SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 9. Četvrtak, 18. ožujka 2004.
OPĆINA KLANA
Općina Klana

Općina Klana

1.

Na temelju članka 128. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), članka 73., 74., 75. i 76. Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave (»Narodne novine« broj 117/93) te članka 19. Statuta Općine Klana (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01), Općinsko vijeće Općine Klana, na sjednici održanoj 10. ožujka 2004. godine, donijelo je

GODIŠNJI OBRAČUN
Proračuna Općine Klana za 2003. godinu

Članak 1.

Prihvaća se Izvješće o prihodima i rashodima, primicima i izdacima Proračuna Općine Klana za 2003. godinu i stanje utvrđeno godišnjim obračunom Proračuna Općine Klana za 2003. godinu je kako slijedi:

A/ PRIHODI I PRIMICI

1.Prihodi poslovanja 5.242.132,52 kuna

2.Prihodi od prodaje nefinancijske
imovine 347.181,33 kuna

3.Primici od financijske imovine
i zaduživanja 107,81 kuna

B/RASPOLOŽIVA SREDSTVA
IZ 2002. GODINE 405.242,39 kuna

UKUPNO A/ + B/ 55.994.664,05 kuna

C/ RASHODI I IZDACI

1.Rashodi poslovanja 3.498.451,68 kuna

2.Rashodi za nefinancijsku imovinu 1.087.909,41 kuna

3.Izdaci za financijsku imovinu
i otpl. kredita 0,00 kuna

UKUPNO: 4.586.361,09 kuna

D/RASPOLOŽIVA SREDSTVA
2003. GODINE (A+B-C) 1.408.302,96 kuna

Članak 2.

Glavni financijski izvještaj: bilanca, izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza, izvješće o ostvarenim vlastitim prihodima, izvještaj o novčanim tijekovima, izvještaj o obvezama, popis stvari i osnovnih sredstava te bilješke, sastavni su dio Godišnjeg obračuna proračuna Općine Klana za 2003. godinu.

Članak 3.

Neutrošeni prihodi po godišnjem obračunu Proračuna Općine Klana u iznosu od 1.408.302,96 kuna raspoređuje se:


R. br. Opis Iznos


1. Rashodi za zaposlene (bruto plaće i otpremnina) 34.600,00 2. Rashodi za materijal i energiju (literatura, lož ulje-vrtić, općina, kino) 13.300,00 3. Rashodi za usluge (javna rasvj,promidžb.materijal,deratiz., zimska sl., ugovori o dj.) 77.000,00 4. Ost.nespom.rashodi poslovanja (vij.naknade, proslave, promidžba i dr.) 25.100,00 5. Subvencije za nabavu sadnica 10.000,00 6. Naknade građanima i kuć. (marende OŠ, novorođeni, mjere za suzb. zlorabe droga) 12.000,00 7. Tekuće donacije (političke stranke) 1.600,00 8. Kapitalne donacije (izgradnja vatrog.spremišta, dječja igrališta i dr.) 217.000,00 9. Otkup zemljišta (groblje, put Studena-Blatni klanac) 15.500,00 10. Asfaltiranje nerazvrstanih cesta 15.000,00 11. Sufinanc.regulacije oborinske vode Lisac 44.000,00 12. Sufinanc.izgradnje kanalizacije na Pristavi 20.000,00 13. Sufinanc.nastavka izgradnje nogostupa u Klani 7.500,00 14. Ulaganje u infrastrukturu radnih zona - vojarna 240.000,00 15. Izrada projekata 170.000,00 16. Izrada projekta gospodarenja državnim poljoprivrednim zemljištem 30.000,00 17. Sufinanciranje izrade projekta za uređenje nerazvrstanih cesta 18.000,00 18. Izrada Prostornog plana - geodetske i katastarske usluge 13.500,00 19. Parcelacija zemljišta za lokacije Kalužica 30.000,00 20. Katastar. i gruntovni poslovi za proširenje građevinskog zemljišta 15.000,00 21 Nabava izložbenih vitrina 15.000,00 22. Nabava kompjutera 13.702,96 23. Ulaganje u poslovni prostor Općine 109.000,00 24. Ulaganje u uređenje multimedijalnog centra 204.500,00 25. Ulaganje u uređenje novih nerazvrstanih cesta 22.000,00 26. Izdaci za zajmove 35.000,00 1.408.302,96


Članak 4.

Sastavni dio ovog Godišnjeg obračuna proračuna je i izvršenje bilančnog dijela proračuna, kako slijedi:

* tablica u PDF formatu na kraju dokumenta

 

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim-novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-01/04-01/03

Ur. broj: 2170-06-04-01-04

Klana, 10. ožujka 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik

Općinskog vijeća Općine Klana

Ivan Šnajdar, v. r.

 

Godišnji obračun   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=61&mjesto=51217&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr