SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 36. Petak, 23. prosinca 2016.
OPĆINA DOBRINJ

69.

Temeljem članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/ 13-proč.tekst) članka 23. Zakona o udrugama (»Narodne novine« broj 74/14), članka 16. Zakona o proračunu (»Narodne novine«broj 87/08, 136/12, 15/15) te članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 35/09,10/13,36/13), i čl. 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 35/09,53/ 10,10/13,36/13), Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 29. sjednici, održanoj dana 22.12.2016. godine, donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM
turizma i gospodarstva na području općine Dobrinj
u 2017. godini

Članak 1.

Ovim Programom 1012 utvrđuju se oblici aktivnosti i opseg istih na području općine Dobrinj u svezi sa razvojem poljoprivrede, malog i srednjeg poduzetništva, obrtništva i turizma.

Članak 2.

Sredstva potrebna za provođenje aktivnosti (A) i kapitalnog projekta (K) osiguravaju se u proračunu Općine Dobrinj i raspoređuju na slijedeći način:

GOSPODARSKI RAZVITAK 50.000,00 A101201

-poduzetnički centar »Vinodol«

POMOĆ I RAZVOJ
POLJOPRIVREDE 55.000,00 A101202

-subvencije poljoprivrednicima 5.000,00

-programi razvoja poljoprivrede 50.000,00

TURISTIČKI RAZVOJ 175.000,00 A101203

-usluge tekućeg i investicijskog
održavanja morskih pristaništa 20.000,00

-studija glavne ocjene prih.zahvata
za aquapark 70.000,00

-uređenje plaže Klimno 85.000,00

EKO WC NA PLAŽAMA 85.000,00 A101204

SUFINANCIRANJE BRODSKE
LINIJE 65.000,00 A101207

TZ OTOKA KRKA 32.000,00 A101208

TZ OPĆINE DOBRINJ 230.000,00 A101209

PLAVA ZASTAVA 43.000,00

-ugovor spasioc na plaži 10.000,00

-ostali troškovi 33.000,00

REGULACIJA PROMETA 145.000,00 A101213

-usluga agencija i student servisa za
pometnu jedinicu mladih 105.000,00

-studija analiza prometnica i
prometnih rješenja 40.000,00

ODRŽAVANJE KAMERA 6.000,00 A101214

LAG »KVARNERSKI OTOCI« 5.000,00 A101216

CENTAR ZA POLJOPRIVREDU
I RURALNI RAZVOJ PGŽ 20.000,00 A101217

OGLAŠAVANJE KVARNERA
KAO AVIO DESTINACIJE 15.100,00 A101220

USLUGE ZAŠTITARA 60.000,00 A101222

UKUPNO 986.100,00.

Članak 3.

Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj u skladu s ovim Programom, a temeljem ugovora i pravovaljane dokumentacije, vrši raspored sredstava.

Članak 4.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu 01. 01. 2017. godine.

Klasa : 400-08/17-01-1

Ur. broj: 2142-04-05-17-12

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=999&mjesto=51514&odluka=69
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr