SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 2. Petak, 7. veljače 2003.
GRAD OPATIJA
3B2 HTML

Grad Opatija

1.

Na temelju članka 26. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00 i 59/01) i članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 30. siječnja 2003. godine donosi sljedeću

ODLUKU
o priključenju na komunalnu infrastrukturu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se postupak, tehničko-tehnološki uvjeti, rokovi priključenja, naknada i način plaćanja naknade za priključenje na objekte i uređaje komunalne infrastrukture, te kaznene odredbe.

Objekti i uređaji komunalne infrastrukture Grada Opatije uz koje se ovom Odlukom utvrđuje obveza, uvjeti i postupak priključenja vlasnika građevina na području Grada Opatije (dalje u tekstu: komunalna infrastruktura) su:

- objekti i uređaji komunalne infrastrukture za opskrbu pitkom vodom i

- objekti i uređaji komunalne infrastrukture za odvodnju otpadnih voda (sustav javne fekalne kanalizacije).

Članak 2.

Vlasnici svih građevina postojećih ili onih koje će se tek izgraditi na području Grada Opatije, dužni su svoje građevine priključiti na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda, osim u slučaju kad su ovom Odlukom izuzeti od obveze tog priključenja.

Članak 3.

Pod građevinom, uz koju se vezuje obveza vlasnika za priključenje na komunalnu infrastrukturu, smatra se u primjeni ove Odluke: svaka građevina za stanovanje ili poslovna građevina za čiju gradnju je potrebna građevna dozvola prema Zakonu o gradnji, kao i svaka gospodarska građevina namijenjena za poljoprivrednu djelatnost i privremena građevina za potrebe sajmova i javnih manifestacija, određena na način propisan Zakonom o gradnji i za čiju izgradnju nije potrebna građevna dozvola.

Vlasnici ostalih nekretnina kao što su gradilišta, poljoprivredno zemljište ili kiosci mogu podnijeti zahtjev za priključenje na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom, ali se pri tom, ne mogu obvezati na takvo priključenje.

Članak 4.

Priključenje na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom, smatra se u smislu ove Odluke, izgradnja spojnog voda (vodovodni priključak) koji počinje od spoja s distributivnom vodovodnom cijevi, završava se vodomjerom, uključivši i okno vodomjera. Okna vodomjera se smještaju na javnoj površini uz rub zemljišta koje služi redovnoj upotrebi građevine.

Smatra se da građevina ima onoliko vodovodnih priključaka koliko u vodomjernom oknu ima vodomjera.

Internim vodovodnim instalacijama građevine smatraju se sve ostale naprave, uređaji i vodovi koji građevinu spajaju s oknom vodomjera.

Članak 5.

Priključenjem na komunalnu infrastrukturu za odvodnju otpadnih voda - javnu kanalizaciju, smatra se u smislu ove Odluke, izgradnja spojnog voda od točke spoja sa sustavom javne kanalizacije do revizionog okna, uključivši i reviziono okno, na kojeg se uključuje interna kanalizacijska instalacija građevine (kanalizacijski priključak). Reviziona okna se smještaju na javnoj površini uz rub zemljišta koje služi redovnoj upotrebi građevine.

Internim kanalizacijskim instalacijama građevine smatraju se naprave, uređaji i kanalizacijski vodovi koji građevinu spajaju sa revizionim oknom.

U pravilu svaka građevina mora imati svoj kanalizacijski priključak.

Izuzetno više građevina mogu imati zajednički priključak, ako o tome postoji sporazum svih građevina o izgradnji i održavanju zajedničkih internih kanalizacijskih instalacija koji se mora priložiti zahtjevu za priključenje.

Obveza priključenja na sustav javne kanalizacije može postojati samo za svaku građevinu posebno.

Članak 6.

Privremene građevine mogu se priključiti na komunalnu infrastrukturu samo privremenim priključcima koji u tehničkom smislu moraju biti izgrađeni na način da se poštuje njihov privremeni karakter.

Uklanjanjem privremene građevine uklanjaju se i izgrađeni privremeni priključci na komunalnu infrastrukturu.

Članak 7.

Izgradnju vodovodnih i kanalizacijskih priključaka izvodi trgovačko društvo KOMUNALAC d.o.o. sa sjedištem u Opatiji, Stubište Lipovica 2 (dalje u tekstu: komunalno društvo).

Izgradnju internih vodovodnih i kanalizacijskih instalacija građevine organizira obveznik priključenja samostalno.

II. POSTUPAK I ROKOVI PRIKLJUČENJA

Članak 8.

Obveza priključenja na komunalnu infrastrukturu na način i u postupku predviđenom ovom Odlukom nastaje za:

- novoizgrađene građevine časom njihove izgradnje na području Grada Opatije na kojem ne mogu biti izuzete od obveze priključenja na komunalnu infrastrukturu suglasno stavku 1. ovog članka Odluke i

- već izgrađene građevine, časom izgradnje komunalne infrastrukture na njihovom području, čime prestaje izuzeće od obveze priključenja građevine određeno člankom 9. ove Odluke.

Članak 9.

Izuzete su od obveze priključenja na komunalnu infrastrukturu i ne mogu se suglasno ovoj Odluci obvezati na priključenje građevine izgrađene u naseljima i na područjima Grada Opatije, na kojima nije izgrađena komunalna infrastruktura za opskrbu pitkom vodom (vodovodna mreža) ili za odvodnju otpadnih voda (kanalizacijska mreža).

U smislu stavka 1. ovog članka uvjeti za priključenje na javnu vodovodnu mrežu ne postoje u dijelovima naselja Dobreć i to u Dobreć-Antići i Dobreć-Kožuli.

U smislu stavka 1. ovog članka uvjeti za priključenje na kanalizacijsku mrežu ne postoje u:

- naseljima Dobreć, Oprić, Pobri, Poljane, Veprinac, V. i M. Učka, kao ni u

- dijelovima naselja Ičići, Ika i Opatija u kojima ne postoji izgrađena sekundarna kanalizacijska mreža.

U smislu stavka 3. alineje 2. ovog članka, smatra se da ne postoji sekundarna kanalizacijska mreža ako ona nije izgrađena neposredno uz zemljište na kojemu se nalazi građevina koja se treba spojiti na kanalizacijsku mrežu (na prilaznim cestama ili drugim prilazima ili putevima, s kojima neposredno ili posredno posredstvom tuđih privatnih nekretnina graniči zemljište na kojem je građevina izgrađena).

Članak 10.

Kada komunalno društvo, pregledom građevina za koje je prema članku 8. ove Odluke nastala obveza priključenja na komunalnu infrastrukturu, ustvrdi da građevina ima izgrađene interne vodovodne i kanalizacijske instalacije građevine za priključenje na komunalnu infrastrukturu koje udovoljavaju tehničko tehnološkim uvjetima za njihovo priključenje na javni sustav komunalne infrastrukture, pismeno će pozvati vlasnike ili investitore tih građevina da u roku od 30 (trideset) dana od dana dostave poziva, dostave komunalnom društvu pismeni zahtjev za priključenje na komunalnu infrastrukturu.

Članak 11.

Ako komunalno društvo utvrdi da građevina nema izgrađene interne vodovodne i kanalizacijske instalacije za priključenje na komunalnu infrastrukturu ili da postojeće instalacije ne udovoljavaju tehničko-tehnološkim uvjetima za priključenje utvrđene ovom odlukom ili aktom komunalnog društva, pozvati će vlasnike građevine da u primjerenom roku (najduže 6 mjeseci), osiguraju navedene uvjete za priključenje, te da u istom roku podnesu komunalnom društvu zahtjev za priključenje na komunalnu infrastrukturu.

Uz pozivu iz stavka 1. ovog članka Odluke komunalno društvo će priložiti tehničko-tehnološke uvjete za priključenje na komunalnu infrastrukturu.

Zahtjevu za priključenje na komunalnu infrastrukturu iz stavka 1. ovog članka Odluke, vlasnici ili investitori građevine moraju priložiti svoju suglasnost kojom dozvoljavaju komunalnom društvu da pregledom ispita izgrađene vodovodne i kanalizacijske instalacije građevine koje se priključuju.

Članak 12.

Vlasnici ili investitori novoizgrađenih građevina, moraju zahtjevu za priključenje na komunalnu infrastrukturu iz članka 10. i 11. ove Odluke, priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici ili u preslici uz predočenje izvornika:

- građevnu dozvolu,

- zapisnik o tehničkom prijemu građevine sa priloženim atestom za izgrađene vodoinstalacije i instalacije za odvodnju otpadnih voda,

- popis svih suvlasnika - vlasnika pojedinih dijelova građevine ako ih ima dvoje ili više sa naznakom posebnih dijelova zgrade, njihovom površinom i njihovom namjenom (stambeni ili poslovni prostor) potpisan po investitoru ili svim suvlasnicima zgrade,

- idejni projekt za izgradnju priključka na komunalnu infrastrukturu sa troškovnikom (neispunjene stavke).

Vlasnici već izgrađenih građevina koje su prestale biti izuzete obveze priključenja na komunalnu infrastrukturu, moraju zahtjevu za priključenje priložiti u izvorniku ili ovjerovljenoj preslici ili u preslici uz predočenje izvornika:

- dokaz o vlasništvu građevine ili svih posebnih dijelova građevine (izvadak iz zemljišnih knjiga ili ispravu o zaključenom pravnom poslu za građevinu ili svaki posebni dio građevine ako nije uknjižena u zemljišne knjige),

- popis svih suvlasnika - vlasnika pojedinih dijelova građevine ako ih ima dvoje ili više sa naznakom posebnih dijelova, njihovom površinom i njihovom namjenom (stambeni ili poslovni prostor) potpisan po ovlaštenom zastupniku građevine ili svim suvlasnicima,

- idejni projekt za izgradnju priključka na komunalnu infrastrukturu sa troškovnikom (neispunjene stavke).

Članak 13.

Komunalno društvo će po dobivenom zahtjevu za priključenje na komunalnu infrastrukturu i izvršenom pregledu svih instalacija koje se priključuju pozvati podnosioce zahtjeva - vlasnike (suvlasnike) ili investitore građevine na sklapanje Ugovora o priključenju, koji su ugovor dužni potpisati u roku od 15 dana od dana prijema poziva.

Ugovor o priključenju sklapa se za svaki vodovodni i kanalizacijski priključak zasebno, te obavezno mora sadržavati: vrstu priključka sa rokom izgradnje, mjesto priključka i građevinu na koju se odnosi, cijenu izgradnje priključka sa priloženim troškovnikom, iznosom, rokom i načinom plaćanja troškova i naknade za priključak koja se obračunava suglasno članku 22. ove Odluke.

Primjerak Ugovora o priključenju dostavlja se na znanje Upravnom odjelu za komunalni sustav Grada Opatije.

Članak 14.

Ukoliko vlasnici građevine za koje je nastala obveza priključenja na komunalnu infrastrukturu:

- ne podnesu u rokovima određenim ovom Odlukom, zahtjev za priključenje sa propisanim prilozima, odnosno

- ukoliko ne izgrade priključne interne instalacije građevine ili ukoliko ne otklone tehničko-tehnološke nedostatke izgrađenih priključnih internih instalacija građevine, ili

- ne potpišu Ugovor o priključenju temeljem dostavljenog im poziva za sklapanje tog ugovora,

komunalno društvo će o tome izvijestiti Upravni odjel za komunalni sustav Grada Opatije.

U slučajevima utvrđenim stavkom 1. ovog članka, Upravni odjel za komunalni sustav Grada Opatije donosi po službenoj dužnosti rješenje o obvezi priključka na komunalnu infrastrukturu.

Članak 15.

Vlasnici nekretnina iz članka 3. stavak 2. ove Odluke, ukoliko žele biti priključeni na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom, moraju pismenim zahtjevom upućenom komunalnom društvu sami inicirati postupak potrebe tog priključenja, pri čemu se i na takvo priključenje na odgovarajući način primjenjuju uvjeti i postupak predviđen ovom Odlukom za sve obavezne priključke.

Komunalno društvo može udovoljavanje zahtjeva za priključkom na infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom iz stavka 1. ovog članka uvjetovati i istovremenom izgradnjom objekata i uređaja za odvodnju otpadnih voda, na način predviđen Odlukom o odvodnji otpadnih voda ili ukoliko postoje uvjeti za priključenje na javnu kanalizaciju i istovremenim podnošenjem zahtjeva za priključenje na javnu kanalizacijsku mrežu, u slučaju da korištenje vode nije moguće bez istovremenog izazivanja produkcije otpadnih voda.

Ukoliko gradilište na kojem će biti izgrađena građevina, za koju suglasno ovoj Odluci nastaje obveza priključenja na komunalnu infrastrukturu, bude priključeno na komunalnu infrastrukturu suglasno ovom članku, vodovodni i kanalizacijski priključak izgradit će se kao trajni priključak za potrebe građevine koja treba biti izgrađena uz obvezu plaćanja naknade za priključenje u iznosu predviđenom za priključenje građevine.

Članak 16.

Postupak premještaja već izgrađenih komunalnih priključaka, odnosno postupak odvajanja vodovodnih priključaka, kao i postupak uklanjanja izgrađenih priključaka, svojim zahtjevom komunalnom društvu o navedenim potrebama, iniciraju vlasnici građevina, odnosno vlasnici posebnih dijelova građevina za čije potrebe se odvajanje vodovodnog priključka vrši.

Na postupak premještaja komunalnih priključaka, odnosno odvajanja vodovodnih priključaka na odgovarajući način se primjenjuju odredbe ove Odluke o uvjetima i postupku izgradnje novih priključaka.

Sve poslove vezane uz premještaj komunalnih priključaka, odnosno odvajanje vodovodnih priključaka kao i uklanjanja izgrađenih priključaka izvodi komunalno društvo iz članka 7. ove Odluke, a troškove snose vlasnici građevine.

Za premještaj već izgrađenih komunalnih priključaka kao i odvajanje vodovodnih priključaka ne plaća se naknada za priključenje.

III. TEHNIČKO - TEHNOLOŠKI UVJETI PRIKLJUČENJA

Članak 17.

Priključenje građevine na objekte komunalne infrastrukture za opskrbu pitke vode izvršit će se pod slijedećim tehničko- tehnološkim uvjetima:

- vodoopskrbni priključak izgrađuje se od vodonepropusnog materijala,

- križanje vodovodnih priključaka izvodi se u pravilu ispod instalacija struje i telefona,

- uređaj za povećanje pritiska vode kojeg o svom trošku postavlja i održava vlasnik postavlja se na nekretnini vlasnika,

- uređaj za smanjenje pritiska vode kojeg ugrađuje i održava vlasnik o svom trošku postavlja se iza vodomjernog okna ili na kućnoj instalaciji,

- priključenje se u pravilu izvodi na javnoj površini putem priključnog šahta uz obvezu ugradnje brojila utroška vode za svaku stambenu i poslovnu jedinicu u građevini zasebno suglasno Zakonu o komunalnom gospodarstvu.

Članak 18.

Priključenje građevine na javni sustav odvodnje otpadnih voda izvršit će se pod slijedećim tehničko-tehnološkim uvjetima:

- kanalizacijski priključak izrađuje se od vodonepropusnog materijala,

- svi otpusni kanali moraju biti izgrađeni gravitacijski ili tlačno uz obveznu provjeru na vodonepropusnost i protočnost,

- minimalni profil priključnog cjevovoda za fekalne otpadne vode iznosi 1 (fi) 150 mm,

- križanje kanalizacijskih priključaka izvodi se u pravilu ispod instalacija za vodu,

- priključenje se izvodi putem priključnog šahta čiji poklopac mora biti od lijevanog željeza odgovarajuće nosivosti,

- dvije ili više građevina u pravilu ne mogu imati zajednički kanalizacijski priključak, s time da se posebne tehničko-tehnološke karakteristike zajedničkih priključaka moraju posebno propisati internim aktom komunalnog društva,

- u trenutku priključenja građevine na javni sustav odvodnje postojeće septičke jame moraju biti sanirane i stavljene izvan upotrebe.

Članak 19.

Na temelju ove Odluke, ovlašćuje se komunalno, da internim aktom podrobnije utvrdi tehničko-tehnološke uvjete priključenja na komunalnu infrastrukturu.

IV. TROŠKOVI PRIKLJUČENJA I NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE

Članak 20.

Vlasnik građevine ili investitor plaća cijenu stvarnih troškova rada i materijala utrošenih za komunalni priključak neposredno nositelju izvedbe priključka na temelju Ugovora i priloženog troškovnika radova iz članka 12. ove Odluke, osim troškova iz stavka 2. ovog članka.

Grad Opatija snosi troškove izgradnje spojnog voda od točke spoja sa sustavom javne kanalizacije ili distributivnom vodovodnom mrežom do revizionog okna.

Članak 21.

Pored troškova priključenja vlasnik (odnosno svi suvlasnici) građevine ili investitor plaća i naknadu za priključenje građevine na komunalnu infrastrukturu, za svaki pojedini priključak vodovodni ili kanalizacijski priključak zasebno, u visini određenoj člankom 22. ove Odluke.

Mješovita građevina sa stambenim i poslovnim posebnim dijelovima koja ima samo jedan komunalni priključak, ili dio te građevine koji ima samo jedan priključak, svrstava se u smislu plaćanja naknade u stambenu građevinu, odnosno poslovnu građevinu, ovisno o tome da li stambeni odnosno poslovni prostori sudjeluju svojom većinskom površinom u m2 u ukupnoj površini građevine ili dijela građevine na koju pripada jedinstveni priključak.

Zajednički kanalizacijski priključak iz članka 5. ove Odluke je jedan priključak za čije priključenje naknadu plaćaju sve građevine koje se priključuju na jednake dijelove.

Članak 22.

Visina naknade za priključenje na komunalnu infrastrukturu određuje se za svaki pojedini priključak:

a/ za opskrbu pitkom vodom:

- stambene građevine ili stanovi kao posebni dijelovi građevine - 3.000,00 (tritisuće) kuna,

- poslovne građevine ili poslovni prostori kao posebni dijelovi građevine do bruto površine od 100 m2 - 3.000,00 (tritisuće) kuna,

- poslovne građevine ili poslovni prostori kao posebni dijelovi građevine veći od 100 m2 bruto površine - 3.000 (tritisuće) kuna za prvih 100 m2, te za svakih daljnjih 100 m2 površine dodatni iznos od 1.000,00 (tisuću) kuna.

b/ za odvodnju otpadnih voda:

- stambene građevine ili stanovi kao posebni dijelovi građevine - 100,00 (sto) kuna,

- poslovne građevine ili poslovni prostori kao posebni dijelovi građevine do bruto površine od 100 m2 - 1.000,00 (tisuću) kuna,

- poslovne građevine ili poslovni prostori kao posebni dijelovi građevine veći od 100 m2 bruto površine - 1.000 (tisuću) kuna za prvih 100 m2, te na svakih daljnjih 100 m2 površine dodatni iznos od 1.000,00 (tisuću) kuna.

c/ za priključke građevina iz članka 3. stavak 2. ove Odluke,

- za opskrbu pitkom vodom - 1.500,00 (tisućupetsto) kuna,

- za odvodnju otpadnih voda - 750,00 (sedamstopedeset) kuna.

Članak 23.

Naknada za priključenje uplaćuje se u jednokratnom iznosu, u korist Proračuna Grada Opatije i namijenjena je za financiranje građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u skladu s Programom građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

V. IZVRŠENJE I NADZOR

Članak 24.

Komunalno društvo ne može pristupiti izgradnji priključka na komunalnu infrastrukturu, prema sklopljenom Ugovoru o priključku, ako prethodno nije uplaćena naknada za priključenje.

Članak 25.

Komunalno društvo provodi kontrolu da li su pojedini objekti priključeni na komunalnu infrastrukturu sukladno ovoj Odluci, kao i da li njihovi priključci i interne instalacije vodovoda i kanalizacije odgovaraju tehničko-tehnološkim uvjetima koji proizlaze iz ove Odluke.

Kada komunalno društvo utvrdi da su postojeći priključci građevina na komunalnu infrastrukturu (uključiv i interne vodovodne i kanalizacijske instalacije) neispravni u smislu tehničko-tehnoloških uvjeta propisanih ovom Odlukom, pozvati će vlasnike građevine da iste dovedu u ispravno stanje, sukladno tehničko-tehnološkim uvjetima koje će im utvrditi sukladno ovoj Odluci.

U pozivu iz stavka 1. ovog članka, komunalno društvo dostaviti će tehničko-tehnološke uvjete prema kojim se trebaju otkloniti nedostaci na priključku, te odrediti će i rok za otklanjane nedostataka koji ne može biti kraći od 30 niti duži od 180 dana od dana dostave poziva.

Ukoliko vlasnici građevine ne postupe na način određen stavkom 2. ovog članka, komunalno društvo izvijestiti će o tome Upravni odjel za komunalni sustav Grada Opatije radi donošenja rješenje o obvezi priključenja prema propisanim tehničko- tehnološkim uvjetima, te radi pokretanja odgovarajućih postupaka sukladno ovlaštenju iz članka 26. ove Odluke.

Članak 26.

Upravni odjel za komunalni sustav Grada Opatije obavlja nadzor nad primjenom odredaba ove Odluke, te može pokrenuti prekršajne postupke za prekršaje predviđene ovom Odlukom kao i inicirati pokretanje prekršajnih postupaka za prekršaje predviđene drugim propisima a koji su u vezi s nepriključivanjem građevine na komunalnu infrastrukturu ili neotklanjanjem nedostataka na postojećim instalacijama sukladno uvjetima propisanim ovom Odlukom.

VI. KAZNENE ODREDBE

Članak 27.

Globom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba iz članka 2. ove Odluke za prekršaj:

- ako u rokovima iz članka 10. i 11. ove Odluke ne podnese zahtjev za priključenje na komunalnu infrastrukturu, ili ako je zahtjev podnijet protivno članku 12. ove Odluke,

- ako ne udovolji pozivu za izgradnju priključnih instalacija građevine i otklanjanje nedostataka u tehničko-tehnološkim uvjetima za priključenje iz članka 10. ove Odluke,

- ako ne sklopi Ugovor o priključenju na način propisan člankom 13. ove Odluke,

- ako ne podmiri troškove priključenja i naknade za priključenje ili ne podmiri samo trošak za priključenje ili samo iznos naknade suglasno članku 18. i 19. ove Odluke,

- ako ne postupi po pozivu za otklanjanje nedostataka na priključku na komunalnu infrastrukturu sukladno odredbi članka 23. ove Odluke.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi globom u iznosu od 200,00 Kn.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i fizička osoba iz članka 2. ove Odluke globom u iznosu od 200,00 Kn.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.

Vlasnicima (suvlasnicima) svih već izgrađenih građevina, do dana stupanja na snagu ove Odluke, koje ne mogu biti izuzete obveze priključenja na komunalnu infrastrukturu, komunalno društvo će u roku od najkasnije 1 (jedne) godine od dana stupanja na snagu ove Odluke uputiti pismeni poziv kojim će inicirati potrebu obveznog priključenja suglasno članku 10. ove Odluke.

U roku od 1 (jedne) godine od dana stupanja na snagu ove Odluke, komunalno društvo, dužno je izraditi Popis svih postojećih građevina na području Grada Opatije koje su se dužne priključiti na komunalnu infrastrukturu, s obzirom da postoje uvjeti za njihovo priključenje, a nisu priključene, kao i građevina koje su priključene na javni kanalizacijski sustav, a da način njihovog priključenja ne odgovara tehničko-tehnološkim uvjetima priključenja utvrđenih ovom Odlukom i internim aktom iz članka 16. ove Odluke, te taj Popis dostaviti Upravnom odjelu za komunalni sustav Grada Opatije.

Članak 29.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/03-01/01

Ur. broj: 2156/01-01-03-1

U Opatiji, 30. siječnja 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća

Bruno Starčić, dipl.ing., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=6&mjesto=10006&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr