SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 36. Srijeda, 31. prosinca 2003.
OPĆINA FUŽINE
Općina Fužine

62.

Na temelju članka 21. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 109/95, 70/97, 128/99, 57/ 00, 129/00 i 59/01), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01) i članka 35. Statuta Općine Fužine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 28/01 i 9/02) Općinsko vijeće Općine Fužine na svojoj sjednici održanoj dana 29. prosinca 2003. godine donosi

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture na području
Općine Fužine za 2003. godinu

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se izvori financiranja programa, opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s iskazom potrebnih financijskih sredstava za ostvarivanje programa tijekom 2003. g.

II. IZVORI FINANCIRANJA PROGRAMA

Članak 2.

Sredstva za realizaciju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2003. g. osiguravaju se iz sljedećih izvora:

- prihodi od komunalne naknade kn 1.800.000,00

- ostali prihodi kn 322.861,00

- potpore kn 950.000,00


UKUPNO: kn 3.071.861,00

III. OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA

Članak 3.

Program održavanja komunalne infrastrukture obuhvaća ove komunalne djelatnosti:

-utrošak električne energije za objekte kn 26.000,00

-opskrba vodom za objekte kn 3.000,00

-materijal za čišćenje i održavanje
objekata kn 7.500,00

-utrošak električne energije za javnu
rasvjetu kn 150.000,00

-održavanje objekata kn 22.000,00

-održavanje nerazvrstanih cesta kn 192.500,00

-zimsko čišćenje i održavanje neraz.
cesta kn 193.000,00

-održavanje javne rasvjete kn 51.061,00

-održavanje javnih površina kn 186.000,00

-održavanje groblja Fužine i Lič kn 175.000,00

-novogodišnje ukrašavanje kn 20.000,00

-deratizacija i dezinsekcija kn 6.000,00

-odvodnja atmosferskih voda kn 108.500,00

-održavanje čistoće - javne površine kn 184.000,00

-odvoz krupnog komunalnog otpada kn 50.000,00

-geodetske i katastarske usluge kn 40.000,00

-nabavka opreme za objekte kn 17.000,00

-ostale komunalne usluge kn 35.000,00

-sanacija nerazvrstanih cesta kn 1.605.800,00


UKUPNO: kn 3.071.861,00

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Sredstva za ostvarivanje Programa osiguravaju se u Proračunu Općine Fužine, a njima raspolaže Općinsko vijeće Općine Fužine.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ovog Programa stavlja se izvan snage Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture te građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2003. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 14/03) i I. izmjena i dopuna Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture te građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2003. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije 29/03).

Članak 6.

Program stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2003. godine.

Klasa: 363-01/03-01/18

Ur. broj: 2112-03-03-2

Fužine, 29. prosinca 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik

Josip Radošević, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=52&mjesto=10009&odluka=62
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr