SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 26. Petak, 24. listopada 2003.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
54

54.

Na temelju članka 53. i 69. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« broj 121/03), članka 12.,13. i 69. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97 i 47/99), članka 11. Odluke o osnivanju Doma zdravlja Primorsko- goranske županije (klasa: 022-04/03-03/13, ur.broj: 2170/01- 92-01-03/5) od 23. lipnja 2003. godine i članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva (»Službene novine« broj 27/01), Županijsko poglavarstvo je na 57. sjednici održanoj 2. listopada 2003. godine donijelo

ODLUKU
o izmjenama Odluke o osnivanju Doma zdravlja
Primorsko-goranske županije

Članak 1.

U Odluci o osnivanju Doma zdravlja Primorsko-goranske županije (klasa: 022-04/03-03/13, ur.broj: 2170/01-92-01-03/5) od 23. lipnja 2003. godine, u članku 5. stavak 1. alineja 15., briše se.

Članak 2.

Članak 17. mijenja se i glasi:

»Upravno vijeće ima pet članova i čine ga predstavnici:

- osnivača (predsjednik i 2 člana),

- radnika ustanove (2 člana).

Članove Upravnog vijeća koji su predstavnici osnivača, imenuje Poglavarstvo na prijedlog pročelnika Upravnog odjela za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb.

Jednog člana Upravnog vijeća-predstavnika radnika imenuje radničko vijeće ustanove, a drugo stručno vijeće Ustanove iz redova radnika ustanove s visokom stručnom spremom.

Članovi Upravnog vijeća imenuju se na vrijeme od 4 godine i mogu biti ponovno imenovani.

Mandat članovima Upravnog vijeća prestaje istekom vremena na koji su imenovani, na vlastiti zahtjev ili razrješenjem, naročito u slučaju kad osnivač ocijeni da je to nužno radi interesa Ustanove.

Detaljnije odredbe o nadležnosti Upravnog vijeća, načinu odlučivanja i rada utvrdit će se Statutom Ustanove.

Članak 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-04/03-03/22

Ur. broj: 2170/01-92-01-03/14

Rijeka, 2. listopada 2003.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Župan
Zlatko Komadina, dipl. ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=42&mjesto=00001&odluka=54
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr