SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 2. Subota, 30. siječnja 2016.
GRAD MALI LOŠINJ

1.

Na temelju članka 29. Odluke o donošenju ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja /UPU-9/ Mali Lošinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 25/15) i članka 113. stavak (3) i (4) Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13) Odbor za statutarno pravna pitanja na sjednici održanoj dana 25. siječnja 2016. godine utvrdio je pročišćeni tekst Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja /UPU-9/ Mali Lošinj.

Pročišćeni tekst Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja /UPU-9/ Mali Lošinj obuhvaća Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja /UPU-9/ Mali Lošinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 10/13) i Odluku o donošenju ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja /UPU-9/ Mali Lošinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/15) u kojima je utvrđeno vrijeme njihovog stupanja na snagu.

KLASA: 021-05/16-01/01

URBROJ: 2213/01-01-16-2

Mali Lošinj, 25. siječnja 2016.

Predsjednik
Odbora za statutarno pravna pitanja
Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja
Luigi Satalić, v.r.

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 1.

(1) Donosi se Urbanistički plan uređenja UPU 9 - Mali Lošinj (dalje u tekstu: Plan).

(2) Planom je u najvećem dijelu obuhvaćeno građevinsko područje naselja Mali Lošinj (sa izdvojenim dijelovima: Kovčanje, Tovar, Poljana i Runjica), bez izdvojenog dijela Artatore, a sa izdvojenim dijelom građevinskog područja naselja Veli Lošinj - područje Baldarke zajedno sa pripadajućim im akvatorijima (lučka područja i kupališta) u ukupnoj površini od oko 316 ha, od čega 200 ha (63,3%) otpada na kopneni dio, a 116 ha (36,7%) na morski dio.

(3) Ovom Odlukom donose se Ciljane izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja /UPU-9/ Mali Lošinj (u daljnjem tekstu: Plan) (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 10/13).

(4) Ovaj Plan je sukladno Odluci o izradi (''Službene novine Primorsko-goranske županije'' broj 18/13, 15/14 i 39/14) izradio URBING d.o.o. iz Zagreba.

Odredbom članka 1. Odluke o donošenju Ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja /UPU 9/ Mali Lošinj, »Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 25/15, koja je stupila na snagu 22.08.2015., dodani su stavci (3) i (4).

Članak 2.

(1) Osnova programa gradnje i uređenja prostora temelji se na održavanju, te rekonstrukciji i dogradnji (izgradnja na neizgrađenim česticama) izgrađene urbane strukture s jedne strane, te s druge strane, na izgradnji i uređenju neizgrađenih površina. Program gradnje je moguće realizirati u etapama, sukladno prethodnom prometnom i komunalnom opremanju zemljišta. Sukladno Planu, a uz prethodnu realizaciju pristupnih ulica i ostale javne i komunalne infrastrukture realizirat će se pojedini dijelovi naselja/zona prema potrebama i potražnji za stambenom ili izgradnjom druge planirane namjene.

Članak 3.

(1) Plan je sadržan u elaboratu: »Urbanistički plan uređenja UPU 9 - Mali Lošinj« izrađenom po stručnom izrađivaču »Urbing d.o.o« iz Zagreba, slijedećeg sadržaja:

A. Tekstualni dio

I. UVOD

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

(2) Plan je sadržan u elaboratu ''Ciljane izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja /UPU-9/ Mali Lošinj'', koji se sastoji od tekstualnog, grafičkog dijela i obveznih priloga, a sadrži:

A. TEKSTUALNI DIO

I.Uvod

II.Tekst odluke o Ciljanim izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja /UPU-9/ Mali Lošinj

B. GRAFIČKI DIO

Kartografski prikazi u mjerilu 1:2000:

1. Korištenje i namjena površina

2.a Prometna i ulična mreža

2.b Elektroničke komunikacije i energetika

2.c Vodnogospodarski sustav

3.a Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

3.b Oblici korištenja

3.c Mjere posebne zaštite

4. Način i uvjeti gradnje

Kartografski prikazi 2.b. ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE I ENERGETIKA, te 3.c. MJERE POSEBNE ZAŠTITE, ovim izmjenama i dopunama se ne mijenjaju, ali se zbog preglednosti uvrštavaju u elaborat.

C. OBVEZNI PRILOZI:

PRILOG I Obrazloženje

PRILOG II Izvadak iz Prostornog plana uređenja
Grada Mali Lošinj

PRILOG III Popis propisa i dokumenata koje je bilo
potrebno poštivati u izradi Plana

PRILOG IV Sažetak za javnost

PRILOG V Zahtjevi za izradu Plana

PRILOG VI Izvješće o javnoj raspravi

PRILOG VII Suglasnosti i mišljenja nadležnih tijela na Nacrt konačnog prijedloga Plana

PRILOG VIII Suglasnost Župana na Konačni prijedlog Plana

PRILOG IX Evidencija postupka izrade i donošenja Plana

PRILOG X Dokumentacija o ovlaštenju stručnog
izrađivača Plana za izradu prostornih
planova

Odredbom članka 2. Odluke o donošenju Ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja /UPU 9/ Mali Lošinj, »Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 25/15, koja je stupila na snagu 22.08.2015., dodan je stavak (2).

Pojmovi

Članak 4.

U smislu ovih odredbi, izrazi i pojmovi koji se koriste imaju slijedeće značenje:

.autobusna stajališta (AS) - vidi čl. 63. st. 3.,

.autobusni kolodvor (AK) - vidi čl. 63. st. 2.,

.benzinske postaje (BP) - vidi čl. 63. st. 4.,

.biciklističke staze - vidi čl. 62. st. 5.,

.dvojni način gradnje (D) - vidi čl. 12. st. 3.,

.etaža - vidi čl. 18. st. 1.,

.gradivi dio građevne čestice - vidi čl. 9. st. 1.,

.građevine javnih i društvenih djelatnosti - vidi čl. 48. st.1.,

.građevinska bruto površina (GBP) - vidi čl. 8. st. 4.,

.građevni pravac - vidi čl. 16. st. 3.,

.izgrađenost građevne čestice - koeficijent izgrađenosti (kig) - vidi čl. 8. st. 1.,

.iskorištenost građevne čestice - koeficijent iskoristivosti (kis) - vidi čl. 8. st. 4.,

.javna parkirališta (P) - vidi čl. 63. st. 1.,

.javne ceste - vidi čl. 58. st. 3.,

.kazeta je prostorna cjelina istovjetne namjene, te načina i uvjeta gradnje omeđena javno prometnim površinama utvrđenim ovim Planom,

.kolno-pješačke ulice i površine - vidi čl. 62. st. 1.,

.konačno zaravnan i uređen teren - vidi čl. 21. st. 4.,

.lokalni uvjeti - vidi čl. 5. st. 6.,

.lučka područja - vidi čl. 65. st. 2.,

.manja višestambena građevina - vidi čl. 54. st. 1.,

.najmanja dozvoljena etažna visina građevine (Emax.) - vidi čl. 17. st. 3.,

.najmanja dozvoljena širina građevne čestice (šmin.) - vidi čl. 7. st. 3.,

.najmanja i najveća dozvoljena površina građevne čestice (Pmin. i Pmax.) - vidi čl. 7. st. 2.,

.najviša dozvoljena etažna visina građevine (Emax.) - vidi čl. 17. st. 2.,

.najviša dozvoljena ukupna visina građevine (max.VS) - vidi čl. 17. st. 5.,

.najviša dozvoljena visina građevine (Vmax.) - vidi čl. 17. st. 4.,

.nerazvrstane ceste - vidi čl. 58. st. 3.,

.obiteljska kuća - vidi čl. 53. st.1.,

.opći lokacijski uvjeti - vidi čl. 5. st. 5.,

.osnovna građevina - vidi čl. 11. st. 1.,

.pješačke površine - vidi čl. 62. st. 2.,

.pomoćna građevina - vidi čl. 11. st. 3.,

.posebni lokacijski uvjeti - vidi čl. 5. st. 2.,

.posebni propis je važeći zakonski ili podzakonski propis kojim se regulira područje pojedine djelatnosti iz konteksta odredbi. Ovi propisi su navedeni u obveznom prilogu Plana br. 3, kao važeći u trenutku stupanja na snagu Plana.

.poslovne građevine - vidi čl. 44. st. 1.,

.prateća građevina - vidi čl. 11. st. 2.,

.privremena građevina - vidi čl. 11. st. 4.,

.proizvodne građevine - vidi čl. 43. st. 1.,

.prometni terminali (T) - vidi čl. 63. st. 6.,

.provedbeni akti jesu akti kojima se sukladno Zakonu omogućuje izgradnja (lokacijska dozvola, rješenje o uvjetima građenja, rješenje o izvedenom stanju, potvrda izvedenog stanja, rješenje o utvrđivanju građevne čestice i sl.),

.regulacijski pravac - vidi čl. 16. st. 2.,

.robno transportno središte - vidi čl. 63. st. 5.,

.samostojeći način gradnje (SS) - vidi čl. 12. st. 2.,

.skupni način gradnje (S) - vidi čl. 12. st. 4.,

.stambena građevina - vidi čl. 50. st. 1.,

.stambena jedinica (SJ) - vidi čl. 51. st. 1.,

.stambeno-poslovna građevina - vidi čl. 50. st. 1.,

.tavan - vidi čl. 18. st. 2.,

.turističke građevine - luke nautičkog turizma - vidi čl. 47. st. 1.,

.ugostiteljsko turistička građevina - vidi čl. 46. st. 1.,

.vijenac građevine - vidi čl. 18. st. 3.,

.višestambena građevina - vidi čl. 55. st. 1.,

.Zakon je važeći zakonski propis iz područja prostornog uređenja,

.zaštitni pojasevi javnih cesta - vidi čl. 58. st. 4.,

0. Opći uvjeti uređenja prostora

Članak 5.

(1) Uređivanje prostora na području obuhvata Plana, bilo izgradnjom građevina ili uređenjem zemljišta, te obavljanjem drugih radova na površini, odnosno iznad ili ispod površine zemlje, kojim se mijenja stanje u prostoru, mora se obavljati u skladu s općim i posebnim lokacijskim uvjetima, te mjerama:

.zaštite prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti,

.sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš,

.zaštite od prirodnih i drugih nesreća i

.provedbe Plana.

(2) Posebnim lokacijskim uvjetima smatraju se uvjeti;

.smještaja i način gradnje građevina gospodarskih djelatnosti,

.smještaja i način gradnje građevina javnih i društvenih djelatnosti,

.smještaja i način gradnje stambenih građevina,

.uređenja, odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja javne i komunalne infrastrukturne mreže s pripadajućim objektima i površinama, te

.uređenja javnih zelenih površina.

(3) Pod uvjetima smještaja i načinom gradnje građevina iz prethodnog stavka podrazumijeva se:

.u dovršenim i pretežito dovršenim dijelovima naselja, te preoblikovanim dijelovima naselja; rekonstrukcije postojećih građevina i zamjene postojećih građevina izgradnjom novih, zadržavanje izvedenog stanja, izgradnja novih građevina na neizgrađenim građevnim česticama, te utvrđivanje građevne čestice, a

.u nedovršenim dijelovima naselja; izgradnja novih građevina,

.u područjima rekultiviranja i kultiviranja: hortikulturno održavanje i uređenje javnih zelenih površina.

(4) Opći i posebni lokacijski uvjeti za uređenje prostora određuju se:

.oblikom, veličinom i izgrađenošću građevne čestice,

.smještajem građevina na građevnoj čestici,

.visinom i oblikovanjem građevina,

.uređenjem ograda i građevne čestice i

.priključkom građevne čestice i građevina na javnu i komunalnu infrastrukturu, te

.drugim elementima važnim za zahvat u prostoru.

(5) Općim lokacijskim uvjetima određuju se opći uvjeti smještaja i načini gradnje za neposredno i posredno provođenje Plana, kao i razgraničavanje površina javnih i drugih namjena. Ukoliko su posebnim lokacijskim uvjetima drugačije ili strože određeni uvjeti uređenja prostora od onih propisanih općim lokacijskim uvjetima, primjenjuju se posebni lokacijski uvjeti.

(6) Uz opće i posebne lokacijske uvjete uređenja prostora u dovršenim i pretežito dovršenim dijelovima naselja primjenjuju se i lokalni uvjeti. Lokalni uvjeti su dokazane posebnosti pojedine lokacije; tipologije susjednih postojećih građevina, morfologije uličnog poteza i dijela naselja, a koje utječu na oblikovno-morfološke, funkcionalne i regulacijske specifičnosti građevine na prostoru kazete, odnosno prostora okvirnog radijusa od 100 m.

(7) Ukoliko primjenom mjera iz stavka 1. ovoga članka proizlazi primjena strožih uvjeta uređenja prostora od onih propisanih općim i posebnim lokacijskim uvjetima, primjenjuju se uvjeti uređenja prostora proizašli primjenom tih mjera.

(8) Kod rekonstrukcije postojeće građevine ili zamjene postojeće građevine novom, dozvoljava se zadržavanje postojećih lokacijskih uvjeta koji izlaze iz okvira lokacijskih uvjeta propisanih ovim Planom.

0.1. Oblik, veličina i izgrađenost građevne čestice

Članak 6.

(1) Oblik i veličina građevne čestice određuju se imajući u vidu namjenu i vrstu građevina čija se gradnja na toj čestici planira, javno prometnu površinu s koje se osigurava pristup na građevnu česticu, susjedne građevne čestice, konfiguraciju i druge karakteristike zemljišta, katastarsko i zemljišno knjižno stanje zemljišta, lokacijske uvjete i druge elemente od značaja za određivanje njezinog oblika.

(2) Oblik i veličina građevne čestice utvrđuje se prema postojećem obliku katastarske čestice, cijepanjem katastarske čestice ili spajanjem više čestica, a mora omogućiti smještaj građevina i udaljenosti građevina do granica građevne čestice.

(3) Oblik građevne čestice je u pravilu pravokutni, određen na način da sugerira i omogućava smještaj građevine koja je pravokutnog tlocrta, s dužim, glavnim pročeljem na građevnom pravcu.

(4) Omjer dimenzija građevne čestice iznosi okvirno od 1:1 do 1:3, osim za gradnju građevina na skupni (S) način kada može iznositi do 1:5.

(5) Oblik i veličina građevne čestice ne može se odrediti na način da se susjednim građevnim česticama na kojima su izgrađene postojeće građevine pogoršaju uvjeti gradnje, odnosno da iste ne zadovolje lokacijske uvjete određene ovim odredbama.

Članak 7.

(1) Veličina građevne čestice određena je površinom i širinom.

(2) U ovisnosti o načinu gradnje osnovnih građevina, utvrđuje se najmanja i najveća dozvoljena površina građevne čestice (Pmin. i Pmax.) u četvornim metrima, ukoliko pojedinim posebnim lokacijskim uvjetima nije drugačije određeno:

način gradnje

SSDS

(samostojeći) (dvojni) (skupni)

Pmin.400 400 300

Pax. 2.000 2.000 600

(3) Utvrđuje se najmanja dozvoljena širina građevne čestice (šmin.) kao najmanja udaljenost između nasuprotnih granica građevne čestice koja mora biti zadovoljena na dijelu građevne čestice na kojem se smješta osnovna građevina. U ovisnosti o etažnoj visini i načinu gradnje osnovne građevine, određuju se slijedeće najmanje dozvoljene širine građevnih čestica u metrima, ukoliko pojedinim posebnim lokacijskim uvjetima nije drugačije određeno:

šmin.način gradnje

E SS D S

(etažna visina) (samostojeći) (dvojni) (skupni)

1 14,0 12,0 8,0

2 20,0 14,0 8,0

3 i više 22,0 16,0 8,0

(4) Ukoliko se dio postojeće katastarske čestice, koja bi sama po sebi udovoljavala minimalnim propisanim uvjetima, priključuje planiranoj javnoj prometnoj površini, dozvoljava se do 10% manja površina građevne čestice od propisane općim ili posebnim lokacijskim uvjetima.

Odredbom članka 3. Odluke o donošenju Ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja /UPU 9/ Mali Lošinj, »Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 25/15, koja je stupila na snagu 22.08.2015., mijenjaju se stavci (2) i (3) članka 7.

Članak 8.

(1) Izgrađenost građevne čestice se iskazuje koeficijentom izgrađenosti (kig). Najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (max.kig) se određuje u ovisnosti o načinu gradnje osnovne građevine, ukoliko pojedinim posebnim lokacijskim uvjetima nije drugačije određeno:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 30.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA
»UPU 27 - VELI LOŠINJ« - pročišćeni tekst

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=963&mjesto=10005&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr