SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 25. Ponedjeljak, 13. listopada 2003.
GRAD ČABAR
19

23.

Na temelju članka 11. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98 i 61/00), Izvješća o stanju u prostoru Grada Čabra i članka 26. Statuta Grada Čabra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01) Gradsko vijeće Grada Čabra, na sjednici održanoj 3. listopada donosi

PROGRAM
mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Čabra
(za razdoblje 2003. - 2004.)

Sadržaj:

1. UVOD

2. POTREBA ZA STAVLJANJE VAN SNAGE POSTOJEĆIH DOKUMENATA

3. IZRADA NOVIH PROSTORNIH PLANOVA, NJIHOV SADRŽAJ I NAČIN DONOŠENJA

3.1. PROSTORNI PLAN PODRUČJA POSEBNIH OBILJEŽJA KUPA S ČABRANKOM

3.2. URBANISTIČKI PLANOVI UREĐENJA I DETALJNI PLANOVI UREĐENJA

4. PLAN IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

5. NAČIN DONOŠENJA I REALIZACIJA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

6. OSJETLJIVOST PROSTORA, ZAŠTITA PRIRODE

7. IZMJENA PROGRAMA MJERA

8. OBJAVA

1. UVOD

Ovaj Program mjera proizlazi iz Izvješća o stanju u prostoru.

Unapređenje postojećeg stanja nailazi na zamršene probleme, pa će se detaljnija obrada prostora, čija je potreba definirana Prostornim planom uređenja Grada Čabra, pokrenuti tek korištenjem za sada neiskorištenih postojećih izgrađenih dijelova naseljenog područja.

Neriješeni imovinsko pravni odnosi koji u gospodarenju prostorom predstavljaju trenutno vodeći i problem aktualan za rješavanje.

2. POTREBA STAVLJANJA IZVAN SNAGE POSTOJEĆIH DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

2.1. PUP »Industrijska zona-pilana Gerovo« (»Službene novine« broj 15/86) stavlja se izvan snage.

3. IZRADA NOVIH PROSTORNIH PLANOVA

3.1. Prostorni plan područja posebnih obilježja parka prirode Kupa sa Čabrankom do izvorišta

O njegovoj realizaciji ovisi izrada urbanističkih planova naselja uz Čabranku. Rekonstrukcija i cjelokupna izgradnja županijske ceste, izrada ovog plana i njegova realizacija potakli bi mogućnosti razvoja doline Čabranke, te bi se vratio značaj samom Čabru kao centralnom naselju. No prijedlog o proglašenju parka prirode nije još usvojen.

Stav Grada Čabra u smislu kategorije zaštićenosti Čabranke je jasan i nekoliko puta izrečen i obrazložen. Trenutno se zaštiti ove rijeke daje premalo pažnje. Tek nakon što su razbuđena klizišta pokrenuta je akcija, umjesto da se prije izgradnje ceste temeljem stručnih istraživanja odredilo način izgradnje ceste. Graničnu rijeku ne možemo sačuvati sami, već isključivo u suradnji sa susjedom pri čemu bi i kategorija zaštite trebala biti istovjetna.

3.2. Urbanistički planovi uređenja i detaljni planovi uređenja

- primarno treba riješiti imovinsko pravne odnose i izraditi kvalitetne katastarske podloge.

Iz PPU Grada Čabra vidljiva je mogućnost širenja građevinskog područja i potreba izrade urbanističkih planova. U situaciji slabog intenziteta gradnje i skromnih financijskih mogućnosti Grad Čabar teško može ući u intenzivnu izradu urbanističkih i detaljnih planova. Sljedeće dvogodišnje razdoblje više će karakterizirati snimanje stanja na terenu i iznalaženje novca za izradu kvalitetnih podloga u nadi za nekim boljim vremenima. U naseljima bi primarno trebalo sanirati postojeću izgradnju.

Primarno je udovoljiti obavezi Prostornog plana PGŽ za izradom UPU GEROVO i UPU ČABAR, dva žarišna centra prema obvezi iz čl. 142. Odluke o donošenju PP PGŽ. Za izradu UPU-a Čabar problem je i nedostatak kvalitetne katastarske podloge.

Tršće, kao športsko rekreacijski centar, trebalo bi imati urbanistički plan za područje športsko rekreacijske zone Rudnik, ali bi u tom području ponajprije trebalo riješiti imovinsko pravne odnose i to tijekom ovog, već započetog dvogodišnjeg razdoblja.

Zona koja ima perspektivu je budući kamp i rekreacijska zona Vode, ali za dok nema konkretne inicijative za izgradnju jezera za koji postoji projekt, a na kojem se ova zona temelji, preuranjeno je govoriti o izradi plana, također nisu riješeni imovinsko pravni odnosi.

Gradnja zona seljačkog turizma za koje postoje, zbog malih površina pod poljoprivrednim zemljištem, ipak ograničene mogućnosti, ovisit će o privatnoj inicijativi.

4. PLAN IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Izgradnja komunalne infrastrukture s financijskim pokazateljima određuje se godišnjim programom građenja i to: javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja, javne rasvjete, objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda koje se financiraju iz cijene komunalne usluge.

5. NAČIN DONOŠENJA I REALIZACIJA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

Prostorni plan uređenja Grada Čabra i svi urbanistički i detaljni planovi uređenja pojedinih područja donosit će se sukladno Uredbi o javnoj raspravi u postupku donošenja prostornih planova (»Narodne novine« broj 101/98).

Provođenje dokumenata prostornog uređenja je u nadležnosti državne uprave, odnosno Ureda za prostorno uređenje, graditeljstvo, stambeno-komunalne poslove i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije Ispostava Čabar.

6. OSJETLJIVOST PROSTORA, ZAŠTITA PRIRODE

Iako se radi o prostoru u kojem je intenzitet izgradnje vrlo slab promjene u prostoru su vidljive i to u negativnom smislu. Manja naselja izumiru, ali je i u centralnim naseljima velik broj napuštenih kuća koje propadaju. Često su napuštene građevine u prošlosti korištene kao poslovni prostori, a prodajom nakon stečaja Gradu Čabru samo je potvrđen njihov gubitak.

Osjetljivost prirode očituje se u ugroženosti vodnog resursa, problemima s klizištima, te u gubitku poljoprivrednih površina. Osobitu pažnju treba posvetiti zaštiti od izumiranja pojedinih biljnih i životinjskih vrsta.

U tijeku je izrada programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Čabra. Dovršetak izrade planira se do kraja ovog dvogodišnjeg razdoblja.

7. IZMJENA PROGRAMA MJERA

Promjene i izmjene donose se po istom postupku po kojem je donesen ovaj Program.

8. OBJAVA

Ovaj Program mjera objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu osmog dana od objave.

Klasa: 021-02/03-01/48

Ur. broj: 2108-02-03-1-4

Čabar, 3. listopada 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik

Dragutin Vrus, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=41&mjesto=51306&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr