SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 25. Ponedjeljak, 13. listopada 2003.
OPĆINA OMIŠALJ
17

17.

Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« pročišćeni tekst broj 26/ 03) i članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 7/02) Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici održanoj dana 9. listopada 2003. godine donijelo je

ODLUKU
o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju
na temelju koncesije

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se komunalne djelatnosti koje se na području općine Omišalj obavljaju na temelju koncesije, te način, uvjeti, mjerila i postupak dodjele koncesije.

Članak 2.

Komunalne djelatnosti koje se obavljaju na temelju koncesije su:

1. crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama,

2. obavljanje pogrebnih poslova,         

3. obavljanje dimnjačarskih poslova.

Osim prava obavljanja komunalnih djelatnosti iz stavka 1. ovog članka, koncesijom se može steći pravo izgradnje i korištenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u cilju obavljanja tih komunalnih djelatnosti.

Članak 3.

Postupak dodjele koncesije pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za obavljanje djelatnosti iz članka 2. ove Odluke provodi se javnim natječajem.

Odluku o objavi javnog natječaja donosi Općinsko poglavarstvo Općine Omišalj.

Članak 4.

Javni natječaj mora sadržavati:

- djelatnost za koju se dodjeljuje koncesija,

- vrijeme na koje se dodjeljuje koncesija,

- vrstu i opseg poslova,

- način određivanja cijene za obavljanje poslova, te način i rok plaćanja,

- najniži iznos naknade za koncesiju,

- potrebno jamstvo izvršitelja o ispunjenju ugovora o koncesiji,

- način, mjesto i rok podnošenja ponuda,

- rok važenja ponude,

- isprave koje su potrebne kao prilog ponudi,

- uvjete za odabir najpovoljnije ponude.

Javni natječaj objavljuje se u dnevnom tisku.

Članak 5.

Osobe iz članka 3. stavka 1. ove Odluke za sudjelovanje na natječaju moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

- da su registrirane za obavljanje komunalne djelatnosti navedene u natječaju,

- da imaju potrebnu stručnu i tehničku sposobnost i znanje, financijsku snagu, opremu i ostale uređaje, sposobnost vođenja poslova, pouzdanost, iskustvo i poslovni ugled te odgovarajuće zaposleno osoblje koje bi moglo obavljati komunalnu djelatnost,

- da su uredno izvršile preuzete obveze prema Općini Omišalj u posljednje tri godine prije objavljivanja natječaja, a koje se odnose na komunalnu djelatnost za koju se koncesija dodjeljuje,

- da su platežno sposobne i da nisu prezadužene te da nad njima nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije,

- da direktori ili druge odgovorne osobe ponuditelja nisu pravomoćno osuđeni za kaznena djela protiv gospodarstva u posljednjih pet godina.

Članak 6.

Mjerila za odabir najpovoljnije ponude su:

1. najniža ponuđena cijena usluge za obavljanje djelatnosti iz članka 2., stavka 1. (80%)

2. najviša cijena naknade za koncesiju (20%)

Članak 7.

Javni natječaj za davanje koncesije provodi Povjerenstvo koje imenuje Općinsko poglavarstvo.

Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i dva člana i njihovih zamjenika.

Članak 8.

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja provest će otvaranje pristiglih ponuda na sjednici koja se mora održati u roku od 5 (pet) dana od isteka roka za podnošenje ponuda na natječaj.

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati podnositelji ponuda.

O tijeku otvaranja ponuda vodi se zapisnik.

Članak 9.

Odluku o dodjeli koncesije donosi Općinsko vijeće Općine Omišalj nakon provedenog javnog natječaja.

Općinsko vijeće može donijeti odluku da se ne prihvati niti jedna pristigla ponuda.

Članak 10.

Odluka o davanju koncesije obvezno sadrži:

1. djelatnost za koju se koncesija daje,

2. vrijeme na koje se koncesija daje,

3. visinu i način plaćanja naknade za koncesiju,

4. cijenu i način naplate za pruženu uslugu i obvezu koncesionara.

Članak 11.

Ugovor o koncesiji s odabranim podnositeljem ponude sklapa Općinsko poglavarstvo na temelju odluke o davanju koncesije.

Ugovor o koncesiji obvezno sadrži:

- djelatnost za koju se koncesija dodjeljuje,

- vrijeme na koje se koncesija dodjeljuje,

- visinu i način plaćanja naknade za koncesiju,

- cijenu i način naplate za pruženu uslugu,

- prava i obveze davatelja koncesije,

- prava i obveze korisnika koncesije,

- jamstva korisnika koncesije,

- uvjete otkaza ugovora,

- ugovorne kazne.

Ugovor o koncesiji prestaje istekom vremena na koje je koncesija dodijeljena, prestankom pravne ili smrću fizičke

osobe korisnika koncesije, otkazom ugovora o koncesiji i sporazumom stranaka.

Ugovor o koncesiji može se sklopiti najdulje na vrijeme od 30 (trideset) godina.

Vrijeme na koje se sklapa Ugovor iz stavka 1. ovog članka određuje Općinsko poglavarstvo prilikom donošenja odluke o objavi javnog natječaja.

Članak 12.

Ugovori sklopljeni prije donošenja ove Odluke ostaju na snazi do isteka Ugovora.

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/03-01/14

Ur. broj: 2142-06-03-01/1

Omišalj, 9. listopada 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Anto Trogrlić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=41&mjesto=51513&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr