SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 28. Četvrtak, 3. studenog 2016.
GRAD MALI LOŠINJ

82.

Na temelju čl. 35. st. 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/ 12, 152/14) i čl. 32. Statuta Grada Mali Lošinj (SL.n. PGŽ 26/09, 32/09, 10/13), Gradsko Vijeće Grada Mali Lošinj na svojoj sjednici održanoj dana 03. studenog 2016. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o ukidanju svojstva javnog dobra

Članak 1.

Ukida se svojstvo javnog dobra na dijelu nekretnine pod oznakom k.č.br. 13327/2 k.o. Mali Lošinj, put površine 5745 m2, u površini 80 m2 , na način kako je prikazano u Geodetskom projektu za izgradnju otkupne stanice za ribu OZNAKA: UP-137/2016, izrađen od strane Vizura plus d.o.o. budući da se predmetna nekretnina u naravi ne koristi kao javno dobro.

Članak 2.

Općinski sud u Rijeci, Stalna služba u Malom Lošinju će na temelju ove Odluke izvršiti brisanje svojstva javnog dobra na predmetnoj k.č.br. 13327/2, k.o. Mali Lošinj i izvršiti upis prava vlasništva u korist i na ime: Grad Mali Lošinj, OIB: 72167903884.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske Županije«.

KLASA: 944-01/16-01/81

URBROJ: 2213/01-01-16-8

Mali Lošinj, 03. studenog 2016.

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=991&mjesto=10005&odluka=82
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr