SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 3. Srijeda, 10. veljače 2016.
GRAD MALI LOŠINJ

6.

Na temelju članka 100. stavka 7. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12 i 80/13), članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 32/09 i 10/13), i Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Unija (UPU 25) (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 43/12) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja je na 3. izvanrednoj sjednici održanoj dana 08. veljače 2016. godine, donijelo

ODLUKU o donošenju
Urbanističkog plana uređenja Unija (UPU 25)

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Donosi se Urbanistički plan uređenja Unija - UPU 25 (u daljnjem tekstu: Plan), kojeg je izradila tvrtka PLANIUM, d.o.o. iz Rijeke u koordinaciji sa stručnim službama Grada Malog Lošinja.

(2) U obuhvatu Plana iz stavka (1) nalaze se:

-građevinska područja naselja Unije oznake NA 11, NA 11.1, NA 11.2, NA 11.3;

-izdvojeno građevinsko područje sportsko - rekreacijske namjene R112.

(3) Plan se provodi neposredno.

Članak 2.

(1) Plan je sadržan u elaboratu koji sadrži slijedeće:

KNJIGA I

A. TEKSTUALNI DIO

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1.UVJETI ODREĐIVANJA I RAZGRANIČAVANJA POVRŠINA JAVNIH I DRUGIH NAMJENA

2.UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

3.UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

4.UVJETI I NAČIN GRADNJE

4.1.UVJETI I NAČIN GRADNJE GRAĐEVINA STAMBENE NAMJENE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

4.2.UVJETI I NAČIN GRADNJE GRAĐEVINA POMOĆNE I PRATEĆE NAMJENE

4.3.UVJETI I NAČIN GRADNJE GRAĐEVINA DRUŠTVENE I SPORTSKO-REKREACIJSKE NAMJENE

4.4.UVJETI I NAČIN GRADNJE GRAĐEVINA POSLOVNE NAMJENE

4.5.UVJETI I NAČIN GRADNJE GRAĐEVINA UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE NAMJENE

4.6.UVJETI I NAČIN GRADNJE PRIVREMENO- MONTAŽNIH GRAĐEVINA

5.UVJETI UREĐENJA, ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA PROMETNE, TELEKOMUNIKACIJSKE I KOMUNALNE MREŽE S PRIPADAJUĆIM OBJEKTIMA I POVRŠINAMA

5.1. UVJETI GRADNJE PROMETNE MREŽE

5.1.1. Javna parkirališta i garaže

5.1.2. Trgovi i druge veće pješačke površine

5.1.3. Pomorski promet

5.2.UVJETI GRADNJE TELEKOMUNIKACIJSKE MREŽE

5.3.UVJETI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURNE MREŽE

6.UVJETI UREĐENJA ZELENIH POVRŠINA

7.MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH I KULTURNO- POVIJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA I AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

7.1.MJERE OČUVANJA I ZAŠTITE KRAJOBRAZNIH I PRIRODNIH VRIJEDNOSTI

7.2.MJERE ZAŠTITE KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA

8.POSTUPANJE S OTPADOM

9.MJERE SPREČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ

9.1. ZAŠTITA TLA

9.2. ZAŠTITA ZRAKA

9.3. ZAŠTITA VODA

9.4. ZAŠTITA OD BUKE

9.5. ZAŠTITA MORA

9.6. POSEBNE MJERE ZAŠTITE

9.6.1. Zaštita od požara

9.6.2. Zaštita od potresa

9.6.3. Mjere zaštite od rušenja

9.6.4. Sigurnost i spašavanje građana

9.6.5.Mjere zaštite od tehničko - tehnoloških katastrofa i većih nesreća u gospodarstvu i prometu

B. GRAFIČKI DIO

1Korištenje i namjena površina 1:2000

2Prometna, ulična, i komunalna infrastrukturna
mreža 1:2000

2.1. Prometni sustav i

2.2. Elektroopskrba i telekomunikacije

2.3. Vodnogospodarski sustav - vodoopskrba

2.4. Vodnogospodarski sustav - odvodnja

3 Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina 1:2000

3.1. Uvjeti korištenja

3.2. Uvjeti korištenja

3.3. Posebna ograničenja u korištenju

4. Uvjeti građenja 1:2000

KNJIGA II

C. OBVEZNI PRILOZI

I. OBRAZLOŽENJE

II. STRUČNE PODLOGE

III.POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA I
PROPISA

IV.ZAHTJEVI I MIŠLJENJA IZ čl. 79 i čl. 94.
ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I
GRADNJI (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12)

V. IZVJEŠĆE O PRETHODNOJ RASPRAVI

VI. IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI

VII. EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I
DONOŠENJA PLANA

VIII. SAŽETAK ZA JAVNOST

II ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. UVJETI ODREĐIVANJA I RAZGRANIČAVANJA POVRŠINA JAVNIH I DRUGIH NAMJENA

Članak 3.

(1) Površine obuhvata ovog Plana, obzirom na namjenu i organizaciju prostora, podijeljene su na površine:

.građevinskog područja naselja Unije NA11, NA11.1., NA11.2., NA11.3.;

.građevinsko područje sportsko-rekreacijske namjene R112.

(2) Unutar površina iz stavka (1) ovog članka izvršena je podjela sukladno načinu korištenja na površine:

.javnih namjena

.drugih namjena

(3) Površine javnih namjena na kopnu, a unutar građevinskog području naselja Unije su:

.kolno-pješačke površine,

.površine luka otvorenih za javni promet,

.površine namijenjene građevinama komunalnih djelatnosti (vodoopskrba, odvodnja, elektroopskrba),

.površina parkovnog zelenila - Z1,

(4) Površine drugih namjena na kopnu, a unutar građevinskog području naselja Unije su:

.površine mješovite namjene - pretežito stanovanje,

.površine društvene namjene - D (škola, crkva, ambulanta, kulturni sadržaji),

.površina ugostiteljsko-turističke namjene - T1, T4, Ti,

.površina poslovne namjene - K1,

.površine zaštitnog zelenila - Z.

(5) Površina sportsko-rekreacijske namjene - R112 su kopnene površine i u ukupnom svom obuhvata smatraju se površinom javne namjene.

(6) Površine mora dijele se na:

.površine mora za potrebe luka otvorenih za javni promet,

.rekreativne površine mora,

.ostale morske površine.

(7) Razgraničenje prema namjeni i korištenju površina grafički je prikazano u kartografskom prikazu 1.

POVRŠINE JAVNIH NAMJENA

Kolno-pješačke površine

Članak 4.

(1) Kolno-pješačke površine su površine namjenjene pretežno kretanju pješaka, ali i kretanju drugih prevoznih sredstava - traktora, električnih vozila, bicikli i druga vozila u funkciji života i rada otoka.

(2) Javne kolno-pješačke površine su površine namjenjene:

.postojećoj kolno-pješačkoj infrastrukturi

.rekonstrukciji postojeće kolno-pješačke infrastrukture

.izgradnji nove kolno-pješačke infrastrukture

(3) Granica postojeće prometne infrastrukture određena je granicom njene građevne čestice.

(4) Uvjeti za gradnju i rekonstrukciju odnosnih površina definirani su poglavljem 5. ove Odluke.

Površine luka otvorenih za javni promet

Članak 5.

(1) Površine luka otvorenih za javni promet su kopnene i morske površine potrebne za organizaciju djelatnosti luke Unije i luke Maračol.

(2) Uvjeti izgradnje i korištenja luke definirani su poglavljem 5. ove Odluke.

Površine komunalne infrastrukture

Članak 6.

1) Površine komunalne infrastrukture su površine namjenjene smještaju građevina za potrebe funkcioniranja komunalnih mreža (trafostanice, crpne stanice i dr.).

2) Uvjeti za gradnju komunalne infrastrukture definirani su poglavljem 5. ove Odluke.

Površine sportsko-rekreacijske namjene R112

Članak 7.

(1) Sportsko-rekreacijske površine R112 su površine namjenjena odvijanju sportskih i rekreacijskih aktivnosti stanovništva i korisnika prostora, te formiranju uređene kupališne površine.

(2) Uvjeti uređenja površine iz stavka (1) ovog članka definirani su poglavljem 4. ove Odluke.

Površine parkovnog zelenila Z1

Članak 8.

(1) Površine parkovnog zelenila su uređene površine zelenila namjenjene odmoru, rekreaciji i igri djece najranije dobi. Parkovna površina može sadržavati uređenu površinu za okupljanje većeg broja ljudi u svrhu održavanja koncerata, priredbi, manifestacija, sajmova i sličnih okupljanja.

(2) Uvjeti uređenja površina iz stavka (1) ovog članka definirani su poglavljem 6. ove Odluke.

Površine mora

Članak 9.

(1) Površine mora dijele se na površine mora koje pripadaju namjenama definiranih ovim Planom bez koje se namjene ne bi mogla realizirati (luke otvorene za javni promet, sportsko-rekreacijske površine R112 - rekreativne površine), te na ostale morske površine.

(2) Rekreativne površine mora utvrđene su u obalnom pojasu uz definirane uređene plaže u širini od 30-40m od obalne linije.

(3) Preostali dio mora definiran je kao ostale površine mora, a koristi se za pomorski prometa i ostale aktivnosti na moru.

(4) Uvjeti uređenja i korištenja definirani su poglavljima 5. i 9.5. ove Odluke.

POVRŠINE DRUGIH NAMJENA

Površine mješovite namjene

Članak 10.

(1) Površine mješovite namjene namjenjene su izgradnji stambenih, poslovnih, ugostiteljsko-turističkih, sportsko- rekreativnih i društvenih građevina odnosno građevina koje svojom uporabom (bukom, otpadom, onečišćenjem, izgledom i sl.) ne narušavaju život i rad ljudi u naselju, te prirodne i stvorene vrijednosti čovjekove okoline.

(2) Uvjeti i način gradnje na površinama mješovite namjene definirani su poglavljima 2., 3. i 4. ove Odluke.

Površine društvene namjene

Članak 11.

(1) Površine društvene namjene su postojeće površine na kojima su izgrađeni sadržaji školske, zdravstvene, vjerske namjene, te površine planirane za formiranje kulturnih sadržaja.

(2) Uvjeti i način gradnje na površinama mješovite namjene definirani su poglavljima 3. i 4. ove Odluke.

Površina ugostiteljsko-turističke namjene T1, T4 i Ti

Članak 12.

(1) Površina ugostiteljsko-turističke namjene T1 je površina izdvojene namjene unutar građevnog područja naselja za potrebe izgradnje hotela.

(2) Površine ugostiteljsko-turističke namjene T4 su površine unutar kojih se smještaju sadržaji ugostiteljske djelatnosti.

(3) Ugostiteljsko-turistička namjena Ti je sadržaj unutar površine T4 i označava turistički informativni punkt.

(4) Uvjeti i način gradnje na površinama ugostiteljsko- turističke namjene definirani su poglavljima 2. i 4. ove Odluke.

Površina poslovne namjene K1

Članak 13.

(1) Površina poslovne namjene je površina izdvojene namjene unutar građevnog područja naselja namjenjena izgradnji građevina manje proizvodno - zanatske djelatnosti, a sadržaja vezanih uz tradicijsku poljoprivrednu djelatnost.

(2) Uvjeti i način gradnje na površinama poslovne namjene definirani su poglavljima 2. i 4. ove Odluke.

Površine zaštitnog zelenila Z

Članak 14.

(1) Površine zaštitnog zelenila su površine uz komunikaciju nedostatne površine za realizaciju nekih od namjena definiranih ovim Odredbama i površine koje razdvajaju pojedine namjene.

(2) Uvjeti uređenja površina iz stavka (1) ovog članka definirani su poglavljem 6. ove Odluke.

OPĆI UVJETI UREĐENJA PROSTORA

Članak 15.

(1) Unutar obuhvata Plana može se graditi samo na uređenom građevinskom zemljištu. Uređenje građevinskog zemljišta podrazumijeva pripremu i opremanje zemljišta. Na području obuhvata Plana određuju se II kategorija uređenja građevinskog zemljišta za koju je potrebno zadovoljiti slijedeće uvjete:

.imovinsko - pravnu pripremu,

.pristupni put,

.priključak na niskonaponsku mrežu

.priključak na javni sustav odvodnje otpadnih voda i opskrbe vodom; iznimno do izgradnje javne mreže odvodnje, dozvoljava se priključak na trokomornu sabirnu (septičku) jamu za manju građevinu kapaciteta do 10 ES dok je za veći kapacitet obvezna izgradnja samostalnih sustava s bio-diskom ili na drugi način, sukladno posebnim uvjetima. Sabirna jama se može graditi na udaljenosti do 4.0m od ruba građevne čestice, iznimno i na manjoj udaljenosti uz suglasnost susjeda. Može se graditi pod uvjetom da se pražnjenje može obavljati bez teškoća. Mora biti vodonepropusna, zatvorena i odgovarajućeg kapaciteta, te treba udovoljavati sanitarno tehničkim i higijenskim uvjetima i drugim posebnim propisima.

(2) Naselje mora biti opremljeno osnovnim društvenim sadržajima kao i sustavom javne rasvjete.

(3) Obuhvat Plana nalazi se unutar zaštitnog obalnog pojasa.

(4) Rekonstrukcija postojeće izgradnje, u bilo kojem dijelu obuhvata, moguća je sukladno odredbama ovog Plana. Dozvoljava se rekonstrukcija postojećih građevina koje su izgrađene i na manjim udaljenostima od susjednih i javnih građevnih čestica definiranih ovim Planom s tim da se postojeća udaljenost ne smanjuje.

2. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

Članak 16.

(1) Građevine gospodarske djelatnosti su poslovne, ugostiteljske, turističke, trgovačke, uslužne, servisne, zanatske koje ne zagađuju okoliš, ne prouzrokuju nedopuštenu buku, vibracije i sl., te su svojom namjenom i oblikovanjem spojive sa sveobuhvatnom namjenom planskog područja.

(2) Sadržaji noćnog života (noćni klubovi, disco klubovi, kockarnice, zabavni centri i sl.) smještaju se unutar zone 3a.

(3) Izgradnja građevina gospodarskih djelatnosti određuje se unutar površina poslovne (zona 4), ugostiteljsko- turističke (zone 3(a-b), 5), sportsko-rekreacijske (zona 9), te unutar površina mješovite namjene (zona 1 (a-c)).

(4) Izgradnja građevina gospodarskih djelatnosti moguća je na zasebnoj građevnoj čestici ili kao sastavni dio građevne čestice neke druge namjene.

(5) Uvjeti gradnje gospodarskih građevina definirani su poglavljem 4. ove Odluke.

(6) Pored osnovne namjene - ugostiteljsko-turističke i poslovne moguća je izgradnja sadržaja pomoćne i prateće namjene. Pomoćne i prateće građevine na česticama gospodarskih građevina mogu biti manji pomoćni (spremišta, kotlovnice i dr.), poslovni (uredi, agencije, ispostave javnih sadržaja, banke, pošta i dr.), društveni (ordinacije, galerije, dječje igraonice ili privremeni prihvat djece i sl.), ugostiteljski i skladišni prostori u funkciji osnovne namjene.

(7) Oblik i veličina građevne čestice na kojoj se gradi građevina gospodarske namjene mora omogućiti smještaj svih sadržaja vezanih uz nesmetano obavljanje planirane djelatnosti (osnovnu građevinu, sve pomoćne i prateće građevine u njenoj funkciji, nesmetan pristup, komunalnu opremljenost i sl.).

Smještaj građevina ugostiteljsko-turističke namjene

Članak 17.

(1) Građevine ugostiteljsko-turističke namjene grade se na slijedećim površinama i to:

.hotel T1 - zone 5 i 1(a-c)

.ugostiteljski sadržaji T4 - zone 3(a-b), 1(a-c), 4, 9-2b

.turistički punktovi Ti - zone 3(a-b) i 1a

(2) Građevine ugostiteljsko-turističke namjene koji se mogu graditi na izdvojenim građevnim česticama unutar površina mješovite namjene ili kao prateći sadržaji na građevnim česticama neke druge osnovne namjene su:

.smještajni sadržaji svih oblika kapaciteta najviše do 80 ležaja;

.ugostiteljski sadržaji svih ponuda.

Smještaj građevina poslovne namjene

Članak 18.

(1) Građevine poslovne namjene koje se mogu graditi u zoni 4 su manji proizvodno - zanatski sadržaji vezane uz tradicijsku poljoprivrednu djelatnost kao što su: vinarija, uljara, mljekara, sirana, sušiona i prerada aromatičnog i ljekovitog bilja, prerada ratarskih proizvoda i sl., te druge poslovne i gospodarske djelatnosti bez štetnih utjecaja na okoliš i koje ne narušavaju uvjete života i stanovanja u naselju.

(2) Građevine poslovne namjene koje se mogu graditi na izdvojenim građevnim česticama unutar površina mješovite namjene ili kao prateći sadržaji na građevnim česticama neke druge osnovne namjene su:

.trgovine, uredi, predstavništva, servisi i drugi zanatski i uslužni sadržaji različitih karakteristika sukladni namjeni sveukupnog prostora, zabavni centri, kockarnice i dr. - zone 1(a-c), 3a, 4. i 5.

3. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Članak 19.

(1) Građevine društvene djelatnosti su građevine zdravstvene, socijalne, predškolske i školske, kulturne, vjerske i sportsko-rekreacijske namjene.

(2) Zone društvene izgradnje grafički su prikazane na kartografskom prikazu 4. i označene kao zone 2.

(3) Izgradnja građevina društvene djelatnosti moguća je:

.unutar površina mješovite namjene kao osnovna građevina na zasebnoj građevnoj čestici (zona 1 (a-c));

.unutar površina mješovite namjene kao prateća djelatnost građevina druge osnovne namjene (zona 1 (a-c));

.unutar površina ugostiteljsko-turističke i sportsko- rekreacijske namjene kao prateća djelatnost (zone 3(a-b), 5 i 9).

(4) Uvjeti gradnje građevina društvene djelatnosti definirani su poglavljem 4. ove Odluke.

Smještaj građevina društvene namjene

Članak 20.

(1) Građevina zdravstvene namjene D2 je postojeća građevine u zoni 2a.

(2) Građevina školske namjene D4 je postojeća građevina područnog odjeljenja osnovne škole Maria Martnolića - Mali Lošinj - zona 2b.

(3) Građevina kulturne namjene D6 je izložbeni sadržaj uz sadržaj ugostiteljstva - zona 2c.

(4) Građevina vjerske namjene D7 je postojeća crkva Sv. Andrije na zasebnoj građevnoj čestici - zona 2d.

(5) Građevine sportsko- rekeracijske namjene smještaju su u građevinsko područje izvojene namjene kao sadržaji osnovne namjene - zone 9, te unutar zona 1 i 5 kao prateći sadržaji osnovnim namjenama prostora.

(6) Građevine drugih društvenih namjena koje se mogu graditi na izdvojenim građevnim česticama unutar površina mješovite namjene ili kao prateći sadržaji na građevnim česticama neke druge osnovne namjene su:

.zdravstvene (wellness,ordinacije, ambulante, apoteka i sl.),

.predškolske (jaslice, dječiji vrtić),

.kulturne (čitaonica, izložbeni prostori, galerije, muzej, kino i dr.),

.socijalne (domovi, rehabilitacijski centri),

.sportsko-rekreacijske (teretane, igraonice, otvorena igrališta i sl.).

4. UVJETI I NAČIN GRADNJE

Članak 21.

(1) Planom su definirane zone gradnje i uređenja na slijedeći način:

.zona 1 - mješovita namjena,

.zona 2 - društvena namjena,

.zona 3 - ugostiteljska namjena,

.zona 4 - proizvodno-zanatska namjena,

.zona 5 - ugostiteljsko-turistička namjena - hotel,

.zona 6 - luke otvorene za javni promet,

.zona 7 - komunalna namjena - cestovni promet,

.zona 8 - površine zaštitnog zelenila,

.zona 9 - sportsko-rekreacijska namjena,

(2) Izgradnja građevina moguća je na slijedećim površinama:

.mješovite namjene - zone 1

.društvene namjene - zone 2

.poslovne namjene - zone 4

.ugostiteljsko-turističke namjene - zone 3 i 5

.sportsko-rekreacijske namjene - zone 9

(3) Izgradnja i uređenje zona 6 i 7 definirane su poglavljem 5., uređenje zona 8 i dijela zone 9 poglavljem 6..

(4) Obuhvati navedenih zona gradnje grafički su prikazani na kartografskom prikazu 4..

(5) Ovim planom dozvoljava se izgradnja slijedećih građevina:

.stambenih;

.pomoćnih i pratećih;

.društvenih i sportsko-rekreativnih;

.poslovnih i proizvodno-zanatskih;

.ugostiteljsko-turističkih;

.privremeno-montažnih.

Rekonstrukcija postojeće izgradnje

Članak 22.

(1) Zona 1a je obuhvat povijesne jezgre naselja Unije i za istu se utvrđuju elementi tradicionalne gradnje i uređenja koji se, pri rekonstrukciji postojećeg stanja i interpolaciji nove građevine u predmetnu zonu, primjenjuju.

(2) Rekonstrukcija postojeće izgradnje u svim zonama, osim u zoni 1a, moguća je sukladno odredbama ovog Plana za izgradnju novih građevina.

(3) Za postojeće građevine (izvan zone 1a) čija je građevna čestica manja od najmanjih dopuštenih površina građevne čestice dozvoljava se korištenje koeficijenata izgrađenosti (Kig) i iskorištenosti (Kis) utvrđenih za pojedinu namjenu definiranu ovim Odredbama.

(4) Za postojeće građevine (izvan zone 1a) koje svojim gabaritima i smještajem na građevnoj čestici premašuju postavljene uvjete dopušta se rekonstrukcija unutar postojećih gabarita.

4.1. UVJETI I NAČIN GRADNJE GRAĐEVINA STAMBENE NAMJENE

Članak 23.

(1) Stambene građevine grade se u zonama 1 - 1a, 1b, 1c kao građevine osnovne namjene dok u zoni 2a stambeni sadržaj može biti prateći sadržaj osnovnoj društvenoj namjeni.

(2) Stambena građevina može biti:

.obiteljska kuća;

.manja višestambena građevina.

(3) Uz stambenu građevinu, kao osnovnu, mogu se graditi pomoćni i prateći sadržaji. Prateći sadržaji moraju zauzimati manje od ukupne površine osnovne građevine sa pomoćnim sadržajima.

(4) Ako prateći sadržaji zauzimaju više od ukupne površine osnovne građevine sa pomoćnim sadržajima onda se građevina naziva stambeno-poslovnom, a njena izgradnja određuje se sukladno uvjetima za izgradnju manje višestambene građevinu.

(5) Postojeće građevine koje ne zadovoljavaju uvjete ove Odluke mogu se rekonstruirati u postojećim gabaritima.

Obiteljska kuća

Članak 24.

(1) Namjena građevine:

.Obiteljska kuća je osnovna građevina sastavljena od najviše 3 uporabne cjeline stambenog karaktera.

.Obiteljska kuća može biti slobodnostojeća, dvojna ili u nizu.

.Stambeni niz može sadržavati najviše 5 obiteljskih kuća kod nove izgradnje. Na završne građevine niza primjenjuju se uvjeti definirani za dvojne građevine.

(2) Oblik i veličina građevne čestice:

.Oblik i veličina građevne čestice u zoni 1a utvrđena je postojećom izgradnjom i katastarskom matricom.

.Oblik i veličina građevne čestice u zonama 1b i 1c moraju zadovoljiti uvjete definirane ovim stavkom. Najmanja i najveća površina građevne čestice kao i njena iskoristivost i izgrađenost uvjetovani su vrstom izgradnje, dok je najmanja širina građevne čestice uvjetovana katnošću nadzemne izgradnje:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

 

Članak 86.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 350-01/12-01/10

URBROJ: 2213/01-01-6-11

Mali Lošinj, 08. veljače 2016.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=964&mjesto=10005&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr