SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 24. Petak, 3. listopada 2003.
GRAD RAB
25

25.

Na temelju članka 10. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 35/99, 61/00 i 32/02) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine« broj 24/01) Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 25. rujna 2003. donosi

IZVJEŠĆE
o stanju prostora na području Grada Raba

1. PREGLED POSTOJEĆIH PROSTORNIH PLANOVA ZA PODRUČJE GRADA RABA

2. PREGLED PLANOVA U IZRADI ZA PODRUČJE GRADA RABA

3. ANALIZA PROVOĐENJA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I STANJA PLANOVA U IZRADI

4. OCJENA PROVEDENIH MJERA I NJIHOVE UČIKOVITOSTI NA SVRHOVITO GOSPODARENJE PROSTOROM, NA ZAŠTITU VRIJEDNOSTI PROSTORA I OKOLIŠA

5. ZAKLJUČAK

1. PREGLED POSTOJEĆIH PROSTORNIH PLANOVA ZA PODRUČJE GRADA RABA

1. POPIS VAŽEĆIH PLANOVA ZA PODRUČJE GRADA RABA:

1.1. Prostorni plan Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 14/00)

1.2. Izmjene i dopune Prostornog plana Općine Rab (»Službene novine« broj 8/84, 18/91, 24/92, 14/96, 24/96 i 5/ 00)

1.3. Provedbeni urbanistički plan lučice turističkog naselja »San Marino« u Loparu (»Službene novine« broj 24/86 i 22/ 97)

1.4. Provedbeni urbanistički plan grada Raba (»Službene novine« broj 7/89, 2/91, 22/97)

1.5. Provedbeni urbanistički plan turističkog naselja »Suha Punta« (»Službene novine« broj 15/87, 2/89, 2/91, 22/97)

1.6. Provedbeni urbanistički plan zone trajektnog pristaništa »Mišnjak« (»Službene novine« broj 40/88, 22/97)

1.6. Izmjene i dopune planova

1.6.1. Izmjene i dopune nekih provedbenih urbanističkih planova na području naselja Palit i Rab (»Službene novine« broj 41/89, 22/97, 15/98)

1.6.2. Druga izmjena i dopuna provedbenih urbanističkih planova na području Palit i Rab (»Službene novine« broj 6/ 94, 22/97)

1.6.3. Izmjene i dopune Provedbenog urbanističkog plana grada Raba (»Službene novine« broj 21/02)

2. PREGLED PLANOVA KOJI SU U IZRADI ZA PODRUČJE GRADA RABA

2.1. Prostorni plan uređenja Grada Raba

2.2. Detaljni plan uređenja područja Artić u Loparu

2.3. Detaljni plan uređenja lučkog područja Lopar

2.4. III. Izmjena i dopuna nekih provedbenih urbanističkih planova na području naselja Palit i Rab (sportska dvorana)

2.5. II. Izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana grada Raba, investitor Inga Ivanović

2.6. Detaljni plan uređenja područja Matovica, investitor grupa građana

2.7. III. Izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana grada Raba (izmjena obuhvata plana)

2.8. Urbanistički plan uređenja radne zone Mišnjak

2.9. Detaljni plan uređenja područja u Loparu za benzinsku pumpu

2.10. IV. izmjena i dopuna nekih PUP-ova na području naselja Palit i Rab (ispravljanje granice između čestica 266/3 i 266/1 k.o. Rab-Mundanije)

2.11. IV. izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana grada Raba, investitori su Ribarić Andrea i Ribarić Lorena. Izmjena obuhvaća zgradu na k.č.zgr. 369 k.o. Rab-Mundanije. Nakon što se donese III. izmjena i dopuna PUP-a grada Raba te III. izmjena i dopuna nekih PUP-ova na području naselja Palit i Rab izmijenit će se naziv u IV. izmjena i dopuna PUP-a Centar Palit.

3. ANALIZA PROVOĐENJA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I STANJA PLANOVA U IZRADI

3.1. Analiza postojećih prostornih planova

3.1.1. Prostorni plan Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 14/00)

Prostorni plan Primorsko-goranske županije donesen je 13.07.2000. te je stupio na snagu osmog dana od dana objave tj. od 21.07.2000. kada je objavljen. On predstavlja plan višeg reda u odnosu na Prostorne planove uređenja gradova i općina te svi planovi nižeg reda moraju biti s njim usklađeni. Upravo zato se u postupku donošenja Prostornog plana uređenja Grada mora tražiti suglasnost nadležnog Županijskog ureda, koji opet suglasnost daje na temelju mišljenja Županijskog Zavoda za održivi razvoj i prostorno planiranje. Prostorni plan Primorsko-goranske županije odredio je opće odrednice razvoja, infrastukturu i režime zaštite.

3.1.1. Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Rab (»Službene novine« broj 8/84, 18/91, 24/92, 14/96, 24/96 i 5/ 00)

Važeći Prostorni plan donesen je 1996. g. kao izmjena i dopuna plana iz 1984. Prostornim planom određena je namjena površina, definirana su osobito vrijedna područja i režimi zaštite te su određena načelna rješenja infrastrukture.

Zakonskim odrebama svi planovi koji su doneseni prije 30. travnja 1986. g. stavljeni su izvan snage te se slijedom toga direktno primjenjivao Prostorni plan na područjima koja su prije bila pokrivena provedbenim urbanističkim planovima. Novim prostornim planom predviđena je izrada velikog broja planova nižeg reda čime bi se prostorni plan provodio indirektno.

3.1.2. Provedbeni urbanistički planovi

Izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 68/98) provedbeni urbanistički planovi smatraju se u provedbi Detaljnim planovima uređenja te su Uredbom o izmjeni Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 35/ 99) ostavljeni na snazi svi prostorni planovi doneseni nakon 30. travnja 1986. g. koji imaju objavljene odredbe za provođenje u službenom glasilu. Na temelju tog propisa sastavljen je popis važeće dokumentacije za područje Grada Raba.

Provođenje odredbi Prostornog plana ostvaruje se kroz planove nižeg reda na onim područjima za koja je obvezno njihovo donošenje. Novim prostornim planom obvezno je donošenje urbanističkih planova uređenja za sva obalna naselja, radne zone, ugostiteljsko-turističke zone, rekreacijske zone, zone društvene namjene i sl.

Jedan od najvitalnijih PUP-ova na snazi, svakako je PUP grada Raba koji definira područje stare jezge.

3.2. ANALIZA PLANOVA U IZRADI

3.2.1. Prostorni plan uređenja Grada Raba

Novi prostorni plan uređenja Grada Raba nalazi se u fazi ishođenja suglasnosti nadležnog županijskog ureda, koji svoju suglasnost daje na temelju mišljenja Županijskog zavoda za održivi razvoj i prostorno planiranje u Rijeci. Nakon toga prikupit će se suglasnosti ministarstava poljoprivrede, kulture, obrane i unutrašnjih poslova te se plan može staviti u proceduru donošenja.

3.2.2. Detaljni plan uređenja područja Artić u Loparu

Investitor je Grad Rab.

Ovim planom obuhvaća se područje Artića u Loparu te se definira postojeća stambena izgradnja unutar ugostiteljsko-turističke zone.

3.2.3. Detaljni plan uređenja lučkog područja u Loparu

Planom je obuhvaćeno proširenje postojećeg trajektnog pristaništa.

3.2.4. III. izmjena i dopuna nekih provedbenih urbanističkih planova na području naselja Palit i Rab

Izmjenom i dopunom je obuhvaćeno područje nove sportske dvorane u Palitu tj. izmjena obuhvata parcela za dvoranu zbog nemogućnosti rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na dosadašnjem obuhvatu. Po uputi urbanističke inspekcije osnovni plan će promjeniti naziv u: Provedbeni urbanistički plan Centar Palit.

3.2.5. II. izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana Grada Raba

Investitor izmjena i dopuna je Inga Ivanović iz Raba. Izmjena obuhvaća proširenje površine za rekonstrukciju objekta budući da se kuća investitorice nalazi na vrhu erodirane stijene te prijeti urušavanjem.

3.2.6. Detaljni plan dijela zone Matovica

Planom je obuhvaćen dio zone Matovica koji predstavlja dio stambene izgradnje unutar ugostiteljsko-turističke zone.

Investitor je grupa građana.

3.2.7. III. izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana grada Raba

Izmjenom i dopunom korigira se obuhvat PUP-a grada Raba budući da se dijelom preklapa s obuhvatom PUP-a Centar Palit.

3.2.8. Urbanistički plan uređenja radne zone Mišnjak

To je plan u prijedlogu PPUG Raba označen kao UPU 39 - Barbat K1. Planom bi se detaljno odredio sadržaj unutar radne zone, rješenje infrastrukture te zelenih površina.

3.2.9. Detaljni plan uređenja područja namijenjenog za izgradnju benzinske pumpe u Loparu.

Budući da u području Lopar nedostaje takvih sadržaja, ovim planom obuhvatit će se izgradnja benzinske pumpe u Loparu.

3.2.10. IV. izmjena i dopuna nekih PUP-ova na području naselja Palit i Rab

Investitori su Zdenko Matijević i Bruno Ribarić. Tijekom izrade osnovnog plana nije poštivano vlasništvo u slučaju parcela k.č. 266/3 i 266/1 k.o. Rab-Mundanije te će se izmjenom plana ispraviti granica po stvarnom vlasništvu.

3.2.11. IV. izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana grada Raba, investitori su Ribarić Andrea i Ribarić Lorena. Izmjena obuhvaća zgradu na k.č.zgr. 369 k.o. Rab-Mundanije. Nakon što se donese III. izmjena i dopuna PUP-a grada Raba te III. izmjena i dopuna nekih PUP-ova na području naselja Palit i Rab izmjenit će se naziv u IV. izmjena i dopuna PUP-a Centar Palit.

4. OCJENA PROVEDENIH MJERA I NJIHOVE UČINKOVITOSTI NA SVRHOVITO GOSPODARENJE PROSTOROM I NA ZAŠTITU VRIJEDNOSTI PROSTORA I OKOLIŠA

U proteklom razdoblju intenzivirana je izrada Prostornog plana uređenja Grada Raba. Utvrđen je konačni prijedlog PPUG Raba te je upućen na suglasnost nadležnog ureda. Nadležni županijski ured svoju suglasnost daje na temelju mišljenja Županijskog zavoda.

Županijski zavod za održivi razvoj i prostorno planiranje postupak izdavanja mišljenja vodi kroz dvije faze. Prva faza (pregled i ocjena sadržaja plana) obuhvaća samo pregled tema i sadržaja koji su obuhvaćeni u odnosu na Prostorni plan Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 14/00) i Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98). Druga faza obuhvaća detaljni pregled i ocjenu prostornih rješenja i odredbi za provođenje u odnosu na Prostorni plan Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 14/ 00).

Dana 8.8.2002. g. dostavljene su primjedbe na konačni prijedlog PPUG Raba koje su rezultat pregleda iz I. faze. Nakon toga izrađivač je upotpunio konačni prijedlog PPUG Raba u skladu s tim primjedbama te je opet zatražena suglasnost. Dana 6.8.2003. g. dostavljene su primjedbe koje su rezultat pregleda iz II. faze te ih izrađivač opet mora uvrstiti u konačni prijedlog PPUG Raba. Nakon toga konačni prijedlog PPUG Raba se opet dostavlja nadležnom Uredu državne uprave odnosno Županijskom zavodu.

Time je postupak izrade plana ušao u završnu fazu te se očekuje skoro upućivanje na Gradsko vijeće.

Planovi nižeg reda nisu se izrađivali budući da još nije donesen novi PPUG Raba, koji predstavlja plan višeg reda u odnosu na sve detaljne i urbanističke planove uređenja te oni s njim moraju biti usuglašeni, već se uglavnom pristupalo izradi izmjena važećih planova kada se za to ukazala potreba.

5. ZAKLJUČAK

U ovom Izvješću navedeni su postojeći planovi i planovi u izradi za područje Grada Raba. »Programom mjera za unapređenje u prostoru« koji će se napraviti na osnovi ovog Izvješća obuhvatit će se:

- planovi u izmjeni

- novi planovi

- izrada izmjene postojećih planova

- pribavljanje podataka i stručnih podloga za izradu tih planova

- sadržaj i način donošenja prostornih planova

Izvješće i Program mjera objavit će se u službenom glasilu i ono će biti osnova za izradu planova. Ako se u tijeku sljedeće dvije godine pokaže potreba mjenjanja Izvješća i Programa, promjena će se provesti po istom postupku.

Klasa: 011-03/03-01/2-01

Ur. broj: 2169-01-2-03-29

Rab, 25. rujna 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Joško Vidas, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=40&mjesto=51280&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr