SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 25. Ponedjeljak, 13. listopada 2003.
GRAD ČABAR
19

20.

Na temelju članka 1. i 2. Pravilnika o izmjenama pravilnika o minimalnim tehničkim uvjetima za poslovne prostorije u kojima se obavlja trgovina i posredovanje u trgovini i uvjetima za prodaju robe izvan prostorija (»Narodne novine« broj 153/02), članka 26. Statuta grada Čabra (»Službene novine« broj 24/01, 06/02) i članka 53. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Čabra (»Službene novine« broj 24/01, 32/01), na sjednici održanoj dana 5. rujna 2003. godine, Gradsko vijeće donijelo je

ODLUKU
o prodaji robe izvan poslovnih prostorija

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se prodaja robe izvan poslovnih prostorija temeljem Zakona o trgovini (»Narodne novine« broj 11/96) i Pravilnika o minimalnim tehničkim uvjetima za poslovne prostorije u kojima se obavlja trgovina i posredovanje u trgovini i uvjetima za prodaju robe izvan prostorija (»Narodne novine« broj 153/02).

Članak 2.

Upravne, stručne i ostale poslove vezane uz upravljanje javnim površinama za prodaju robe izvan poslovnih prostorija i postavu privremenih objekata propisanih ovom Odlukom obavlja Jedinstveni upravni odjel Grada Čabra.

Članak 3.

Privremenim objektima u smislu ove Odluke smatraju se:

1. Montažni objekt - jednoprostorna ili višeprostorna građevina izrađena na način da se u konstrukcijskim i u dijelovima koji nisu konstrukcijski povezani, izvode u pravilu, u suhoj izvedbi bez primjene građevinskih veziva.

Konstrukcijski i dijelovi koji nisu konstrukcijski polažu se, u pravilu, na podlogu bez ubetoniravanja u nju ili povezivanja s njom sidrenim vijcima.

Montažni objekt podrazumijeva mogućnost demontaže ili premještanja odnosno uklanjanja objekta na način da podloga ostaje neizmijenjena.

Oblikovanje montažnog objekta treba biti kvalitetno, sukladno ambijentu lokacije uz primjenu suvremenih materijala.

Visina montažnog objekta iznosi maksimalno 3,5 m (jedna etaža).

2. Kiosk - prenosiva tipizirana prostorna jedinica, tehnološki dovršen i cjelovit objekt lagane konstrukcije koji se u cijelosti ili u dijelovima može prenositi i postavljati na javnoj površini s mogućnošću priključka na komunalne objekte, a prema potrebi obavljanja određene djelatnosti.

Postavljanje na terenu izvodi se suhom montažom na odgovarajuću podlogu.

3. Pokretna radnja - prostorno neovisna i prenosiva prostorna jedinica (u pravilu na kotačima) privremenog karaktera, predviđena za obavljanje uslužne i ugostiteljske djelatnosti te djelatnosti trgovine (ambulantna prodaja).

4. Zabavni park - prostorno organizirana i definirana cjelina čije zauzeće javne površine ovisi o broju i vrsti naprava za zabavu (luna-park, cirkus i sl.)

5. Štand - tipiziran lakoprenosiv ili fiksni element predviđen za stalnu prodaju (štandovi na tržnici), prazničnu i prigodnu uličnu prodaju, javnu manifestaciju, prezentiranje proizvoda, pružanje usluga i sl.

Prazničnom, prigodnom ili javnom manifestacijom smatra se svako događanje u kraćem vremenskom razdoblju koje može biti popraćeno ugostiteljskom, trgovačkom ili zabavnom djelatnošću.

Članak 4.

Privremeni objekti iz članka 3. ove Odluke moraju biti tehnički i oblikovno primjereno izvedivi, uklopivi u urbani prostor i estetski prihvatljivi, te redovito održavani.

Troškove za ispunjavanje uvjeta iz ovog članka Odluke snosi korisnik, a neispunjavanje istih povlači za sobom uklanjanje s lokacije o trošku korisnika.

Članak 5.

Korištenje javne površine za postavu objekata iz članka 3. stavka 1. točke 3., 4. i 5. uređuje se neposrednom pogodbom na zahtjev zainteresirane stranke kojem se prilaže 50 kn biljega.

Pokretna radnja ne smije se postaviti u krugu od 50 m od poslovne prostorije, odnosno građevine u kojoj se vrši djelatnost prodaje robe.

Članak 6.

Javne površine za postavljanje objekata iz članak 3. stavka 1. točke 1. i 2., daju se u zakup putem javnog natječaja (nastavno: natječaj).

Postupak i uvjeti natječaja u pravilu objavljuju se u tisku.

Natječaj je otvoren najmanje 8 dana računajući od dana objave u tisku.

Članove komisije za provedbu natječaja imenuje Poglavarstvo.

Članak 7.

Ukoliko se na natječaj javi više ponuditelja s istom visinom ponuđene zakupnine prednost ostvaruje ponuditelj koji je ranije predao ponudu.

Ukoliko se na natječaj javi raniji zakupnik, te ukoliko isti udovoljava uvjetima natječaja i prihvati iznos zakupnine objavljen u javnom natječaju, isti u pravilu ima prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu, osim ako Poglavarstvo ne odluči drukčije.

Članak 8.

Na temelju zaključenog ugovora u zakupu zakupnik postavlja privremeni objekt na javnu površinu pod uvjetom da posjeduje i ostalu potrebnu dokumentaciju.

Ugovor u zakupu javne površine zaključuje se u pismenom obliku i sadrži:

- naznaku ugovornih strana,

- naznaku lokacije,

- djelatnost koja će se obavljati uz naznaku da se ista ne može mijenjati bez pismene suglasnosti zakupodavca,

- rok trajanja zakupa,

- rok postavljanja privremenog objekta na javnu površinu,

- iznos zakupnine i rok plaćanja,

- odredbu o prestanku ugovora o zakupu i otkaznim rokovima,

- odredbu da je zakupnik dužan nakon isteka roka javnu površinu dovesti u prvobitno stanje,

- mjesto i vrijeme sklapanja ugovora.

Članak 9.

Zakupodavac će otkazati ugovor o zakupu ako zakupac:

- koristi javnu površinu za obavljanje djelatnosti koja nije navedena u ugovoru o zakupu bez suglasnosti zakupodavca,

- ne plati zakupninu tri mjeseca uzastopno ili četiri mjeseca u toku godine,

- ne postavi privremeni objekt sukladno odredbama odluke i ugovora o zakupu.

U slučaju jednostranog raskida ugovora o zakupu iz razloga opisanih u prethodnom stavku otkazni rok je 30 dana.

Ako zakupodavac otkaže ugovor u zakupu iz razloga navedenih u stavku 1. i 2. ovog članka zakupac nema pravo tražiti od zakupodavca naknadu štete.

Članak 10.

Zakupodavac može odlukom Gradskog Poglavarstva odobriti nasljednicima zakupnika i pravnim slijednicima zakupnika stupanje u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika, pod uvjetom da isti nastavi obavljati djelatnost iz govora te da je podmirio zakupninu i sve ostale troškove nastale iz Ugovora.

Članak 11.

Za objekte iz članka 3. stavka 1. točaka 1., 2., 3. i 4. dozvoljava se postava, tj. prodaja na cijelom području Grada Čabra (uz ispunjavanje uvjeta određenih Zakonom o trgovini i ovom Odlukom) uz poštivanje odredbi članka 11. Odluke o davanju na privremenu uporabu javnih površina.

Za objekte iz članka 3. stavka 1. točke 5. dozvoljava se postava na slijedećim lokacijama u Gradu Čabru:

- ČABAR - Trg kralja Tomislava

- GEROVO - Ul. Eugena Kvaternika, osim na križanju sa Snježničkom ulicom i Ulicom Borisa Šoštarića Adamića, gdje se objekt ne smije postaviti na udaljenosti manjoj od 10 m od ruba kolnika Snježničke ulice i ruba kolnika Ulice Borisa Šoštarića Adamića, te ispred prilaznog puta do vatrogasnog doma

- PLEŠCE - centar, ispred društvenog doma

- PREZID - na parkiralištu u centru (kod lipe)

- TRŠĆE - iza doma kulture »12. rujan«.

Članak 12.

Visina zakupnine za korištenje javnih površina utvrđuje se kako slijedi:

1. montažni objekt i kiosk - visina se utvrđuje u postupku provođenja natječaja

Zakupnina za zakup javnih površina određuje se po 1 m2 zauzete površine, a prema zoni u kojoj se javna površina nalazi.

Za određivanje granica zona primjenjuju se granice zona utvrđene Odlukom o komunalnoj naknadi.

2. pokretna radnja - 70.00 kn mjesečno

3. zabavni park - 1.00 kn po m2 zauzete površine dnevno,

4. štand:

godišnja = 750,00 kn

polugodišnja = 500,00 kn

tromjesečna = 300,00 kn

mjesečna = 150,00 kn

dnevna = 50,00 kn

Članak 13.

Zakupnina za montažne objekte i kioske plaća se u mjesečnim iznosima, a obračunava se umnoškom zauzete javne površine i jedinične zakupnine koju određuje Poglavarstvo.

Članak 14.

U svrhu održavanja humanitarnih, sportskih, kulturnih manifestacija i sl. pod pokroviteljstvom Grada, Poglavarstvo može odobriti privremenu uporabu javne površine bez naknade.

Članak 15.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavlja Državni inspektorat i komunalni redar Jedinstvenog upravnog odjela.

KAZNENE ODREDBE

Članak 16.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako ne postupi po odredbama ove Odluke.

Novčanom kaznom u iznosu od 50,00 do 200,00 kuna kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba u pravnoj osobi ako ne postupi po odredbama ove Odluke.

Novčanom kaznom u iznosu od 50,00 do 200,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako ne postupi po odredbama ove Odluke.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-02/03-01/44

Ur. broj: 2108-02-03-1-3

Čabar, 5. rujna 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik

Dragutin Vrus, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=41&mjesto=51306&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr