SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 53. Subota, 23. prosinca 2006.
OPĆINA LOPAR
181

11.

Na temelju članka 30. i 32. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 22. Statuta Općine Lopar , Općinsko vijeće općine Lopar, na sjednici održanoj dana 23. prosinca, 2006. godine, donosi

KONSOLIDIRANI PRORAČUN
Općine Lopar za 2007. godinu

OPĆI DIO

Članak 1.

Konsolidirani proračun općine Lopar za 2007. godine (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

A: RAČUN PRIHODA I RASHODA

6 PRIHODI POSLOVANJA 8.755.000,00

7 PRIHODI OD PRODAJE

NEFINANCIJSKE IMOVINE 100.000,00


3 RASHODI POSLOVNJA 6.069.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU

NEFINANCIJESKE IMOVINE 2.491.000,00


RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK 295.000,00


B: RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE

I ZADUŽIVANJA 0,00

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I

OTPLATE ZAJMOVA 295.000,00

NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE 295.000,00


C: RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

(višak prihoda i rezerviranja)

9 VLASTITI IZVORI 0,00


VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA

SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

+ NETO ZADUŽIVANJE FINANCIRANJE 0,00


Članak 2.

Prihodi/primici i rashodi/izdaci utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja Proračuna za 2007. godinu kako slijedi:

PRORAČUN ZA 2007. GODINU

OPĆI DIO

prihodi rashodi

A: RAČUN PRIHODA I RASHODA

6 PRIHODI POSLOVANJA 8.755.000,00

7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 100.000,00

UKUPNO 8.855.000,00 kn

3 RASHODI POSLOVNJA 6.069.000,00 kn

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJESKE IMOVINE 2.491.000,00 kn


UKUPNO 8.560.000,00 kn


RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK 295.000,00


B: RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 0,00

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 295.000,00

NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE -295.000,00


C: RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

(višak prihoda i rezerviranja)


RAZLIKA 0,00


SVEUKUPNO - REZULTAT 0,00 kn 0,00 knRačun Pozi- Opis Planirani

iz cija iznos

račun-

skog

plana


A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI 8.755.000,00 kn

6 Prihodi poslovanja 8.655.000,00 kn

61 Prihodi od poreza 2.775.000,00 kn

6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 800.000,00 kn

61111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti 800.000,00 kn

6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti 300.000,00 kn

61121 Porez i prirez na dohodak od obrta i drugih djelatnosti 300.000,00 kn

6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava (iznajm. soba) 440.000,00 kn

61132 Porez i prirez na dohodak od iznajmljivanja soba i stanova 440.000,00 kn

6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 15.000,00 kn

61141 Porez i prirez n dohodak od dividendi i udjela u dobiti 15.000,00 kn

6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi -40.000,00 kn

61171 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi -40.000,00 kn

6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu 1.020.000,00 kn

61314 Porezi na kuće za odmor 250.000,00 kn

61315 Porezi na korištenje javnih površina 770.000,00 kn

6134 Povremeni porezi na imovinu 100.000,00 kn

61341 Porez na promet nekretnina 100.000,00 kn

6142 Porez na promet 200.000,00 kn

61424 Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoh. Pića 200.000,00 kn

6145 Porez na korištenje dobara ili izvođenja aktivnosti 170.000,00 kn

61453 Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke 170.000,00 kn

63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države 3.150.000,00 kn

6331 Tekuće pomoći iz proračuna 1.050.000,00 kn

63311 Tekuće pomoći iz državnog proračuna 1.000.000,00 kn

63312 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 50.000,00 kn

6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 2.100.000,00 kn

63321 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 2.000.000,00 kn

63322 Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna 100.000,00 kn

64 Prihodi od imovine 855.000,00 kn

6413 Kamate na oročena sredstva i depoziti po viđenju 5.000,00 kn

64132 Kamate na depozite po viđenju 5.000,00 kn

6416 Prihodi od dividendi 20.000,00 kn

64164 Prihodi od dividendi na dionice u trgovačkim društvima izvan javnog sektora 20.000,00 kn

6421 Naknade za koncesije 280.000,00 kn

64214 Prihodi od koncesija na pomorskom dobru 250.000,00 kn

64219 Naknada za koncesiju na parkiralištu 30.000,00 kn

6423 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 550.000,00 kn

64239 Naknade za priključke 50.000,00 kn

64239 Prihodi po posebnom programu-fondu za izgradnju objekata komunalne infrast. 500.000,00 kn

65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 1.890.000,00 kn

6513 Ostale upravne pristojbe 15.000,00 kn

65139 Prihodi od prodaje državnih biljega 15.000,00 kn

6514 Ostale pristojbe 590.000,00 kn

65141 Boravišna pristojba 590.000,00 kn

6523 Komunalni doprinos i druge naknade utvrđene poseb. Zakonom 1.215.000,00 kn

65231 Komunalni doprinos 500.000,00 kn

65232 Komunalna naknada 715.000,00 kn

6526 Ostali nespomenuti prihodi 65.000,00 kn

65264 Sufinanciranje cjene usluge Dječji vrtić Pahuljica 70.000,00 kn

66 Prihodi od kazni 5.000,00 kn

6627 Ostale kazne 5.000,00 kn

66279 Ostale nespomenute kazne-općinkse novčane kazne 5.000,00 kn

7 Prihodi od prodaje nefinacijske imovine 100.000,00 kn

71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 100.000,00 kn

7111 Zemljište 100.000,00 kn


UKUPNI RASHODI I IZDACI 8.455.000,00 kn

3 RASHODI POSLOVANJA 6.069.000,00 kn

31 Rashodi za zaposlene 494.000,00 kn

311 Plaće 360.000,00 kn

3111 Plaće za redovan rad 360.000,00 kn

312 Ostali rashodi za zaposlene 12.000,00

3121 Ostali rashodi za zaposlene 12.000,00 kn

313 Doprinosi na plaće 122.000,00 kn

3131 Doprinosi za MIO 62.000,00 kn

3132 Doprinosi za zdrastveno 54.000,00 kn

3133 Doprinosi za zapošljavanje 6.000,00 kn

32 Materijalni rashodi 2.872.000,00 kn

321 Naknade troškova zaposlenima 40.000,00 kn

3211 Službena putovanja 25.000,00 kn

3212 Naknade za prijevoz 6.000,00 kn

3213 Stručno usavršavnje 9.000,00 kn

322 Rahosdi za materijal i energiju 379.000,00 kn

3221 Uredski materijal 40.000,00 kn

3223 Energija 74.000,00 kn

3224 Materijal i djelovi za tekuće i inv.održavanje 165.000,00 kn

3225 Sitni inventar i auto gume 100.000,00 kn

323 Rashodi za usluge 2.193.000,00 kn

3231 Usluge telefona,pošte i prijevoza 49.000,00 kn

3232 Usluge tekućegi investicijskog održavanja 1.522.000,00 kn

3233 Usluge promidžbe i informiranja 110.000,00 kn

3234 Komunalne usluge 25.000,00 kn

3235 Zakupnine i najamnine 120.000,00 kn

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 85.000,00 kn

3237 Intelektualneusluge 212.000,00 kn

3238 Ostale računalne usluge 30.000,00 kn

3239 Ostale usluge 40.000,00 kn

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 260.000,00 kn

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva isl. 180.000,00 kn

3292 Premija osiguranja 5.000,00 kn

3293 Reprezenzacija 55.000,00 kn

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 kn

34 Financijski rashodi 95.000,00 kn

343 Ostali financijski rashodi 59.000,00 kn

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 12.000,00 kn

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 83.000,00 kn

35 Subvencije 235.000,00 kn

351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 150.000,00 kn

3511 Subvencija bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru 150.000,00 kn

352 Subvencije trgo. društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 85.000,00 kn

3522 Subvencije trgo. društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 35.000,00 kn

3523 Subvencija poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 50.000,00 kn

36 Pomoći dane u inozemstvu i unutar opće države 450.000,00 kn

363 Pomoći unutar opće države 450.000,00 kn

3631 Tekuće pomoći unutar opće države 450.000,00 kn

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 135.000,00 kn

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 135.000,00 kn

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 85.000,00 kn

3722 Naknade građanima i kućanstvu u naravi 50.000,00 kn

38 Ostali rashodi 1.788.000,00 kn

381 Tekuće donacije 643.000,00 kn

3811 Tekuće donacije u novcu 643.000,00 kn

382 Kapitalne donacije 1.080.000,00 kn

3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 1.080.000,00 kn

385 Izvanredni rashodi 65.000,00 kn

3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske zalihe 65.000,00 kn

4 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE 2.491.000,00 kn

41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 450.000,00 kn

411 Materijalna imovina- prirodna bogatstva 350.000,00 kn

4111 Zemljište 350.000,00 kn

412 Nematerijalna imovina 100.000,00 kn

4124 Ostala prava 100.000,00 kn

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.591.000,00 kn

421 Građevisnki objekti 826.000,00 kn

4212 Poslovni objekti 50.000,00 kn

4214 Ostali građevinski objekti 776.000,00 kn

422 Postrojenja i oprema 325.000,00 kn

4221 Uredska oprema i namještaj 310.000,00 kn

4227 Uređaj, strojevi i oprema za ostale namjene 15.000,00 kn

423 Prijevozna sredstva 50.000,00 kn

4231 Osobni automobil 50.000,00 kn

424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

4241 Knjige u knjižnicama

426 Nematerijalna proizvedena imovina 390.000,00 kn

4263 Umjetnička, literatura i znanstvena djela 5.000,00 kn

4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 385.000,00 kn

43 Rashodi za nabavu plemenitih metal i ostalih pohranjenih vrijednosti 5.000,00 kn

4312 Pohranjen knjige, umjetnička djela i ostale vrijednosti 5.000,00 kn

45 Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima 450.000,00 kn

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 250.000,00 kn

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 250.000,00 kn

452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi

4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi

454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinacijsku imovinu 200.000,00 kn

4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinacijsku imovinu 200.000,00 kn

B. RAČUN FINANCIRANJA

5 Izdaci za finacijsku imovinu i otplate zajmova 295.000,00 kn

51 Izdaci za dane zajmove 165.000,00 kn

512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijma građanima i kućanstvima 165.000,00 kn

5121 Dani zajmovi neprofitnim org., građanima i kućanstvima 165.000,00 kn

54 Izdaci za otplatu glavnica primljenih zajmova Grada Raba - preuzeti 130.000,00 kn

544 Otplata Glavnica primljenih zajmova od banak i ostalih preuzeti od Grada Raba 130.000,00 kn

5441 Otplata Glavnica primljenih zajmova od banak i ostalih preuzeti od Grada Raba 130.000,00 kn


POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 3.

Rashodi i izdaci Proračuna u iznosu od 8,755,000 kn raspoređeni su po nosiocima, korisnicima i potanjim namjenama u Posebnom djleu plana proračuna općine Lopara za 2007. g. kako slijedi:

PRORAČUN ZA 2007

II. POSEBNI DIO

Ukupno planirano: 8,855,000,00 kn

Izdaci proračuna raspoređuju se po programima, aktivnostim, projektima i korisnicima kako slijedi:


Broj konta Naziv Planirani iznos


Razdjel 10 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TJELA

Glava 1 Općinsko poglavarstvo

Program: Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tjela

Aktivnost Predstavnička i izvršna tjela 8.855.000,00 kn

3 Rashodi poslovanja 651.000,00 kn

31 Rashodi za zaposlene 247.000,00 kn

3111 Plaće za zaposlene 180.000,00 kn

3121 Ostali rashodi za zaposlene 6.000,00 kn

3131 Doprinosi za MIO 25.000,00 kn

3131 Doprinosi za MIO - II stup 6.000,00 kn

3132 Doprinosi za zdrastv. osiguranje 27.000,00 kn

3133 Doprinosi za zapošljavanje 3.000,00 kn

32 Materijalni rashodi 172.000,00 kn

3211 Službena putovanja 20.000,00 kn

3212 Naknade za prijevoz 5.000,00 kn

3213 Seminari, savjetovanja 3.000,00 kn

3213 Tečajevi, stručni ispiti 2.000,00 kn

3221 Uredski materijal 10.000,00 kn

3221 Literatura 8.000,00 kn

3221 Arhivski materijal 5.000,00 kn

3223 Mat. i sred za čišćenje 3.000,00 kn

3231 Benzin i gorivo 6.000,00 kn

3231 Usluge telefona 20.000,00 kn

3232 Poštarina 15.000,00 kn

3232 Tek. održavanje ureda 5.000,00 kn

3232 Tek. održavanje opreme 2.000,00 kn

3232 Tekuće održavanje prijevoznog sredstva 3.000,00 kn

3238 Računalne usluge 20.000,00 kn

3239 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja 20.000,00 kn

3293 Reprezentacija 25.000,00 kn

Aktivnost Rad predstavničkog i izvršnog tijela 180.000,00 kn

32 Materijalni rashodi 180.000,00 kn

3291 Naknada za rad članovima Općinskog poglavarstva 60.000,00 kn

3291 Nkanada za rad članovima Općinskog vijeća 120.000,00 kn

34 Financijski rashodi 30.000,00 kn

3434 Godišnje nagrade 10.000,00 kn

3434 Ostali nespomenuti finan. rashodi 20.000,00 kn

Aktivnost Rad političkih stranaka 22.000,00 kn

38 Ostali rashodi 22.000,00 kn

3811 Tek. donacije političkim strankama i nezavisnoj listi 22.000,00 kn


Razdjel 20 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 8.204.000,00 kn

Glava 2 Jedinstveni upravni odjel

Program: Redovan rad odjela

Aktivnosti: Izvršenje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga rada 525.000,00 kn

3 Rashodi poslovanja 525.000,00 kn

31 Rashodi za zaposlene 247.000,00 kn

3111 Plaće za zaposlene 180.000,00 kn

3121 Ostali rashodi za zaposlene 6.000,00 kn

3131 Doprinosi za MIO 25.000,00 kn

3131 Doprinosi za MIO - II. stup 6.000,00 kn

3132 Doprinosi za zdrastv.osiguranje 27.000,00 kn

3133 Doprinosi za zapošljavanje 3.000,00 kn

32 Materijalni rashodi 213.000,00 kn

3211 Službena putovanja 5.000,00 kn

3212 Naknade za prijevoz 1.000,00 kn

3213 Seminari, savjetovanja 2.000,00 kn

3213 Tečajevi, stručni ispiti 2.000,00 kn

3221 Uredski materijal 10.000,00 kn

3221 Literatura 4.000,00 kn

3221 Arhivski materijal 3.000,00 kn

3223 Mat. i sred za čišćenje 1.000,00 kn

3231 Benzin i gorivo 3.000,00 kn

3231 Usluge telefona 20.000,00 kn

3232 Poštarina 20.000,00 kn

3232 Tek. održavanje ureda 3.000,00 kn

3232 Tek. odr.opreme 2.000,00 kn

3237 Ugovori o djelu 20.000,00 kn

3237 Odvjetničke usluge 75.000,00 kn

3237 Usluge vještačenja 7.000,00 kn

3238 Računalne usluge 10.000,00 kn

3239 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja 20.000,00 kn

3292 Premije osiguranja 5.000,00 kn

34 Financijski rashodi 65.000,00 kn

3431 Izdaci platnog prometa 12.000,00 kn

3434 Ostali nespomenuti finacj. Rashodi 50.000,00 kn

3434 Javnobilježničke pristojbe 3.000,00 kn

Program Tekuća zaliha

Aktivnsot Tekuća zaliha proračuna 50.000,00 kn

38 Donaija i ostali rashodi 50.000,00 kn

3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 50.000,00 kn

Program Kapitalni projekt

Aktivnsot Opremanje i uređenje uprave 300.000,00 kn

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 300.000,00 kn

4221 Računala i računalna oprema, komunikacijska oprema 100.000,00 kn

4221 Uredska oprema i namještaj 200.000,00 kn

Aktivnost Nabavka vozila 50.000,00 kn

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 kn

4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 50.000,00 kn


Glava 3: Prosvjeta i predškolski odgoj

Program Prosvjeta i predškolski odgoj

Aktivnost Odgoj i obrazovanje 450.000,00 kn

36 Pomoći dane u inozemstvu i unutar opće države 450.000,00 kn

3631 Osnovna škola Ivan Rabljanin 25.000,00 kn

3631 Srednja škola »Markantun de Dominis« 25.000,00 kn

3631 Dječji vrtić »Pahuljica« 400.000,00 kn


Glava 4: Kultura

Program Kultura

Aktivnost Kultura 280.000,00 kn

32 Materijalni rashodi 10.000,00 kn

3237 Doček Nove godine 10.000,00 kn

38 Ostali rashodi 155.000,00 kn

3811 KUD San Marino - Lopar 30.000,00 kn

3811 Glazbene večeri 10.000,00 kn

3811 Rapska fjera 5.000,00 kn

3811 Izložbe 15.000,00 kn

3811 Mala Gospa 30.000,00 kn

3811 Karneval 15.000,00 kn

3811 Obilježavanje važnih događaja iz domovinskog rata (Oluja, godišnjica pada

Vukovara, obilazak Ljubova i sl.) 50.000,00 kn

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 kn

4221 Oprema i namještaj za knjižnicu 10.000,00 kn

43 Rashodi za nabavu plemenitih metla i ostalih pohranjenih vrijednosti 5.000,00 kn

4312 Knjige u knjižnici 5.000,00 kn

45 Rashodi za dodatna ulaganj na nefinacijskoj imovini 200.000,00 kn

4541 Zaštita sakralne i spomeničke baštine 100.000,00 kn

4541 Etnografska i druga sakralna baština (muzejska) 100.000,00 kn


Glava 5: Informiranje

Program Informiranje

Aktivnost Informiranje 110.000,00 kn

32 Materijalni rashodi 110.000,00 kn

3233 Izdaci natječaja oglasa 15.000,00 kn

3233 Izdaci objave akata 15.000,00 kn

3233 Internet stranica 20.000,00 kn

3233 Loparska beseda - glasilo 50.000,00 kn

35 Subvencije 10.000,00 kn

3522 Sufinanciranje Radio Rab 10.000,00 kn


Glava 6: Sport

Program Sport

Aktivnost Sportske udruge 73.000,00 kn

38 Ostali rashodi 73.000,00 kn

3811 Malonogometni klubovi 20.000,00 kn

3811 Boćarski Klubovi 10.000,00 kn

3811 NK Rab 15.000,00 kn

3811 Karate klub »Enpi« 5.000,00 kn

3811 Kajak klub 5.000,00 kn

3811 SRD Lopar 3.000,00 kn

3811 Sportsko društvo Lopar 15.000,00 kn

Aktivnost Ostale sportske aktivnosti 103.000,00 kn

38 Ostali rashodi 103.000,00 kn

3811 Regata 30.000,00 kn

3811 Malonogometni turnir »Mala Gospa« 15.000,00 kn

3811 Teniski turnir »Sun Adria Cup« 5.000,00 kn

3811 Prvenstvo Hrvatske u odbojci na pjesku 10.000,00 kn

3811 Boćarski turnir »Mala Gospa« 3.000,00 kn

3811 Ostale sportske manifestacije 25.000,00 kn

3811 Božićni i Novogodišnji program/turnir 15.000,00 kn

Aktivnost Investicijsko održavanej sportskih igrališta 20.000,00 kn

32 Materijalni rashodi 20.000,00 kn

3232 Održavanje sportskih igrališta 20.000,00 kn


Glava 7: Udruge

Program Udruge

Aktivnost Udruge 66.000,00 kn

38 Ostali rashodi 66.000,00 kn

3811 Udruga pčelara 3.000,00 kn

3811 Udruga umirovljenika 5.000,00 kn

3811 Udruga Rapskih Samostreličara 5.000,00 kn

3811 HVIDRA 5.000,00 kn

3811 Udruga ovčara Lopar 8.000,00 kn

3811 Crveni križ Rab 5.000,00 kn

3811 Braniteljske udruge 20.000,00 kn

3811 Ostale udruge (Pokret za život, Zajednica brač.susreta i dr.) 5.000,00 kn

3811 Lovačko društvo Kuna 10.000,00 kn


Glava 8: Zdrastvo i socijalna skrb

Program Zdrastvo

Aktivnost Suf. medicinskih usluga 85.000,00 kn

32 Materijalni rashodi 85.000,00 kn

3236 Suf. Hitne medicinske pomoći 50.000,00 kn

3236 Suf.turističke ambulante i djece turista 35.000,00 kn

Program Program javnih potreba i usluga u zdrastvu

Aktivnost Tek. donacje neprof. org. - iznad standarada HZZO i preventiva 44.000,00 kn

38 Ostali rashodi 44.000,00 kn

3811 Suf. specijalističke pedijatrijske ordinacije za liječenje školske djece od I-V razreda 5.000,00 kn

3811 Suf. programa ranog otkrivanja poremćaja u razvoju zgloba kuka 1.500,00 kn

3811 Suf.programa prevencije oštećenja bubrega u djece 1.500,00 kn

3811 Suf. sistematskog pregleda djeteta u 2 godini psiholog 2.500,00 kn

3811 Prevencija malignih oboljenja žena 2.500,00 kn

3811 Sufinanciranje medicinskih usluga koje nisu pokrivene od HZZO-a 10.000,00 kn

3811 Sufinanciranje programa ranog otkrivanja raka dojke 1.000,00 kn

3811 Inicijalna sredstva zadruge branitelja 20.000,00 kn

Kapitalni

projekt Nabavka medicinske opeme 15.000,00 kn

38 Ostali rashodi 15.000,00 kn

3811 Donacije za nabavku medicinske opreme 15.000,00 kn

Program Dani zajmovi učenicima i studentima

Aktivnost Sufinanciranje putem kreditiranja 165.000,00 kn

51 Izdaci za dane zajmove 165.000,00 kn

5121 Učenički studenski krediti 150.000,00 kn

5121 Poslijediplomski studij 15.000,00 kn

Program Prema odluci o socijalnoj skrbi

Aktivnost Naknade građanima i kućanstvima u novcu 85.000,00 kn

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 85.000,00 kn

3721 Troškovi prijevoza u specijalne škole 5.000,00 kn

3721 Jednokratne pomoći 20.000,00 kn

3721 Pomoć za socijalno ugrožene umirovljenike - božićnice 15.000,00 kn

3721 Pomoć za novorođenčad 30.000,00 kn

3721 Pomoć za socijalno ugrožene branitelje Domovinskog rata 15.000,00 kn

Aktivnost Naknade građanima i kućanstvima u naravi 50.000,00 kn

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 50.000,00 kn

3722 Sufin. troškova prijevoza 20.000,00 kn

3722 Pokloni za Sv. Nikolu 13.000,00 kn

3722 Prehrana dojenčadi i male djece 5.000,00 kn

3722 Besplaten marende (Osnovna škole) 2.000,00 kn

3722 Potpore obiteljima poginulih u Dom. ratu i Invalidima Dom. rata 10.000,00 kn


Glava 9: Zaštita i spašavanje

Program Tekuće donacije neprofitnim organizacijama

Aktivnost Osnovan djelatnost Vatrogasne zajednice otoka Raba 23.000,00 kn

38 Ostali rashodi 23.000,00 kn

3811 Materijalnii i ostali rashodi 10.000,00 kn

3811 Izdaci za osmatračnicu 8.000,00 kn

3811 Izdaci za nabavu zakonom propisane opreme 5.000,00 kn

Aktivnsot Osnovna djelatnost DVD-a Lopar 200.000,00 kn

38 Ostali rashodi 200.000,00 kn

3811 Materijalni rashodi 120.000,00 kn

3821 Oprema za protupožarnu zaštitu 40.000,00 kn

3821 Nabava zapovjednog vozila 40.000,00 kn

Aktivnost Kapitalne aktivnosti 1.000.000,00 kn

38 Ostali rashodi 1.000.000,00 kn

3821 Dom DVD-a Lopar 1.000.000,00 kn


Glava 10: Prostorno planiranjei održivi razvoj

Program Programi vezani uz prostorno planiranje i održivi razvoj

Aktivnost Suf. programa i izrade projekta 540.000,00 kn

32 Materijalni rashodi 300.000,00 kn

3232 Sufinanciranje rivica, mulića i šetnica 200.000,00 kn

3237 Orto-foto snimka Lopara 20.000,00 kn

3237 Granice pomorskog dobra 20.000,00 kn

3237 Čišćenje podmorja i priobalja 20.000,00 kn

3237 Geo-park izrada projekta 20.000,00 kn

3237 Program Plave zastave 20.000,00 kn

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 140.000,00 kn

4264 Izrada novog PP i novih UPU-a i DPU-a 100.000,00 kn

4264 Izrada karte buke 20.000,00 kn

4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 20.000,00 kn


Glava 11: Gospodarstvo i poduzetništvo

Program Program poticajanja gospodarstva i poduzetništva

Aktivnost Sub. u gospodarstvu i poduzetništvu 75.000,00 kn

35 Subvencije 75.000,00 kn

3522 Subvencija kamata za poduzetničke kredite 25.000,00 kn

3523 Nabava sadnica i sadnog matrijala i poticanje u poljoprivredi 50.000,00 kn

Kapitalni

projekt Pripreme za izgradnju poduzetničke zone 200.000,00 kn

41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 100.000,00 kn

4124 Komunalna infrastruktura 100.000,00 kn

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 kn

4264 Projektna dokumentacija 100.000,00 kn


Glava 12: Javne površine

Program Program održavanja i uređivanja javnih površina

Aktivnost Održavanje janvih površina 767.000,00 kn

32 Materijalni rashodi 610.000,00 kn

3224 Održavanje javnih površina (cement, pijesak i sl.) 165.000,00 kn

3232 Održavanja javnih površina i pomorskog dobra prema programima komunalnih poduzeća 400.000,00 kn

3232 Održavanje i čišćenje vodotoka i oborinskih kanala 20.000,00 kn

3234 Usluge dezinsekcije i deratizacije 20.000,00 kn

3234 Usluge šinteraja 5.000,00 kn

35 Subvencije 150.000,00 kn

3511 Subvencija za komunalno vozilo 150.000,00 kn

38 Ostali rashodi 7.000,00 kn

3811 Donacije Veterinarskoj stanici Rab 7.000,00 kn

Tekući

projekt Uređenje javnih površina 718.000,00 kn

32 Materijalni rashodi 718.000,00 kn

3225 Komunalna oprema 100.000,00 kn

3232 Uređenje staza i šetnica 388.000,00 kn

3232 Uređenje Livačine 50.000,00 kn

3232 Uređenje šetnice Mel 50.000,00 kn

3235 Najamnina za kamene kućice na Rtiću 120.000,00 kn

3299 Saniranje divljih deponija 10.000,00 kn

Kapitalni

projekti Uređenje javnih površina 510.000,00 kn

41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 300.000,00 kn

4111 Kupnja zemljišta 300.000,00 kn

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 110.000,00 kn

4214 Uređenje parkirališta 80.000,00 kn

4264 Projektna dokumentacija za uređenje javnih površina 30.000,00 kn

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinacijskoj imovini 100.000,00 kn

4511 Javni WC 100.000,00 kn


Glava 13: Nerazvrstane ceste

Program Održavanje i uređenje nerazvrstanih cesta

Aktivnost Održavanje nerazvrstanih cesta 270.000,00 kn

32 Materijalni rashodi 270.000,00 kn

3232 Krpanje udarnih rupa i održavnj 20.000,00 kn

3232 Asfaltiranje i uređenje nerazvrstanih cesta 150.000,00 kn

3232 Održavnje nerazvrstanih cesta prema programu javnog poduzeća 100.000,00 kn

Kapitalni

projekt Uređenje nerazvrstanih cesta 150.000,00 kn

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinacijskoj imovini 150.000,00 kn

4511 Uređenje ceste prema Paparovima 50.000,00 kn

4511 Uređenje protupožarnog i poljskih puteva 100.000,00 kn


Glava 14: Groblja

Program Održavanje i uređenje groblja

Aktivnsot Održavanje groblja i spomenika 15.000,00 kn

32 Materijalni rashodi 15.000,00 kn

3232 Održavanej groblja i spomenika prema programu javnog poduzeća 15.000,00 kn

Kapitalni

projekt Izgradnja i uređenje groblja 391.000,00 kn

41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 50.000,00 kn

4111 Zemljište za proširenje groblja 50.000,00 kn

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 341.000,00 kn

4214 Uređenje ogradnog zida groblja 30.000,00 kn

4214 Uređenje groblja 50.000,00 kn

4214 Izgradnja mrtvačnice 236.000,00 kn

4264 Projektna dokumentacija za mrtvačnicu 25.000,00 kn


Glava 15: Javna rasvjeta

Program Održavanje i proširenje javne rasvjete

Aktivnsot Održavanje i proširenje javne rasvjete 129.000,00 kn

32 Materijalni rashodi 129.000,00 kn

3223 Potrošnja el. energije, javne rasvjete površine i ostali potrošači 70.000,00 kn

3232 Održavnje javne rasvjete 49.000,00 kn

3232 Održavanje novogodišnje rsvjete 10.000,00 kn

Kapitalni

projekt Proširenej i opremanje javne rasvjete 65.000,00 kn

32 Materijalni rashodi 10.000,00 kn

3299 Elektroenergetske suglsnosti 10.000,00 kn

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 55.000,00 kn

4214 Proširenje javne rasvjete 40.000,00 kn

4227 Oprema za novogodišnju rasvjetu 15.000,00 kn


Glava 16: Odvodnja otpadnih voda i ekologija

Program Izgradnja objekata i uređenje odvodnje

Kapitalni

projekt Odvodnja otpadnih voda 70.000,00 kn

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 70.000,00 kn

4214 Izgradnja sigurnosnog ispusta CS2 San Marino 70.000,00 kn

Kapitlni

projket Pročišćivač otpadnih voda 30.000,00 kn

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 30.000,00 kn

4264 Izrada idejnog projketa pročiščivača otpadnih voda 30.000,00 kn

Kapitalni

projekt Program zbrinjavanja komunalnog otpada 260.000,00 kn

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 260.000,00 kn

4214 Izgradnja pristupne ceste 200.000,00 kn

4264 Izrada glavnog projekta sanacije odlaglišta Sorinj 30.000,00 kn

4264 Izrada glavnih projekata za izgradnju pristupne infrastrukture 30.000,00 kn

Kapitalni

projekt Izgradnja kanala 40.000,00 kn

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 40.000,00 kn

4214 Izgradnja kanala - pritok Romotina 40.000,00 kn


Glava 17: Opskrba pitkom vodom

Program Izgradnja i rekonstrukcija cjevovoda

Kapitalni

projekt Izgradna i rekonstrukcija 30.000,00 kn

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 30.000,00 kn

4214 Izgradnja i rekonstrukcija cjevovoda 30.000,00 kn


Glava: Gradnja objekata i uređenje komunalne infrastrukture za prijevoz putnika

Program Održavanje i izgradnja objekata

Kapitalni

projekt Izgradnja autobusne čekaonice 50.000,00 kn

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 kn

4212 Izgradnja autobusne čekaonice 50.000,00 kn


Glava: Ostale aktivnosti Općine

Program Ostale aktivnosti Općine

Aktivnsot Tekuće aktivnost 60.000,00 kn

32 Materijalni rashodi 30.000,00 kn

3293 Suradnja s prijatelsjkim Gradovima i općinama 30.000,00 kn

38 Ostali rashodi 30.000,00 kn

3811 Ostale nespom.donacije (centar za med. pololjop i sl.) 15.000,00 kn

3851 Tekuća pričuva 15.000,00 kn

Aktivnost Preuzete obveze za zajmove od Grada Raba 130.000,00 kn

54 Izdaci za otplatu glavnica primljenih zajmova 130.000,00 kn

5441 Otplata Glavnica primljenih zajmova od banak i ostalih preuzeti od Grada Raba 130.000,00 kn


Klasa: 011-03/06-01-01

Ur. broj: 2169/02-01-06-13

Lopar, 23. prosinca 2006.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=480&mjesto=51281&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr