SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 26. Petak, 24. listopada 2003.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
54

55.

Na temelju članka 28. stavak 8. Zakona o morskim lukama (»Narodne novine« broj 108/95, 6/96 i 97/00) i 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije, Županijsko poglavarstvo je na 58. sjednici održanoj 9. listopada 2003. godine donijelo

O D L U K U
o izmjeni Odluke o davanju koncesije za luku posebne namjene - športsku luku Brgudi

Članak 1.

U Odluci o davanju koncesije za luku posebne namjene - športsku luku Brgudi (»Službene novine« broj 12/99) članak 4. mijenja se i glasi:

»Na temelju zahtjeva Ovlaštenika koncesije, a radi razvitka dosadašnjih djelatnosti, održavanja postojeće obale, vezova i plovila, te sukladno Studiji gospodarske opravdanosti, Davatelj koncesije produžuje Ovlašteniku koncesije razdoblje koncesije za luku posebne namjene - športsku luku Brgudi do 8 godina od isteka Ugovora o koncesiji zaključenog 16. lipnja 1999. godine.«

Članak 2.

U članku 5., u stavku 2., podtočka a) mijenja se i glasi:

»a) stalni dio u iznosu od 1,00 kn/m2 zauzete površine godišnje (s valutnom klauzulom)

U stavku 3., u alineji 1. riječi »...do 1. ožujka. ...« zamjenjuju se riječima »... do 1. lipnja. ...«

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi: »Godišnja naknada iz stavka 2. ovog članka može se izmijeniti odlukom Davatelja koncesije po isteku četvrte godine trajanja koncesije.«

Članak 3.

Obvezuje se Ovlaštenik koncesije da temeljem članaka 6. i 7. stavak 1. Pravilnika o evidenciji i obilježavanju pojasa pomorskog dobra (»Narodne novine« broj 7/98) dostavi Povjerenstvu za granice pomorskog dobra Primorsko-goranske županije izrađeni geodetski elaborat radi razgraničenja pomorskog dobra i/ili dovođenja u sklad katastra zemljišta i/ ili zemljišnih knjiga sa stvarnim stanjem na terenu.

Članak 4.

Temeljem ove Odluke zaključit će se Dodatak Ugovoru o koncesiji za luku posebne namjene županijskog značaja - športsku luku Brgudi zaključenog 16. lipnja 1999. godine, Klasa: 022-04/99-03/13, Ur. broj: 2170/01-21/99-9.

Članak 5.

Ako Ovlaštenik u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke ne potpiše Dodatak Ugovoru o koncesiji, smatrat će se da odustaje od produljenja koncesije.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-04/03-3/23

Ur. broj: 2170/01-02-01-03-5

Rijeka, 9. listopada 2003.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Župan
Zlatko Komadina, dipl. ing., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=42&mjesto=00001&odluka=55
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr