SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 25. Ponedjeljak, 13. listopada 2003.
OPĆINA OMIŠALJ
17

18.

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« pročišćeni tekst broj 26/ 03) i članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 7/02) Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici održanoj dana 9. listopada 2003. godine donijelo je

ODLUKU
o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju
na temelju ugovora

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se komunalne djelatnosti koje se na području općine Omišalj obavljaju na temelju pisanog ugovora, te način, uvjeti, mjerila i postupak povjeravanja obavljanja komunalnih poslova.

Članak 2.

Komunalne djelatnosti koje se u općini Omišalj obavljaju na temelju pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova jesu:

1. održavanje čistoće,

2. održavanje javnih površina,

3. održavanje nerazvrstanih cesta,

4. održavanje javne rasvjete.

Pod održavanjem čistoće razumijeva se čišćenje javnih površina (ulice, trgovi, plaže, dječja igrališta, javni sanitarni čvorovi).

Pod održavanjem javnih površina razumijeva se održavanje javnih zelenih površina, pješačkih staza, otvorenih odvodnih kanala, trgova, parkova, plaža, dječjih igrališta i autobusnih čekaonica.

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta razumijeva se održavanje površina koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi.

Pod održavanjem javne rasvjete razumijeva se održavanje objekata i uređaja javne rasvjete.

Članak 3.

Postupak povjeravanja obavljanja komunalnih poslova za djelatnosti iz članka 2. ove Odluke provodi se prikupljanjem ponuda.

Odluku o objavi prikupljanja ponuda iz stavka 1. ovog članka donosi Općinsko poglavarstvo.

Članak 4.

Prikupljanje ponuda provodi se pozivom na dostavu ponude za najmanje tri ponuditelja.

Poziv za dostavu ponude ponuditeljima upućuje Općinsko poglavarstvo.

Članak 5.

Poziv za dostavu ponuda mora sadržavati:

- djelatnost za koju se sklapa ugovor,

- vrijeme na koje se sklapa ugovor,

- vrstu i opseg poslova,

- način određivanja cijene za obavljanje poslova, te način i rok plaćanja,

- jamstvo izvršitelja o ispunjenju ugovora,

- način, mjesto i rok podnošenja ponuda,

- rok važenja ponude,

- isprave koje su potrebne kao prilog ponudi,

- uvjete za odabir najpovoljnije ponude.

Članak 6.

Ponuditelji iz članka 4., stavka 1. moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

- da su registrirani za obavljanje komunalne djelatnosti navedene u pozivu za dostavu ponuda,

- da imaju potrebnu stručnu i tehničku sposobnost , znanje, financijsku snagu, opremu i ostale uređaje, sposobnost vođenja poslova, pouzdanost, iskustvo i poslovni ugled te odgovarajuće zaposleno osoblje koje bi moglo obavljati komunalnu djelatnost,

- da su uredno izvršili preuzete obveze prema Općini Omišalj u posljednje tri godine, a koje se odnose na komunalnu djelatnost za koju se koncesija dodjeljuje,

- da su platežno sposobni i da nisu prezaduženi te da nad njima nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije,

- da direktori ili druge odgovorne osobe ponuditelja nisu pravomoćno osuđeni za kaznena djela protiv gospodarstva u posljednjih pet godina.

Članak 7.

Mjerila za odabir najpovoljnije ponude jesu:

1. najniža ponuđena cijena (80%),

2. sposobnost ponuditelja utvrđena temeljem dokumentacije iz ponude (20%).

Članak 8.

Postupak prikupljanja ponuda provodi Povjerenstvo koje imenuje Općinsko poglavarstvo.

Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i dva člana i njihovih zamjenika.

Članak 9.

Povjerenstvo za prikupljanje ponuda provest će otvaranje pristiglih ponuda na sjednici koja se mora održati u roku od 5 (pet) dana od isteka roka za podnošenje ponuda.

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuditelji.

O tijeku otvaranja ponuda vodi se zapisnik.

Članak 10.

Nakon provedenog postupka prikupljanja ponuda, Općinsko vijeće Općine Omišalj donosi odluku o izboru osobe

kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora.

Općinsko vijeće može donijeti odluku da se ne prihvati niti jedna ponuda.

Članak 11.

Na temelju odluke iz članka 10., Općinsko poglavarstvo sklapa ugovor o povjeravanju određenih komunalnih poslova koji obvezatno sadrži:

- djelatnost za koju se sklapa ugovor,

- vrijeme na koje se sklapa ugovor,

- vrstu i opseg poslova,

- način određivanja cijene za obavljanje poslova, te način i rok plaćanja,

- jamstvo izvršitelja o ispunjenju ugovora

Ugovor o povjeravanju određenih komunalnih poslova može se sklopiti najdulje na vrijeme od 4 (četiri) godine.

Vrijeme na koje se sklapa ugovor iz stavka 1. ovog članka određuje Općinsko poglavarstvo prilikom donošenja odluke o objavi prikupljanja ponuda.

Članak 12.

Ugovori sklopljeni prije donošenja ove Odluke ostaju na snazi do isteka Ugovora.

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/03-01/15

Ur. broj: 2142-06-03-01/1

Omišalj, 9. listopada 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Anto Trogrlić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=41&mjesto=51513&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr