SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 2. Petak, 7. veljače 2003.
GRAD OPATIJA
3B2 HTML

2.

Na temelju članka 1. stavka 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 59/96) i članka 36. Statuta Grada Opatije - pročišćeni tekst (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01) Gradsko vijeće Grada Opatije, dana 30. siječnja 2003. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju
prometa na području Grada Opatije

Članak 1.

U članku 3. točki 1. Odluke o uređenju prometa na području Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 25/99 i 16/00):

- alineja 9. mijenja se i glasi: »ulica Eugena Kumičića u odnosu na ulicu Sv. Florijana i ulicu Drage Gervaisa«,

- u alineji 10. riječi »hotela Opatija« zamjenjuju se riječima »zgrade Trg V. Gortana 2 (hotel Opatija)«.

- alineja 11. mijenja se i glasi: »ulica Joakima Rakovca u odnosu na Veprinački put i u odnosu na pristup od zgrade M. Tita 166 (Elektroprijenos),

- u alineji 14. ispred riječi »braće Honović« dodaje se riječ »Put«

U točki 2. istog članka:

- u alineji 1. brišu se riječi »do lukobrana«,

- u alineji 2. iza riječi »Franza Josepha« dodaje se »I« i brišu se riječi »od lukobrana u Voloskom do Vrha Ike«.

U točki 3. istog članka:

- u alineji 3. riječi »od restorana Galija« zamjenjuju se riječima »od zgrade Zert 3 (Lučka kapetanija)«.

U točki 5. istog članka:

- u alineji 1. riječi »glavnog ulaza u market »Kosovo« zamjenjuju se riječima »od zgrade 1. Istarske čete 9.«

- u alineji 2. riječi »ulice 1. Istarske čete kod glavnog ulaza u market Kosovo« zamjenjuju se riječima »spoja sa ulicom 1. Istarkse čete ispod zgrade br. 9.«

- u alineji 7. riječi »Hrvatske pošte« zamjenjuju se riječima »Eugena Kumičića 4 (Pošta Opatija)«.

- u alineji 8. riječi »Vatrogasni dom« zamjenjuju se riječima »za zgradu Svetog Florijana 6. (Vatrogasni dom).

- u alineji 9. riječ »Trgom« zamjenjuje se riječju »ulicom«.

- alineja 12. mijenja se i glasi: »ulicom Vladimira Nazora od raskrižja sa ul. M. Tita kod zgrade Maršala Tita 106 (hotel Palme) pa do raskrižja sa ulicom M. Tita kod zgrade Maršala Tita 124 (hotel Imperial)« (osim za dostavna i komunalna vozila na dijelu od zgrade M. Tita 124 do spoja sa ulicom Maršala Tita nasuprot zgrade Maršala Tita 109 (hotel Millenium, te od zgrade M. Tita 106. (hotel Palme) do zgrade Maršala Tita 108 (hotel Paris).).

- u alineji 16. riječi »hotela Palace« zamjenjuju se riječima »zgrade Maršala Tita 144 (hotel Palace)«.

- u alineji 17. riječi »hotela Opatija« zamjenjuju se riječima »zgrade Trg Vladimira Gortana 2. (hotel Opatija)«.

- u alineji 19. riječi »hotela Palace« zamjenjuju se riječima »zgrade Maršala Tita 144 (hotel Palace)«.

- u alinejama 20., 21. i 23. riječi »Antona Pošćića« zamjenjuju se riječima »dr. Ivana Pošćića«,

- u alineji 22. riječi »od garaže KEI« zamjenjuju se riječima »od kućnog broja 16. (garaže KEI)«.

- u alineji 23. riječi »kod restorana Bevanda« zamjenjuju se riječima »kod zgrade A. Štangera 62«,

- u alineji 25. riječi »od bolnice Lovran do pristupne ceste za Hotelijerski fakultet« zamjenjuju se riječima »od zgrade Lovran, Šetalište Maršala Tita 1 (bolnica Lovran) do pristupne ceste za zgradu Ika, Primorska ulica 42 (Fakultet).

- iza alineje 25. dodaje se alineja 26. koja glasi: »- pristupom od ulice Jurja Dobrile prema zgradi V. Nazora 2. do raskrižja sa ul. V. Nazora«.

U točki 6. istog članka:

- u alineji 1. i 2. riječi »Antona Pošćića« zamjenjuju se riječima »dr. Ivana Pošćića«.

- u alineji 2. riječi »garaža KEI« zamjenjuju se riječima »zgrade Ulica Tošina 16. (garaže KEI)«.

Članak 2.

U članku 9. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Gradsko poglavarstvo, uz prethodnu suglasnost nadležne policijske uprave, određuje parkirališne površine i način parkiranja, zabrane parkiranja i mjesta ograničenog parkiranja.«.Članak 3.

Iza članka 10. dodaju se članci 10/a i 10/b koji glase:

»Članak 10/a.

Parkiranje autobusa, kamiona, priključnih vozila i radnih strojeva u naseljima Opatija, Ičići i Ika nije dozvoljeno uz rubne dijelove kolnika.

Turistički autobusi parkirat će se izvan centra naselja Opatija, Ičići i Ika, na mjestu kojeg će odrediti Gradsko poglavarstvo.

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovog članka, na Trgu V. Gortana u Opatiji dozvoljeno je parkiranje vozila kojima se obavlja javni gradski prijevoz (3 mjesta), kao i jednodnevnih izletničkih turističkih autobusa.

Članak 10/b.

Komunalno redarstvo Grada blokirat će nepropisno parkirana vozila iz članka 10/a, uređajem koji se postavlja na kotač vozila i onemogućava njegovo kretanje (lisice).

Komunalno redarstvo deblokirat će nepropisno parkirana vozila nakon što vlasnik istih ili vozač podmire troškove blokiranja i deblokiranja u iznosu od 600,00 kuna.

Odlukom Gradskog poglavarstva odredit će se način plaćanja naknade i vrijeme u kojemu će biti moguće izvršiti deblokadu blokiranih vozila.«.

Članak 4.

Ovlašćuje se Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost da izradi i objavi pročišćeni tekst Odluke o uređenju prometa na području Grada Opatija.

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/00-01/09

Ur. broj: 2156/01-01-03-2

Opatija, 30. siječnja 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Bruno Starčić, dipl.ing, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=6&mjesto=10006&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr