SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 36. Srijeda, 31. prosinca 2003.
OPĆINA FUŽINE
Općina Fužine

64.

Na temelju članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/ 00 i 59/01) i članka 35. Statuta Općine Fužine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 28/01 i 9/02) Općinsko vijeće Općine Fužine na svojoj sjednici održanoj dana 29. prosinca 2003. godine donosi

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za razdoblje 2003. - 2006. godine

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja te za nabavku opreme, kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

Članak 2.

Gradnja objekata komunalne infrastrukture po ovom Programu odnosi se na:

1. groblja Fužine i Lič

2. nerazvrstane ceste

3. javne površine

4. opskrbu pitkom vodom

5. odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda

6. odlaganje komunalnog otpada

7. prijevoz putnika

II. OPIS I OPSEG POSLOVA GRADNJE OBJEKATA

Članak 3.

Program za 2003. godinu obuhvaća:

1.Rekonstrukciju nerazvrstanih cesta 1.605.000,00

2.Ugradnja opreme za sprečavanje
mutnoće i hidrauličkog udara na
izvoru Vrelo - II. faza 400.000,00

3.Dom kulture Lič 27.000,00

4.Otkup zemljišta 40.000,00

5.Glavni kanalizacijski kolektor 287.000,00

6.Autobusne čekaonice 53.600,00

7.Prostorni plan Općine 210.000,00

8.Plansko projektna dokumentacija 100.000,00


UKUPNO: 2.722.600,00

Članak 4.

Program za 2004. godinu obuhvaća:

1. Glavni kanalizacijski kolektor 750.000,00


UKUPNO: 750.000,00

Članak 5.

Program za 2005. godinu obuhvaća:

1. Glavni kanalizacijski kolektor 759.000,00


UKUPNO: 759.000,00

Članak 6.

Program za 2006. godinu obuhvaća:

1. Glavni kanalizacijski kolektor 728.175,00


UKUPNO: 728.175,00

III. IZVORI FINANCIRANJA PROGRAMA

Članak 7.

Sredstva za financiranje Programa iz članaka 3., 4., 5. i 6. ovog Programa osiguravaju se iz sljedećih izvora:

2003. godina - sredstva

1.Kapitalne potpore iz državnog proračuna 1.700.000,00

2.Kapitalne potpore iz županijskog proračuna 402.000,00

3.Šumski doprinos 170.000,00

4.Komunalni doprinos 5.000,00

5.Naknada za korištenje prostora elektrana 170.000,00

6.Ostali prihodi proračuna 12.600,00

2.459.600,00

7.Naknada za eksploataciju mineralnih
sirovina 263.000,00

2.722.600,00

2004. godina - sredstva

1.Kapitalne potpore iz županijskog proračuna 200.000,00

2.Šumski doprinos 170.000,00

3.Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina 140.000,00

 

4.Naknada za korištenje prostora elektrana 160.000,00

5.Komunalni doprinos 75.000,00

6.Ostali prihodi proračuna 5.000,00

750.000,00

2005. godina - sredstva

1.Kapitalne potpore iz županijskog proračuna 200.000,00

2.Šumski doprinos 178.500,00

3.Naknade za eksploataciju mineralnih sirovina 147.000,00

4.Naknada za korištenje prostora elektrana 168.000,00

5.Komunalni doprinos 50.000,00

6.Ostali prihodi proračuna 15.500,00

759.000,00

2006. godina - sredstva

1. Kapitalne potpore iz županijskog proračuna 200.000,00

2. Šumski doprinos 187.425,00

3. Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina 154.350,00

4. Naknada za korištenje prostora elektrana 176.400,00

5. Ostali prihodi proračuna 10.000,00

728.175,00

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Za ostvarivanje ovog Programa ovlašćuje se u sklopu svoje nadležnosti predsjednik Općinskog vijeća i Odbor za komunalnu infrastrukturu Općine Fužine.

Provedba će se vršiti sukladno dinamici ostvarenja prihoda proračunskih sredstava iz članka 7. ovog Programa.

Članak 9.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2004. godine.

Klasa: 363-01/03-01/18

Ur. broj: 2112-03-03-3

Fužine, 29. prosinca 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik

Josip Radošević, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=52&mjesto=10009&odluka=64
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr