SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 23. Ponedjeljak, 22. rujna 2003.
GRAD KRK
23

23.

PONIKVE d.o.o. KRK

Vršanska 14

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Na temelju Odluke o utvrđivanju pročišćenog teksta Odluke o načinu plaćanja i visini cijena komunalnih usluga br. 42/s-5/03 od 28.04.2003. godine, skupština društva utvrdila je na 42. sjednici od 28. travnja 2003. godine pročišćeni tekst Odluke o načinu plaćanja i visini cijena komunalnih usluga.

Pročišćeni tekst obuhvaća Odluku o načinu plaćanja i visini cijena komunalnih usluga (br. 12/2-s/97) te izmjene Odluke, kako sljedi:

Odluka o načinu plaćanja i visini cijene komunalnih usluga br. 12/2-s/97 od 12.02.1997.

- stupila na snagu 21.02.1997. - primjena od 21.12.1997.

Odluka o izmjenama Odluke br. 13/3-s/97 od 22.04.1997.

- stupila na snagu 22.04.1997.- primjena od 01.04.1997.

Odluka o izmjeni Odluke br. 14/5-s/97 od 11.08.1997.

- stupila na snagu 11.08.1997. - primjena od 01.04.1997.

Odluka o izmjenama Odluke br. 19/s-1/98 od 18.05.1998.

- stupila na snagu 18.05.1998. - primjena od 01.05.1998.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke br. 21/s-1/98 od 09.12.1998.

- stupila na snagu 20.12.1998. - primjena od 01.01.1999.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke br. 22/s-3/99 od 30.03.1999.

- stupila na snagu 30.03.1999. - primjena 01.04.1999.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke br. 27/s-2/00 od 09.03.2000.

- stupila na snagu 09.03.2000.- primjena od 01.05.2000.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke br. 28/s-2/00 od 27.04.2000.

- stupila na snagu 27.04.2000. - primjena 01.5.2000.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke br. 29/s-5/00 od 17.07.2000.

- stupila na snagu 17.07.2000. - primjena 17.07.2000.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke br. 33-s/01-1 od 19.06.2001.

- stupila na snagu 19. lipnja 2001. - primjena 01.06.2001.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke br. 36-s/02-5 od 05.03.2002.

- stupila na snagu 05. ožujka 2002. - primjena 01.04.2002.i 01.01.2003.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke br. 36-s/02-6 od 05.03.2002.

- stupila na snagu 05. ožujka 2002. - primjena 01.01.2003.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke br. 36-s/02-7 od 05.03.2002.

- stupila na snagu 05. ožujka 2002. - primjena 01.04.2002.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke br. 38-s/1-02 od 15.07.2002.

- stupila na snagu 15. srpnja 2002. - primjena 01.01.2003.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke br. 39-s/5-02 od 20.12.2002.

- stupila na snagu 20. prosinca 2002. - primjena 20.12.2002.

u kojima je naznačeno vrijeme stupanja na snagu i početak primjene.

Predsjednik skupštine

Tomislav Sparožić, v. r.

Na temelju članka 20. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu - Pročišćeni tekst (»Narodne novine« broj 26/03), Odluke o utvrđivanju pročišćenog teksta Odluke o načinu plaćanja i visini cijena komunalnih usluga (br. 42/s- 5/03) te članka 13. točka 2. Društvenog ugovora Ponikve d.o.o. Krk, Skupština društva utvrdila je pročišćeni tekst Odluke o načinu plaćanja i visini cijena komunalnih usluga.

ODLUKA
o načinu plaćanja i visini cijena komunalnih usluga
(pročišćeni tekst)

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se način plaćanja i visina cijena komunalnih usluga:

- opskrbe vodom

- odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda

- odvoza i odlaganja otpada i fekalija

Članak 2.

Obračun komunalne usluge plaća se isporučitelju komunalne usluge na način i prema cijenama utvrđenim ovom odlukom.

Obveznik plaćanja cijene komunalne usluge je vlasnik nekretnine ili korisnik kada je to vlasnik prenio na korisnika ugovorom.

Članak 3.

Potrošač može račun za komunalnu uslugu platiti na način utvrđen važećim zakonskim propisima.

Članak 4.

Rok za podmirenje računa za komunalnu uslugu je 15 dana od ispostave računa.

Ukoliko potrošač ne plati račun u roku iz st. 1. ovog članka, isporučitelj će zaračunati zatezne kamate u skladu s važećim zakonskim propisima.

Članak 5.

Potrošač je dužan pismeno izvijestiti isporučitelja usluge o svakoj promjeni vlasništva nekretnine, adrese kao i svakoj drugoj bitnoj promjeni odmah, a najkasnije u roku od 15 dana od nastanka promjene.

Članak 5.a.

Potrošač ima pravo prigovora na obračun komunalne usluge u pismenom obliku u roku od 8 dana od dostave računa.

Isporučitelj komunalne usluge dužan je odgovoriti na prigovor u roku od 8 dana od dostave prigovora.

Ako je isporučitelj komunalne usluge uvažio prigovor, dužan je izvršiti usklađivanje obračuna u poslovnim knjigama najkasnije do ispostavljanja narednog računa s novim obračunom.

II. OBRAČUN KOMUNALNE USLUGE I DOSTAVA RAČUNA

1. Obračun opskrbe vodom

Članak 6.

Obračun opskrbe (potrošnje) vodom obavlja se prema broju kubičnih metara (m3) isporučene vode potrošaču što se utvrđuje očitanjem brojila na vodomjeru i važeće cijene, a najmanje u visini osnovne uplate.

Nadležno tijelo isporučitelja (skupština) može iznimno, na zahtjev potrošača, koji permanentno, svaki mjesec, najmanje godinu dana ima potrošak isporučene vode manji od iznosa osnovne uplate, pojedinačnom odlukom odlučiti da se potrošaču obračun opskrbe vodom izvrši prema broju kubičnih metara isporučene vode.

Isporučitelj komunalne usluge opskrbe vodom račun ispostavlja za razdoblje od najmanje mjesec do najviše dva mjeseca.

Članak 6.a.

Isporučitelj komunalne usluge račun o obračunu opskrbe (potrošnje) vodom u stambenim objektima sa više stambenih jedinica i ugrađenim jednim (zajedničkim) vodomjerom za cijeli stambeni objekt, može vršiti na jedan od sljedećih načina:

1. obračun ukupne potrošnje vode, očitane na zajedničkom vodomjeru dostavlja se na jednom računu za cijeli stambeni objekt

2. obračun ukupne potrošnje vode, očitane na zajedničkom vodomjeru razmjerno se raspoređuje prema broju osoba koje žive u stambenoj jedinici, a najmanje u visini osnovne uplate i dostavlja mjesečno na računu za svaku stambenu jedinicu posebno.

Ako se obračun potrošnje vode vrši prema točki 2. stavka 1. ovog članka, vlasnici stambenih jedinica dužni su broj osoba koje žive u njihovoj stambenoj jedinici dostaviti jednom mjesečno isporučitelju komunalne usluge najkasnije do 22. tekućeg mjeseca.

Članak 7.

Isporučitelj komunalne usluge opskrbu vodom vrši i autocisternama u područjima bez javnog vodovodnog sustava prema spisku općine i grada.

Potrošač komunalne usluge opskrbe vodom iz autocisterne, potrošak vode do 6 m3 vode mjesečno plaća prema cijeni kubičnog metra opskrbe vodom iz javnog vodovodnog sustava.

Članak 8.

U slučaju neispravnosti vodomjera iz bilo kojeg razloga, obračun opskrbe vodom ispostavlja se potrošaču na osnovu utroška vode dvije prethodne godine.

Članak 9.

Potrošač ima pravo prigovora na obračun komunalne usluge opskrbe vodom u pismenom obliku u roku od 8 dana od dostave računa.

Isporučitelj komunalne usluge dužan je odgovoriti na prigovor u roku od 8 dana od dostave prigovora.

Ukoliko je isporučitelj komunalne usluge uvažio prigovor, dužan je izvršiti usklađivanje obračuna u poslovnim knjigama najkasnije do ispostavljanja narednog računa s novim obračunom.

Članak 10.

Isporučitelj komunalne usluge opskrbe vodom može na pismeni zahtjev osloboditi potrošača plaćanja dijela usluge za količinu vode iznad 200 m3, ako je zbog kvara uzrokovanog višom silom istekla količina vode više od 200 m3 u jednom mjesecu.

Ukoliko je do veće potrošnje vode došlo zbog propusta potrošača da zaštiti vodovodne instalacije na internoj vodovodnoj mreži od termičkih udara, isporučitelj neće osloboditi potrošača obveze plaćanja usluge opskrbe vodom.

Ukoliko je potrošač vodu iz individualne instalacije koristio za gašenje požara, isporučitelj neće naplatiti taj utrošak ako potrošač pismeno prijavi požar u roku od 8 dana od njegovog nastanka.

Članak 11.

Stanje na vodomjeru očitavaju zaposlenici isporučitelja komunalne usluge odnosno osobe koje ovlasti isporučitelj.

Očitavatelj je dužan, nakon očitavanja vodomjera spremište vratiti u prvobitno stanje.

Očitavanje stanja na vodomjeru vrši se početkom razdoblja odnosno prema potrebi, ali ne u razdoblju dužem od 2 mjeseca.

Članak 12.

Potrošač je dužan očitavatelju komunalne usluge omogućiti očitavanje i kontrolu vodomjera i spremišta vodomjera.

Članak 13.

Cijena metra kubičnog opskrbe vodom (potrošnje) utvrđuje se različito za domaćinstva te za sve ostale potrošače, kako slijedi:

POTROŠAČ

RAZDOBLJE

CIJENA m3

Domaćinstvo

01.06. - 30.09.

5,00 kn

 

01.10. - 31.05.

4,47 kn

Svi ostali

01.06. - 30.09.

6,77 kn

 

01.10. - 31.05.

6,07 kn

 

Osnovna uplata

55,00 kn/mjesečno

Cijena metra kubičnog potrošnje vode m3 utvrđena u st. 1. - ovog članka povećava se za namjenski (razvoji) dio u četiri ljetna mjeseca tj.od 01.lipnja do 30. rujna.

Namjenski (razvojni) dio cijene m3 potrošnje vode utvrđuje se u iznosu od 1,5 kn/m3.

Namjenski (razvojni) dio cijene m3 potrošnje vode iskazuje se na računu komunalne usluge posebno.

Namjenski (razvojni) dio cijene m3 potrošnje vode doznačuje se u proračun općina i grada, a koristi se isključivo za financiranje izgradnje vodoopskrbnih objekata I faze programa »KONCEPCIJA RAZVOJA VODOOPSKRBE NA OTOKU KRKU 2001-2005« sukladno Sporazumu o sudjelovanju u sufinanciranju I faze programa.

2. Obračun potrošnje odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (kanalizacija)

Članak 14.

Obračun komunalne usluge odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda isporučitelj usluge vrši prema količini potrošene vode i važeće cijene, a najmanje u visini osnovne uplate mjesečno.

Isporučitelj komunalne usluge odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda ispostavlja račun za razdoblje od najmanje mjesec dana do najviše dva mjeseca.

Članak 15.

Cijena metra kubičnog odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda utvrđuje se različito za domaćinstva i za sve ostale potrošače, kako slijedi:

Potrošač

Cijena m3

Domaćinstvo

1,74 kn

Svi ostali

3,16 kn

 

Osnovna uplata

14,00 kn/mjesečno

3. Obračun usluge odvoza i deponiranja otpada i fekalija

Članak 16.

Obračun komunalne usluge odvoza i deponiranja otpada za stambene i poslovne objekte vrši se prema jedinici korisnog prostora m2 i važećoj cijeni za stambene objekte i kategoriji poslovnog objekta prema namjeni.

Za izmjeru korisnog prostora isporučitelj komunalne usluge koristi podatke:

. jedinica lokalne samouprave za obračun komunalne naknade

. građevinskih dozvola za gradnju građevina

. iz drugih vjerodostojnih dokumenata kojima se može dokazati izmjera korisnog prostora

Članak 17.

Račun za uslugu odvoza i deponiranja otpada u stambenim objektima isporučitelj usluge ispostavlja prema izmjeri korisnog stambenog prostora m2 i važećoj cijeni komunalne usluge metra kvadratnog za razdoblje od 01.10. do 31.03. i razdoblje od 01.04. do 30.09.

Korisnicima, kojima se komunalna usluga odvoza i deponiranja otpada vrši za stambeni objekat korisne površine manji od 40 m2, obračun usluge vrši se za 40 m2 korisne stambene površine objekta.

Korisnicima komunalne usluge odvoza i deponiranja otpada kojima se usluga vrši povremeno tijekom godine, obračun usluge vrši se za 8 mjeseci, koje obuhvaća razdoblje od 01.03. do 31.10.

Članak 18.

Cijena m2 usluge odvoza i deponiranja otpada za stambene objekte utvrđuje se različito za III kategorije usluge (prema komunalnom standardu), kako slijedi:

KATEGORIJA

 

 

NASELJE

 

01.10.
- 31.03.

01.04.
- 30.09.

 

I

0,22

0,44

Krk, Omišalj, Njivice Kijac, Baška, Punat, Vrbnik,

II

0,18

0,36

Kornić, Jurandvor, D. Baška, Batomalj, Stara Baška, Pinezići

III

0,10

0,10

Sva ostala naselja koja nisu navedena u I i II kategoriji

Cijena m2 odvoza i deponiranja komunalnog otpada utvrđena u st. 1. ovog članka povećava se za namjenski - razvojni dio i to u iznosu od 19,52%.

Namjenski (razvojni) dio cijene m2 odvoza i deponiranja otpada iskazuje se na računu komunalne usluge posebno, a koristi isključivo za financiranje »PROGRAMA RAZVOJA DJELTNOSTI GOSPODARENJA OTPADOM NA OTOKU KRKU - I FAZA«.

Članak 19.

Račun za uslugu odvoza i deponiranja otpada u poslovnim objektima isporučitelj usluge ispostavlja prema izmjeri korisnog poslovnog prostora m2 i važećoj cijeni komunalne usluge metra kvadratnog određene kategorije prema namjeni objekta.

Korisnicima komunalne usluge odvoza i deponiranja otpada kojima se usluga vrši povremeno tijekom godine, obračun usluge vrši se za razdoblje od 6 mjeseci.

Korisnicima komunalne usluge odvoza i deponiranja otpada, kojima se usluga odvoza i deponiranja otpada vrši za poslovni objekt korisne površine manji od 20 m2, obračun se vrši za 20 m2 korisne površine objekta.

Korisnicima komunalne usluge odvoza i deponiranja otpada - restoranima, kojima se usluga vrši tijekom cijele godine, obračun komunalne usluge odvoza i deponiranja otpada umanjuje se za 20%.

Članak 20.

Utvrđuju se kategorije poslovnih objekata prema namjeni:

 

NAMJENA OBJEKTA

KATEGORIJA

1.

Trgovine prehranom na malo, ugostiteljski objekti za pružanje usluga prehranom (restorani, gostionice, krčme, pivnice, slastičarnice i sl.)


I

2.

Ostale trgovine na malo i veliko, kafići, diskoteke, noćni klubovi, odmarališta, proizvodno-industrijski objekti, proizvodne obrtničke radnje koje ne koriste u radu prehrambene artikle


II

3.

Ostale obrtničke proizvodno-uslužne radnje (servisi, suveniri, saloni, kemijske čistionice, fotokopirnice, zlatari-filigrani i sl.), uredski prostori (državne i lokalne uprave, banaka, osigur. organizacija, sudova, odvjetničkih ureda, agencija, prometnih ureda, pošte, javnih dr. poduzeća, fondova, društvenih organizacija i udruženja građana i sl.)


III

4.

Fizičke i pravne osobe koje svojom djelatnošću većinom proizvode tehnološki otpad, a manjim dijelom komunalni (npr. vulkanizeri, strojobravari, kamenoresci, autolimari, automehaničari, kovinotokari i sl.) uz dostavu računa o uplati troškova zbrinjavanja tehnološkog otpada odnosno ugovora s ovlaštenom organizacijom


IV

5.

Objekti za predškolski i školski odgoj i obrazovanje (vrtići, škole), objekti kulture (muzeji, galerije i sl.), zdravstvene ustanove i organizacije (domovi zdravlja, ambulante i sl.) domovi za smještaj umirovljenika


V

CIJENA u kn

Članak 21.

Cijena m2 usluge odvoza i deponiranja otpada prema namjeni poslovnog objekta, razvrstanih u kategorije, utvrđuje se kako slijedi:

KATEGORIJA

CIJENA m2

I (sezonski)
I (stalni)

5,45 kn
4,36 kn

II

3,63 kn

III

2,76 kn

IV

1,35 kn

V

0,33 kn

Cijena m2 odvoza i deponiranja komunalnog otpada utvrđena u st. 1. ovog članka povećava se za namjenski - razvojni dio i to u iznosu od 19,52%.

Namjenski (razvojni) dio cijene m2 odvoza i deponiranja otpada iskazuje se na računu komunalne usluge posebno, a koristi isključivo za financiranje »PROGRAMA RAZVOJA DJELATNOSTI GOSPODARENJA OTPADOM NA OTOKU KRKU - I FAZA«.

Članak 22.

Koeficijent za izmjeru korisne površine prostora (stambenog i poslovnog) je:

- za zatvorene prostorije u objektu 1.00

- za otvorene i natkrivene prostorije (balkoni, terase) 0.75

Članak 23.

Obračun komunalne usluge odvoza i deponiranja otpada hotelima i odmaralištima vrši se prema broju smještajnih jedinica (ležajnih kapaciteta) i važeće cijene jedne smještajne jedinice (godišnje) određenog objekta.

Obračun komunalne usluge odvoza i deponiranja otpada autokampovima vrše se prema broju smještajnih jedinica (ležajnih kapaciteta) i važeće cijene jedne smještajne jedinice (godišnje) određenog autokampa te kategorije u koju je autokamp razvrstan.

Članak 24.

Godišnja cijena smještajne jedinice (ležaja) utvrđuje se različito za hotele, autokampove i odmarališta, kako sljedi:

VRSTA OBJEKTA

GODIŠNJA CIJENA
/ležaj

Hoteli/depandanse

110,00 kn

Odmarališta

90,00 kn

Autokampovi I katagorije

100,00 kn

Autokampovi II kategorije

75,00 kn

Autokampovi III
kategorije

55,00 kn

Isporučitelj komunalne usluge račun ispostavlja u travnju, svibnju, lipnju i rujnu u iznosu od 10 0odišnje obveze, a u srpnju i kolovozu ispostavlja račun u iznosu od 300d utvrđene godišnje obveze.

Godišnja cijena smještajne jedinice (ležaja) odvoza i deponiranja komunalnog otpada utvrđena u st.1. ovog članka povećava se za namjenski - razvoji dio i to u iznosu od 19,52%.

Namjenski (razvojni) dio cijene smještajne jedinice (ležaja) odvoza i deponiranja otpada iskazuje se na računu komunalne usluge posebno, a koristi isključivo za financiranje »PROGRAMA RAZVOJA DJELATNOSTI GOSPODARENJA OTPADOM NA OTOKU KRKU - I FAZA«.

Članak 24.a.

Autokampovi se razvrstavaju u III kategorije, kako sljedi:

KATEGORIJA

AUTOKAMP

I

Ježevac, FFK Politin,
Zablaće, FKK Bunculuka, Njivice

II

Bor-Krk, Glavotok,
Pušća-Omišalj

III

autokamp Skrpčići, Amar- Pinezići, ostali kampovi koji nisu na moru

Članak 25.

Obračun komunalne usluge odvoza i deponiranja otpada prema posebnoj narudžbi potrošača vrši se prema m3 usluge i važećoj cijeni m3.

Cijena m3 komunalne usluge iz st. 1. ovog članka utvrđuje se:

m3

120,00 kn

Članak 26.

Obračun komunalne usluge čišćenja i deponiranja fekalija vrši se prema m3 ispumpanih i deponiranih fekalija i važeće cijene m3.

Članak 27.

Cijena m3 komunalne usluge odvoza i deponiranja fekalija utvrđuje se:

m3

75,47 kn

Članak 28.

Obračun komunalne usluge deponiranja fekalija za ovlaštene koncesionare vrši se prema m3 deponiranih fekalija i važećoj cijeni m3.

Cijena m3 komunalne usluge iz st. 1. ovog članka utvrđuje se:

m3

20,00 kn

Članak 29.

Obračun komunalne usluge korištenja deponija, u slučaju kad potrošač sam vrši prijevoz otpada na deponij po odobrenju isporučitelja, vrši se prema m3 odloženog otpada i važećoj cijeni m3.

Cijena m3 komunalne usluge iz st. 1. ovog članka utvrđuje se:

m3

61,72 kn

III. OBUSTAVLJANJE KOMUNALNIH USLUGA

Članak 30.

Isporučitelj komunalne usluge može korisniku (potrošaču) komunalne usluge obustaviti pružanje komunalne usluge u slučajevima:

1. ako korisnik (potrošač) ne plati račun za komunalnu uslugu ni u roku od 15 dana od dostave opomene

2. ako korisnik (potrošač) o promjeni adrese ne obavijesti isporučitelja u roku od 15 dana, pa se zbog toga nije mogla izvršiti ni ponovljena dostava računa ili opomena

3. ako korisnik (potrošač) onemogući, spriječi ili u ponovljenom slučaju ne omogući očitavatelju slobodan pristup vodomjeru, kontrolu utroška vode, stanja vodomjera ili spremišta vodomjera

4. ako priključno mjesto ne odgovara važećim tehničkim i sanitarnim normama ili je tokom korištenja došlo do oštećenja priključnog mjesta, a korisnik odbije otkloniti tehničke nedostatke u ostavljenom primjerenom roku

5. ako korisnik (potrošač) nije u cijelosti podmirio svoje obveze prema isporučitelju komunalne usluge prilikom priključivanja objekta na javni vodovodni ili kanalizacijski sustav

6. ako korisnik (potrošač) nije u cijelosti podmirio obvezu komunalnog doprinosa prema jedinici lokalne samouprave u rokovima utvrđenim rješenjem

Članak 31.

Isporučitelj ima pravo obustaviti pružanje komunalne usluge opskrbe vodom i u sljedećim slučajevima:

- kad se vrše popravci kvarova na javnoj mreži i uređajima

- kad stanje individualne mreže ugrožava zdravlje korisnika vode i kvalitetu vode u javnoj mreži

Članak 32.

Isporučitelj komunalne usluge dužan je najmanje 8 dana prije obustavljanja pružanja komunalne usluge korisniku (potrošaču) dostaviti obavijest o prestanku pružanja komunalne usluge.

Ako korisnik otkloni nedostatke odnosno uzrok zbog kojeg se obustavlja pružanje komunalnih usluga najmanje 24 sata prije vremena određenog za obustavu pružanja komunalne usluge, isporučitelj neće obustaviti pružanje komunalne usluge.

Za ponovno priključivanje u javni vodovodni ili kanalizacijski sustav, korisnik (potrošač) dužan je podmiriti troškove priključivanja.

Izuzetno od odredbe st. 1. ovog članka, u slučaju neovlaštenog priključivanja na javni vodovodni ili kanalizacijski sustav ili na internu mrežu postojećeg korisnika (potrošača), isporučitelj komunalne usluge će bez posebne obavijesti obustaviti pružanje komunalne usluge neovlaštenom korisniku kao i korisniku koji je omogućio neovlašteno priključivanje.

Članak 33.

Isporučitelj komunalne usluge ima pravo na naknadu štete u paušalnom iznosu od 200 m3 vode od potrošača ili vlasnika nekretnine u slučaju:

- kad se bez odobrenja isporučitelja komunalne usluge priključi na javnu vodovodnu ili kanalizacijsku mrežu

- kad koristi vodu iz javne vodovodne mreže, javnog hidranta ili drugih uređaja javne mreže

- kad ošteti plombu na vodomjeru, zaporu (ventilu) ili spojnici.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 34.

Vlasnik nekretnine - potrošač može pismeno zahtijevati odjavu vodovodnog priključka nakon što je podmirio eventualna dugovanja nastala do dana odjave.

Odjava vodovodnog priključka koja traje 15 ili manje mjeseci smatra se privremenom odjavom, a trajnom odjavom smatra se svaka odjava koja traje duže od 15 mjeseci.

U slučaju trajne odjave vodovodnog priključka raskida se ugovor o priključivanju zaključen između vlasnika - potrošača i isporučitelja komunalne usluge.

Članak 35.

Vlasnik - potrošač može podnijeti pismeni zahtjev za ponovno priključivanje nekretnine na javnu vodovodnu mrežu, a u tom slučaju je dužan podmiriti sljedeće troškove:

1. kod privremene odjave - osnovnu mjesečnu uplatu za razdoblje trajanja odjave te troškove montaže vodomjera

2. kod trajne odjave - troškove montaže vodomjera

U slučaju iz toč. 2. st. 1. ovog članka vlasnik - potrošač i isporučitelj komunalne usluge sklapaju ugovor o priključivanju nekretnine na javni vodovodni sustav.

Članak 36.

Ova Odluka (pročišćeni tekst) objavljuje se na oglasnoj ploči društva.

Broj: 42/s-5/03

Krk, 28. travnja 2003.

Predsjednik
Skupštine društva

Tomislav Sparožić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=39&mjesto=51500&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr