SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 13. Srijeda, 1. lipnja 2016.
OPĆINA DOBRINJ

14.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/ 12, 19/13 i 137/15) i članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/ 09, 10/13 i 36/13) na 23. sjednici održanoj dana 1. lipnja 2016. godine, donijelo je

ODLUKU
o prihvaćanju Prijedloga kapitalnih projekata od
interesa za razvoj otoka Krka

I. Ovom Odlukom Općinsko vijeće prihvaća Prijedlog kapitalnih projekata za područje Općine Dobrinj, kao i objedinjeni Prijedlog svih projekata od interesa za razvoj otoka Krka iz tabele 1., koji je usvojila Koordinacija Grada Krka i Općina otoka Krka, na sjednici održanoj 25. travnja 2016. godine.

II. Sastavni dio ove Odluke čini Prijedlog kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka Krka - Tabela 1 i Zaključak Koordinacije Grada Krka i Općina otoka Krka, KLASA:900-03/16-01/01, URBROJ:2142/01-02/1-16-4 od 25. travnja 2016. godine.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 021-05/16-01/2

URBROJ: 2142-04-01-16-9

Dobrinj, 1. lipnja 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=974&mjesto=51514&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr