SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 53. Subota, 23. prosinca 2006.
OPĆINA LOPAR
181

2.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05), Općinsko vijeće Općine Lopar, na 1. konstituirajućoj sjednici, održanoj 4. prosinca 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o Privremenom Statutu Općine Lopar

I.

PRIVREMENI STATUT OPĆINE LOPAR

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Privremenim Statutom (u daljnjem tekstu: Statutom), u skladu sa Zakonom, podrobnije se uređuje samoupravni djelokrug općine Lopar, njezina obilježja, javna priznanja, unutarnje ustrojstvo, ovlasti i način rada njezinih tijela, način obavljanja poslova, oblici konzultiranja građana, provođenje referenduma u pitanjima iz djelokruga, osnove za organiziranje i ostvarivanje mjesne samouprave, ustrojstvo i rad javnih službi, oblici suradnje jedinica lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu, te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza općine Lopar.

Članak 2.

Općina Lopar je jedinica lokalne samouprave na području utvrđenom Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.

U sastavu općine Lopar je naselje Lopar.

Članak 3.

Općina je pravna osoba.

Sjedište Općine Lopar je u Loparu, Lopar b.b.

Članak 4.

Tijela Općine Lopar imaju pečate, u skladu sa pozitivnim propisima.

Način uporabe i čuvanja pečata utvrdit će se posebnom odlukom koju donosi Općinsko poglavarstvo, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Članak 5.

Općina Lopar ima grb i zastavu.

Izgled grba i zastave, način isticanja i uporabe te mjerila za odobrenje uporabe grba i zastave pravnim osobama radi

promicanja interesa općine utvrđuje se statutarnom odlukom.

Članak 6.

Općinsko vijeće Općine Lopar posebnim odlukama, može utvrditi:

- dan koji će se obilježavati i slaviti kao Dan Općine Lopar te druge dane koji će se u Općini Lopar posebno svečano obilježavati,

- vrste, mjerila i postupak za dodjelu javnih priznanja i počasti Općine Lopar , njihov izgled i oblike te način njihovog dodjeljivanja i uručivanja.

II. POSEBNE ODREDBE

Članak 7.

Svi građani Općine Lopar uživaju jednaka prava temeljena na načelima o poštivanju ljudskih prava i sloboda, te na načelima ravnopravnosti i jednakosti.

Autohtone etničke i kulturne osobitosti na području Općine Lopar posebno su zaštićene.

U smislu odredbe stavka 2. ovog Članka, Općina Lopar posebno štiti i promiče čakavski dijalekt, izvorni narodni folklor, toponime, arhitekturu, narodne blagdane i narodne običaje.

Članak 8.

Općina Lopar osigurava uvjete za osnivanje specifičnih društava koja su odraz nastojanja da se očuva stečeni nacionalni i kulturni identitet pripadnika hrvatskog naroda i pripadnika drugih etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina te financijski pomaže njihov rad prema svojim mogućnostima.

Članak 9.

U cilju unapređivanja gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka Općina Lopar , u okviru svog samoupravnog djelokruga, može uspostavljati i održavati međusobnu suradnju s drugim jedinicama lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu.

Kada Općina Lopar ocjeni da postoji interes za uspostavu suradnje i mogućnost za njezino razvijanje, odluku o uspostavi međusobne suradnje odnosno sklapanju sporazuma o suradnji donosi Općinsko vijeće, na način i po postupku utvrđenom zakonom i ovim Statutom.

Članak 10.

Općina Lopar, u postupku pripremanja i donošenja propisa i pojedinih akata na razini Primorsko-goranske županije i Republike Hrvatske, koji je se neposredno tiču, daje inicijative, mišljenja i prijedloge nadležnim tijelima.

Inicijative, mišljenja i prijedloge iz stavka 1. ovog članka, u ime Općine Lopar , mogu podnositi Općinsko vijeće, Općinsko poglavarstvo i Općinski načelnik, neposredno nadležnom tijelu, ili posredno, putem članova Županijske skupštine i saborskih zastupnika.

III. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG OPĆINE

Članak 11.

Općina Lopar samostalna je u odlučivanju i donošenju akta u poslovima iz svog samoupravnog djelokruga, u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, zakonom i ovim Statutom.

Nadzor nad zakonitošću općih akata koje donosi Općinsko vijeće obavlja ured državne uprave u županiji i nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.

Članak 12.

Općina u okviru svog samoupravnog djelokruga obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima, i to osobito poslove koji se odnose na:

1. uređenje naselja i stanovanje

2. prostorno i urbanističko planiranje

3. komunalno gospodarsvo

4. brigu o djeci

5. socijalnu skrb

6. primarnu zdravstvenu zaštitu

7. odgoj i osnovno obrazovanje

8. kulturu, tjelesnu kulturu i šport

9. zaštitu potrošača

10. zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša

11. protupožarnu i civilnu zaštitu

12. promet na svom području

Posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti navedene u stavku 1. ovog članka, odredit će se poslovi čije obavljanje je općina dužna organizirati te poslovi koje općina može obavljati.

Članak 13.

Odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom, Statutom Primorsko-goranske županije i ovim Statutom, mogu se pojedini poslovi iz samoupravnog djelokruga općine prenijeti na Primorsko-goransku županiju odnosno na tijela mjesne samouprave.

Članak 14.

U Općini Lopar mogu se obavljati određeni poslovi državne uprave, u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna uprava.

Troškovi obavljanja poslova iz stavka 1. ovog članka osiguravaju se u državnom proračunu, sukladno zakonu.

Članak 15.

Upravna tijela Primorsko-goranske županije u obavljanju poslova iz svog samoupravnog djelokruga, mogu koristiti upravna tijela Općine Lopar, u sporazumu s Općinskim načelnikom.

Troškovi obavljanja poslova iz stavka 1. ovog članka osiguravaju se u proračunu Primorsko-goranske županije.

IV. UNUTARNJE USTROJSTVO I TIJELA OPĆINE LOPAR

1. OPĆE ODREDBE

Članak 16.

Tijela Općine Lopar su Općinsko vijeće, Općinsko poglavarstvo i Općinski načelnik.

2. OPĆINSKO VIJEĆE

Članak 17.

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru prava i obveza jedinice lokalne samouprave i obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 18.

Općinsko vijeće:

1. donosi Statut i statutarne odluku Općine

2. donosi Poslovnik općinskog Vijeća

3. donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine

4. donosi odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja imovinom općine

5. donosi Proračun i godišnji obračun Proračuna, kao i odluku o izvršenju Proračuna te odluku o privremenom financiranju

6. donosi akte o uspostavljanju suradnje s pojedinim jedinicama lokalne samouprave, kao i odluke o pristupanju međunarodnim udruženjima jedinica lokalne samouprave, sukladno zakonu i drugim pozitivnim propisima

7. raspisuje referendum

8. nadzire rad Poglavarstva, a najmanje jednom godišnje razmatra izvješće o radu Poglavarstva

9. obavlja izbor, imenovanje i razrješenje:

- predsjednika i potpredsjednika Vijeća

- načelnika i njegovih zamjenika te članova Poglavarstva

- predsjednika, potpredsjednika i članova radnih tijela Vijeća

- drugih predstavnika, nositelja, odnosno osoba određenih Statutom ili drugim propisima

12. iskazuje povjerenje načelniku i članovima Poglavarstva

13. odlučuje o nepovjerenju načelniku, njegovim zamjenicima, pojedinim članovima Poglavarstva ili Poglavarstvu u cjelini

14. odlučuje o pokroviteljstvu koje preuzima Vijeće

15. donosi odluku o dodjeli javnih priznanja i o proglašenju počasnog građanina

16. donosi odluku o izgledu, uporabi i čuvanju grba i zastave Općine

17. uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Općine

18. osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje komunalnih, gospodarskih i društvenih djelatnosti od interesa za Općinu

19. obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom, Statutom i Poslovnikom.

Članak 19.

Općinsko vijeće čini 11 vijećnika izabranih na izborima provedenim u skladu sa odredbama zakona.

Vijećnici se biraju na vrijeme od četiri godine koliko im traje mandat.

Općinsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika koji se biraju iz redova vijećnika.

Predsjednik i potpredsjednici Općinskog vijeća biraju se javnim glasovanjem na prijedlog najmanje 1/3 vijećnika (4 vijećnika).

Prijedlog iz prethodnog stavka mora biti podnesen u pisanom obliku i potvrđen imenima i prezimenima te potpisima vijećnika.

Članak 20.

Predsjednik i potpredsjednici Općinskog vijeća biraju se javnim glasovanjem pojedinačno.

Za predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća izabran je kandidat za kojeg je glasovala većina od ukupnog broja vijećnika.

Kada je predloženo više kandidata za predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća, a niti jedan od kandidata ne dobije većinu glasova od ukupnog broja vijećnika ili više kandidata dobije isti najveći broj glasova, glasovanje se ponavlja na način da se glasuje o dva kandidata koji su dobili najveći broj glasova.

Ako u ponovljenom glasovanju kandidat ne dobije većinu glasova svih vijećnika, ponavlja se kandidacijski postupak.

Članak 21.

Detaljnije odredbe o sazivanju i načinu konstituiranja Općinskog vijeća, o njegovom radu, pravima i obvezama članova, o tijeku sjednice, o glasovanju, vođenju zapisnika te održavanju reda na sjednici utvrđuju se Poslovnikom o radu Općinskog vijeća.

Članak 22.

Dužnost vijećnika je počasna.

Vijećnik nema obvezujući mandat i nije opoziv.

Vijećnik ima pravo na naknadu troškova u skladu s posebnom odlukom Vijeća.

Članak 23.

Pravo predlaganja akata koje donosi Općinsko vijeće imaju vijećnici, Općinsko poglavarstvo, tijela mjesne samouprave, radna tijela Vijeća i građani.

Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću donošenje određenog akta ili rješavanje određenog pitanja iz njegovog djelokruga.

O prijedlogu iz stavka 2. ovog članka Vijeće mora raspravljati ako ga potpisom podrži najmanje 20 % birača upisanih u popis birača Općine, te dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od tri (3) mjeseca od prijema prijedloga.

Članak 24.

Općinsko vijeće radi na sjednici ako je istoj nazočna većina svih vijećnika.

Vijeće, u pravilu, donosi odluke većinom glasova nazočnih vijećnika osim u slučajevima kad je propisana druga većina.

Većinom glasova svih vijećnika odlučuje se o:

- Statutu i Poslovniku o radu Vijeća, odnosno statutarnim odlukama;

- Proračunu ili odluci o privremenom financiranju i Godišnjem obračunu Proračuna

- Izboru predsjednika i oba potpredsjednika Vijeća

- Izboru načelnika, njegovih zamjenika i članova Poglavarstva

- drugim pitanjima, kada je to sukladno odredbama zakona, Statuta odnosno statutarne odluke ili Poslovnika o radu Općinskog vijeća

Članak 25.

Predsjednik Općinskog vijeća saziva sjednice Vijeća, predsjeda sjednicama i predstavlja Vijeće.

U slučaju spriječenosti predsjednika Vijeća sjednicu saziva i njome predsjeda jedan od potpredsjednika Vijeća kojeg predsjednik ovlasti, odnosno osoba koja je bila ovlaštena sazvati sjednicu.

Predsjednik Vijeća saziva sjednice po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.

Predsjednik Vijeća je dužan sazvati sjednicu Vijeća na obrazloženi zahtjev najmanje 1/3 vijećnika odnosno 4 vijećnika, u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva.

Ukoliko predsjednik Vijeća ne sazove sjednicu u propisanom roku, sjednicu će sazvati Općinski načelnik, u daljnjem roku od 15 dana.

Nakon proteka rokova iz stavka 4. i 5. ovoga članka sjednicu može sazvati na zahtjev 1/3 članova predstavničkog tijela odnosno 4 vijećnika, čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 26.

Glasovanje na sjednicama vijeća u pravilu je javno.

Glasovanje na sjednici vijeća je tajno kada je to utvrđeno ovim Statutom ili Poslovnikom o radu Općinskog vijeća te kad Vijeće odluči da se o pojedinom pitanju glasuje tajno.

Članak 27.

Općinsko vijeće može osnovati stalna i povremena radna tijela Vijeća.

Sastav, broj članova i djelokrug i način rada radnih tijela iz stavka 1. ovog Članka uređuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

3. OPĆINSKO POGLAVARSTVO

Članak 28.

Općinsko poglavarstvo Općine Lopar je izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave.

Općinsko poglavarstvo obavlja izvršne poslove iz samoupravnog djelokruga Općine u skladu sa posebnim zakonom, drugim propisima i ovim Statutom.

Općinsko poglavarstvo ima 5 članova od kojih su Općinski načelnik i njegovi zamjenici po položaju članovi Poglavarstva.

Članove Općinskog poglavarstva i zamjenike Općinskog načelnika bira Općinsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika na prijedlog Općinskog načelnika - predsjednika Poglavarstva.

Ustrojstvo, način rada i odlučivanja Općinskog poglavarstva uređuje se Poslovnikom o radu Općinskog poglavarstva, a do njegovog donošenja na odgovarajući se način primjenjuju odredbe zakona, Statuta i Poslovnika o radu Općinskog vijeća.

Članak 29.

Općinsko poglavarstvo:

1. priprema prijedloge općih akata, prijedlog proračuna, godišnjeg obračuna proračuna ili odluke o privremenom financiranju

2. izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća

3. usmjerava djelovanje upravnih tijela Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga, kao i prenijetih poslova državne uprave, te nadzire njihov rad

4. upravlja i raspolaže nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine te njezinim prihodima i rashodima, u skladu sa zakonom i Statutom

5. daje mišljenje o prijedlozima akata koja Općinskom vijeću podnose drugi ovlašteni predlagatelji

6. objavljuje javni natječaj za imenovanje pročelnika upravnog tijela Općine te obavlja izbor i imenovanje pročelnika

7. obavlja izbor, imenovanje i razrješenje drugih osoba određenih zakonom ili općim aktima Općine

8. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i ovim Statutom.

Članovi poglavarstva nemaju pravo odlučivanja o pitanjima iz stavka 1. točke 4. ovoga članka kad su osobno ili preko članova uže obitelji zainteresirana strana.

Članak 30.

Članovi Poglavarstva mogu biti zaduženi za jedno ili više određenih područja iz samoupravnog djelokruga Općine kao jedinice lokalne samouprave.

Odluku o zaduženju iz stavka 1. ovog Članka za pojedinog člana Općinskog poglavarstva donosi Općinsko vijeće na prijedlog Predsjednika Općinskog poglavarstva.

Članak 31.

Općinsko poglavarstvo je, za svoj rad i odluke koje donosi, odgovorno Općinskom vijeću.

Članak 32.

Na prijedlog najmanje 1/3 članova Općinskog vijeća odnosno 4 vijećnika može se pokrenuti pitanje povjerenja Općinskom načelniku - predsjedniku poglavarstva, njegovim zamjenicima - članovima poglavarstva ili poglavarstvu u cjelini.

O prijedlogu za iskazivanje nepovjerenja ne može se raspravljati i glasovati prije nego što protekne sedan dana od dana njegova podnošenja.

Rasprava i glasovanje o prijedlogu za iskazivanje nepovjerenja mora se provesti najkasnije u roku od 30 dana od dana dostave prijedloga predsjedniku Općinskog vijeća.

Odluka o nepovjerenju je prihvaćena ako je za nju glasovala većina svih članova Općinskog vijeća. Glasovanje o povjerenju Poglavarstvu može zahtijevati i predsjednik Poglavarstva.

Ako Općinsko vijeće povodom prijedloga Općinskog načelnika ne donese odluku kojom potvrđuje povjerenje Poglavarstvu, time se ne smatra da je Poglavarstvu iskazano nepovjerenje.

4. OPĆINSKI NAČELNIK

Članak 33.

Općinski načelnik Općine Lopar je izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave koji može dužnost obavljati profesionalno.

Općinski načelnik zastupa Općinu Lopar.

Općinski načelnik je ujedno predsjednik Općinskog poglavarstva.

Općinski načelnik ima do dva zamjenika koji su po položaju članovi Općinskog poglavarstva, i mogu dužnost obavljati profesionalno.

Općinskog načelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti, zamjenjuje jedan od zamjenika kojeg on odredi.

Općinski načelnik može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti jednom od svojih zamjenika.

Ovlaštenje iz stavka 5. i 6. ovog članka mora biti u pisanom obliku.

Pri obavljanju povjerenih poslova zamjenik je dužan pridržavati se uputa Općinskog načelnika.

Članak 34.

Općinskog načelnika bira Općinsko vijeće iz reda svojih članova u pravilu između nositelja lista stranaka i nezavisnih lista koje su osvojile mandate u Općinskom vijeću.

Općinski načelnik bira se većinom glasova svih članova vijeća.

Prijedlog za izbor i imenovanje Općinskog načelnika provodi se na način kako je to propisano za predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća, u skladu sa odredbama ovog Statuta i Poslovnika o radu Općinskog vijeća.

Članak 35.

Za obavljanje poslova državne uprave prenijetih u djelokrug tijela općine, općinski načelnik odgovoran je središnjim tijelima državne uprave.

Članak 36.

Općinski načelnik osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća te obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela koje obavlja poslove iz samoupravnog djelo

kruga Općine, u skladu sa odredbama zakona i ovog Statuta.

Članak 37.

U obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga općine, općinski načelnik ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 15 dana otkloni uočene nedostatke.

Ako Općinsko vijeće to ne učini, Općinski načelnik je dužan u roku od 8 dana o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u županiji te čelnika središnje tijela državne uprave ovlaštenog za nadzor nad zakonitošću rada tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 38.

Općinski načelnik dužan je primiti na razgovor svakog građanina s prebivalištem na području Općine Lopar u roku od 30 dana od dana prijave te u istom roku dati odgovor u pisanom obliku na podnesene predstavke ili pritužbe.

Članak 39.

Općinskom načelniku prestaje dužnost prije isteka mandata, danom kada ga Općinsko vijeće razriješi dužnosti povodom podnijete ostavke ili povodom iskazanog nepovjerenja odnosno danom imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, kada su nastupile zakonom propisane okolnosti za imenovanje povjerenika.

5. UPRAVNA TIJELA OPĆINE

Članak 40.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga općine, kao i prenijetih poslova državne uprave, Općina osniva Jedinstveni upravni odjel.

Osnove za organiziranje i ustroj Jedinstvenog upravnog odjela, način rada i postupanja utvrđuje Općinsko vijeće posebnom odlukom o ustroju i djelokrugu rada upravnog odjela.

Članak 41.

Jedinstvenim upravnim odjelom Općine upravlja pročelnik kojeg na temelju javnog natječaja imenuje Općinsko poglavarstvo.

Članak 42.

Pojedine poslove iz svog samoupravnog djelokruga Općina može organizirati zajednički sa jednom ili više drugih jedinica lokalne samouprave na jedan od slijedećih načina:

- osnivanjem zajedničkog tijela

- osnivanjem zajedničkog upravnog odjela ili službe

- osnivanjem zajedničkog trgovačkog društva

- zajedničko organiziranje poslova u skladu sa posebnim zakonima

Međusobni odnosi jedinica lokalne samouprave u zajedničkom organiziranju obavljanja poslova iz svog samoupravnog djelokruga uređuju se posebnim sporazumom.

Sporazum iz stavka 2. ovog članka sklapa Općinski načelnik po ovlaštenju Poglavarstva, a uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća.

Članak 43.

Jedinstveni upravni odjel izvršava zakone i druge propise te opće akte Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva i odgovoran je za stanje u oblasti za koje je osnovan.

Upravno tijelo dužno su svojim radom omogućiti ostvarivanje prava i potreba građana i drugih pravnih subjekata.

Članak 44.

Jednistveni upravni odjel samostalan je u okviru svog djelokruga.

Upravno tijelo odgovorno je Općinskom poglavarstvu za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti.

Članak 45.

Sredstva za obavljanje poslova i djelatnosti iz djelokruga upravnih tijela osiguravaju se u proračunu Općine Lopar te iz drugih izvora utvrđenih zakonom i ovim Statutom.

Troškovi obavljanja poslova državne uprave prenijetih na upravna tijela Općine podmiruju se iz državnog proračuna.

V. MJESNA SAMOUPRAVA

Članak 46.

Radi ostvarivanja prava na neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana, u Općini se mogu osnivati mjesni odbori, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Mjesni odbor može se osnovati za jedno naselje, više međusobno povezanih manjih naselja ili za dio većeg naselja koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebnu razgraničenu cjelinu.

Članak 47.

Inicijativa za osnivanje mjesnog odbora podnosi se Općinskom poglavarstvu, a može je podnijeti:

- najmanje 10 punoljetnih i poslovno sposobnih građana sa prebivalištem na području za koje se traži osnivanje mjesnog odbora

- udruge i druge organizacije građana, sa sjedištem na području općine Lopar.

Prijedlog za osnivanje mjesnog obora podnosi se Općinskom vijeću, a može ga podnijeti:

- najmanje 1/3 članova Općinskog vijeća (4 vijećnika)

- Općinsko poglavarstvo

- najmanje 10% građana upisanih u popis birača općine Lopar

Članak 48.

Tijela mjesnog odbora su:

- Vijeće mjesnog odbora

- Predsjednik Vijeća mjesnog odbora.

Članak 49.

Članove Vijeća mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo, neposredno tajnim glasovanjem, a na način i postupak izbora odgovarajuće se primjenjuju odredbama zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.

Vijeće mjesnog odbora ima do 7 članova s tim da njihov broj mora biti neparan.

Mandat članova Vijeća mjesnog odbora traje 4 godine.

Članak 50.

Predsjednika Vijeća mjesnog odbora bira Vijeće mjesnog odbora iz redova svojih članova, tajnim glasovanjem, većinom glasova nazočnih članova Vijeća, ako je sjednici Vijeća nazočna većina članova Vijeća.

Predsjednik Vijeća mjesnog odbora predstavlja Mjesni odbor i za svoj rad odgovara Vijeću mjesnog odbora.

Za obavljanje povjerenih poslova iz samoupravnog djelokruga Općine koje obavlja mjesni odbor, predsjednik Vijeća mjesnog odbora odgovara Općinskom načelniku.

Članak 51.

Vijeće mjesnog odbora donosi program rada, pravila mjesnog odbora, poslovnik o svom radu, financijski plan i godišnji obračun te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom.

Članak 52.

Općinsko vijeće utvrdit će posebnom statutarnom odlukom osnove pravila mjesnog odbora, osnove programa rada mjesnog odbora, način financiranja njihove djelatnosti, obavljanje administrativnih i drugih poslova za njihove potrebe kao i druga pitanja od važnosti za ostvarivanje njihovih prava i obveza.

Članak 53.

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja općinsko poglavarstvo koje može raspustiti vijeće mjesnog odbora ako učestalo krši Statut i druge opće akte ili ne izvršava povjerene mu poslove.

VI. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

Članak 54.

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem referenduma i mjesnog zbora građana.

1. REFERENDUM

Članak 55.

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta Općine, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća.

Članak 56.

Prijedlog za raspisivanje referenduma mogu podnijeti:

- jedna trećina članova Općinskog vijeća odnosno 4 vijećnika

- Općinsko poglavarstvo

- polovina mjesnih odbora osnovanih na području Općine

- 20% birača upisanih u birački popis Općine

Općinsko vijeće dužno je raspravljati o svakom prijedlogu za raspisivanje referenduma, a ako prijedlog ne prihvati, dužno je o razlozima odbijanja prijedloga obavijestiti predlagatelja.

Članak 57.

Odlukom o raspisivanju referenduma određuju se pitanja o kojima građani odlučuju referendumom, datum glasovanja te područje za koje se referendum provodi.

Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području Općine Lopar i koji su upisani u popis birača.

Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Općinsko vijeće Općine Lopar.

2. MJESNI ZBOR GRAĐANA

Članak 58.

Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od mjesnih zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općine.

Prijedlog za traženje mišljenja može podnijeti:

- jedna trećina članova Općinskog vijeća odnosno 4 vijećnika

- Općinsko poglavarstvo

Općinsko vijeće dužno je raspravljati o svakom prijedlogu za traženje mišljenja, a ako prijedlog ne prihvati, dužno je o razlozima odbijanja prijedloga obavijestiti predlagatelja.

Zahtjevom iz stavka 1. ovog članka određuje se pitanje o kojem se traži mišljenje od mjesnih zborova građana odnosno područja mjesnih odbora od kojih će se tražiti mišljenje.

3. PRIJEDLOZI, PREDSTAVKE I PRITUŽBE GRAĐANA

Članak 59.

Građani imaju pravo Općinskom vijeću predlagati donošenje određenog akta ili rješavanje određenog pitanja iz njegovog djelokruga.

Općinsko vijeće mora raspravljati o prijedlogu iz stavka 1. ovog članka ako ga potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u birački popis Općine Lopar.

Općinsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima prijedloga najkasnije u roku od 3 mjeseca od prijema prijedloga.

Članak 60.

Svaki građanin i pravna osoba ima pravo podnositi predstavke i pritužbe Općinskom vijeću i Općinskom poglavarstvu koje se odnose na njihov rad kao i na rad i odnos zaposlenih kojima se obraćaju u postupcima ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja građanskih dužnosti.

Predstavke ili pritužbe podnose se pisanim podneskom, putem knjige za pritužbe ili usmeno na zapisnik.

Na podnijete predstavke i pritužbe predsjednik Općinskog vijeća, načelnik ili pročelnik dužni su dati odgovor u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke ili pritužbe.

VII. IMOVINA I FINANCIRANJE OPĆINE

1. IMOVINA

Članak 61.

Sve nekretnine i pokretne stvari te imovinska prava koja pripadaju općini čine imovinu Općine Lopar.

Imovinom u vlasništvu općine Lopar mora se upravljati, koristiti se i raspolagati poštujući načelo pažnje dobrog domaćina.

Imovinom iz stavka 1. ovog članka upravlja i raspolaže Općinsko poglavarstvo u skladu sa posebnom odlukom Općinskog vijeća kojom se uređuju uvjeti, način i postupak gospodarenja imovinom u vlasništvu Općine.

Članak 62.

Pojedinačni akt (ugovor) o kupnji, prodaji odnosno prometu nekretnina, o davanju u zakup ili dr. pravnom poslu nekretnina i pokretnina, priprema nadležno upravno tijelo općine, a sklapa Općinsko poglavarstvo, u skladu sa zakonom i općim aktima Općine.

Pojedinačni akt (odluka, sporazum, ugovor i dr.) o osnivanju, prestanku i statusnim promjenama trgovačkog društva ili javne ustanove u vlasništvu Općine donosi Općinsko vijeće.

2. FINANCIRANJE

Članak 63.

Općina Lopar ima svoje prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga samostalno raspolaže.

Prihodi općine su:

1. općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe

2. prihodi od stvari u njezinom vlasništvu i imovinskih prava

3. prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u njezinom vlasništvu odnosno u kojima ima udio ili dionice

4. prihodi od naknada za koncesiju koje daje Općinsko vijeće

5. globe za prekršaje koje općina sama propiše u skladu sa zakonom

6. udio u zajedničkim porezima s Republikom Hrvatskom

7. sredstva pomoći i dotacije Republike Hrvatske predviđena u državnom proračunu

8. drugi prihodi određeni zakonom

Članak 64.

Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog poglavarstva donosi proračun Općine za narednu proračunsku godinu do 31. prosinca tekuće godine.

Ukoliko se godišnji proračun ne donese u roku iz stavka 1. ovog članka vodi se privremeno financiranje i to najduže za razdoblje od 3 mjeseca.

Odluku o privremenom financiranju donosi Općinsko vijeće, u skladu sa zakonom.

Članak 65.

Nakon isteka proračunske godine Općinsko vijeće donosi godišnji obračun proračuna, u rokovima i na način propisan posebnim zakonom, drugim propisima i općim aktima Općine.

Članak 66.

Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine nadzire Općinsko vijeće.

Zakonitost materijalnog i financijskog poslovanja Općine nadzire Ministarstvo financija odnosno drugo zakonom ovlašteno tijelo.

VIII. AKTI OPĆINE LOPAR

1. OPĆI AKTI

Članak 67.

Općinsko vijeće, na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom, u svom samoupravnom djelokrugu, donosi Statut, odluke i druge opće akte u skladu sa svojim Statutom (poslovnik, proračun, godišnji obračun proračuna, odluka o privremenom financiranju, odluke, zaključke, rješenja, preporuke, naputke, deklaracije, rezolucije, povelje, zahvalnice) te daje autentična tumačenja Statuta i akata iz svog djelokruga.

Radna tijela Općinskog vijeća donose zaključke i preporuke.

Članak 68.

Općinsko poglavarstvo donosi poslovnik o svome radu, odluke, zaključke, rješenja, pravilnike, preporuke, naputke, povelje, zahvalnice i druge akte.

Radna tijela Općinskog poglavarstva donose zaključke i preporuke.

Članak 69.

Akte koje donosi Općinsko vijeće potpisuje predsjednik ili potpredsjednik Općinskog vijeća odnosno osoba koja je, u skladu s odredbama Statuta, predsjedavala sjednici Općinskog vijeća.

Akte koje donosi Općinsko poglavarstvo potpisuje Općinski načelnik u svojstvu predsjednika Općinskog poglavarstva odnosno osoba koja je, u skladu s odredbama Statuta, predsjedavala sjednici Općinskog poglavarstva.

Članak 70.

Akti Općinskog vijeća objavljuju se u službenom glasilu Primorsko-goranske županije.

Članak 71.

Opći akt stupa na snagu najranije osmi dan od dana njegove objave u službenom glasilu.

Iznimno, općim aktom može se iz osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu danom objave.

Opći akt ne može imati povratno djelovanje.

Članak 72.

Općinski načelnik osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća na način i u postupku propisanom Statutom te obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela koje obavljaju poslove iz samoupravnog djelokruga Općine.

Članak 73.

Jedinstveni upravni odjel Općine osnovan je za obavljanje poslova iz njezinog samoupravnog djelokruga neposredno izvršava i nadzire provođenje općih akta Općinskog vijeća.

U provođenju nadzora iz stavka 1. ovog članka upravno tijelo može u slučaju neprovođenja općeg akta poduzimati mjere propisane tim aktom i zakonom.

2. POJEDINAČNI AKTI

Članak 74.

Jedinstveni upravni odjel Općine, u izvršavanju općih akta iz članka 67. i 68. ovog Statuta, donosi pojedinačne akte kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Na donošenje akta iz stavka 1. ovog članka primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

Članak 75.

Protiv pojedinačnih akta iz članka 74. ovog Statuta može se izjaviti žalba nadležnom drugostupanjskom upravnom tijelu županije, a protiv konačnih pojedinačnih akata iz članka 74. ovog Statuta može se pokrenuti upravni spor.

Protiv pojedinačnih akata Općinskog vijeća i Poglavarstva kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Članak 76.

Podrobnije odredbe o aktima Općine, o načinu i postupku donošenja te autentičnom tumačenju tih akata utvrđuju se poslovnicima o radu Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 77.

Međusobni odnosi u pogledu granica jedinica lokalne samouprave, diobe nekretnina, pokretnina, financijskih sredstava te prava i obveza Grada Raba i Općine Lopar riješit će se sporazumom, u protivnom isto će rješavati arbitraža Vlade Republike Hrvatske.

Članak 78.

Do donošenja općih akata Općine Lopar kojima se uređuju poslovi iz samoupravnog djelokruga Općine u skladu s posebnim zakonima i odredbama ovog Statuta, primjenjivat će se opći akti Grada Raba u onim odredbama koje nisu u suprotnosti sa zakonom i ovim Statutom, koji su bili na snazi na dan konstituiranja Općinskog vijeća Općine Lopar i koji se privremeno preuzimaju kao opći akti Općine Lopar, do donošenja i stupanja na snagu u redovitom postupku općih akta Općine Lopar.

Opći akti iz prethodnog stavka koji se preuzimaju od Grada Raba kao opći akti Općine Lopar utvrđuju se odlukom Općinskog vijeća.

Članak 79.

Općina će donijeti opće akte kojima se uređuju poslovi iz samoupravnog djelokruga Općine u rokovima određenim zakonom, odnosno u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

Do donošenja općih akata kojima se uređuje obavljanje javnih službi koje zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, gospodarskih i društvenih djelatnosti u skladu s odredbama članka 12. i 42. ovog Statuta, javne službe koje su u okviru Grada Raba obavljale djelatnost na području tadašnjeg mjesnog odbora Lopar odnosno sadašnje Općine Lopar, nastavljaju s radom do donošenja odgovarajućih odluka ovlaštenih tijela Općine Lopar.

Članak 80.

Postupak za promjenu ovog Statuta može predložiti Općinsko poglavarstvo, radno tijelo Općinskog vijeća, općinski načelnik i jedna trećina članova Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće odlučuje hoće li prihvatiti prijedlog za promjenu ovog Statuta.

Promjena ovog Statuta usvojena je ako je za nju glasovala većina svih članova Općinskog vijeća.

Članak 81.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-03/06-01/01

Ur. broj: 2169/02-01-06-02

Lopar 4. prosinca, 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjedatelj
dr. Branko Koprić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=480&mjesto=51281&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr