SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 25. Ponedjeljak, 13. listopada 2003.
OPĆINA PUNAT
15

16.

Na temelju članka 20. Statuta Općine Punat (»Službene novine« broj 24/01), Općinsko Vijeće Općine Punat, na sjednici održanoj 2. listopada 2003. donosi

ODLUKU
o dodjeli stipendija učenicima i studentima
s područja Općine Punat

I. Opće odredbe

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti za stjecanje prava na stipendiju, kriteriji za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola (u daljnjem tekstu: učenici) i studentima, korištenje i prestanak korištenja stipendija.

Članak 2.

Visinu mjesečnog iznosa stipendije i broj učeničkih i studentskih stipendija utvrđuje Općinsko Vijeće zasebnom Odlukom za svaku nastavnu godinu i ističe se u raspisanom natječaju.

Članak 3.

Natječajni postupak, bodovanje i rangiranje učenika i studenata koji su se prijavili na natječaj, te izbor i utvrđivanje korisnika stipendija sukladno ovoj Odluci vodi Povjerenstvo za dodjelu stipendija koje imenuje Općinsko Vijeće Općine Punat.

II. Uvjeti za stjecanje prava na stipendiju

Članak 4.

Pravo na stipendiju mogu ostvariti redoviti učenici i studenti ako ispunjavaju sljedeće uvjete:

1. da su državljani Republike Hrvatske

2. da u posljednjih pet godina imaju prebivalište na području Općine Punat

3. da tijekom školovanja nisu ponavljali godinu

4. da u protekloj godini obrazovanja imaju ostvareni prosjek ocjena:

- redoviti učenici od 4,00 na više

- redoviti studenti od 3,00 na više

5. da su završili 1. (prvi) razred srednje škole (učenici), odnosno 1. (prvi) razred visokog učilišta (studenti).

Članak 5.

Učenici i studenti koji su korisnici stipendije po nekoj drugoj osnovi nemaju pravo na stipendiju po ovoj Odluci.

III. Kriteriji za dodjelu stipendija učenicima i studentima

Članak 6.

Dodjela stipendija vrši se na temelju sljedećih elemenata:

a) uspjeh u školovanju

Prosjek ocjena na visokom učilištu: bodovi

3,00-3,30 10

3,31-3,50 11

3,51-3,70 12

3,71-4,00 13

4,01-4,30 14

4,31-4,50 15

4,51-4,70 16

4,71-5,00 17

Prosjek ocjena u srednjoj školi:

4,00-4,15 13

4,16-4,25 14

4,26-4,35 15

4,36-4,45 16

4,45-5,00 17

b) postignut uspjeh na natjecanjima u znanju u prethodnoj školskoj godini:

Županijsko takmičenje bodovi

Sudjelovanje 1

3. mjesto 1,5

2. mjesto 2

1. mjesto 2,5

Državno takmičenje

Sudjelovanje 2,5

3. mjesto 3

2. mjesto 3,5

1. mjesto 4

U slučaju prisustvovanja na oba naprijed spomenuta natjecanja, iz jednog ili više predmeta, u obzir se uzima samo jedan predmet i jedno natjecanje koje je za korisnika povoljnije.

Članak 7.

U slučaju da više podnositelja zahtjeva ima isti broj bodova, Povjerenstvo će prioritet za dodjelu stipendije utvrditi uzimajući u obzir imovno stanje podnositelja zahtjeva, a prema dostavljenoj poreznoj kartici. Podnositelj zahtjeva s manjim prosječnim primanjima po članu domaćinstva imat će prioritet pri dodjeli stipendije.

IV. Korištenje i prestanak korištenja stipendije

Članak 8.

Stipendija se dodjeljuje za vrijeme redovnog školovanja u srednjoj školi, odnosno za vrijeme redovnog studija i odnosi se na jednu nastavnu godinu.

Korisnik stipendije ima pravo i narednih godina školovanja prijaviti se na natječaj za dodjelu stipendije te se na njega, kao i ostale prijavljene primjenjuju kriteriji utvrđeni ovom Odlukom.

Učeničke i studentske stipendije isplaćuju se u razdoblju od 1. listopada tekuće kalendarske godine do 30. lipnja naredne kalendarske godine, i to jednom mjesečno, do 10. u mjesecu za protekli mjesec kalendarske godine.

Članak 9.

Prekid isplate stipendije nastupa:

- ako dođe do promjene prebivališta korisnika stipendije (preseljenjem izvan Općine Punat)

- samovoljnim ispisivanjem iz škole odnosno studija

- ako nastupe izvanredne okolnosti i ne osiguraju se sredstva u Proračunu Općine Punat

- istekom nastavne godine za koju je stipendija dodijeljena

V. Prijelazne i završne odredbe

Članak 10.

Evidenciju dodijeljenih stipendija i kontrolu provođenja ove Odluke provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Punat.

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/03-01/10

Ur. broj: 2142-02-01-03/6

Punat, 2. listopada 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik Vijeća
Slavko Žic, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=41&mjesto=51521&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr