SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 2. Subota, 30. siječnja 2016.
GRAD MALI LOŠINJ

2.

Na temelju članka 14. Odluke o donošenju ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja /UPU-27/ Veli Lošinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 25/15) i članka 113. stavak (3) i (4) Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13) Odbor za statutarno pravna pitanja na sjednici održanoj dana 25. siječnja 2016. godine utvrdio je pročišćeni tekst Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja /UPU-27/ Veli Lošinj.

Pročišćeni tekst Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja /UPU-27/ Veli Lošinj obuhvaća Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja /UPU-27/ Veli Lošinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 10/13) i Odluku o donošenju ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja /UPU-27/ Veli Lošinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/15) u kojima je utvrđeno vrijeme njihovog stupanja na snagu.

KLASA: 021-05/16-01/01

URBROJ: 2213/01-01-16-3

Mali Lošinj, 25. siječnja 2016.

Predsjednik
Odbora za statutarno pravna pitanja
Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja
Luigi Satalić, v.r.

ODREDBE ZA PROVOĐENJE

UVOD

Članak 1.

(0) Donosi se Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja »UPU 27 - VELI LOŠINJ«, u daljnjem tekstu Odluka, Plan.

(1) Ovom Odlukom donose se Ciljane izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja /UPU-27/ Veli Lošinj (u daljnjem tekstu: Plan) (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 10/13).

(2) Ovaj Plan je sukladno Odluci o izradi (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 18/13 i 15/14) izradio URBING d.o.o. iz Zagreba.

Odredbom članka 1. Odluke o donošenju Ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja /UPU 27/ Veli Lošinj, »Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 25/15, koja je stupila na snagu 22.08.2015., dodani su stavci (2) i (3).

Članak 2.

(1) Sastavni dijelovi Plana su:

A - TEKSTUALNI DIO: odredbe za provođenje,

B - GRAFIČKI DIO:

1. Korištenje i namjena površina, mj. 1:2.000

2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža,

2. A Prometna i ulična mreža mj. 1:2.000

2. B Komunalna infrastrukturna mreža:
elektroenergetika, plinoopskrba, EK

infrastruktura mj. 1:2.000

2. C Komunalna infrastrukturna mreža:

vodnogospodarski sustav mj. 1:2.000

3. A Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina,
mj. 1:2.000

3. B Mjere posebne zaštite, mj. 1:2.000

4. Način i uvjeti gradnje mj. 1:2.000

C - OBVEZNI PRILOZI:

1. obrazloženje Plana,

2. popis sektorskih dokumenata i propisa,

3. izvod iz Prostornog plana uređenja Grada
Malog Lošinja,

4. zahtjevi i mišljenja,

5. izvješće o prethodnoj raspravi,

6. izvješće o javnoj raspravi 2011., ponovnoj
javnoj raspravi 2012.

7. evidencija postupka izrade i donošenja Plana,

8. sažetak za javnost.

D - PRILOZI:

1. suglasnost za upis u SUDREG, izvod iz SUDREG,

potvrde o upisima u HKAIG,

2. Odluka o izradi Plana,

3. suglasnost na konačni prijedlog Plana.

(2) Izrađivač Plana je Urbing d.o.o., za poslove prostornog uređenja i zaštitu okoliša iz Zagreba.

(3) Plan je sadržan u elaboratu »Ciljane izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja /UPU-27/ Veli Lošinj«, koji se sastoji od tekstualnog, grafičkog dijela i obveznih priloga, a sadrži:

A. TEKSTUALNI DIO

I. Uvod

II. Tekst Odluke o Ciljanim izmjenama i dopunama odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja / UPU-27/ Veli Lošinj

B. GRAFIČKI DIO

Kartografski prikazi u mjerilu 1:2000:

1. Korištenje i namjena površina

2.a Prometna i ulična mreža

2.b Komunalna infrastrukturna mreža:

elektroenergetika, plinoopskrba, ek infrastruktura

2.c Komunalna infrastrukturna mreža:

vodnogospodarski sustav

3.a Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

3.b Mjere posebne zaštite

4. Način i uvjeti gradnje

C. OBVEZNI PRILOZI:

PRILOG I Obrazloženje

PRILOG II Izvadak iz Prostornog plana uređenja

Grada Mali Lošinj

PRILOG III Popis propisa i dokumenata koje je bilo
potrebno poštivati u izradi Plana

PRILOG IV Sažetak za javnost

PRILOG V Zahtjevi za izradu plana

PRILOG VI Izvješće o javnoj raspravi

PRILOG VII Suglasnost i mišljenja nadležnih tijela

na Nacrt konačnog prijedloga Plana

PRILOG VIII Suglasnost Župana na Konačni

prijedlog Plana

PRILOG IX Evidencija postupka izrade i donošenja

Plana

PRILOG X Dokumentacija o ovlaštenju stručnog

izrađivača Plana za izradu prostornih planova

Odredbom članka 2. Odluke o donošenju Ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja /UPU 27/ Veli Lošinj, »Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 25/15, koja je stupila na snagu 22.08.2015., dodan je stavak (3).

Članak 3.

(1) Obuhvat Urbanističkog plana uređenja »UPU 27 - Veli Lošinj« (u daljnjem tekstu Plan), određen je Prostornim planom uređenja Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br: 13/08), u daljnjem tekstu PPUG.

(2) Odluka o izradi Plana objavljena je u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije broj: 21/08 i 40/ 11.

(3) Granice obuhvata prenesene su na katastarski plan uklopljen sa slojnicama i ortofoto podlogom, sve u mj. 1:2.000.

(4) Ukupna površina obuhvaćena Planom iznosi 101,77 ha, od toga kopnenog dijela 85,13 ha i morskog dijela 16,64 ha.

POJMOVI

Članak 4.

U smislu ovih odredbi, izrazi i pojmovi koji se koriste imaju slijedeće značenje:

.autobusna stajališta (AS, As) - vidi čl. 78. st. 1.

.benzinske postaje (BP) - vidi čl. 82.

.biciklističke staze - vidi čl. 81.

.dvojni način gradnje (D) - vidi čl. 14. st. 3.

.etaža - vidi čl. 18. st. 1., st. 2. i čl. 19. st. 1.

.gradivi dio građevne čestice - vidi čl. 11. st. 1. i st. 2.

.građevine javnih i društvenih djelatnosti - vidi čl. 30. i čl. 49.

.građevni pravac - vidi čl. 17. st. 2.

.izgrađenost građevne čestice - koeficijent izgrađenosti (kig) - vidi čl. 10. st. 1.

.iskorištenost građevne čestice - koeficijent iskorištenosti (kis) - vidi čl. 10. st. 5.

.javna parkirališta (P) - vidi čl. 79.

.javne ceste - vidi čl. 73. st. 2.

.kazeta je prostorna cjelina istovjetne namjene, prostorne strukture te načina i uvjeta gradnje u pravilu omeđena javno prometnim površinama utvrđenim ovim Planom

.kolno-pješačke ulice i površine - vidi čl. 77. st. 1.

.konačno zaravnan i uređen teren - vidi čl. 22. st. 4.

.lučka područja - vidi čl. 83. st. 3.

.manja višestambena građevina - vidi čl. 54. st. 2. t. 2.

.najmanja dozvoljena etažna visina građevine (Emin) - vidi čl. 18. st. 3.

.najmanja dozvoljena širina građevne čestice (šmin) - vidi čl. 9. st. 4.

.najviša dozvoljena etažna visina građevine (Emax) - vidi čl. 18. st. 2.

.nerazvrstane ceste - vidi čl. 73. st. 2.

.obiteljska kuća - vidi čl. 54. st. 2. t. 1.

.lokacijski uvjeti - vidi čl. 6. st. 4. i st. 5.

.osnovna građevina - vidi čl. 12. st. 1.

.pješačke površine - vidi čl. 77. st. 2.

.pomoćna građevina - vidi čl. 13. st. 3.

.posebni propis je važeći zakonski ili podzakonski propis kojim se regulira područje pojedine djelatnosti iz konteksta odredbi

.prateća građevina - vidi čl. 13. st. 2.

.privremena građevina - vidi čl. 13. st. 4.

.prometni terminali (T) - vidi čl. 78. st. 2.

.regulacijski pravac - vidi čl. 17. st. 1.

.skupni način gradnje (S) - vidi čl. 14. st. 4.

.slobodnostojeći/samostojeći način gradnje (SS) - vidi čl. 14. st. 2.

.stambena građevina - vidi čl. 54. st. 2., čl. 54. st. 1.

.stambena jedinica (SJ) - vidi čl. 54. st. 1.

.stambeno-poslovna građevina - vidi čl. 55. st. 1. i st. 2.

.tavan - vidi čl. 19. st. 2.

.višestambena građevina - vidi čl. 54. st. 2. t. 3.

.Zakon je važeći zakonski propis iz područja prostornog uređenja

0. OPĆI UVJETI

0.0. Posebni opći uvjeti

Članak 5.

Brisan

Odredbom članka 3. Odluke o donošenju Ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja /UPU 27/ Veli Lošinj, »Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 25/15, koja je stupila na snagu 22.08.2015., članak 5. se briše.

Članak 6.

(1) Uređivanje prostora na području obuhvata Plana, bilo izgradnjom građevina ili uređenjem zemljišta, te obavljanjem drugih radova na površini, odnosno iznad ili ispod površine zemlje, kojim se mijenja stanje u prostoru, mora se obavljati u skladu s općim i posebnim lokacijskim uvjetima, te mjerama:

.zaštite prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti

.sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

.zaštite od prirodnih i drugih nesreća

.zaštite od požara

.provedbe Plana

sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (u daljnjem tekstu Zakon), te posebnim zakonima i propisima.

(2) Posebnim lokacijskim uvjetima smatraju se uvjeti:

.smještaja i način gradnje građevina gospodarskih djelatnosti

.smještaja i način gradnje građevina javnih i društvenih djelatnosti

.smještaja i način gradnje stambenih građevina

.uređenja, odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja javne i komunalne infrastrukturne mreže s pripadajućim objektima i površinama

.uređenja javnih zelenih površina.

(3) Pod uvjetima smještaja i načinom gradnje građevina iz prethodnog stavka podrazumijeva se:

.u dovršenim i pretežito dovršenim dijelovima naselja, te preoblikovanim dijelovima naselja:

o rekonstrukcije postojećih građevina

o zamjene postojećih građevina izgradnjom novih

o zadržavanje izvedenog stanja

oizgradnja novih građevina na neizgrađenim građevnim česticama

o utvrđivanje građevne čestice

.u nedovršenim dijelovima naselja izgradnja novih građevina

.u područjima rekultiviranja i kultiviranja:

ohortikulturno održavanje i uređenje javnih zelenih površina.

(4) Opći i posebni lokacijski uvjeti za uređenje prostora određuju se:

.oblikom, veličinom i izgrađenošću građevne čestice

.smještajem građevina na građevnoj čestici

.visinom i oblikovanjem građevina

.uređenjem ograda i građevne čestice

.priključkom građevne čestice i građevina na javnu i komunalnu infrastrukturu

.drugim elementima važnim za zahvat u prostoru

(5) Općim lokacijskim uvjetima određuju se opći uvjeti smještaja i načini gradnje za neposredno i posredno provođenje Plana, kao i razgraničavanje površina javnih i drugih namjena. Ukoliko su posebnim lokacijskim uvjetima drugačije ili strože određeni uvjeti uređenja prostora od onih propisanih općim lokacijskim uvjetima, primjenjuju se posebni lokacijski uvjeti, osim za Z4 iz članka 21. Lokacijski uvjeti određeni su tako da se održe prostorne cjeline i struktura podcjelina, te karakteristike naselja - lokalni uvjeti.

(6) Lokalni uvjeti jesu dokazane posebnosti mikrolokacije (urbanističko-arhitektonske, klimatske, komunalne, prometne i sl.); uvjeti koji proizlaze iz posebnosti pojedine lokacije; tipologije susjednih građevina, morfologije uličnog poteza, dijela naselja odnosno drugog građevinskog područja koji utječu na oblikovno-morfološke, funkcionalne i regulativne specifičnosti građevine, na prostoru kazete/ radijusa okvirno 100 m, kao i uvjeti koji proizlaze iz posebnosti pojedine lokacije izvan građevinskog područja, koje se trebaju uvažavati pri oblikovanju građevine.

(7) Ukoliko primjenom mjera iz stavka 1. ovoga članka proizlazi primjena strožih uvjeta uređenja prostora od onih propisanih općim i posebnim lokacijskim uvjetima, primjenjuju se uvjeti uređenja prostora proizašli primjenom tih mjera.

(8) Kod rekonstrukcije postojeće građevine ili zamjene postojeće građevine novom, dozvoljava se zadržavanje postojećih lokacijskih uvjeta koji izlaze iz okvira lokacijskih uvjeta propisanih ovim Planom uz posebne uvjete i mjere iz stavka 1. ovog članka, odnosno kod rekonstrukcije postojećih građevina i interpolacije novih građevina stambene, gospodarske i ugostiteljsko-turističke namjene u povijesnim graditeljskim cjelinama, u pretežito izgrađenim strukturama evidentiranih povijesnih cjelina i pretežno izgrađenim i prostorno definiranim djelovnima naselja moguća su odstupanja od Planom utvrđenih uvjeta, sukladno lokalnim uvjetima u naselju i posebnim konzervatorskim uvjetima kod neposredne provedbe plana odnosno. Pri tome je dozvoljeno izgraditi i planirati:

.građevine veće visine i broja etaža od određenih ali, kod neposredne provedbe, do visine više susjedne građevine,

.na česticama manje površine od određene, s čim se usklađuju koeficijent izgrađenosti i iskorištenosti čestice.

Članak 7.

(1) PPUG je građevinsko područje naselja odredio kao područje mješovite namjene unutar kojeg se mogu oformiti zone i prostori izdvojenih gospodarskih, ugostiteljsko-turističkih i drugih namjena kada je to uvjetovano postojećom morfologijom i izgrađenošću naselja, funkcioniranjem izdvojenih zona i na to vezanom potrebnom veličinom građevinske čestice, prometnim i drugim razlozima.

(2) Na jednoj građevinskoj čestici unutar građevinskog područja naselja se može graditi građevina stambene, stambeno-poslovne, poslovne i gospodarske namjene. Djelatnost tih građevina ne smije ugrožavati okolinu bukom i ne smije uzrokovati zagađenje zraka i tla iznad dopuštenih razina.

(3) U sklopu mješovitih zona naselja grade se obiteljske kuće i manje višestambene građevine.

(4) U sklopu naselja je dozvoljeno kao pojedinačne građevine ili kao funkcionalne prostorne cjeline graditi građevine ugostiteljsko-turističke namjene visoke kategorije, pretežno s 4 zvjezdice (*) i više. Uz građevine ugostiteljsko-turističke namjene moguća je gradnja pratećih sadržaja (otvoreni športsko-rekreacijski, ugostiteljski, uslužni, zabavni i sl.) te infrastrukturnih građevina (parkirališta, prometnice i dr.).

(5) Obalni prostor naselja se namjenjuje i čuva za izgradnju građevina javne namjene i uređenje javnih površina, infrastrukturnih građevina i drugih građevina koje po svojoj prirodi zahtijevaju smještaj na obali (luke i sl.) i u slučaju kad se na kopnenom dijelu u sklopu naselja određuje poslovna, turistička ili sportsko-rekreacijska namjena.

(6) Svaka intervencija na prostoru naselja mora biti izvedena uz uvjet poštivanja postojeće strukture u arhitektonskom i urbanističkom smislu. Treba uvažavati lokalne uvjete kao i karakterističnu urbanističku strukturu pojedine cjeline. Potrebno je uvažavati karakteristike parcelacije građevinskog zemljišta, tip i položaj građevina na građevnoj čestici.

(7) Intervencije u jezgrama naselja moraju biti usklađene s povijesnim, urbanističkim i oblikovnim karakteristikama, pri čemu treba sačuvati sve njene karakteristične prostorne elemente. Dozvoljene su dogradnje i nadogradnje, kao i izgradnja novih građevina, ukoliko se time neće narušiti postojeća vrijednost i karakter prostora, posebno ukoliko će se time poboljšati ili sanirati neodgovarajuće intervencije.

(8) Kod izgradnje i rekonstrukcije na osjetljivim prostorima oko jezgre naselja moraju se posebno uvažavati lokalni uvjeti koji uključuju karakterističan izgled naselja u širem prostoru, gabarite naselja i strukturiranje njegovog ruba te siluetu i panoramski izgled koji je plod povijesnog razvitka naselja. Izgradnjom i rekonstrukcijom građevina se ne smije narušiti naglašenost, prepoznatljivost i mjerilo dominantnih sakralnih i drugih građevina koje predstavljaju prostorni naglasak naselja.

(9) U područjima neujednačene izgradnje treba novom izgradnjom i rekonstrukcijom građevina težiti uspostavi novog prostornog reda s racionalnijom iskorištenošću zemljišta, boljom prometnom povezanošću, kvalitetnijom urbanističkom koncepcijom i oblikovanjem građevina.

(10) Prilikom svake rekonstrukcije, dogradnje i nadogradnje obavezno je utvrditi neprimjerene elemente postojeće gradnje te uvjetovati njihovo usklađenje.

(11) Građevine u obuhvatu Plana od važnosti za Primorsko-goransku županiju su:

.građevina društvenih djelatnosti - sekundarne zdravstvene zaštite Veli Lošinj

.cestovna građevina s pripadajućim objektima, uređajima i instalacijama - županijska cesta - Mali Lošinj - Veli Lošinj

.građevine sustava odvodnje s pripadajućim objektima, uređajima i instalacijama - u Velom Lošinju

0.1. Oblik, veličina i izgrađenost građevne čestice

Članak 8.

(1) Oblik i veličina građevne čestice određuju se imajući u vidu namjenu i vrstu građevina čija se gradnja na toj čestici planira, javno prometnu površinu s koje se osigurava pristup na građevnu česticu, susjedne građevne čestice, konfiguraciju i druge karakteristike zemljišta, katastarsko i zemljišno knjižno stanje zemljišta, lokacijske uvjete i druge elemente od značaja za određivanje njezinog oblika.

(2) Oblik i veličina građevne čestice utvrđuje se prema postojećem obliku katastarske čestice, cijepanjem katastarske čestice ili spajanjem više čestica, a mora omogućiti smještaj građevina i udaljenosti građevina do granica građevne čestice.

(3) Oblik građevne čestice je u pravilu pravokutni, određen na način da sugerira i omogućava smještaj građevine koja je pravokutnog tlocrta, s dužim, glavnim pročeljem na građevnom pravcu.

(4) Omjer dimenzija građevne čestice iznosi okvirno od 1:1 do 1:3, osim za gradnju građevina na skupni (S) način kada može iznositi do 1:5.

(5) Oblik i veličina građevne čestice ne može se odrediti na način da se susjednim građevnim česticama na kojima su izgrađene postojeće građevine pogoršaju uvjeti gradnje, odnosno da iste ne zadovolje lokacijske uvjete određene ovim odredbama.

Članak 9.

(1) Veličina građevne čestice određena je površinom i minimalnom širinom.

(2) U ovisnosti o načinu gradnje osnovnih građevina, utvrđuje se najmanja i najveća dozvoljena površina građevne čestice (P min i P max) pojedinim grupama uvjeta gradnje odnosno lokacijskim uvjetima.

(3) Iznimno kada postojeća katastarska čestica ima više od 2.000 m2 a preostali dio nema uvjeta za formiranje građevne čestice dozvoljava se veća površina građevne čestice.

(4) Ukoliko se dio postojeće katastarske čestice, koja bi sama po sebi udovoljavala minimalnim propisanim uvjetima, priključuje planiranoj javnoj prometnoj površini, dozvoljava se do 10% manja površina građevinske čestice od propisane općim ili pojedinačnim lokacijskim uvjetima.

(5) Utvrđuje se najmanja dozvoljena širina građevne čestice (š min) kao najmanja udaljenost između nasuprotnih granica građevne čestice koja mora biti zadovoljena na dijelu građevne čestice na kojem se smješta osnovna građevina. U ovisnosti o etažnoj visini i načinu gradnje osnovne građevine, određuju se slijedeće najmanje dozvoljene širine građevnih čestica u metrima, ukoliko pojedinim posebnim lokacijskim uvjetima nije drugačije određeno:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=963&mjesto=10005&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr