SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 25. Ponedjeljak, 13. listopada 2003.
OPĆINA BAŠKA
29

29.

Na temelju članka 28. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98 i 61/00), Dvogodišnjeg programa mjera za unaprijeđenje stanja u prostoru (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 29/01 i 30/02), te odredbe članka 16. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 21/01), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 25. rujna 2003. godine donijelo je

ODLUKU
o prvoj izmjeni i dopuni Detaljnog plana uređenja
zone 10 temeljem UPU-a naselja Baška

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom donosi se Prva izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone 10 temeljem UPU-a naselja Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 4/02), u daljnjem tekstu »Plan«.

Članak 2.

Cilj izrade Plana je izmjena i dopuna teksta odredbi za provođenje osnovnog Plana kojima bi se povećala zaštita prostora.

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 3.

U članku 7., stavak 2. alineja 2. odredbi za provođenje Plana mijenja se i glasi:

»- najniža visina građevine je 3,5 m i najviša visina je 7,5 m mjereno od najniže kote terena do vijenca građevine, visina sljemena je 10,00 mjereno od naniže kote terena.«

Članak 4.

Iza članka 62. stavlja se novi članak 62a. koji glasi:

»Obvezan uvjet za izdavanja građevne dozvole je osigurati prilaz gradilištu s javne površine, odnosno ne dozvoljava se izdavanje građevne dozvole temeljem stjecanja prava služnosti prilaza građevnim parcelama preko drugih parcela«

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

Plan je izrađen u četiri izvornika ovjerenih pečatom Općinskog vijeća Općine Baška i potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine Baška.

Izvornici Plana čuvaju se u pismohrani Općine Baška, Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Baška i Uredu državne uprave u Primorskoj-goranskoj županiji, Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne odnose, Ispostava Krk.

Članak 6.

Tekstualni i grafički dio Plana iz članka 5. ove Odluke, koji čine njegov sastavni dio, nisu predmet objave.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 350-02/03-01/36

Ur. broj: 2142-03-03-12

Baška, 25. rujna 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

Marijan Dekanić v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=41&mjesto=10007&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr