SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 25. Ponedjeljak, 13. listopada 2003.
OPĆINA KOSTRENA
28

29.

Na temelju odredbi članka 7. stavka 1. točke 4., članka 12. stavka 3. i članka 13. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97 i 47/99), te odredbi članka 14. stavka 3. podstavka 2. i članka 17. Zakona o osnovnom školstvu - pročišćeni tekst (»Narodne novine« broj 69/03), te odredbe članka 12. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 22/01, 5/02 i 20/02), Općinsko vijeće Općine Kostrena donijelo je dana 25. rujna 2003. godine

ODLUKU
o osnivanju Osnovne škole Kostrena

I. PREDMET ODLUKE

Članak 1.

(1) Općina Kostrena sa sjedištem u Kostreni, Glavani 82d (u daljnjem tekstu: Osnivač) ovom Odlukom osniva ustanovu Osnovna škola KOSTRENA (u daljnjem tekstu: Osnovna škola) sa svrhom trajnog obavljanja djelatnosti osnovnog školstva, sve sukladno odredbama Zakona o ustanovama i Zakona o osnovnom školstvu.

II. NAZIV I SJEDIŠTE OSNOVNE ŠKOLE

Članak 2.

(1) Naziv osnovne škole glasi: Osnovna škola KOSTRENA.

(2) Sjedište osnovne škole je u Kostreni, Žuknica 1.

III. DJELATNOST

Članak 3.

(1) Djelatnost Osnovne škole jest:

- osnovnoškolsko obrazovanje

IV. NASTAVNI PROGRAM I UVJETI NJEGOVA OSTVARIVANJA

Članak 4.

(1) Djelatnost osnovnog obrazovanja provoditi će se sukladno odredbama Zakona o osnovnom školstvu, te nastavnom planu i programu koji donosi Ministarstvo prosvjete i športa Republike Hrvatske.

(2) Godišnji plan i program rada utvrđivat će se i izvoditi na način i pod uvjetima propisanim Zakonom o osnovnom školstvu i provedebenim propisima donesenim na temelju tog zakona.

V. STRUČNI ZAPOSLENICI POTREBNI ZA IZVOĐENJE NASTAVNOG PROGRAMA

Članak 5.

(1) Nastavni rad u Osnovnoj školi obavljat će učitelji i stručni suradnici koji pored općih uvjeta imaju odgovarajuću stručnu i pedagošku spremu te ispunjavaju druge uvjete propisane Zakonom o osnovnom školstvu i pratećim propisima.

(2) Potreban broj stručnih zaposlenika osigurat će se sklapanjem ugovora o radu.

VI. UNUTARNJE USTROJSTVO

Članak 5.

(1) Unutarnjim ustrojstvom osigurava se racionalan i djelotvoran rad Osnovne škole radi ostvarivanja djelatnosti osnovnog školstva.

(2) Unutarnje ustrojstvo i način rada Osnovne škole regulirat će se posebnim pravilnikom.

VII. ORGANI OSNOVNE ŠKOLE I UPRAVLJANJE

Članak 7.

(1) Tijelo upravljanja Osnovnom školom je Školski odbor.

(2) Ravnatelj je poslovodni i pedagoški voditelj Osnovne škole.

Članak 8.

(1) Školski odbor broji 9 članova.

(2) Tri člana bira Osnivač.

(3) Četiri člana biraju zaposlenici Osnovne škole iz reda učitelja i stručnih suradnika.

(4) Dva člana biraju roditelji iz reda vijeća roditelja.

(5) Članovi Školskog odbora biraju se na četiri godine i mogu biti ponovno izabrani.

(6) Mandat članova Školskog odbora prestaje istekom vremena, na vlastiti zahtjev ili odlukom Osnivača o razrješenju, a naročito u slučaju kad Osnivač ocijeni da je to nužno radi interesa Osnovne škole.

(7) Detaljnije odredbe o nadležnosti Školskog odbora, načinu odlučivanja i načinu radu, te postupak izbora, razrješenja članova i raspuštanja Školskog odbora, uredit će se sta

tutom, u skladu sa Zakonom o osnovnom školstvu i drugim propisima.

Članak 9.

(1) Ravnatelja Osnovne škole imenuje Školski odbor na temelju javnog natječaja.

(2) Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete utvrđene zakonom i statutom Osnovne škole.

(3) Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri godine, a istekom mandata može biti ponovno imenovan.

(4) Način i postupak imenovanja ravnatelja uredit će se statutom.

(5) Ravnatelja razrješuje Školski odbor.

(6) Način, postupak te slučajevi razrješenja ravnatelja propisat će se statutom.

Članak 10.

(1) Ravnatelj organizira i vodi poslovanje Osnovne škole, predstavlja i zastupa Osnovnu školu i odgovoran je za zakonitost rada.

(2)Način rada Ravnatelja, odnosi sa Školskim odborom i Osnivačem, odgovornost i drugo propisat će se statutom osnovne škole.

VIII. VIJEĆE RODITELJA

Članak 11.

(1) Vijeće roditelja čine predstavnici roditelja i učitelja Osnovne škole.

(2) Osnivanje, način i djelokrug rada Vijeća roditelja urediti će se statutom Osnovne škole.

IX. STRUČNA TIJELA OSNOVNE ŠKOLE

Članak 12.

(1) Stručna tijela Osnovne škole jesu:

a) učiteljsko vijeće

b) razredno vijeće

c) razrednik.

(2) Nadležnosti i djelokrug rada stručnih tijela pobliže će se urediti statutom.

X. SREDSTVA ZA POČETAK RADA OSNOVNE ŠKOLE

Članak 13.

(1) Sredstva za osnivanje Osnovne škole obuhvaćaju sredstva neophodna za osnivanje i početak rada.

(2) Kao sredstva za početak rada Osnovne škole Osnivač unosi novac u vrijednosti od 10.000,00 kn (desettisuća kuna).

(3) Sredstva iz stavka 2. ovog članka Osnivač će doznačiti na račun Osnovne škole po pribavljanju rješenja nadležnog tijela o odobrenju početka rada.

XI. OSIGURANJE PROSTORA I OPREME

Članak 14.

(1) Osnivač će za potrebe rada Osnovne škole osigurati odgovarajući poslovni prostor korištenjem zgrade na adresi u sjedištu Osnovne škole.

(2) Prostor iz prethodnog stavka Osnivač će osigurati najkasnije do izdavanja dozvole za početak rada Osnovne škole.

(3) Osnivač će za potrebe rada Osnovne škole osigurati odgovarajuću opremu kupovinom i unosom opreme u imovinu Osnovne škole, odnosno najmom opreme.

XII. UVJETI I NAČIN OSIGURANJA SREDSTAVA ZA NASTAVNI PROGRAM

Članak 15.

(1) Osnovna škola će sredstva za rad osigurati:

a) iz državnog proračuna sukladno Zakonu o osnovnom školstvu i drugim propisima

b) iz sredstava Osnivača

c) iz drugih zakonom dopuštenih izvora.

(2) Osnovna škola može stjecati sredstva i obavljanjem djelatnosti koje se povremeno obavljaju, a kada su u funkciji osnovne djelatnosti Osnovne škole i kada pridonose učinkovitosti poslovanja i pozitivnom rezultatu poslovanja Osnovne škole.

XIII. DOBIT I POKRIVANJE GUBITKA

Članak 16.

(1) Ako u obavljanju svoje djelatnosti Osnovna škola ostvari dobit, upotrijebit će se isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti Osnovne škole.

(2) Ako u obavljanju svoje djelatnosti Osnovna škola ostvari gubitak, Osnivač je dužan osigurati saniranje gubitka.

XIV. ODGOVORNOST ZA OBVEZE

Članak 17.

(1) Osnovna škola za svoje obveze prema trećima odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

(2) Osnivač odgovara solidarno i neograničeno za obveze Osnovne škole prema trećima.

XV. ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE OSNOVNE ŠKOLE

Članak 18.

(1) Osnovnu školu zastupa i predstavlja ravnatelj.

(2) Ravnatelj zastupa i predstavlja Osnovnu školu samostalno i pojedinačno, bez ograničenja do iznosa od 50.000,00 kn, a od 50.000,00 kn uz suglasnost Osnivača.

(3) Ravnatelj Osnovne škole ne može bez suglasnosti Osnivača zaključiti pravni posao kojim se stječu, opterećuju ili otuđuju nekretnine u vlasništvu Osnovne škole ili druga imovina Osnovne škole, bez obzira na njihovu vrijednost.

(4) Predsjednik Školskog odbora zastupa Osnovnu školu u svim poslovima koje osnovna škola sklapa s Ravnateljem.

XVI. PRAVA I OBVEZE OSNIVAČA I MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE OSNIVAČA I OSNOVNE ŠKOLE

Članak 19.

(1) Osnivač donosi odluku o nazivu, sjedištu i djelatnosti Osnovne škole, kao i odluku o promjeni naziva, sjedišta i djelatnosti.

(2) Osnivač donosi odluku o prestanku rada Osnovne škole, s time da mora kod donošenja odluke omogućiti dovršenje preuzetih obveza.

(3) Pri donošenju odluka koje se tiču osnivanja, statusnih promjena i tijeka poslovanja Osnovne škole, Osnivač je vezan odlukom nadležnog ministarstva i drugih državnih tijela na način da Osnovna škola ne može započeti s radom ni djelovati do donošenja odgovarajućih odluka tih tijela, a u svezi s radom Osnovne škole.

(4) Osnovna škola je dužna:

- obavljati djelatnost za koju je osnovana,

- dva puta godišnje, a po potrebi i češće, izvješćivati Osnivača o radu i poslovanju,

- pravodobno izvršavati obveze u skladu sa zakonom, provedbenim propisima, općim aktima i odlukama Osnivača.

XVII. STATUSNE PROMJENE I PRESTANAK OSNOVNE ŠKOLE

Članak 20.

(1) Odluku o statusnim promjenama Osnovne škole u skladu sa zakonom, donosi Osnivač.

(2) Osnovna škola prestaje s radom ako Osnivač donese odluku o prestanku rada Osnovne škole, odnosno u slučajevima predviđenim zakonom i drugim propisima.

XVIII. POSLOVI OSNIVANJA OSNOVNE ŠKOLE I PRIVREMENI RAVNATELJ

Članak 21.

(1) Sve poslove u svezi s Osnivanjem osnovne škole, do upisa Osnovne škole u sudski registar i imenovanja ravnatelja, obavljat će za Osnivača privremeni ravnatelj.

(2) Privremenog ravnatelja imenovat će Osnivač posebnom odlukom.

XIX. AKTI OSNOVNE ŠKOLE

Članak 22.

(1) Akti Osnovne škole su statut i drugi opći akti.

(2) Statut škole donosi Osnivač. Osnivač se obvezuje najkasnije u roku od 90 dana od dana pribavljene suglasnosti nadležnog ministarstva na ovu Odluku, organizirati donošenje Statuta Osnovne škole, sve u svrhu registracije Osnovne škole pri nadležnom sudu.

XX. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

(1) Izmjene i dopune ove Odluke valjane su samo ako su sačinjene u pismenoj formi, a donose se na način propisan za donošenje ove Odluke.

(2) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« službenom glasilu Primorsko- goranske županije.

Klasa: 021-05/03-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-03-38

Kostrena, 25. rujna 2003.

OPĆINA KOSTRENA
OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik

Ljubomir Paškvan, dipl. iur., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=41&mjesto=51221&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr