SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 53. Subota, 23. prosinca 2006.
OPĆINA LOPAR
181

1.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05), Općinsko vijeće Općine Lopar, na 1. konstituirajućoj sjednici, održanoj 4. prosinca 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o Privremenom poslovniku Općine Lopar

I.

PRIVREMENI POSLOVNIK
Općinskog vijeća Općine LOPAR

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Privremenim poslovnikom Općinskog vijeća Općine LOPAR (u nastavku: Poslovnik) privremeno se uređuje unutarnje ustrojstvo i način rada Općinskog vijeća Općine LOPAR (u nastavku: Općinsko vijeće), a osobito:

- konstituiranje Općinskog vijeća, početak obnašanja dužnosti članova Općinskog vijeća, mirovanje i prestanak mandata člana Općinskog vijeća,

- izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, izbor općinskog načelnika, zamjenika općinskog načelnika i članova Općinskog poglavarstva,

- prava i dužnosti članova Općinskog vijeća,

- prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,

- radna tijela Općinskog vijeća,

- odnos Općinskog vijeća, Općinskog poglavarstva i općinskog načelnika,

- akti Općinskog vijeća i postupak njihova donošenja,

- poslovni red na sjednicama Općinskog vijeća,

- javnost rada Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela te pristup informacijama,

- druga pitanja važna za rad Općinskog vijeća.

II. KONSTITUIRANJE OPĆINSKOG VIJEĆA, POČETAK OBNAŠANJA DUŽNOSTI ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA, MIROVANJE I PRESTANAK NJIHOVA MANDATA

Članak 2.

Prvu konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća saziva čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave ili osoba koju on ovlasti u roku od 30 dana od dana objave izbornih rezultata.

Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća do izbora predsjednika predsjedava najstariji član, a prije nego što se on utvrdi osoba iz stavka 1. ovoga članka.

Predsjedatelj ima do izbora predsjednika Općinskog vijeća sva prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća u pogledu predsjedanja sjednicom.

Nakon utvrđivanja broja nazočnih članova Općinskog vijeća izvodi se himna Republike Hrvatske »Lijepa naša domovino«.

Članak 3.

Općinsko vijeće smatra se konstituiranim izborom predsjednika na prvoj sjednici na kojoj je nazočna većina članova Općinskog vijeća.

Članak 4.

Na konstituirajućoj sjednici biraju se radna tijela Općinskog vijeća:

- Mandatna komisija,

- Odbor za izbor i imenovanja,

- Odbor za statutarno-pravna pitanja,

- Odbor za financije i proračun.

Radna tijela iz prethodnog stavka imaju predsjednika i dva člana, koji se biraju na prijedlog predsjedatelja ili najmanje jedne trećine članova Općinskog vijeća.

Članak 5.

Mandatna komisija podnosi izvješće Općinskom vijeću o provedenim izborima za članove Općinskog vijeća i imenima izabranih članova, o podnesenim ostavkama na dužnost člana, o imenima članova koji obnašaju dužnost nespojivu s dužnosti člana Općinskog vijeća pa im mandat miruje, te o zamjenicima članova koji umjesto njih počinju obnašati dužnost člana Općinskog vijeća.

Članak 6.

Općinsko vijeće donosi zaključak o prihvaćanju izvješća Mandatne komisije i utvrđivanju mandata članova Općinskog vijeća.

Nakon prihvaćanja izvješća Mandatne komisije predsjedatelj predlaže da se utvrdi dobno najstariji član, koji će do izbora predsjednika Općinskog vijeća predsjedati sjednicom.

Članak 7.

Nakon određivanja dobno najstarijeg člana Općinskog vijeća koji predsjeda sjednicom, članovi Općinskog vijeća daju prisegu.

Tekst prisege glasi:

»Prisežem da ću prava i dužnosti člana Općinskog vijeća obnašati savjesno i odgovorno radi gospodarskog i socijalnog probitka Općine i Republike Hrvatske, da ću se u obnašanju dužnosti člana pridržavati Ustava, zakona i Statuta Općine i da ću štititi ustavni poredak Republike Hrvatske«.

Predsjedatelj izgovara tekst prisege, a članovi nakon toga izgovaraju riječ »prisežem«, potpisuju tekst prisege i predaju je predsjedavatelju.

Član koji nije bio nazočan na konstituirajućoj sjednici kao i zamjenik člana kad počinje obnašati dužnost člana, polažu prisegu na prvoj sjednici na kojoj su nazočni.

Članak 8.

Od trenutka davanja prisege član Općinskog vijeća ima sva prava i dužnosti određene zakonom, Statutom, ovim Poslovnikom i drugim odlukama Općinskog vijeća.

Članu Općinskog vijeća prestaje mandat prije isteka redovitog četverogodišnjeg mandata u slučajevima utvrđenim zakonom kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 9.

Članu Općinskog vijeća miruje dužnost člana za vrijeme dok obnaša dužnost za koju je zakonom određeno da je nespojiva s dužnosti člana Općinskog vijeća.

Za vrijeme mirovanja dužnosti člana Općinskog vijeća, članu Općinskog vijeća miruju sva prava i dužnosti, ako zakonom, Statutom i ovim Poslovnikom nije drukčije određeno.

III. IZBOR PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA, OPĆINSKOG NAČELNIKA, ZAMJENIKA OPĆINSKOG NAČELNIKA I ČLANOVA OPĆINSKOG POGLAVARSTVA

Članak 10.

Općinsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika.

Predsjednik i potpredsjednik Općinskog vijeća biraju se na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja ili najmanje jedne trećine članova Općinskog vijeća putem liste kandidata.

Predsjednik i potpredsjednik Općinskog vijeća biraju se javnim glasovanjem većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

Članak 11.

Javno glasovanje provodi se na način da se najprije glasuje za prijedlog Odbora za izbor i imenovanja, a nakon toga za liste kandidata prema abecednom redu prezimena kandidata za predsjednika Općinskog vijeća.

Izabrani su kandidati koji su dobili većinu glasova svih članova Općinskog vijeća.

U slučaju pokretanja postupka za razrješenje dužnosti predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, primjenjuje se na odgovarajući način postupak propisan za njihov izbor.

Članak 12.

Općinskog načelnika bira Općinsko vijeće iz reda svojih članova, u pravilu, iz reda nositelja listi stranaka i nezavisnih lista koje su osvojile mandate u Općinskom vijeću.

Općinski načelnik bira se većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

Članak 13.

Općinski načelnik bira se na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja ili najmanje jedne trećine članova Općinskog vijeća.

Općinski načelnik bira se javnim glasovanjem većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

Članak 14.

Javno glasovanje provodi se na način da se najprije glasuje za prijedlog Odbora za izbor i imenovanja, a nakon toga prema abecednom redu prezimena kandidata za općinskog načelnika.

Članak 15.

Zamjenik općinskog načelnika i članovi Općinskog poglavarstva biraju se na prijedlog općinskog načelnika, većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

Članak 16.

Općinski načelnik, zamjenik općinskog načelnika i članovi Općinskog poglavarstva, nakon izbora, pred Općinskim vijećem daju prisegu sljedećeg sadržaja:

»Prisežem da ću dužnost općinskog načelnika, zamjenika općinskog načelnika, odnosno člana Općinskog poglavarstva obnašati savjesno i odgovorno i držati se Ustava, zakona i odluka Općinskog vijeća, te da ću poštivati pravni poredak i zalagati se za svekoliki napredak Republike Hrvatske i Općine LOPAR«.

Nakon pročitane prisege općinski načelnik, zamjenik općinskog načelnika i član Općinskog poglavarstva izgovara riječ »prisežem«, potpisuju tekst prisege i predaju je predsjedniku Općinskog vijeća nakon završetka sjednice.

Članak 17.

Općinsko vijeće može općinskom načelniku, pojedinom članu Općinskog poglavarstva ili Općinskom poglavarstvu u cjelini izglasati nepovjerenje i razriješiti ga dužnosti prije isteka vremena na koje je izabran.

Prijedlog za iskazivanje nepovjerenja može podnijeti najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća.

O prijedlogu za iskazivanje nepovjerenja ne može se raspravljati i glasovati prije nego što protekne sedam dana od dana njegova podnošenja.

Rasprava i glasovanje o prijedlogu za iskazivanje nepovjerenja mora se provesti najkasnije u roku od 30 dana od dana dostave prijedloga predsjedniku Općinskog vijeća.

Članak 18.

Odluka o nepovjerenju je prihvaćena ako je za nju glasovala većina svih članova Općinskog vijeća,

Kad Općinsko vijeće izglasa nepovjerenje općinskom načelniku ili Općinskom poglavarstvu u cjelini, ono mora izabrati novog općinskog načelnika u roku od 30 dana od dana izglasavanja nepovjerenja.

Ako odlukom o izglasavnju nepovjerenja općinskom načelniku i Općinskom poglavarstvu u cjelini nije određen dan razrješenja i prestanka dužnosti, općinski načelnik i Općinsko poglavarstvo kojem je iskazano nepovjerenje smatraju se razriješenim i prestaje im dužnost izborom novog općinskog načelnika.

Odlukom o iskazivanju nepovjerenja općinskom načelniku i članu Općinskog poglavarstva ne prestaje dužnost člana Općinskog vijeća.

U slučaju izglasavanje nepovjerenja pojedinom članu Općinskog poglavarstva, Općinsko vijeće donosi odluku o danu s kojm se razrješuje dužnosti.

Ako Općinsko vijeće ne izglasa nepovjerenje, članovi Općinskog vijeća koji su podnijeli prijedlog ne mogu ponovno podnijeti isti prijedlog prije isteka roka od šest mjeseci od njegovog odbijanja.

Članak 19.

Općinski načelnik može tražiti glasovanje o povjerenju Općinskom poglavarstvu.

Ako Općinsko vijeće povodom prijedloga općinskog načelnika ne donese odluku kojom potvrđuje povjerenje Općinskom poglavarstvu, time se ne smatra da je Općinskom poglavarstvu iskazano nepovjerenje.

IV. PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA

Članak 20.

Dužnost člana Općinskog vijeća je počasna.

Članovi Općinskog vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Članak 21.

Član Općinskog vijeća ima prava i dužnosti utvrđene Statutom, ovim Poslovnikom i drugim aktima Općinskog vijeća, a osobito:

- prisustvovati sjednicama Općinskog vijeća,

- raspravljati i izjašnjavati se o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća, te o njemu odlučivati,

- predlagati Općinskom vijeću donošenje odluka i drugih akata,

- predlagati razmatranje pojedinih pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća,

- postavljati pitanja općinskom načelniku, članovima Općinskog poglavarstva i pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela, koja se odnose na njihov rad ili obavljanje poslova iz njihova djelokruga,

- tražiti i dobiti podatke od Jedinstvenog upravnog odjela koji su potrebni za obavljanje dužnosti člana Općinskog vijeća, te s tim u vezi, koristiti njihove stručne i tehničke usluge,

- biti biran u radna tijela Općinskog vijeća i prihvatiti izbor,

- sudjelovati na sjednicama radnih tijela Općinskog vijeća u koja je izabran,

- prisustvovati sjednicama drugih radnih tijela i sudjelovati u njihovu radu bez prava odlučivanja,

- na naknadu troškova u skladu s odlukom Općinskog vijeća,

- obnašati i druge zadaće koje mu povjeri Općinsko vijeće ili neko radno tijelo Općinskog vijeća iz svojeg djelokruga.

Ako je član Općinskog vijeća izabran u dva radna tijela, nije dužan prihvatiti članstvo u drugim radnim tijelima.

Članak 22.

Član Općinskog vijeća ima pravo od predlagatelja tražiti obavijesti i uvid u materijale o temama koje su na dnevnom redu sjednice i druge obavijesti koje su mu potrebne kao članu Općinskog vijeća.

Objašnjenje u vezi s temom može tražiti od predsjednika Općinskog vijeća, predsjednika radnog tijela ili pročelnika Jedisntevnog upravnog odjela.

Članak 23.

Član Općinskog vijeća ima pravo postavljati pitanja koja se odnose na djelokrug Općinskog vijeća, njegovih radnih tijela, Općinskog poglavarstva i Jedinstvenog upravnog odjela.

Pitanja se, u pravilu, postavljaju pismeno, a mogu se postavljati i usmeno. Pismena pitanja podnose se poštom ili se predaju na sjednici, a usmena pitanja postavljaju se na završetku sjednice.

Pitanja koja članovi Općinskog vijeća postavljaju na sjednici moraju biti sažeta i kratka.

Odgovori na postavljena pitanja i tražene obavijesti mogu se dati na sjednici na kojoj je to zatraženo, na sljedećoj sjednici ili pismeno najkasnije u roku od 30 dana.

Članak 24.

Odgovor na pitanja člana Općinskog vijeća daje nadležno tijelo u čijem djelokrugu je to pitanje.

Ako član nije zadovoljan odgovorom, može tražiti daljnja pojašnjenja ili predložiti o tome raspravu na sjednici Općinskog vijeća.

Članak 25.

Član Općinskog vijeća ima pravo od Jedinstvenog upravnog odjela tražiti pružanje stručne i tehničke pomoći i osiguranje uvjeta za rad, potrebnih za obavljanje dužnosti člana.

Članak 26.

O prisustvovanju članova sjednicama Općinskog vijeća i radnih tijela vodi se evidencija.

Način vođenja evidencije utvrđuje Jedinstveni upravni odjel.

O svojoj spriječenosti da sudjeluje u radu Općinskog vijeća ili radnog tijela, član Općinskog vijeća izvješćuje predsjednika Općinskog vijeća odnosno Jedinstveni upravni odjel.

Članak 27.

Članu Općinskog vijeća dostavljaju se materijali o kojima će se raspravljati na sjednici Općinskog vijeća ili radnog tijela kojeg je član.

Članak 28.

Član Općinskog vijeća u obavljanju privatnih poslova, gospodarskih i drugih poduzetnosti, bilo za sebe ili svojeg poslodavca, ne smije se koristiti položajem člana Općinskog vijeća i naglašavati tu dužnost.

Članak 29.

Članovi Općinskog vijeća mogu osnovati klub vijećnika prema stranačkoj pripadnosti ili klub nezavisnih članova.

Klub članova vijećnika može osnovati:

- politička stranka koja ima najmanje tri člana Općinskog vijeća,

- dvije ili više političkih stranaka koje imaju najmanje tri člana,

- najmanje tri nezavisna člana Općinskog vijeća.

Član Općinskog vijeća može biti član samo jednog kluba.

Članovi kluba vijećnika biraju između sebe predsjednika kluba vijećnika.

Predsjednik kluba vijećnika Općinskog vijeća obavješćuje predsjednika Općinskog vijeća i općinskog načelnika o osnivanju kluba vijećnika Općinskog vijeća.

Jedinstveni upravni odjel osigurava klubovima vijećnika prostorne i tehničke uvjete za rad.

V. PREDSJEDNIK I POTPREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Članak 30.

Predsjednik Općinskog vijeća:

- predstavlja Općinsko vijeće,

- saziva sjednice Općinskog vijeća te predsjedava sjednicama,

- predlaže dnevni red na sjednicama Općinskog vijeća,

- održava red na sjednicama Općinskog vijeća,

- pokreće inicijativu za razmatranje i raspravu o pojedinim pitanjima iz djelokruga Općinskog vijeća,

- upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,

- brine se o postupku donošenja odluka i drugih akata koje donosi Općinsko vijeće,

- potpisuje odluke i druge akte koje donosi Općinsko vijeće,

- usklađuje rad radnih tijela Općinskog vijeća,

- brine se o provođenju načela javnosti rada Općinskog vijeća,

- brine se o primjeni Poslovnika Općinskog vijeća,

- brine se o zaštiti prava i o ispunjavanju dužnosti članova Općinskog vijeća,

- brine se o suradnji Općinskog vijeća s predstavničkim tijelima drugih jedinica lokalne samouprave,

- surađuje s Jedinstvenim upravnim odjelom,

- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i ovim Poslovnikom.

Članak 31.

Potpredsjednik Općinskog vijeća pomaže u radu predsjedniku Općinskog vijeća, te obavlja poslove iz njegova djelokruga za koje ga on ovlasti.

Potpredsjednik Općinskog vijeća zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti u obavljanju dužnosti.

Pri obavljanju povjerenih poslova, potpredsjednik Općinskog vijeća dužan je pridržavati se uputa predsjednika Općinskog vijeća.

Za vrijeme dok zamjenjuje predsjednika Općinskog vijeća ima sva prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća.

VI. RADNA TIJELA OPĆINSKOG VIJEĆA

Članak 32.

Za proučavanje i razmatranje pojedinih pitanja, te pripreme i podnošenje odgovarajućih prijedloga za praćenje provođenja utvrđene politike i praćenja izvršavanja odluka i općih akata Općinskog vijeća, za koordinaciju u rješavanju pojedinih pitanja, za proučavanje i raspravljanje i drugih pitanja iz nadležnosti Općinskog vijeća, te za izvršavanje zadaća i poslova od interesa za Općinsko vijeće, Općinsko vijeće osniva radna tijela.

Radna tijela razmatraju prijedloge općih i pojedinačnih akata koje donosi Općinsko vijeće, te o njima podnose Općinskom vijeću svoja mišljenja i prijedloge, podnose amandmane, te utvrđuju prijedloge akata koje donosi Općinsko vijeće kada su za to ovlaštena.

Članak 33.

Općinsko vijeće ima stalna i povremena radna tijela.

Radna tijela su odbori, komisije, povjerenstva i druga radna tijela.

Članak 34.

Posebnom odlukom Općinskog vijeća mogu se osnivati i druga radna tijela, koja nisu osnovana ovim Poslovnikom.

Odlukom iz stavka 1. ovoga članka uređuje se naziv radnog tijela, broj članova, sastav, djelokrug i način rada.

Članak 35.

Radno tijelo ima predsjednika i određeni broj članova koji se biraju na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja ili najmanje jedne trećine članova Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće bira i razrješuje predsjednika i članove radnog tijela iz reda članova Općinskog vijeća ili znanstvenih, stručnih i javnih osoba koje svojim radom mogu pridonijeti kvalitetnom radu radnog tijela i Općinskog vijeća.

Predsjednik radnog tijela je, u pravilu, član Općinskog vijeća.

Mandat predsjednika i članova radnog tijela koji su izabrani iz sastava članova Općinskog vijeća traje od izbora do dana prestanka ili nastupa mirovanja mandata, odnosno do dana razrješenja dužnosti na koju je izabran.

Članak 36.

Predsjednik radnog tijela surađuje s predsjednikom Općinskog vijeća, predsjednicima drugih radnih tijela Općinskog vijeća i s Jedinstvenim upravnim odjelom u vezi s pitanjima iz djelokruga radnog tijela.

Predsjednik radnog tijela Općinskog vijeća usklađuje rad radnog tijela s radom Općinskog vijeća i drugih radnih tijela, saziva sjednice radnog tijela, predlaže dnevni red i predsjedava sjednicama radnog tijela.

Predsjednik radnog tijela saziva sjednicu radnog tijela prema svojoj ocjeni, a dužan ju je sazvati u roku osam dana nakon što to zatraži većina članova radnog tijela, predsjednik Općinskog vijeća ili Općinsko vijeće.

Ako sjednicu ne sazove predsjednik radnog tijela u roku iz stavka 3. ovoga članka, sjednicu će sazvati predsjednik Općinskog vijeća.

Članak 37.

U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika radnog tijela, sjednicom radnog tijela predsjedava član kojeg on za to ranije ovlasti.

Ukoliko nije određen član radnog tijela iz stavka 1. ovoga članka koji će predsjedati radnim tijelom, njega će odrediti predsjednik Općinskog vijeća.

Članak 38.

Radno tijelo može davati mišljenja o pitanjima iz svojeg djelokruga samo ako je sjednici nazočna većina članova radnog tijela, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.

Članak 39.

O radu na sjednici radnog tijela vodi se zapisnik kojeg potpisuje predsjednik radnog tijela i osoba koja ga vodi.

Članak 40.

Stalna radna tijela Općinskog vijeća su:

- Madatna komisija,

- Odbor za izbor i imenovanja,

- Odbor za statutarno-pravna pitanja,

- Odbor za financije i proračun,

- Odbor za gospodarstvo,

- Odbor za društvene djelatnosti.

Članak 41.

Mandatna komisija ima predsjednika i dva člana, koji se biraju iz sastava članova Općinskog vijeća.

Mandatna komisija osim poslova iz članka 5. ovog Poslovnika raspravlja o drugim pitanjima koja se odnose na mandatna prava članova Općinskog vijeća.

Članak 42.

Odbor za izbor i imenovanja ima predsjednika i dva člana, koji se biraju iz sastava članova Općinskog vijeća.

Odbor za izbor i imenovanja:

- predlaže izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,

- predlaže izbor općinskog načelnika,

- predlaže izbor članova radnih tijela Općinskog vijeća,

- predlaže izbor, imenovanja i razrješenja koja su posebnim propisima stavljeni u nadležnost Općinskog vijeća,

Članak 43.

Odbor za statutarno-pravna pitanja ima predsjednika i dva člana, koji se biraju iz sastava članova Općinskog vijeća.

Odbor za statutarno-pravna pitanja:

- razmatra i predlaže konačan tekst Statuta Općine,

- razmatra i predlaže konačni tekst Poslovnika Općinskog vijeća,

- razmatra prijedloge drugih općih i pojedinačnih akata koje donosi Općinsko vijeće te daje mišljenje na prijedloge koje su Općinskom vijeću uputila druga ovlaštena tijela,

- razmatra i daje inicijative za donošenje odluka i akata Općinskog vijeća,

- utvrđuje pročišćene tekstove odluka i drugih akata Općinskog vijeća,

- razmatra prijedloge za davanje autentičnog tumačenja Statuta i drugih općih akata Općinskog vijeća,

- obavlja i druge poslove određene Statutom i ovim Poslovnikom.

Članak 44.

Odbor za proračun i financije ima predsjednika i dva člana, koji se biraju iz sastava članova Općinskog vijeća.

Odbor za financije i proračun:

- razmatra pitanja financiranja Općine,

- razmatra prijedlog proračuna i godišnjeg obračuna proračuna Općine,

- razmatra prijedlog odluke o privremenom financiranju Općine,

- razmatra izvješća o tromjesečnom i polugodišnjem financiranju,

- obavlja i druge poslove određene Statutom i ovim Poslovnikom.

VII. ODNOS OPĆINSKOG VIJEĆA, OPĆINSKOG POGLAVARSTVA I OPĆINSKOG NAČELNIKA

Članak 45.

Predsjednik Općinskog vijeća, odnosno radnog tijela, izvješćuje Općinsko poglavarstvo o zakazanoj sjednici Općinskog vijeća, odnosno radnog tijela.

Općinsko poglavarstvo određuje svojeg predstavnika za sjednice Općinskog vijeća i radnih tijela kao izvjestitelje o prijedlogu odluke ili drugog akta kojeg je predlagatelj, te za davanje mišljenja o drugim prijedlozima koji su neposredno podneseni Općinskom vijeću.

Članak 46.

Predstavnik Općinskog poglavarstva sudjeluje na sjednicama Općinskog vijeća i radnih tijela u raspravama o prijedlozima koje predlaže Općinsko poglavarstvo, iznosi i obrazlaže prijedloge i stajališta Općinskog poglavarstva, daje stručna objašnjenja, te se izjašnjava o podnijetim amandmanima ako ga je za to ovlastilo Općinsko poglavarstvo.

U slučajevima kad Općinsko poglavarstvo nije predlagatelj, dostavlja mišljenja, stajališta ili prijedloge Općinskom vijeću, odnosno radnom tijelu do početka rasprave.

Članak 47.

Ako Općinsko vijeće, odnosno radno tijelo ocijeni da je za raspravu o nekom pitanju neophodno mišljenje Općinskog poglavarstva, a njegovog predstavnika nema na sjednici, niti je ono dostavilo svoje mišljenje, Općinsko vijeće može odgoditi raspravu o tom prijedlogu.

Članak 48.

Općinsko poglavarstvo je za svoj rad odgovorno Općinskom vijeću.

Općinsko poglavarstvo podnosi Općinskom vijeću izvješće o svojem radu najmanje jedanput godišnje, te po posebnom zahtjevu Općinskog vijeća.

Postupak odgovornosti Općinskog poglavarstva provodi se način utvrđen zakonom.

Članak 49.

Općinski načelnik ima pravo na sjednici Općinskog vijeća i radnih tijela iznositi svoja mišljenja o svakom prijedlogu koji je na dnevnom redu.

U raspravi o prijedlogu općeg akta općinski načelnik ima pravo na sjednici uvijek dobiti riječ kada to zatraži radi rasprave o pitanjima ustavnosti i zakonitosti predloženog akta.

Općinski načelnik je za svoj rad odgovoran Općinskom vijeću.

VIII. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA I POSTUPAK NJIHOVA DONOŠENJA

1. Akti Općinskog vijeća

Članak 50.

Općinsko vijeće donosi Statut, Poslovnik, odluke, proračun, godišnji obračun proračuna, i druge opće akte, te daje vjerodostojna tumačenja općih akata.

Općinsko vijeće donosi deklaracije, rezolucije, preporuke te zaključke kao normativne i pojedinačne akte.

Općinsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte kada u skladu sa zakonom i općim aktima rješava o pojedinačnim stvarima.

Članak 51.

Odlukom se uređuju odnosi iz samoupravnog djelokruga Općine koji su od općeg značenja za građane i pravne osobe, te propisuju njihova prava i dužnosti, odnosno uređuju pitanja od interesa za Općinu.

Članak 52.

Proračunom se utvrđuju prihodi i rashodi Općine.

Proračun se donosi za sljedeću proračunsku godinu do isteka kalendarske godine, a ako se ne može donijeti prije početka godine za koju se donosi, tada se donosi odluka o privremenom financiranjuza vrijeme od najviše tri mjeseca.

Proračun odnosno odluka o privremenom financiranju donosi se većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

Godišnji obračun proračuna donosi Općinsko vijeće nakon što je protekla godina za koju se donio proračun.

Godišnji obračun proračuna donosi se većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

Članak 53.

Deklaracijom se izražava opće stajalište Općinskog vijeća o pitanjima iz samoupravnog djelokruga Općine.

Rezolucijom se ukazuje na stanje i probleme u određenom području samouprave, te na mjere koje treba provesti.

Preporukom se ukazuje na podnijete predstavke i pritužbi o radu tijela Općine iz samoupravnog djelokruga i upućuje na način njihova rješavanja.

Članak 54.

Zaključkom se zauzimaju stavovi, izražavaju mišljenja, prihvaćaju izvješća i rješavaju druga pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća za koje nije predviđeno donošenje drugog akta.

Zaključak se donosi o izboru i imenovanju.

Članak 55.

Rješenjem se odlučuje o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba u pojedinačnim stvarima iz nadležnosti Općinskog vijeća.

2. Postupak za donošenje akata Općinskog vijeća

Članak 56.

Postupak donošenja odluka Općinskog vijeća pokreće se podnošenjem prijedloga odluka.

Pravo podnošenja prijedloga odluka ima svaki član Općinskog vijeća, Općinsko poglavarstvo, radno tijelo Općinskog vijeća i općinski načelnik, ako Statutom nije određeno da prijedloge pojedinih odluka mogu podnijeti samo određeni predlagatelji.

O prijedlogu odluka podnesenim od strane građana Općinsko vijeće mora raspravljati ako ga potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Općine, te dati

odgovor podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca od prijema prijedloga.

Članak 57.

Općinsko vijeće može posebnim zaključkom odrediti da se prije podnošenja prijedloga odluke, u radnim tijelima Općinskog vijeća provede prethodna rasprava na temelju prikaza stanja u pojedinim područjima o potrebi donošenja odluke o osnovnim pitanjima koja bi se trebala urediti.

Prethodna rasprava može se provesti i na sjednici Općinskog vijeća.

Nakon provedene prethodne rasprave podnosi se izvješće Općinskom vijeću o rezultatima provođenja prethodne rasprave i prijedlog odluke ako se u prethodnoj raspravi ocijeni da je potrebno njezino donošenje.

Predlagatelj je dužan razmotriti mišljenja i stajališta iz prethodne rasprave, te obrazložiti ona koja nije mogao usvojiti.

Članak 58.

Prijedlog odluke sadrži tekst prijedloga i obrazloženje.

Tekst prijedloga odluke podnosi se u obliku u kojem se predlaže njihovo donošenje.

Obrazloženje sadrži:

- pravni temelj za donošenje odluke,

- ocjenu stanja, temeljna pitanja koja se trebaju urediti i svrhu koja se želi postići uređivanjem odnosa na predloženi način,

- procjenu sredstava potrebnih za provođenje odluke i način kako će se osigurati,

- obrazloženje odredbi prijedloga odluke.

Uz prijedlog odluke može se priložiti i određena dokumentacija, posebno stručna mišljenja ili akti kojima se obrazlaže prijedlog. Uz prijedlog odluke prilaže se mišljenje općinskog tijela ovlaštenog za poslove financija ako provođenje odluke stvara financijske ili materijalne obveze Općine.

Članak 59.

Prijedlog odluke podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća.

Predlagatelj je obvezan izvijestiti predsjednika Općinskog vijeća tko će davati objašnjenja i obrazloženja u ime predlagatelja te tko će biti izvijestitelj predlagatelja na sjednici Općinskog vijeća.

Članak 60.

Predsjednik Općinskog vijeća dužan je bez odlaganja prijedlog odluke uputiti predsjedniku nadležnog radnog tijela i Općinskom poglavarstvu, ako ono nije predlagatelj, na razmatranje i davanje mišljenja.

Predsjednik Općinskog vijeća dužan je prijedlog odluke staviti na sjednicu Općinskog vijeća u roku od dva mjeseca od dana podnošenja prijedloga.

Članak 61.

Ako prijedlog odluke nije podnesen u skladu s ovim Poslovnikom, predsjednik Općinskog vijeća zatražit će od predlagatelja da u roku petnaest dana prijedlog uskladi s Poslovnikom.

Ako predlagatelj ne uskladi prijedlog odluke u roku, smatrat će se da prijedlog nije ni podnijet.

Članak 62.

Na javnu raspravu upućuju se prijedlozi odluka kada je to utvrđeno zakonom odnosno drugim propisom.

Prijedlog odluke upućuje na javnu raspravu Općinsko poglavarstvo, ako zakonom nije određeno drugačije.

Javna rasprava održava se u roku koji ne može biti kraći od petnaest ni duži od šezdeset dana.

Za vrijeme održavanja javne rasprave građanima se mora omogućiti upoznavanje s prijedlogom odluke.

Županijsko poglavarstvo ili radno tijelo Općinskog vijeća dužno je razmotriti prijedloge, mišljenja i primjedbe s javne rasprave prije utvrđivanja konačnog prijedloga odluke, o čemu podnosi izvješće Općinskom vijeću.

Članak 63.

Prije rasprave o prijedlogu odluke na sjednici Općinskog vijeća, prijedlog mogu razmatrati nadležna radna tijela.

Radna tijela daju primjedbe, prijedloge i mišljenja o prijedlogu odluke, a mogu dati i amandmane.

Ako o prijedlogu odluke raspravlja više radnih tijela, svoje primjedbe, prijedloge i mišljenja dostavljaju nadležnom radnom tijelu koje ih razmatra zajedno s prijedlogom odluke.

Članak 64.

Nadležno radno tijelo, nakon razmatranja prijedloga odluke, podnosi izvješće koje upućuje predsjedniku Općinskog vijeća i određuje izvjestitelja na sjednici Općinskog vijeća.

U izvješćima nadležnog radnog tijela sadržana su i njegova stajališta o mišljenjima, prijedlozima i primjedbama drugih radnih tijela koja su raspravljala o prijedlogu odluke.

Članak 65.

Rasprava o prijedlogu odluke obuhvaća izlaganje predlagatelja radnog tijela, raspravu o prijedlogu i podnesenim amandmanima, odlučivanje o amandmanima, te donošenje odluke odnosno drugog akta.

Predlagatelj ukratko obrazlaže prijedlog odluke.

Izvjestitelj nadležnog radnog tijela, prema potrebi, izlaže usmeno izvješće tijela.

Predstavnici odgovarajućih radnih tijela, prema potrebi, podnose usmena izvješća o rezultatima prethodne ili javne rasprave, ako su one provedene.

Članak 66.

U tijeku rasprave predlagatelj ima pravo tražiti riječ radi davanja objašnjenja, iznošenja mišljenja i izjašnjavanja o prijedlozima i podnijetim amandmanima.

U tijeku rasprave može se tražiti očitovanje općinskog načelnika, predstavnika Općinskog poglavarstva, te izvjestitelja nadležnog radnog tijela.

Članak 67.

Radi izmjene i dopune prijedloga odluke članovi Općinskog vijeća, klubovi članova Općinskog vijeća i predlagatelji mogu podnositi amandmane sve do zaključenja rasprave o prijedlogu.

Amandman se podnosi pismeno ili usmeno i mora biti obrazložen.

Važni i opširni amandmani obvezno se podnose pisano i dostavljaju svim članovima Općinskog vijeća prije početka sjednice.

Amandman predlagatelja odluke smatra se sastavnim dijelom njegovog prijedloga.

Članak 68.

Amandman se upućuje predsjedniku Općinskog vijeća, a predsjednik ga prije odlučivanja dostavlja članovima Općinskog vijeća, predlagatelju, Općinskom poglavarstvu i kad ono nije predlagatelj i nadležnom radnom tijelu.

Članak 69.

O podnijetim amandmanima vodi se rasprava.

Predlagatelj odluke ili predstavnik Općinskog poglavarstva, ukoliko oni nisu predlagatelji amandmana, imaju pravo da u raspravi o podnijetom amandmanu prvi dobiju riječ.

Ako se podnositelj prijedloga ili predstavnik Općinskog poglavarstva slože s amandmanom, on postaje sastavni dio prijedloga odluke.

Članak 70.

Predlagatelj odluke ili predstavnik Općinskog poglavarstva, ima pravo tražiti da se njegov prijedlog na koji je podnesen amandman, skine s dnevnog reda do sljedeće sjednice, kako bi predlagatelj ili Općinsko poglavarstvo moglo zauzeti svoj stav o amandmanu.

Članak 71.

O amandmanu koji ne prihvati predlagatelj odluke ili predstavnik Općinskog poglavarstva, glasuje se na sjednici Općinskog vijeća nakon zaključenja rasprave, a prije glasovanja o prijedlogu.

Podnositelj amandmana može amandman opozvati sve do početka glasovanja o amandmanu.

Članak 72.

O svakom amandmanu glasuje se posebno.

Predsjednik Općinskog vijeća stavlja amandman na glasovanje prema redoslijedu koji on odredi držeći se načela da se najprije glasuje o amandmanu koji se sadržajno najviše udaljuje od prijedloga odluke odnosno drugog akta na koje se odnosi i dalje istim redom.

Predsjednik Općinskog vijeća je dužan objasniti za koji se amandman glasuje i prije glasovanja utvrditi točnu formulaciju amandmana.

Članak 73.

Glasovanje o amandmanu vrši se na način predviđen ovim Poslovnikom za glasovanje o prijedlogu odluke odnosno drugog akta.

Prihvaćeni amandman postaje sastavni dio prijedloga odluke.

Nakon glasovanja o amandmanima, glasuje se o prijedlogu odluke u cjelini.

Članak 74.

Općinsko vijeće donosi odluke većinom glasova ako je nazočna većina članova Općinskog vijeća.

Statut, Poslovnik i drugi akti za koje je to određeno zakonom, Statutom i ovim Poslovnikom, donose se većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

Članak 75.

Iznimno, odluke mogu se donijeti i po hitnom postupku, ako je to nužno radi sprečavanja ili otklanjanja štete, odnosno, ako bi nedonošenje takve odluke u određenom roku imalo štetne posljedice ili ako to zahtijevaju drugi opravdani razlozi.

U hitnom se postupku rokovi za pojedine radnje iz ovog Poslovnika mogu skratiti, odnosno pojedine radnje redovnog postupka mogu se izostaviti.

Predlagatelj odluke je dužan obrazložiti hitnost postupka.

Članak 76.

O donošenju odluke po hitnom postupku odlučuje se na sjednici Općinskog vijeća.

Članak 77.

Ovlašteni predlagatelji mogu tražiti davanje vjerodostojnog tumačenja odluke.

Inicijativu za davanje vjerodostojnig tumačenja odluke mogu dati građani i pravne osobe.

Opravdanost davanja vjerodostojnog tumačenja ocjenjuje Odbor za statutarno-pravna pitanja, koji i predlaže tekst izvornog tumačenja.

Vjerodostojno tumačenje općih akata daje Općinsko vijeće.

Članak 78.

Na donošenje drugih općih akata primjenjuju se ovisno o prirodi akta odgovarajuće odredbe ovog Poslovnika, koje određuju postupak donošenja odluke.

Članak 79.

Odluke koje donosi Općinsko vijeće potpisuje predsjednik Općinskog vijeća ili potpredsjednik kada zamjenjuje predsjednika.

Odluke koje donosi Općinsko vijeće na konstituirajućoj sjednici do izbora predsjednika, potpisuje novoizabrani predsjednik, ako posebnim propisom nije određeno drugačije.

Akte koje donosi radno tijelo Općinskog vijeća potpisuje predsjednik radnog tijela.

Članak 80.

Odluke i drugi opći akti objavljuju se u »Službenom glasilu Primorsko goranske županije«.

Odluke i drugi opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana objave.

Iznimno, odlukom i drugim općim aktom može se iz osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu danom objave.

Odluke i drugi opći akti ne mogu imati povratno djelovanje, ako zakonom nije drugačije određeno.

Opći akti doneseni na konstituirajućoj sjednici nakon prvih izbora provedenih za članove Općinskog vijeća Općine LOPAR, kojima se osigurava počtak djelovanja Općine LOPAR kao pravne osobe javnog prava, stupaju na snagu danom donošenja.

IX. POSLOVNI RED NA SJEDNICI

Članak 81.

Sjednicu Općinskog vijeća saziva predsjednik Općinskog vijeća po potrebi a najmanje jednom u tri mjeseca.

Predsjednik Općinskog vijeća je dužan sazvati sjednicu Općinskog vijeća na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine njegovih članova Općinskog vijeća u roku od petnest dana od primitka zahtjeva.

Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne sazove sjednicu u roku iz stavka 2. ovoga članka, sjednicu će sazvati općinski načelnik u roku od petnaest dana.

Ukoliko općinski načelnik ne sazove sjednicu u roku iz stavka 3. ovoga članka, na zahtjev jedne trećine članova Općinskog vijeća može sazvati čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 82

Dnevni red predlaže predsjednik Općinskog vijeća.

Poziv za sjednicu dostavlja se članovima Općinskog vijeća, u pravilu, pet dana prije sjednice, a ako postoje opravdani razlozi koji se moraju obrazložiti, taj rok može biti kraći.

Uz poziv se dostavlja prijedlog dnevnog reda, svi materijali koji se odnose na prijedlog dnevnog reda i skraćeni zapisnik o radu s prethodne sjednice.

Predsjednik Općinskog vijeća unosi u prijedlog dnevnog reda sve materijale iz djelokruga Općinskog vijeća što su mu ih u rokovima i na način predviđen ovim Poslovnikom podnijeli ovlašteni predlagatelji.

Predsjednik Općinskog vijeća može na samoj sjednici predložiti da se dnevni red dopuni pojedinom točkom ili da se pojedina točka uvrsti u dnevni red.

Članak 83.

Kad se o nekom pitanju raspravlja bez prisutnosti javnosti, materijal za takvu raspravu ne mora se dostavljati u pismenom obliku.

O održavanju sjednice Općinskog vijeća bez prisutnosti javnosti odlučuje predsjednik Općinskog vijeća.

Prije razmatranja pitanja bez prisutnosti javnosti predsjednik Općinskog vijeća pozvat će osobe, čija prisutnost nije potrebna, da napuste dvoranu, a zatim će članove Općinskog vijeća obavijestiti o razlozima održavanja sjednice bez prisutnosti javnosti.

Članak 84.

Nakon otvaranja sjednice, a prije utvrđivanja dnevnog reda usvaja se skraćeni zapisnik o radu s prethodne sjednice Općinskog vijeća.

Član Općinskog vijeća ima pravo podnijeti primjedbe na skraćeni zapisnik s prethodne sjednice.

O osnovanosti primjedbi na skraćeni zapisnik odlučuje se na sjednici bez rasprave.

Ako se primjedbe prihvate, u zapisnik će se unijeti odgovarajuće izmjene.

Zapisnik na koji nije bilo primjedaba, odnosno zapisnik koji je izmijenjen u skladu s prihvaćenim primjedbama, smatra se usvojenim.

Članak 85.

Dnevni red sjednice utvrđuje se na početku sjednice.

Predsjednik Općinskog vijeća stavlja na raspravu prijedlog dnevnog reda.

Ako predsjednik Općinskog vijeća nije u prijedlog dnevnog reda unio materijal kojeg je predložio ovlašteni predlagatelj u roku i na način utvrđen ovim Poslovnikom, a predlagatelj ostane kod svojeg prijedloga, o prijedlogu se odlučuje na sjednici bez rasprave. Isto tako se postupa i s prijedlogom kojeg ovlašteni predlagatelj podnese postoje sazivanja sjednice općinskog vijeća.

O prijedlogu dnevnog reda glasuje se »za« ili »protiv« većinom glasova prisutnih članova Općinskog vijeća.

Članak 86.

Sjednici Općinskog vijeća predsjedava predsjednik Općinskog vijeća.

Predsjednika Općinskog vijeća kad je odsutan ili spriječen zamjenjuje potpredsjednik Općinskog vijeća.

Ako je spriječen i potpredsjednik Općinskog vijeća sjednici predsjeda predsjedatelj kojeg izabere Općinsko vijeće. Do izbora predsjedatelja sjednici Općinskog vijeća predsjedava najstariji član Općinskog vijeća.

Članak 87.

U radu i odlučivanju na sjednici Općinskog vijeća ima pravo sudjelovati svaki član Općinskog vijeća.

U radu Općinskog vijeća mogu sudjelovati bez prava odlučivanja općinski načelnik, zamjenik općinskog načelnika i članovi Općinskog poglavarstva, te pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.

Pročelnik i službenici Jedinstvenog upravnog odjela dužni su prisustvovati sjednici Općinskog vijeća kada su na dnevnom redu pitanja iz djelokruga tog tijela te po potrebi davati objašnjenja i odgovore na pitanja članova Općinskog vijeća.

Članak 88.

Na sjednici Općinskog vijeća mogu prisustvovati i građani, predstavnici udruga građana, predstavnici sredstava javnog priopćavanja te druge osobe koje je predsjednik Općinskog vijeća pozvao kao goste, osim ako se iz opravdanih razloga sjednica održava bez prisustva javnosti.

Članak 89.

Red na sjednici osigurava predsjednik.

Za povredu reda na sjednici predsjednik Općinskog vijeća može izreći mjere i to: opomenu ili oduzimanje riječi.

Članak 90.

Članu Općinskog vijeća se izriče opomena ako:

- se u svojem govoru ne drži teme o kojoj se raspravlja,

- govori, a nije dobio odobrenje predsjednika Općinskog vijeća,

- svojim upadicama ili na drugi način ometa govornika,

- omalovažava ili vrijeđa predsjednika ili druge članove Općinskog vijeća,

- na drugi način remeti red na sjednici.

Članak 91.

Članu Općinskog vijeća oduzeti će se riječ kada nakon izricanja opomene svojim govorom ili ponašanjem nastavi kršiti odredbe ovog Poslovnika.

Članak 92.

Ako predsjednik Općinskog vijeća ne može održati red na sjednici redovnim mjerama, odredit će kratak prekid sjednice.

Članak 93.

Za pravovaljano odlučivanje na sjednici Općinskog vijeća potrebno je da sjednici prisustvuje većina članova Općinskog vijeća.

Prisutnost većine članova Općinskog vijeća utvrđuje se brojanjem ili prozivanjem članova.

Prisutnost se mora utvrditi:

- na početku sjednice,

- kada predsjednik Općinskog vijeća tijekom sjednice ili za vrijeme njezinog trajanja utvrdi da nije prisutan dovoljan broj članova,

- kad o tome donese odluku Općinsko vijeće na prijedlog člana Općinskog vijeća.

Kad predsjednik Općinskog vijeća utvrdi da sjednici prisustvuje potreban broj članova Općinskog vijeća, otvara sjednicu.

Ako predsjednik Općinskog vijeća na početku sjednice ili za vrijeme njezinog trajanja utvrdi da nije prisutan potreban broj članova odgađa sjednicu za određeni dan i sat.

O odgađanju sjednice pismeno se izvješćuju svi odsutni članovi Općinskog vijeća.

Članak 94.

Zbog opširnosti dnevnog reda ili drugih razloga Općinsko vijeće može odlučiti da sjednicu prekine i zakaže nastavak za određeni dan i sat o čemu se pismeno izvješćuju samo odsutni članovi.

O prekidu iz stavka 1. ovoga članka odlučuje se bez rasprave.

Članak 95.

Poslije usvajanja dnevnog reda prelazi se na raspravu o pojedinim pitanjima i to redoslijedom utvrđenim u dnevnom redu.

U tijeku sjednice Općinskog vijeća može se izmijeniti redoslijed razmatranja pojedinih pitanja.

Na početku rasprave o svakom pitanju predlagatelj može dati dopunsko usmeno obrazloženje.

Kada predlagatelj pitanje usmeno obrazloži, izvjestitelj radnog tijela, ako je potrebno, može i usmeno izložiti odnosno dopuniti stav radnog tijela.

Članak 96.

Prijave za sudjelovanje u raspravi podnose se predsjedniku Općinskog vijeća prije rasprave i u tijeku rasprave sve do njezinog zaključenja.

Sudionik u raspravi, u pravilu, može govoriti najdulje pet minuta, a predsjednici klubova najviše petnaest minuta. Općinsko vijeće može odlučiti da pojedini član Općinskog vijeća može govoriti i dulje.

Sudionici u raspravi govore redoslijedom kojim su se prijavili.

Predsjednik Općinskog vijeća može dopustiti da i mimo reda govori predstavnik predlagatelja odnosno radnog tijela, ako ono nije istodobno i predlagatelj.

Članak 97.

Članu Općinskog vijeća koji želi govoriti o povredi ovog Poslovnika ili povredi utvrđenog dnevnog reda kao i članu koji zatraži riječ da bi ispravio netočni navod za koji smatra da je netočno izložen, predsjednik općinskog vijeća daje riječ čim je ovaj zatraži.

Govor tog člana Općinskog vijeća ne može trajati dulje od tri minute.

Članak 98.

O pojedinom materijalu raspravlja se dok ima prijavljenih govornika.

U tijeku rasprave sudionici mogu iznositi mišljenja, tražiti objašnjenja i postavljati pitanja u vezi s predloženim rješenjem.

Klubovi članova Općinskog vijeća mogu zatražiti prekid sjednice ukoliko ocijene da je o prijedlogu o kojem se raspravlja potrebno obaviti dodatne konzultacije.

Predsjednik Općinskog vijeća zaključuje raspravu kad utvrdi da nema prijavljenih govornika.

Članak 99.

Predlagatelj može svoj prijedlog povući dok o njemu još nije donijet zaključak.

O povučenom prijedlogu prestaje rasprava.

Povučeni prijedlog ne može se ponovno podnijeti na istoj sjednici.

Članak 100.

Općinsko vijeće odlučuje o svakom prijedlogu nakon rasprave, osim ako je ovim Poslovnikom određeno da se odlučuje bez rasprave.

O prijedlogu odluke ili drugog akta glasuje se poslije zaključenja rasprave.

Članovi Općinskog vijeća glasuju »za« prijedlog, »protiv« prijedloga ili se »suzdržavaju«.

Članak 101.

Javno se glasuje dizanjem ruke ili poimenično na poziv predsjednika Općinskog vijeća.

Ako se dizanjem ruku ne može točno utvrditi rezultat glasovanja, glasuje se poimenično.

Poslije glasovanja predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje rezultat i objavljuje da li je prijedlog o kojem se glasovalo prihvaćen ili odbijen.

Članak 102.

Ako Općinsko vijeće odluči da glasovanje bude tajno, glasovanje će provesti predsjednik Općinskog vijeća uz pomoć dva člana koje izabere Općinsko vijeće.

Članak 103.

Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićima koji moraju biti iste boje, veličine i oblika.

Svaki član Općinskog vijeća dobiva glasački listić po prozivci koju vrši i bilježi jedan od članova koji je izabran da predsjedniku pomaže kod provođenja tajnog glasovanja.

Član Općinskog vijeća glasuje tako da na glasačkom listiću zaokružuje redni broj ispred imena kandidata za koje glasuje, odnosno ispred ponuđenih odgovora »za« ili »protiv« prijedloga.

Nakon glasovanja član Općinskog vijeća stavlja glasački listić u glasačku kutiju.

Članak 104.

Član Općinskog vijeća glasuje osobno, te može glasovati samo jednim glasačkim listićem.

Nevažećim glasačkim listićem smatra se onaj glasački listić koji je nepopunjen ili je na njemu zaokruženo više rednih brojeva, listić na kojem su nadopisana nova imena ili je popunjen tako da se ne može sa sigurnošću utvrditi za što je član glasovao.

O tajnom glasovanju vodi se poseban zapisnik.

Članak 105.

Nakon glasovanja predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje i objavljuje rezultat glasovanja.

Članak 106.

O radu na sjednici Općinskog vijeća vodi se zapisnik.

Rad sjednice Općinskog vijeća može se tonski snimati.

Kada se na sjednici raspravlja i odlučuje o povjerljivoj stvari ili kada je s rasprave o nekom predmetu isključena javnost vodi se odvojeni zapisnik.

Članak 107.

Zapisnik obvezno sadrži:

- broj sjednice,

- vrijeme i mjesto njezinog održavanja,

- dnevni red sjednice,

- ime predsjednika odnosno predsjedatelja,

- imena i prezimena prisutnih članova,

- imena i prezimena odsutnih članova s posebnom napomenom za one koji su svoj nedolazak opravdali,

- imena i prezimena ostalih sudionika na sjednici,

- kratak tijek sjednice s naznakom pitanja o kojima se raspravljalo i odlučivalo,

- imena i prezimena govornika sa sažetim prikazom njihovog izlaganja,

- rezultat glasovanja o pojedinim pitanjima,

- naziv svih odluka i drugih akata donijetih na sjednici,

- sat završetka sjednice.

Sastavni dio zapisnika su i usvojeni tekstovi odluka i drugih akata.

Usvojeni zapisnik potpisuje predsjednik Općinskog vijeća i osoba koja ga je vodila.

Članak 108.

Članovima Općinskog vijeća uz akt o sazivanju sjednice Općinskog vijeća dostavlja se skraćeni zapisnik s prošle sjednice Općinskog vijeća radi uvida i stavljanja eventualnih primjedaba.

Skraćeni zapisnik obvezno sadrži:

- broj sjednice,

- vrijeme i mjesto njezinog održavanja,

- dnevni red sjednice,

- ime i prezime predsjednika odnosno predsjedatelja,

- broj prisutnih članova Općinskog vijeća,

- imena i prezimena odsutnih članova s posebnom napomenom za one koji su svoj nedolazak opravdali,

- imena i prezimena ostalih sudionika na sjednici,

- kratak tijek sjednice,

- imena i prezimena govornika i izjave za koje oni izričito zatraže da se unesu u zapisnik,

- rezultat glasovanja o pojedinim pitanjima,

- naziv svih odluka i drugih akata donijetih na sjednici,

- sat završetka sjednice.

Članak 109.

Stručne i administrativno-tehničke i druge poslove za Općinsko vijeće i njegova radna tijela obavlja Jedinstveni upravni odjel.

Jedinstveni upravni odjel obvezno osigurava da se članovima Općinskog vijeća, članovima radnih tijela i drugim osobama koje se pozivaju na sjednicu Općinskog vijeća ili radnih tijela dostave pravodobno pisani materijali za predložene točke dnevnog reda.

X. JAVNOST RADA I PRISTUP INFORMACIJAMA

Članak 110.

Rad Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela je javan.

Općinsko vijeće izvješćuje javnost o svojem radu i radu svojih radnih tijela, te stavovima i odlukama koje je usvojilo preko sredstava javnog priopćavanja.

Predstavnici sredstava javnog priopćavanja imaju pravo pratiti rad Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela.

Predstavnicima sredstava javnog priopćavanja daju se prijedlozi akata i drugi materijali o kojima raspravlja Općinsko vijeće i njegova radna tijela.

Članak 111.

Radi što potpunijeg i točnog izvješćivanja javnosti o radu Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela mogu se davati službena priopćenja i održavati konferencije za tisak.

Konferencija za tisak održava se kad to odluči Općinsko vijeće ili predsjednik Općinskog vijeća.

Službne priopćenja o radu Općinskog vijeća daje predsjednik Općinskog vijeća ili osoba koju on za to ovlasti.

Članak 112.

Radi izvješćivanja javnosti o radu, Općinsko vijeće može izdavati svoje glasilo o čemu donosi posebnu odluku.

Članak 113.

O donesenim odlukama Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela osigurava se pristup informacijama u skladu s propisima.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 114.

Ovaj Poslovnik vrijedi za prelazno razdoblje do donošenja Poslovnika Općinskog vijeća prema propisanom postupku.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja u Općinskom vijeću Općine Lopar i objavit će se u službenom glasilu Primorsko-goranske županije.

KLASA: 011-03/06-01/01

Ur. broj: 2169/02-01-06-03

Lopar 4. prosinca, 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjedatelj
dr. Branko Koprić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=480&mjesto=51281&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr