SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 25. Ponedjeljak, 13. listopada 2003.
GRAD ČABAR
19

21.

Temeljem članka 14. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00 i 59/01), članka 21. Odluke o komunalnom redu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 22/ 94) i članka 26. Statuta Grada Čabra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01 i 06/02), Gradsko vijeće Grada Čabra, na sjednici održanoj 5. rujna 2003. donijelo je

ODLUKU
o davanju na privremenu uporabu javnih površina

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se:

1. javne površine Grada Čabra,

2. uvjeti i način uporabe javnih površina na području Grada Čabra,

3. postupak dodjele zemljišta na privremenu uporabu,

4. naknada za privremenu uporabu zemljišta,

5. kaznene odredbe za nepridržavanja uvjeta i načina uporabe javnih površina na području Grada Čabra.

Članak 2.

Javnom površinom se u smislu ove Odluke smatraju ulice, nerazvrstane ceste, trgovi, parkirališta, staze, nogostupi, tržnice, parkovi i druge površine javne namjene.

Članak 3.

Upravne, stručne i ostale poslove vezane za upravljanje javnim površinama koje se daju na privremenu uporabu i propisani su ovom Odlukom obavlja Jedinstveni upravni odjel Grada Čabra.

II. UVJETI I NAČIN UPORABE JAVNIH POVRŠINA

Članak 4.

Javne površine mogu se dati u zakup za:

1. postavljanje privremenih objekata (montažni objekt, kiosk, pokretna radnja, zabavni park, štand),

2. postavljanje ugostiteljskih terasa,

3. održavanje blagdanskih prigodnih ili javnih manifestacija.

Članak 5.

Privremeni objekti su montažni objekti, kiosci, pokretne radnje, zabavni parkovi i štandovi, definirani su u Odluci o prodaji robe izvan poslovnih prostorija, kao i uvjeti postave, postupak dodjele zemljišta u zakup, lociranje i visina zakupnine kada se u njima vrši prodaja robe. Iste odredbe adekvatno će se primjenjivati i za postavu privremenih objekata koje služe drugoj namjeni.

Poglavarstvo može odobriti privremenu uporabu javne površine, radi postave privremenog objekta, bez naknade, neprofitnim udrugama i organizacijama, za obavljanje djelatnosti kojima je cilj promicanje prirodne i kulturne baštine, te za obavljanje uslužnih djelatnosti koje pridonose očuvanju okoliša i prirode te ljudskog zdravlja.

Članak 6.

Privremeni objekti iz članka 3. ove odluke moraju biti tehnički i oblikovno primjereno izvedivi, uklopivi u urbani prostor i estetski prihvatljivi, te redovito održavani.

Troškove za ispunjavanje uvjeta iz prvog stavka ovog članka snosi zakupnik, a neispunjavanje istih povlači za sobom uklanjanje s lokacije o trošku zakupnika.

Članak 7.

Ugostiteljska terasa je dio javne površine u neposrednoj blizini ugostiteljskog objekta koja se može koristiti za postavu stolova, stolica, automata, hladnjaka za sladoled, a sve radi pružanja ugostiteljskih usluga.

Ugostiteljska terasa kao dio javne površine podrazumijeva osim postave namještaja i opreme za pružanje ugostiteljskih usluga, također i postavu zaštitnih i dekorativnih elemenata (vaze sa cvijećem, zaštitna ograda, suncobrani, tende i sl.).

Članak 8.

Javne površine namijenjene za postavu ugostiteljskih terasa daju se na korištenje neposrednom pogodbom.

Postava ugostiteljskih terasa moguća je isključivo temeljem odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela grada Čabra.

Zakupac je dužan podnijeti zahtjev s priloženih 50,00 kuna administrativnih biljega, u kojem se navodi lokacija, veličina terase, kao i podaci podnositelja zahtjeva.

Članak 9.

Ugostiteljske terase se postavljaju u neposrednoj blizini objekta u kojem se nalazi ugostiteljski poslovni prostor, u pravilu uz pročelju zgrade i sa minimalnom pješačkim prolazom 0,75 metara.

Zakupnina se plaća u mjesečnim iznosima. Mjesečni iznos zakupnine je 5,00 kuna po m2 zakupljene površine.

Članak 10.

U slučaju više zainteresiranih osoba, za javne površine koje nisu locirane ispred ulaza u lokal, provodi se natječaj za davanje na korištenje javne površine za postavu ugostiteljske terase. Natječaj provodi radno tijelo Poglavarstva nadležno za razmatranje ponuda, odnosno komisija od tri člana koju imenuje Poglavarstvo. Natječaj se provodi na način i prema uvjetima kao kod davanja u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata.

S najpovoljnijim ponuđačem, kao zakupcem, sklapa se ugovor.

Članak 11.

Javne prometne površine ne smiju se uništavati, niti ograđivati fizičkim barijerama (ograde, lanci, stupići i sl. koji se fiksiraju na javnu prometnu površinu), niti se smije narušavati osnovna namjena površine.

Privremeni objekti, naprave i terase ne smiju se postavljati:

1. na ulaz u objekt u kojem se nalazi drugi poslovni ili stambeni prostor,

2. na križanjima i u zavojima unutar trokuta preglednosti,

3. na udaljenosti manjoj od 0,75 metara ruba kolnika,

4. uz aktivna pročelja prizemlja građevine na udaljenosti manjoj od 2,00 m od pročelja, osim ugostiteljskih terasa,

5. na nogostupu ukoliko ugrožavaju kretanje pješaka,

6. na javno prometnim površinama koje su u funkciji prometa ili parkiranja vozila,

7. u parkovima i na ostalim uređenim površinama,

8. na mjestima gdje bi postavljanje objekata ugrožavalo održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Članak 12.

Poglavarstvo može odobriti, na temelju pismeno obrazloženog zahtjeva kao i uz predočenje svih potrebnih isprava (dozvole, planovi i sl.), te na temelju zapisnika s lica mjesta kojim se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz članka 6. ove Odluke da se montažni objekt može povezati na javnu površinu uz primjenu građevinskih veziva odnosno da se može ubetonirati ili povezati sa sidrenim vijcima uz obvezu prihvaćanja zakupnika da će demontirati ili premjestiti odnosno ukloniti objekt u roku kojeg mu pismeno odredi Poglavarstvo, a koji ne može biti dulji od 30 dana od dana primitka pismena.

Poglavarstvo može odlučiti na temelju pismeno obrazloženog zahtjeva kao i uz predočenje svih potrebnih isprava (dozvole, planovi i sl.), te na temelju zapisnika s lica mjesta kojim se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz članka 6. ove Odluke da se terasa može ograditi fiksnim barijerama odnosno da se može natkriti, ali uz obvezu prihvaćanja zakupnika da će demontirati ili premjestiti odnosno ukloniti barijeru, odnosno krov terase u roku kojeg mu pismeno odredi Poglavarstvo, a koji ne može biti dulji od 30 dana od dana primitka pismena.

Članak 13.

Blagdanskom prigodnom ili javnom manifestacijom smatra se svako događanje u kraćem vremenskom razdoblju koje može biti propraćeno ugostiteljskom, trgovačkom, zabavnom ili promotivnom djelatnošću.

Članak 14.

Prigodom održavanja blagdanskih i prigodnih javnih manifestacija javna površina može se dati u zakup neposrednom pogodbom. Za zakup je potrebno sklopiti ugovor, od

nosno ishoditi odobrenje za postavu privremenog objekta prema planu rasporeda privremenih objekata koji donosi Poglavarstvo.

Odluku o zaključenju ugovora donosi Gradsko poglavarstvo na osnovi zahtjeva u kojem su dani podaci o podnositelju i lokaciji za koju se zahtjev podnosi, te površini koju se namjerava zakupiti.

Odobrenje daje Jedinstveni upravni odjel. Zakupnina se plaća prema cjeniku iz čl. 12. Odluke o prodaji robe izvan poslovnih prostorija.

Članak 15.

Vlasnici privremenih objekata i korisnici privremenih ugostiteljskih terasa iz članka 14. dužni su ukloniti iste odmah ili najkasnije po završetku manifestacije.

Članak 16.

Poglavarstvo može posebnim zaključkom odobriti privremenu uporabu javne površine, bez naknade, u svrhu održavanja akcija zaštite okoliša, humanitarnih, kulturnih i sportskih akcija, te održavanje manifestacija pod pokroviteljstvom Grada Čabra.

Članak 17.

Uporaba javnih površina - nerazvrstanih cesta, radi obavljanja djelatnosti izvlačenja trupaca i drvene građe, mora se odobriti od strane Poglavarstva. Podnositelj zahtjeva mora u zahtjevu priložiti dokaz o registraciji. Zahtjev se taksira sa 50,00 kuna administrativnih biljega.

Članak 18.

Za svako korištenje javne površine, nerazvrstane ceste, za obavljanje djelatnosti izvlačenja trupaca i drvene građe, plaća se polog za otklanjanje eventualne štete od 10,00 kn/ m3, a plaća ga korisnik javne površine ili vlasnik šume iz koje se drvo izvlači.

III. NADZOR

Članak 19.

Korisnik javne površine dužan je pridržavati se odredbi o komunalnom redu.

Pravo na nadzor provedbe ove odluke, kao i odluke o komunalnom redu ima komunalni redar.

Članak 20.

Ukoliko se korisnik koji je zakupio javnu površinu ne pridržava odredbi o komunalnom redu i uvjeta o zakupu, zakupodavac može otkazati ugovor o zakupu ili poništiti odobrenje za postavu terase.

Otkazni rok za kioske je 30 dana, za sve ostale oblike zakupa javne površine 8 dana, a zakupnik nema pravo na naknadu štete.

Članak 21.

Komunalni redar rješenjem će naložiti uklanjanje privremenih objekata iz članka koji su predmet ove Odluke:

1. ako je privremeni objekt ili terasa postavljen suprotno odredbama ove Odluke,

2. ako je privremeni objekt ili terasa postavljen na lokaciji na kojoj je to zabranjeno odredbom članka 11. ove Odluke,

3. ako je privremeni objekt za prodaju robe postavljen na lokaciji na kojoj Odlukom o prodaji robe izvan poslovnih prostorija nije predviđeno lociranje privremenih objekata te namjene,

4. ako je privremeni objekt ili terasa postavljen bez odobrenja Odjela ili zaključenog ugovora o zakupu,

5. ako je odobrenje ili ugovor o zakupu prestao istekom roka (čl. 15. Odluke) ili otkazom.

Članak 22.

Globom u iznosu 500,00 do 1000,00 kuna kaznit će se pravna osoba koja:

- privremeni objekt ili terasa postavljen suprotno odredbama ove Odluke,

- privremeni objekt ili terasu postavlja bez ugovora ili odobrenja (čl. 5., 8. i 10. ove Odluke),

- prigodom održavanja prigodnih manifestacija, suprotno razmještaju privremenih objekata i ugostiteljskih terasa kojeg je odredilo Poglavarstvo ili ugovora (čl. 14. ove Odluke),

- privremeni objekt nije nakon završetka prigodnih manifestacija uklonio odmah, odnosno najkasnije slijedećeg dana po završetku manifestacije (čl. 15. ove Odluke),

- je postavom privremenog objekta onemogućio ili bitno narušio osnovnu namjenu javne površine na kojoj ga je postavio (čl. 6. ove Odluke),

- formira montažni objekt na način da ometa slobodnu pješačku komunikaciju odnosno prilaz parkiralištima odnosno ulazima za dostavu u druge poslovne ili stambene prostore (čl. 11. točka 1., 4., 5. 6., 7. i 8. ove Odluke),

- bez odobrenja poveže za javnu površinu uz primjenu građevinskih veziva, odnosno betonira ili poveže sa sidrenim vijcima odnosno koji navedeno ne demontira ili premjesti u roku kojeg mu odredi Poglavarstvo (čl. 12. st. 1. ove Odluke),

- ugostiteljsku terasu nije formirao na način da je omogućio slobodnu pješačku komunikaciju od najmanje 0,75 m širine slobodnog prostora, odnosno koji je onemogućio nesmetani pristup parkovima, parkiralištima, ulazima dostave u druge poslovne i stambene prostore (čl. 11. st. 1., 3., 6. 7. i 8. ove Odluke),

- ugostiteljske terase ogradi fiksnim barijerama, odnosno natkrije bez pismenog odobrenja Poglavarstva odnosno koji navedeno ne demontira ili premjesti u roku kojeg mu odredi Poglavarstvo(čl. čl. 12. st. 2. ove Odluke),

- nije prilikom napuštanja lokacije javnu površinu vratio u prvobitno stanje u određenom roku (čl. 12. ove Odluke),

- formira montažni objekt ili ugostiteljsku terasu na križanju ili u zavoju unutar trokuta preglednosti (čl. 11. st. 2. ove Odluke),

- koristi javnu površinu, odnosno nerazvrstanu cestu u svrhu izvlačenja trupaca ili drvene građe bez odobrenja iz čl. 17. i bez uplaćenog pologa iz čl. 18. ove Odluke.

Globom od 50,00 do 200,00 kuna kaznit će se za isti prekršaj odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Globom od 50,00 do 200,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako povredi odredbe ove Odluke.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti Ugovori o zakupu javne površine za postavljanje privremenih objekata zaključeni neposrednom pogodbom.

Članak 24.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o davanju na privremenu uporabu javnih površina (»Službene novine« Županije primorsko-goranske broj 8/ 95 i 8/98).

Članak 25.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-02/03-01/44

Ur. broj: 2108-02-03-1-2

Čabar, 5. rujna 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik

Dragutin Vrus, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=41&mjesto=51306&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr