dopune Proračuna, radi uravnoteženja odnosno preraspodjele sredstava.

Članak 13.

Poglavarstvo općine Lopar ima pravo i obvezu nadzora nad financijskim, materijalnim i računovodstvenim poslovanjem korisnika, te nad zakonitošću i svrsishodnom uporabom proračunskih sredstava.

Korisnici su dužni dati sve potrebite podatke i izvješća koja se od njih zatraže.

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2007. godine.

Klasa: 011-03/06-01-01

Ur. broj: 2169/02-01-06-14

Lopar, 23. prosinca 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Damir Paparić, prof., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=480&mjesto=51281&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr