SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 36. Petak, 23. prosinca 2016.
OPĆINA DOBRINJ

58.

Temeljem članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 31. Statuta Općine Dobrinj (SN PGŽ 35/09, 10/13, 36/13), Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 29. sjednici održanoj 22. prosinca 2016. godine, donijelo je

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Dobrinj
za 2017. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Općine Dobrinj za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstva, upravljanje imovinom i dugovima Općine Dobrinj (u daljnjem tekstu: Općina), prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti Općinskog načelnika u izvršavanju Proračuna te druga pitanja u svezi s izvršavanjem Proračuna.

II. SADRŽAJ PRORAČUNA

Članak 2.

Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela, te Plana razvojnih programa.

Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda, te Račun financiranja. U Računu prihoda i rashoda iskazani su svi prihodi po izvorima i vrstama prihoda te rashodi po vrstama i namjenama.

U Računu financiranja nema primitaka od financijske imovine i zaduživanja, a izdaci su iskazani za financijsku imovinu, dok otplate zajmova nema.

Posebni dio Proračuna sadrži plan rashoda i izdataka po nositeljima, korisnicima, programima i aktivnostima, odnosno projektima.

U Planu razvojnih programa iskazani su planirani rashodi Proračuna za nefinancijsku imovinu (razvojne investicije) u slijedeće tri godine.

III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 3.

Godišnji proračun izvršava se do 31. prosinca fiskalne godine.

Proračunska sredstva koristit će se samo za namjene utvrđene u Proračunu.

Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31. prosinca tekuće godine, podmiruju se iz Proračuna sljedeće fiskalne godine.

Članak 4.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom prihoda iz Proračuna.

Iznosi rashoda i izdataka utvrđeni u Proračunu smatraju se najvišim dopuštenim iznosima, tako da stvarni izdaci ne smiju biti veći od iznosa utvrđenog Proračunom za pojedinu aktivnost ili projekt.

Članak 5.

Proračunska sredstva koristit će se za namjene utvrđene Proračunom.

Članak 6.

Odluku o rasporedu sredstava za subvencije, donacije i pomoći po pojedinom korisniku donosi Općinski načelnik, ukoliko krajnji korisnik nije utvrđen samim Proračunom.

Sredstva za pokroviteljstva i reprezentaciju raspoređuje Općinski načelnik.

Članak 7.

Plan nabave Općine za proračunsku godinu, kao i odluku o odabiru, sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 90/11,83/13,143/13 i 13/ 14) donosi Općinski načelnik.

Članak 8.

Nalogodavac i odgovorna osoba za izvršavanje Proračuna u cjelini je Općinski načelnik.

Preuzimanje obveza na teret Proračuna po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u slijedećim godinama odobrava Općinski načelnik.

Zaključivanje pisanog ugovora obavezno je za sve nabave roba, usluga i ustupanje radova iznad 70.000,00 kuna bez PDV-a. Sve ugovore potpisuje Općinski načelnik.

1. NAMJENSKI PRIHODI

Članak 9.

Rashodi i izdaci Proračuna koji se financiraju iz namjenskih prihoda i primitaka, izvršavat će se do iznosa naplaćenih prihoda i primitaka za te namjene.

Iznimno, pojedini rashodi i izdaci mogu se podmirivati na teret ostalih proračunskih prihoda, a najviše do visine planiranih iznosa.

Namjenski prihodi i primici koji se ne iskoriste u tekućoj godini prenose se u slijedeću proračunsku godinu.

Uplaćeni, a manje planirani namjenski prihodi i primici mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u Proračunu, a do iznosa uplaćenih sredstava.

Prihodi kojima je posebnim zakonskim odredbama utvrđena namjena mogu se, u slučaju nedostatka drugih prihoda Proračuna, pozajmiti za druge namjene pod uvjetom da se vodi knjigovodstvena evidencija o visini pozajmice i izvršenim povratima.

2. PRORAČUNSKA ZALIHA

Članak 10.

U proračunu su planirana sredstva za proračunsku zalihu u iznosu od 50.000,00 kn.

Sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva, ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti.

O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Općinski načelnik.

3. ISPLATA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA

Članak 11.

Svaki rashod i izdatak iz Proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi, kojom se dokazuje obveza plaćanja.

Članak 12.

Ako prihodi što ih vlastitom djelatnošću ostvari Jedinstveni upravni odjel, te ostali prihodi što pripadaju Proračunu budu pogrešno naplaćeni ili naplaćeni u svoti većoj od propisane, pogrešno ili više naplaćene svote vratiti će se uplatiteljima na teret tih prihoda.

4. PLAĆANJE PREDUJMA

Članak 13.

Plaćanje predujma može se ugovoriti u iznimnim slučajevima, uz prethodnu suglasnost Općinskog načelnika.

IV. UPRAVLJANJE IMOVINOM

Članak 14.

Raspoloživa novčana sredstva na računu Proračuna mogu se oročiti kod poslovne banke, poštujući načela sigurnosti i likvidnosti.

Ugovor o oročavanju sredstava iz stavka 1. ovog članka potpisuje Načelnik.

Sredstva ostvarena od upravljanja raspoloživim novčanim sredstvima, prihod su Proračuna.

Novčana sredstva mogu se plasirati samo s povratom do 31. prosinca tekuće godine.

Članak 15.

Jedinstveni upravni odjel upravlja nefinancijskom dugotrajnom imovinom Općine koju posjeduje za obavljanje poslova iz svog djelokruga.

Upravljanje imovinom iz stavka 1. ovoga članka podrazumijeva njezino korištenje, održavanje i davanje u zakup.

Pročelnica jedinstvenog upravnog odjela mora upravljati imovinom pažnjom dobrog gospodara i voditi popis o toj imovini, u skladu sa zakonom.

Sredstva za održavanje i osiguranje dugotrajne nefinancijske imovine osiguravaju se u Proračunu Općine.

V. ZADUŽIVANJE I JAMSTVA

Članak 16.

Općina se može zaduživati za potrebe financiranja kapitalnih ulaganja, te izdavati jamstva u skladu sa Zakonom o proračunu.

Pravne osobe u vlasništvu Općine mogu se dugoročno zadužiti samo za investicije uz suglasnost Općine.

Odluku o zaduživanju i davanju suglasnosti donosi Općinsko vijeće.

VI. URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA

Članak 17.

Ako tijekom godine dođe do znatnije neusklađenosti planiranih prihoda i izdataka, Proračun se mora uravnotežiti. Općinski načelnik predložit će Općinskom vijeću da donese izmjene i dopune Proračuna.

Uravnoteženje Proračuna provodi se tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama Proračuna prema postupku za donošenje Proračuna.

Općinski načelnik može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinih stavaka izdataka Proračuna uz obrazloženje, a najviše do 5 % sredstava na stavci koja se umanjuje.

Općinski načelnik o odobrenoj preraspodjeli sredstava polugodišnje izvještava Općinsko vijeće.

VII. FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE

Članak 19.

Jedinstveni upravni odjel podnosi Općinskom načelniku i Općinskom vijeću šestomjesečno izvješće o izvršenju Proračuna, sa stanjem na dan 30. lipnja i godišnje izvješće sa stanjem na dan 31. prosinca tekuće godine.

O rezultatu poslovanja odlučuje Općinsko vijeće donošenjem Odluke o raspodjeli rezultata.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2017. godine.

Klasa: 400-08/17-01/1

Ur. broj: 2142-04-05-17-18

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik:
Zoran Kirinčić v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=999&mjesto=51514&odluka=58
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr