SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 36. Petak, 23. prosinca 2016.
OPĆINA DOBRINJ

65.

Na temelju članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine« broj 10/97, 107/07 i 94/13), članka 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 126/12-proč. tekst , 94/13 i 152/14),članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/ 13-proč.tekst), članka 23. Zakona o udrugama (»Narodne novine« broj 74/14), čl. 16. Zakona o proračunu (NN 87/ 08, 136/12, 15/15), čl. 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 35/ 09.,10/13,36/13) i čl. 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko- goranske županije 35/09, 53/10, 10/13, 36/13), Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 29. sjednici održanoj dana 22.12.2016. godine, donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM
javnih potreba u obrazovanju na području
Općine Dobrinj u 2017. godini

Članak 1.

Ovim programom utvrđuju se oblici aktivnosti i projekata te opseg istih na području Općine Dobrinj:

-društvenom brigom o djeci predškolskog uzrasta provodi se organizirani predškolski odgoj,

-sufinanciranje izbornih programa i drugih aktivnosti u oblasti osnovnog obrazovanja, poticanje stipendiranja i nagrađivanja darovitih i uspješnih učenika, te stvaranje uvjeta za nesmetano zadovoljenje svih potreba u ovoj oblasti,

-sufinanciranje prijevoza za srednje škole i fakultete izvan otoka i ostalo, po potrebi.

Članak 2.

Temeljem potreba i interesa stanovništva Općine Dobrinj Dječji vrtić u Polju provodi ogranizirani predškolski odgoj i to ostvarivanjem primarnog programa od 9 sati, na način i kakvoćom koji su propisani normativima djelatnosti ( prehrana,zdravstvena zaštita i dr.) Dječji vrtić »Katarina Frankopan« Krk organiziran je kao ustanova osnivača Grada Krka, a općina Dobrinj sufinancira u potpunosti područni Dječji vrtić Polje koji pokriva njen teritorij, kao i ostale područne vrtiće, za roditelje kojima je to pogodnije, pa i ostale predškolske ustanove kad se za to ukaže potreba.

U osnovnoškolskom obrazovanju, osim redovnog financiranja izbornih programa informatike i stranih jezika, izvanškolskih aktivnosti poput škole nogometa i sličnog, planira se i proširenje škole koja je sada osmogodišnja, te izgradnja dvorane.

Učenicima i studentima koji putuju izvan otoka Ministarstvo mora,prometa i infrastrukture - Uprava za otoke podmiruje troškove putovanja do prve stanice na kopnu, prijevoznik »Autotrans« daje komercijalni popust od 50% na cijenu dnevne karte do odredišta, a razliku koja ostaje za uplatu sufinanciraju općina i roditelji sa po 50% kao mjesečnu ili vikend čip kartu.

Za provođenje ovih navedenih redovnih aktivnosti (A) , tekućih (T) i kapitalnih projekata (K) osiguravaju se sredstva u proračunu kroz program 1007 kako slijedi:

SUFINANCIRANJE DJEČJEG
VRTIĆA 810.000,00 A100701

-sufinanciranje Dječjeg vrtića
»Katarina Frankopan« Krk 800.000,00

-sufinanciranje predškolskih ustanova 10.000,00

PROJEKT ŠKOLE 250.000,00 T100704

IZBORNA NASTAVA 10.000,00 A100705

IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI 25.000,00 A100706

SUFINANCIRANJE OSNOVNE
ŠKOLE - P.Š. DOBRINJ 100.000,00 A101708

DANACIJA S.Š. HRVATSKI KRALJ
ZVONIMIR KRK 10.000,00 A100709

STIPENDIJE UČENIKA I
STUDENATA 350.000,00 A100710

SUFINANCIRANJE NABAVKE
UDŽBENIKA 140.000,00 A100711

-sufinanciranje udžbenika 50.750,00

-nabava školskih udžbenika 89.250,00

SUFINANCIRANJE CIJENE
PRIJEVOZA 115.000,00 A100712

-sufinanciranje cijene prijevoza
»Autotrans« 60.000,00

-prijevoz srednjoškolci/studenti kombi 55.000,00

PROJEKT ŠKOLSKE SPORTSKE
DVORANE 200.000,00 T100715

OKOLIŠ VRTIĆA POLJE 85.000,00 K100716

UKUPNO 2.095.000,00

Članak 3.

Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj, u skladu sa ovim programom, a temeljem ugovora i pravovaljane dokumentacije, vrši raspored sredstava.

Članak 4.

Ovaj program objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu 01.01.2017. godine.

Klasa: 400-08/17-01/1

Ur.broj: 2142-04-05-17-8

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=999&mjesto=51514&odluka=65
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr