SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 7. Četvrtak, 31. ožujka 2016.
GRAD MALI LOŠINJ

24.

Na temelju odredbe članka 3., 29. stavka 1. točka 1. i 2. i članka 43. stavka 2. i 3. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15), članka 29. i 31. Pravilnika o minimalno tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva o prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica (Nar.nov.br. 66/09, 108/14) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko - goranske županije broj 26/09,32/09 i 10/13), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 22. ožujka 2016. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o porezu na korištenje javnih površina i naknadi za uporabu gradskih površina Grada Malog Lošinja

Članak 1.

U Odluci o porezu na korištenje javnih površina i naknadi za uporabu gradskih površina Grada Malog Lošinja (»Službene novine« PGŽ broj 07/12, 12/12, 28/12,5/14, 8/15, 32/15 ), u članku

11. st. 1. mijenja se i glasi:

» Pravni osnov za korištenje javne površine je ugovor o korištenju javnih površina, odobrenje ili suglasnost.«

Članak 2.

U članku 20. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»za kioske na rok od 1 do 5 godina;«

Članak 3.

U članku 35. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Grad Mali Lošinj zadržava pravo da u iznimnim slučajevima može za vrijeme trajanja ugovora privremeno obustaviti korištenje javne površine u vrijeme prigodnih događanja od interesa za Grad, bez nadoknade štete za izgubljenu dobit.

Članak 4.

U članku 41. stavku 2. točka 3. mijenja se i glasi:

» 3. za obavljanje djelatnosti »prodaja voća i povrća« na lokaciji Slavojna - pored marketa u Velom Lošinju, I. zona, iznosi 40.000,00 kn,«.

Članak 5.

U članku 41. st. 2. točka 6. mijenja se i glasi:

»Početna visina poreza za izradu i prodaju rukotvorina sa certifikatom Turističke zajednice Grada Malog Lošinja iznosi 500,00 kn/godišnje«.

Članak 6.

Članak 47. st. 1. alineja 2. mijenja se i glasi:

»- do 10% na ime jednokratne uplate obračunatog poreza s danom potpisa ugovora«;

Članak 7.

Ovlašćuje se Odbor za Statutarno pravna pitanja da izradi pročišćeni tekst Odluke.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama.

Klasa: 944-05/16-01/32

URBROJ: 2213/01-01-16-7

Mali Lošinj, 22. ožujka 2016.

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=968&mjesto=10005&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr