SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 36. Srijeda, 31. prosinca 2003.
OPĆINA FUŽINE
Općina Fužine

63.

Na temelju članka 21. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/ 00 i 59/01) i članka 12. Odluke o komunalnoj naknadi (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/00 i 28/ 01) Općinsko vijeće Općine Fužine na sjednici održanoj dana 29. prosinca 2003. godine donijelo je

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture za 2004. godinu

I. Uvodne odredbe

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa i izvora financiranja.

II. Opis i opseg poslova održavanja

Članak 2.

Program održavanja komunalne infrastrukture obuhvaća ove komunalne djelatnosti za 2004. godinu:

1. Odvodnja atmosferskih voda 98.500,00

2. Održavanje groblja Fužine i Lič 175.000,00

3. Održavanje nerazvrstanih cesta 192.500,00

4. Održavanje javnih površina 186.000,00

5. Održavanje čistoće na javnim površinama 168.000,00

6. Zimsko čišćenje nerazvrstanih cesta 193.000,00

7. Sanacija nerazvrstanih cesta 524.000,00

8. Održavanje javne rasvjete 163.000,00

9.Sufinanciranje radova na održavanju
vodoopskrbnih objekata 500.000,00


2.200.000,00

Članak 3.

Dijelovi programa iz članka 2. ovog Programa, a odnose se na:

a) održavanje groblja Fužine i Lič

b) održavanje nerazvrstanih cesta

c) održavanje javnih površina

d) održavanje čistoće koja se odnosi na čišćenje javnih površina

e) odvodnju atmosferskih voda

f) zimsko održavanje nerazvrstanih cesta

izvodit će se prema Ugovoru o obavljanju poslova na području Općine Fužine i troškovnicima za izvođenje pojedinih poslova, koji su sastavni dio Ugovora, sklopljenim sa KTD »Fužine« d.o.o. Fužine, a koje je društvo u vlasništvu Općine Fužine.

Članak 4.

Godišnji standard održavanja nerazvrstanih cesta obuhvaća:

1. redovno održavanje

2. redovno održavanje - krpanje asfalta

3. zamjena cijevnih propusta i zamjena rubnjaka

4. postava i zamjena prometnih znakova

5. popravak zemljanih bankina.

Stranica3658—broj36 Srijeda,31.prosinca2003.

SLUŽBENENOVINE

Prema registru nerazvrstanih cesta Općina Fužine upravlja sa 44 km nerazvrstanih cesta, od čega su 24 km s neasfaltiranim kolnikom, dok je 20 km s asfaltiranim kolnikom.

Članak 5.

Program javne rasvjete obuhvaća:

- utrošenu električnu energiju javne rasvjete

- zamjena sijalica

- zamjena dotrajalih rasvjetnih armatura.

Članak 6.

Sufinanciranje radova na održavanju vodoopskrbnih objekata izvodit će se prema Programu »Komunalca« d.o.o. Delnice, koji je nosilac vodoopskrbe na području Općine Fužine.

III. Izvori financiranja

Članak 7.

Sredstva za realizaciju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2004. godini osiguravaju se iz sljedećih izvora:

1. Komunalna naknada kn 2.200.000,00


Ukupno kn 2.200.000,00

IV. Završne odredbe

Članak 8.

Za ostvarenje ovog Programa ovlašćuje se u okviru svojih nadležnosti Predsjednik Općinskog vijeća i odbor za komunalnu infrastrukturu i KTD »Fužine« d.o.o. Fužine u sklopu sklopljenih Ugovora.

Provedba će se vršiti na temelju stvarnih potreba, a sukladno dinamici ostvarenja prihoda proračunskih sredstava.

Članak 9.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2004. godine.

Klasa: 363-01/03-01/18

Ur. broj: 2112-03-03-4

Fužine, 29. prosinca 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik

Josip Radošević v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=52&mjesto=10009&odluka=63
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr