SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 36. Petak, 23. prosinca 2016.
OPĆINA DOBRINJ

71.

Na temelju odredbe članka 4. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (»Narodne novine« broj 153/09, 90/11 i 53/13), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-proč.tekst), članka 16 i 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08,136/12), članka 31.Statuta Općine Dobrinj(»Službene novine« PGŽ br 35/09,10/13,36/13) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine« PGŽ br 35/09, 53/10,10/13,36/13), Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 29. sjednici održanoj 22.12.2016. godine, donosi

PROGRAM IZGRADNJE VODNIH GRAĐEVINA ZA 2017. GODINU

Članak 1.

Programom izgradnje vodnih građevina na području Općine Dobrinj 1016, financirat će se gradnja građevina za opskrbu pitkom vodom, te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, kako slijedi:

IZGRADNJA VODNIH
GRAĐEVINA PONIKVE 1.200.000,00 K101601

-nastavak izgradnje kanalizacijskog sustava

-izgradnja dijela novih vodovodnih mreža po zahtjevu

Preko komunalnog društva »Ponikve voda« d.o.o. Krk, u vlasništvu jedinica lokalne samouprave otoka Krka, sufinancira se izgradnja komunalnih vodnih građevina po planu i programu »Ponikve voda« i »Hrvatskih voda«. Za dio učešća u zajedničkim ugovorima, povećava se udio u vlasništvu »Ponikve voda« d.o.o.

OBORINSKA ODVODNJA 50.000,00 K101602

Iz pripadajućeg dijela vodnog doprinosa od 8 % koje ustupaju po naplati »Hrvatske vode«, financira se oborinska odvodnja na području općine.

UKUPNO 1.250.000,00

Godišnji Program financirat će se iz sredstava Proračuna Općine Dobrinj za 2017. godinu od:

-vodni doprinos 50.000,00

-pomoći iz državnog proračuna 1.200.000,00

UKUPNO 1.250.000,00

Članak 2.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 01.01.2017. godine.

Klasa: 400-08/17-01/1

Urbroj: 2142-04-05-17-14

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=999&mjesto=51514&odluka=71
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr